автореферат диссертации по транспортному, горному и строительному машиностроению, 05.05.05, диссертация на тему:Метод расчета и проектирования устройств безопасности, исключающих аварию грузоподъемных машин при обрыве подъемного каната

кандидата технических наук
Стукаленко, Михаил Иванович
город
Одесса
год
1996
специальность ВАК РФ
05.05.05
Автореферат по транспортному, горному и строительному машиностроению на тему «Метод расчета и проектирования устройств безопасности, исключающих аварию грузоподъемных машин при обрыве подъемного каната»

Автореферат диссертации по теме "Метод расчета и проектирования устройств безопасности, исключающих аварию грузоподъемных машин при обрыве подъемного каната"

ОДЕСЬКИЙ 'ДЕРНАВНИИ ПОЛ 1ТЕХН1ЧНЙЙ УНИВЕРСИТЕТ

МЕТОД РОЗРАХУНКУ 1 ПРОЕКТУВАННЯ ПРИСТРО1В БЕЗПЕКИ, БИКЛЮЧАЮЧИХ ЛВАРШ ВАНТАШОПЩОМНИХ МАШИН ПРИ ОБРИВ1 П1ДЙОКНОГО КАНАТА

ец!альн1сть 05.05.05 - п1дн1мадьно-транопортн1 мапит*

Л 3 Т О ? Е 9 £ ? Л Т

дисертаШ на здозуття вчвного ступеня кандидата тояШчннх наук

РГб од

а правах рукопису

СТУКАЛЕНКО 1ШАЙЛ0

ОДЕОА

-

робота вишша на'кафедр! "ПШомно-транспортно 1 рооототехн!чке соладнання* Одеського державного пoлíтexнíчкoгo унШрот$ту ■

дисортац1я е рукописом ''

науховий керШшк: доктор техн1чних наук,

' професор секенюк в.?. '

ОфШйН! опононти;'доктор. техн1чних нлук.}

лрофеоор Чат 1.М. -

кандидат трхн1чнкх наук, : . СТ&рЕИЙ н&уповкя СП1вро&1ТНИК ГалКюзоыгкй В.л..

Головке шдпрись-йтво - УкраХкоький державний 1нституг . краноОудування (УкрЗвдран)

ЗаХИСТ ЕЙОуДеТЬСЯ _-1Р90 р,, о ^ ходки 1

на зао1дат)1 сгтч1ал1зо$&но* вчоноЗЕ Ради Д ; 05.08.01 в одеськоку деркавному поЩтехтадоку ук1ворситот! за адресов: 270044,,м.Одеса, пр.Шовченка, 1,,0ЛДУ.

0 дисерт&тею мокна. ознайовдтися в 010д1отоц1 Одеськогс

ЗАГАЛЪНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТМ

АктуальнЮть росоти. створення пристро!в Сезпеки, вик-лпчавчих авар!п вантажоп!дйомних машин при осрив!-п!дйомно-го каната, осумовлено тян!стю касл!дк1а таких авар!й.

Дана рооота мае важливе народногосподароьке значения 1 Ьиконана в1дпов!дно з П1ДПРОГРАМОЮ 09А "ОСНАСТКА" галузево! кауково-техк1чно! программ ОЭ'Створеняя 1 впровадтання нових спец!альних засоб!в М9хан!зац!* 1 1нструмента* М1нмонтаж-спецбуду УРС~Р, 1 госпдогов!рними наукодо.-до.сл 1 дними 1 дос-л!дио-конструктороькими роботами, виконаними на замовлення 1нотитуту "Укрспецмонтаапроект" 1 монтажних треот!в.

мета 1 задач! дослтдження. Кэта досл!дгэння: розроОка методу визлачення динам!чних навантакэнь, виникасчих у силовому ланцсз! вантакоп1дйокно1 макини при оорив! каната 1 ос-новних конот.руктйвних параметр!в зр!внсвальних г1дравл!чних приотро1в Сезпечних здвосних пол!спаст!в.

Для досягнення ц!е1 мети неоСх!дно вир1шити наступи! задач!:

1-РозроОити математичн! модол! руху системи "кран-демп-фер-вантаж" для п!дяому I опускания вантаку мостовкм краном для р!зних опор!в демпфера зр!внрвального г1дравл!чного приотрос.

2.Визначити динам1чн! навактажоння, д!оч! на.йэталокон-отрукц!в 1 пол!спастний п!дв!о моотового крана^гГри п!дйом! 1 опусканн! вантажу 1 р.1зних опорах демпфера зр!внгоального г!дравл!чного приот.рсп. •

3.0ц!нити вплив на. величину динам!чних навантаяень ви-кориотання в созпочному эдвоеному пол!спаот! эр!внввального г!дравл!чного приотроп з р!знини опорам» двкпфора.

4.Вотановити законом!рн!оть зи!ноння динам!чнкх наван-таионь, д!счих на м!ст крана 1 утрясший канат в заложноот! в!д основних .конструктивна парамотр!а зр!внсвального г!дра-вл!чного пристрою оезпечних здвосних пол!спаот!в.

5.Розро0ити коиотрукцИ приотро!в Оезпокн, виключагтих авар!ю вянтажоп 1д{(омних машин при обрив! п1дйоютого каната.

в.Пор!вняти р!зн! хонотрукц!* розроблоних пристро*в Оозпэки 1 встановити галузь 1х викориотання.

7.Провооти окопоримомтальив доол!двоння розроблоних конотрукц!й ! 1х прошслову апрооац!п з кзтоп п!дтверакення одорпаних тооротичних залоиюотоп 1 пртоздатноот! цих г,онотрукц!й в <зкоплуатац!йних удавах.

наукова новизна роботи полягае у вир!шенкt актуально! проблеми в галуз! п1дйомно-транспортного машинобудування: отворення пристро!в безпеки, як! дозволяють виклвчити авар1ю вантаноп1дйомних машин оез направляючих при оорив! п1дйомно-го каната.

Нов! науков! результати:

1 .Запропоновано, теоретично обгрунтовано 1 експериме-нтально п!дтверднено метод визначення динам1чних наванта-жень, як! виникасть у силовому ланцвз! моотового крана при обрив! каната.

2.Розро0лено математичну модель руху оистеми *кран-ван-тан" для п1дйому 1 опускания вантаиу мостовим краном при обрив! каната звичайного.здвоеного пол1спаста i3 зр1внг)вальним важёлем. '. ■■■"■.-

3.Розроолено математичн! модел! руху оиотеми *кран-дем-пфер-вантаи' для п!дйому i опускания вантаиу моотовим краном, оснащеним безпечним здвоеним пол!спастом.

¿.ОЩнено вплив на величину динам!чних навантажень напрямку руху вантажу.

5.оц1нено вплив на величину динам!чних навантажень ви-користання в безпечному здвоеному полЮпаот! зр1в^ювальних приотро!в; г!дравл!чного - а р!зними опорами демпфера; фрикШйного - з поот!йним опором демпфера.' •

б.Вотановлено законом!рн!сть зм*нення динам!чних навантажень, д!ючих на MtOT крана 1 у'тримуючий канат в залежноот! в!д основних конотруктивних параметров зр1внювального ПдравлОчного пристрой Оезпечних здвоених пол!опаот1в.

На захиот винооятьоя результати виконаних автором доол1дкень:

1.Теоретично i експериментальне обгрунтування методу визначення динам*чних навантакень, виникасчих в силовому ланцоз! вантажоп*дйомноХ машини при обрив! п!дйомного цаната. . .

2.Матоматичн! модел! моотового крана, оонащеного опеи1альними приотроями оезпвки.

3.0риг1нальн1 конотрукШ пристро!в Оеапеки.

4.Результати теоретичного досл1дшння впливу основних параметр!в розроблених приотроЛв Оезпеки на величину динам!чних навантажень в силовому ланцпз! крана.

5.Результати експеримент&льних доод!джэнь, натурнкх ви-пробувань 1 промиелового аикориотання роэроблених пристроГа.

метод и доол t л жен ь мютять v coot сЬтдаменталыа подо-

гения теоретично! 1 прихладно! механ!ки, ыэтоди математично-о модвлювання, чиолов! ыетоди р!шення диференц!йних р!в-янь, а також програмування на ЕОМ.

Експериментальн! досл!д®эння виконан! на опеШальних тендах, динамМне навантаяення 1 характер' навантакення ол!спастного п!дв!су визначен! тензомэтричним способом.

Доотов1рн1сгь отриыаних результат!в забезпечувалась икористанням сучасних метод!в експериментального доол1дие-ня, пор!внсванням результатife анал!тичного доол!дкення даниш екоперимент!в.

Практична ц!нн!оть росоти . Розроблений метод розрахун-> t проектування пристроив безпеки, виключаючих авар!ю ван-1Шп1дйомних машин без направляпчих при оорив! п!дйомного шата, дозволив отворити так! конструмШ:п1двЗон! п!дйомн! 1атформи, Оезпечн! здвоен! пол!спаоти для кранiв мостового my i монтаян! оистеми, як!- монуть Оути реал!зован! но :льки для энову розроблюемих вантаясоп1дйомних машин, а й я переОуваших в екоплуатацИ без 1ототного зм!нення ix нотрукцИ.

Реал!зац!я ре>зультат!в доол!даення. На оонов! виконаних ол!дввнь роэроолено ориг!нальн! конотрукц!! приотро1в'без-ки, як! захищен! 21 авторським ов!доцтвом про винах!д..

НонструкцИ безпечних здвоених пол1спаот!в 1 монтаж-

1 оиотеки викориотан! в техн!чн!й дохумэнтац!! одеоького цд!лу 1нотитуту "Укропецмонтакпроект* на монтанн! 'оистеми цйому очисних приотроХв маооп зоо т на гранбашти виоотои \

2 м (впровадкення на одеському припортовому завод!) 1 байт граноляц!йних отанШй у м.Ялт! 1 о.нововоронцовц!.

Апробац1я роботи. основн! полояэння ! результата доол!->нь внсв!тлен! на Всесоюзному науково-техн!чному оем!нар! :цн!оть i довгов!чн!оть оталових канат!в* (м.Одеоа, '6 р.).науково-тохн1чн!Я Рад! Одооького науково-доол1дного ;д!лу оталевих канат!в внд! мэталовироб1в (1В79 р.)» эао!-н! кафэдри *П!дЯомно-транопортн! машини* УЗП1 (м.Харк!в, Q р.), Науково-техк!чких радах !нотитуту "Укропвцмонтаа-okt'Cm.KhJb, 1685.1088,1088 p.p.). эао!данн! бюро Науково-н!чиоЛ Ради М!ндантакоп0цоуду урср (м.киКв, 1988 р.), а1ноьк!й наухово-твхн!чн!П конференцИ 'Проблема висэния якост! 1 н&д1аноот! сталевих канат1в' ( н.Одеса , i рЛ.тохрад! К0Хан1чного заводу # 216 (н.Одеса. 1G95 р.).

У ловкому обояз! робота допоа!далаоь 1 охэалена на за-»ян! кафэдри 'Шдяошо-транспортно 1 робототехШчне уота-

• 6 ткування* Одеського державного пол!техн!чного ун!верситету.

Публ!кацИ. по тем! дисертац!! опубл!ковано 35 друкованих лраць.

структура ! обояг роботи. дисертац!я складаетьоя 1з вотупу, п'яти глав 1 вионовку загальним обоягом 173 отор!нки машинописного тексту, 85 !люотрац!й. 2 таблиць, опиоку лГгератури' (ш назв) 13 додатк!в.

ЗМ1СТ РОБОТИ

У вотуп! обгрунтовано актуальн!оть проблеми, приведено клаоиф!кац1ю заход1в у комплеко! роб!т по забезпеченно без-печно! рюботи вантахоп^дйомних машин з канатними меха-н!змами п!дйому. -

У перш!Я глав! "АНАЛ13 К0ЯСТРУКЦ1Я I МЕТ0Д1В РОЗРАХУННУ ПРИСТР01В БЕЗПЕКИ, ПРИЗНАЧЕНИХ ДЛЯ ВИКЛЮЧЕННЯ АВАР II ВАНТА-ЖОП 1ДЙ0МНИХ МАШИН ПРИ ОБРИ В1 КАНАТА" роэглянуто отан проблеем, оформульован! мета 1 задач! доол!дження.

дано клаоиф!кац1ю I анал!э названих приотроХв, розгля-нуто методи 1х розрахунку. ;

У ДРУГ1Я .глав! 'ВИЗНАЧЕННЯ ДИНАМ1ЧНИХ НАВАНТАЖЕНЬ, Д1В-ЧИХ НА МЕТАЛОНОНСТРУКЦШ I ПОЛЮПАСТНИЙ П1ДВ1С МОСТОВОГО КРАНА ПРИ ОБРИ В1 КАНАТА* розроблено математичн! модел! руху' сиотеми "кран-демпфер-вантан* для п1дяому 1 опуокання ванта-жу моотовим краном для р!зних оп'ор!в демпфера зр!внювального приотроо оезпечного здвоеного лолЮпаота.

Як приклад розглянуто розрахункову динам!чну модель мостового крана,: оонааеного безпечним здвоеним пол1Ьпаотом 1з зр!внювальним г!дравл!чним приотроем, п1сля обриву каната для г1ршого з динамичноI точки эору випадку ~ опускания ван-таку, наведену на мал.1,де в^ - приведена маоа моста ! в!зка; ун ! сн- деформац!я 1 *оротк!оть моота; п^ - маоа обертових чаотин мвхан1эму п!дйому, приведена до поотупного перем1шен-ня у1,який зо!гаеться з напрямком перем!щения вантаиу угр;сп 1 с0бр - жороткють пол!опаотного п!дв!оу вантаиу, в!дпов!д-но до ! п!оля оориву каната;п^р 1 Сгр- маоа 1 вага вантажу; Р - зуоилля пШомного двигуна. приведене. до поотуп- ного перем!тення вантаяу; ? 1 Б - зуоилля, д!пч1 на м1от 1 пол1о-пастнии п!дв$о; тд ! уд - маоа! перем!шення рухомих чаотин демпфера 9р!вмпвального г!дравл!чного приотроо^ ?д- цд уд -оп!р демпфера; цд- коеф!ц1ент опору демпфера; уд - швидк!оть маои шд; а — кратн!оть пол!опаота; Ъ - д!льниця в!льного :

ЙалЛ.Розрахднкова динам1чна схема восювого крана, оснацбного безпечнин здвосниы пол1спаст<т з1 зр1внввальниа г!дравл!чнии пристроен, п1сла обривд каната лри опцсканн! ванта*ц

ходу зр!внювального елемента.

Pyx оиотеми "кран-демпфер-вантаг~ розбито на три етапи. На першому етап! - п!оля осриву каната рух мао опиоуетьоя системог) диференШйних р!внянь

у„.+ с„/„ - °обр(Угр - Ум - Ух - stZ/2a> -% + Р У! - собр(угр - уи - - gt2/2d) « -Р0; (1)

ИгрУгр + собр(Угр - Ун - - gt2/2a) - arp, де (5 - коеф!ц1ент жороткоот! механ!чно! характеристики електродвигуна; Р0 - зусилля в момент пуску електродвигуна при числ! ооерт1в, да дор!вние нулю. Початков! умоаи

*1 - УИ = Grp/CH' Уи - Ух - О» fl - ▼гр.»

' Угр= Grp/Cn + Сгр/см' Урр^гр' де vrp- швидк!оть опускания вантаиу.

■ Умовою переходу до другого етапу. на якому в!доуваетьоя включения демпфера в роботу е р!вн!оть:

gtг/2а = ¿/a - Grp/cn +Vrpt, .

де g - приокорення в!льного пад!ння вантаиу; t - час виби-рання я!льниц! h зр!внювальним елемент.ом. Вираз gts/2a е поточно значения h.

На другому етап! рух мао опиоуетьоя системою диференШйних р!внянь

Ун + с* Ун - собр<Угр- Ун." У1 - Ул/а> - О; Ш1 h + Р Vi ~ совР (Угр~ У« ~ У1 " Уд/а> " ~ poi . ШД Уд - собр(Угр- У„ - У1 - V°>/e + Цд Уд = о; (2> "ЬЛ-р* собР«УгР- Уи " У: ~ Уд/а> " °гР-Початков! умови для другого етапу руху - _ _ ; t2 - О, ун = (yM)i, Ун - (У«)!* Уг = (yt>1. У1 = (Ух>1 • Уд - о. уд - о. угр = <yrp)lt Угр = (Утр)! .

Де (у„)х , (ух )1, (7rph. (Уд)х " (Уи)! , (Ух , (УГр)х. (Уд>1-перем!щэння 1 пвидкоот! мае п^.п^.п^р.Шд в к!нц! першого етапу руху. -

Умова переходу до третього етапу руху

' «Д Д'

де Ьд - довнина д!льниц! роботи демпфера. Р!вняння руху мае на третьому етап!

+ сн/н - собР <угР - У„ ->i) - о;

^ h + Р У! - собр'(угр - Ув - У!> - -Р0; (3) ^рУгр + <Wyrp ~ У" " у1> = Grp- -Початков! умови t3 = о, ун = (Уи)2, уи « (Уи)2. ух = (У1)2> ^ =

Угр ~ Угр **

Дв (Ун)2.(У1)2.(УГр)2 " (У„)г• (yi )2> <УГр)2 ~ пер©м!щоння í швидкост! мао п^.п^.пц, в к!нц! другого етапу руху. Биконано числове р!шення систем диференц!йних р!внянь руху мао на Еом для крана вантажоп!дяомн!отю 20 т. При h - о, h ■ 0,2 и 1 i ■ 0,1 н рвзультати р!иення подано у вигляд! граф!к!в залекностей S(t) í-P(t). На мал.2. приведено пор!внювальн! граф!ки залег&рет! S(t) при обрив! каната звичайного ! безпечного здвоеного пол!спаот!в.

для крана !з звичайним. 1 Сезпечнин здвосним полЮпаста-ми значения коеф!ц!ент!в динам!чност! наведено у таблиц!.

У трет!й глав! 'ВИЗНАЧЕННЯ ОСНОВНИХ КОКСТРУКТИВНИХ ПАРАМЕТРIB ЗР1ВНЮВАЛЬНИХ Г1ДРАВЛ1ЧНИХ ПРИСТР01В БЕЗПЕЧНИХ. ЗДВ06НИХ П0Л1СПАСТ1В* по двомасов!й динам!чн!й модел! отри-мано анал!тичн! залекност! для визначеиня ооновних конотрук-тивних параметр!в зр!внтальних •г!дравл1чних пристро*в при виконанн! практичних розрахунк!в конкретних конотрукц!й без-печних здвоених пол1спаот!в та !нсшх розроблених пристро!в Зезпеки. Вотановлено законом!рнсот! зм!нення динам!чних на-зантакень, д!счих на утримуочиП канат в залекност! в!д ооно-5них конструктивних параметр!в зр!внювального ' г!дравл!чного тристрохэ»

У четверт!й глав! 'РОЗРОБКА ПРИСТРОIB БЕЗПЕКИ, ВИЮЮЧА-ЗЧИХ АВАР1Ю ВАНТАЕОП1ДЙ0МНИХ МАШИН ПРИ ОБРИВ I П1ДЙ0МН0Г0 САНА ТА" наведено KOHOTpyKUií указаних пристро!в,-; виконано юр!вняння, визначена галузь використання ! дана íx ;ласиф!кац!я. . . . . - .

В основ! отворених пристрэ!в безпеки лекить принцип ко-струпвання безпечних здвоених пол!спаст!в, ио м!стять у соб! ва каната, запасов&них на блоки pyxoml та керухомо! обойм, ри цьому одн! к!кц! канат!взакр!плек! на барабан! леб!дки, 1нш! зв'язан! !з зр!внввальним пристроем, • забезпечуггчин ир!внввання довжини ! натягу канат!в при иормальн!й росот! энижусчим динам!чн! наван'таження при обрив! одного з 1нат!в í утриманн! вантаяу на другому канат!.

кы 650 600 550 500 450 400 350 .300 250 200 150 100 50

/ Г А

и

1 ■

\ /д

V

■ г

\ /V \ .

\ V \ у

0.1 0.2 0.3 0.4 т 71 Р 0.5 о,б о,; п Т2: с г 0.8 0. с ' ТЗ , Э 1.0 1.1 1.2 1.3 Т/С с ' Т4 ■ .

Т5 < ..... & о Т6 ь 4-л—- П-..... - &

Нал.2.Графой эалвнностей Ъ> при опусканн! вантаву: 51 и 52, в!дпов!дно при обрив1 каната звичайного здвосного пол!спаста I безпечного з опором 4 демпфера, пропорц1оналъним швидкост! руху - £0,2ц

Значения коефЩ1ент1в динам1чност! у залекност! в!д конструктI пол1спаета, умов роботи 1 виду руху вантаву

конструкта пол!спаста У нови роботи Вид руху вантаау наявн!оть д1ль-ниц! в!лъного РУХУ ■ КоефШент динам1чност1

К» Л,

звичааний эдвоений пол!спаст 1з зр1внювальним вааолем Нормальна робота ПШОМ *з п1дхватом" 1.25 1.24

Обрив : каната п!дйом Ь °> 200 мм Л - 0 3,2В 1. 55 2. 62 1.37

опускания Ь - 200 Ш Л »0 3/47 2.2 3,25 1,87

Беэпечний здвосний полЮпаот. 1з зр!вню-вальним приотроем г1дразл!чного типу ( оп!р демпфера -пропори Юнаяьний ; швидкост! руху ) Обрив каната п!дйом • Ь - 200 мм 1.75

Ь = 0 1.53 1,375

опускания Ь « 200 мм 1.9 1.85

Ь = 0 1,7 1.5

и- »пи -глав I 'експериментальнI ДОСЛ1дження, випробу-вання i реал13ац1я результат1в роеоти* проведено експеримен-тальн! досл!днення í промислову апробаШю розроблених приотро!в.

Експеримент&льн! доол!дження проведено на стенд!, моде-люючому безпечний здвоений пол!спаот s пружинними амортизаторами, í на стенд!, моделюючому роботу зр!внювального г!дра-вл!чного пристрою у сезпечному здвоеному полЮпаст! при утриманн! вантажу. Характер 1 величину динам!чного наванта-ження визначено тензометруванням.

- . ВИСНОВОК

• Виконана робота дозволила одэржати так! науков! та практичн! результати:

i.Розроблено метод визначення динам!чних навантажень, виникаючих у оиловому ланцвз! мостового крана при обрив! ка-нат&.який полягае у предотавлен! крана, оонашеного спец!аль-ними пристроями сезпеки, у вигляд! оистеми 'кран-демпфер-ванта*". 1 под!л! повного циклу руку uiel оистеми на харак-терн! отапи. для яких визначен! поча.тков! ушви t умови переходу до наотупного етапу. ■ '

на основ! цього Методу розроблено математичн! модел! руху оистеми *кран-демпфер-вантан* для випадк!в обриву каната при п1дйом! 1 опуоканн! вантану 1 р!зних опор!в демпфера зр!внювального г!дравл!чного пристрою'. , -

2-Вотановлено, п» у випадку обриву каната.при в'икорис-танн! зв.ичайного здвоеногс яол1опаста 1з зр!внввальним важе-лем динам!чн1 навантавення/ д1сч! на метаяоконотрукц1ю í по-л!опастний п!дв1о, в док!лька : раз!в перевивують динам!чн! ■наванта«эния, аиникаюч! в силовому ланцюз! крана при його нормальн!» роботу aje неминуче приведе до ав«р!1 крана. При Цьому динам!чн! наванташення зроотають 1з зО!лыпенням довкя-ни д!льниц! в!льного ходу эр!внювального важеля, а макоима-льн! динамШн! навантаження виникають у оиловому ланцез! крана при обрив! каната у випадку опуокання вантану.

З.Доведено!, ио оонащення моотових кран!в Оезпечними здвоеними полЮпаотами дозволяв Ictotho змоншити величину динаШчних навантажень, виникаючих при авар!йному утриманн! вантажу у випадку обриву одн!с! 8 bítok каната.

Дяя-моотового крана ьантааоп!д*омн1отю 20 т д«иам!чн! навантакення втнауютьоя пай ко у 2 рази.

4.0ц!нено вплив на величину динам!чних наванганень виксриотаняя в Сезпечному здвоеному пол!спаст! зр!вн1заально-го г!дравл!чного пристрою з р!зними опора!® демпфера.

5. Виз качено законом!рн!сть зм1некня дина'м1чних наванта-кень, д!счих на м!ст крана 1 утримуючия канат в залеашост! в!д основних конструктивнах параметр!в зр!вновального г!дра-вл!чного пристрою безпечних здвоених пол!спаот!в.

6.Для практичних розрахунк!в при визначенн! коеф!и!екта динам!чност! навантааення пол!опаотного п!дв!оу можна не враховувати масу моста I в!зка, а також масу обертових час-тин механ1зму п!дйому.

7.Розроблено конструкц!! пркстро!в безпеки, призначе-них для виклвчення авар!! вантакоп!дйомних маиин при обрив! п!дйомного каната.

Загальноо конструктивно ознакою розроблених пристро!в е аикористання як утримутих елемент1в хоча б одного каната. .

в.Проведен! експериментальн! досл!дк9Кня розроблених приотроКв п!дтверднли теоретичний характер динам!чного нава-нтанення пол!спастного п!дв!су вантажнШйомно! машини при обрив! каната ! анал!тичн! заленноот!, як! визначають основн! конотруктивн! п&ромотри. демпфйр1в зр1внсг.альних г!дравл1чних приотро!в.

О.Випробовування промыслового зразка зр!внювального г!-дравл!чного пристроп 1 вс!о1 монтаано! оиотеми п!дйому очио-ного пристроп масоо 300 т на гранрашту,висотои 102 м, першо2. черги вироонкцтва карбам!ду одеоького припортового заводу, а такон викориотання названо! системи при п!дйом! очисних при-отро!в на гранбапгги першо! ! друго! черг цього виросництва, п!дтвордили працездатн!сть розроблених пристро!в безпеки у промислових умовах екоплуатац!!.

ю. конструкцИ розроблених приотро!в оезпоки викорис-тано в монтажних системах, призначених - для п!дйому бапгг ретрансляц!йних сташШ у м.Ялт! 1 о.Нововоронцовц!.

створен! конотрукц!! пристроив беэпоки захищен! 21 автороьким св!доцтвом про вннах1д.

Основн! результати дисертац!! опубл!ковано в 35 друко-ваних працях, в тому чиол!:

1 .Козлов м.А., Стукаленко М.И. Новнэ конструкции бозо-пасных полиспастов // Безопасность.труда в прсмышшнноста. - 1979. 2. -с.45 -46. V ;;; ,

2.Стукаланко МЛ!.. Плияский Я.Й., Козлов М.А. Обеспечение» бозопасности монтека крупногабаритны! блоков на высотеих

объектах // Промышленное, строительство и инженерные сооружения. - К., 198S. - » Z. - с.19 -22.

.З.Козлов М.А., Стукаленко М.И. Динамический расчет сдвоенных монтааншс полиспастов // Промышленное строительство и инженерные сооружения. - 1990. - Л 1. - с.32 - 33.

4.Стукаленко М.И., Еабичев A.C., Плинский Я.И., Удови-ков В.И., Волобан И.С. Повышение безопасности работы монтажных полнсгшстннх систем // Монтажные и специальные работы в строительства. - 1991. - й 5. - с.18 -21.

6.Семанис В.Ф., Стукаленко М.И., Ухов A.B. Динамическая модель мостового крана, оснащенного безопасным сдвоенным полиспастом с уравнительным гидравлическим устройством //Труды ученых Одэс.политехи.ун-та. Одесса, 1995. - с.42-49.

G.A.c. 840013 СССР, МКй В-66 Б 3/04. Безопасный сдвоец ны2 полиспаст / М.Ф.Глушхо, М.А.Козлов, М.И.Стукалогосо, М.Н.Левченко (СССР) - 2799458/29-11; Заявлено 14.07.79; Опубл. 23.06.81. Бал. Л 23.

7.А.с. 1318514 СССР, НКИ В 66 В 3/04. Безопасное груза подъемное полиспастноэ устройство •/ М.К.Стукалошо, Я.К.Шщ некий, В.И.Удовиков(СССР)-3950394/29-11; Заявлено 02.09.85; Опубл. 23.06.87. Бал. Л 23.

8.A.c. 1286708 СССР, ШШ Е 04 G 3/16. Подвесная люлька / М.И.Стукаленко. Я.И.Шжхский, А.Г.Олейнш;, А.С.Бабичев, В.И.Удовиков, М.А.Козлов ССССР) -.3794060/29-33; Заявлено 24.09.84; Опубл. 30.01.87. Бюл. J5-4.'

. 9.А.с. 1Б00619 СССР, ШИВ 6S D 3/04. Полиспастаая сисг »тема / М.И.Стукаленко, Я.И.Плянсюй, ■Ы.А.Козлов, В.И.Удовиков (СССР)-43.19543/27-11 ;3аявлоно' 17.08.8f/; Опубл. 15.08.89^ Бюл. й 30.

10.A.c. 1701861 СССР, ШХ Е 04 G 3/16. Подвесная лшька / М.И.Стукаленко (СССР/-4718125/23-33; Заявлено 05.06.89; Опубл. 30.12.91. Бпл.й 48.

11.А.с.И 17953Б2(Россяя), ШИ В 66 D 3/04. Уравнительный гидробуфер дои безопасных канатных подъемных систем / Ы.И.Стукалэнко, А.Ц.Стукалонко (Украина) - 480982Q/11; Заявлено 4.04.90; Опубл.бшл."Изобретения", Н 4, 1993.

12.Стукаленко М.И., Балая В.П. Безопасные канатные системы без направдящшс // Проблемы повызенал качества и надо-аз1ости сгалышх канатов: Тез. докл. Украинской респ.научи, техп.ковф. - Одесса, - Днепропетровск, 1991. - с. 124 - 126.

Анотац1я

Стукаленко и.!. Г'этод розрахунку 1 проег.тування прист-ро!в безпеки, виключаших авар!в вантакоп!дйокних капяк при. обрив! п!дйомного каната.

Дисортац!я на здобуття вчекого отупеня кандидата тех-Шчних наук за спец!альн!отю 05.05.05 - П!дн!мально-транспо-ртн! катни. одеськиа дергавний пол!техн!чниа ун!верситет, Одооа, 1093.

Захииаетьоя теорэтично ! еколер'лкзнтальнэ осгрунтування методу визначоння динам!чних навантагань, виникапчих у силовому ланцоз! ЕйнтагопМоино! мапши при обрив! п!дйомного каната. ООгрунтовано необх!дн!сть вякориотання р°3Р°0лен'1Х приотро¥в Оозпеки 1 ¡:оелив!сть в'.'.конання практичная 1х роз- . рахукк!в г.о двомасоз!й динаи!чн!й колол!. Розроблоко оркг!-нальн! конотрукцИ пркстро!в сезлехи, здШонено промиоловэ 1х використання. -

Штчов! слова: . .

обрив каната, приотр!й Оозпеки, Оозпочнкй полюпаст. • ¿шгатоцил

Стукплэшга м.И. Мэтод расчета и проектирования устройств безопасности, исклэтащах йззриз грузоподъемных мания при обрщзо подъемного каната.

Диссортяцял па созскашга учэноЗ-стопил кавдядатэ тох-нкчесют паук по спэцгальноста 05.05.05 подьемпо-*рансшр-тныо мешешы,. Одесский государственный поллтохнзпокей университет, Одесса, 1995.

Заярпцается тооротачэскоэ и окспорлмэотальнса обоснованно мзтода определения даягмлческах нагрузок, возлахапзше в силовой цепя грузоподъемной мвшинн при обрыве подао?ятого каната. Обоснована необходимость првкэпвндя разработавших устройств безопасности и возмогпгоегь шпешгакпя прахтачэскаг :сс расчетов по двухмассбвой данамэтоскоа модели. Разработана оригинальные конструкция устройств С&зопаспрста, осу"остш:о-яо дромцшгашгоэ пх цримэвэшгэ.

Клтевие слова: .

обрш каната, устройство безопасности, СазопаскуЗ полиспаст.

Summary

1 .Stukalenko U.I.liethod, of calculation and projection of the safe devices tvhlch prevent accident of hoisting machines when Hit rope Is broken oil.

Dissertation for ; the award of scientific degree of candidate of science speciality 05.05.05 - Hoisting. and transport nachinea, ?olitechnlcal University of Odessa, 1s95.

"here are theoretical and experimental foundations of the method of the dynamic load forces arising in power chain of hoisting machine when lift rope la broken off. The necessity of the application of the constructed safe devices and the opportunity to'calculate them with using a two-irassod dynamic model are well founded.. Ihe original constructions of the safe devices were worked out and applicated to industry.

Keywords: •

rope's breaking, sale device, safe polyspast-.

niflnvscaHO AO fisyxv 20.05.96.£opMaT 60x84/16. Ilanlp rassniMK, JipyK o$ceTHHfi.0,93 yM.^pyx.apK. ,1,00 o6n.-BHfl.apit. Tiipait 100 npitw. SaMOBJieHHH &

OnecbKHfi flopsaBHWfl nojilTexnIvKHii yKlx3spcnTsr::. . 270044, Ofieca, np. illesneHKa, I.