автореферат диссертации по строительству, 05.23.01, диссертация на тему:Стойкость поперечно напряженных сталебетонных балок в случае действия поперечных сил

кандидата технических наук
Мааурак, Андрей Васильевич
город
Львов
год
1995
специальность ВАК РФ
05.23.01
Автореферат по строительству на тему «Стойкость поперечно напряженных сталебетонных балок в случае действия поперечных сил»

Автореферат диссертации по теме "Стойкость поперечно напряженных сталебетонных балок в случае действия поперечных сил"

%

Державшій університет "Львівська політехніка"

... .1 На правах рукопису

УДК 621.012.035:693.564

/

Мазурак Андрій Язсішьович _

Міцність попередньо напружених сталебетонних балон п зоні дії поперечних сил

\

05.£3.01 - Будівельні конструкції, будівлі та споруди

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук

Дисертацією є рукопис

Робота виконана у Державному університеті

"Львівська політехніка"

Науковий керівник - доктор технічних наук,

професор Клименко Ф.Є.

Науковий консультант- канд. техн.наук,

. доцент Барабаш В.М.

Офіційні опоненти -

Л.Доктор технічних наук, професор Бабич Е.М. 2.Кандидат технічних наук, доцент Опнськів Б.М.

Провідна організація -

Український державний інститут по проектуванню м'ясної і молочної промисловості "УКРДІПРОМ'ЯСОМОЛПРОМ" (м.Київ)

Захист відбудеться "26' 42. 1996 року о/£_ годині

на засіданні спеціалізованої вченої ради К 04.06.05 у Державному університеті "Львівська політехніка" (290646, Львів-13, вул.Карпінського, б, ауд.207, корп. 2.

Відгуки на автореферат у двох примірниках, завірені печаткою, просимо надсилати на адресу: 290646, Львів-13, вул. С.Бандери,12, Державний університет "Львівська політехніка", вченому секретарю ради К 04.06.05.

З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Державного університету "Львівська політехніка” (вул.Професорська,1)

Автореферат розісланий "23’ /У 1996 р.

Вчений секретар спеціалізованої

вченої ради, к.т.н., доцент Пелешко 1.Д.

Эягаллнл яараптсртгптл робели

Актуальність теми. В силу невпрішеності питання опору залізобетонних елементів дії поперечнії:: сил в сучасній проектній практиці використовуються набліміені методи рогрэпун-ку, що р. умова:: ринкових відносин, коли реально оцінюються всі вартісні показники і складові конструкцій, призводить в одни;: випадках до перевитрати матеріалів і ускладнення армування, з в інших до недостатньої надійності конструкцій. Опір сталебетонних балок із зовнішнім армуванням дії поперечних сил практично взагалі не вивчений. Викладене вище визначав актуальність теми дисертаційної роботи і дозволяв класифікувати опір залізобетонних елементів, армованих попередньо-- напруженою стрічковою арматурою ді'і поперечнії;: с-ил, як наукову проблему, що має народногосподарське значення.

Об'єкт досліджень - ефективні попередньо-нзпружені сталебетонні балочні елементи, армовані зовнішньою стрічковою гладкою і періодичного профілю арматурою.

Ціль роботи - полягає у дослідженні, створенні методики розрахунку та впровадженні ефективних сталебетонних конструкцій пониженої матеріаломісткості.

Методологія досліджень - експериментальні та теоретичні дослідження натурних зразків з математичним моделюванням.

Наукову новизну роботи складають:

- розробка і дослідження ефективного конструктивного рішення попередньо-напруженого сталебетонного елемента;

- вперше отршані експериментальні дані про напружена-деформований стан сталебетонного елемента в зоні дії по-

\

перечних сил;

- вдосконалена і розширена мэтодшса розрахунку попе-

редню-напруженій сталебетонних елементів;

- пропозиції до математичної моделі напружено-деформованого стану сталебетоного елемента в еоні дії поперечки;: сил.

Практична цінність роботи:

- доведена можливість забезпечення необхідних міцніоних та іншіг. параметрів похилих перерізів сталебетонних балок еа допомогою поперечного армування.

- підтверлена можливість використання нормативної літератури, що діє для традиційних залізобетонних конструкцій, при розрахуну і конструюванні попередньо-напружених сталебетонних балок з врахуванняы пропозицій даної роботи.

- розроблена методика, алгоритм і програма розрахунку

на ПЕОМ сталебетонних попередньо-напружених елементів з врахуванням реальних діаграм "6-е" бетону і арматури. •

- розроблені реальні сталебетонні балки.

Достовірність результатів підтверджується показника,ні

співставлений дослідних результатів і теоретичних розрахунків.

Результати досліджень знайшли застосування при проектуванні і розробці сталебетонних балок з стрічковим армуванням зниженої металомісткості для покрівель виробничих і цивільних сільськогосподарських будівель (робота виконана на замовлення Мінсільгосппроду України договір N-6-6 від 2 січна 1993 р.).

Апробація роботи. Основні положення дисертації доповідались і обговорювались: на міжнародній науково-практичній

конференції "Удосконалення будівельних матеріалів, технологій і методів розрахуну конструкцій у нових економічних умо-

вах1' м.Суми 1994: нз міжнародній науково-технічній конференції "Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі тя і'пп-руди" м. Рівне. 1996 р.; на наукових конференціях професорсько- викладацького окладу Львівського Державного Аграрного університету за період 1993-1996 рр.

Обсяг роботи. Робота складається іг< вступу, п’яти розділів, загальних висновків, списку використаної літератури та двох додатків. В роботі 199 сторінок, р. тому числі 163 основного тексту, 36 рисунків, 12 таблиць.

Зміст роботи

У першому ровділі дано аналіз сучасного рівня розвитку сталебетонних елементів. Особлива увага приділена розвитку сталебетонних конструкцій в Україні. Зокрема в ДУ "Львівська політехніка" під керівництвом професора, д.т.н. Клименка Ф.Є. проведені і проводяться дослідження по вивченню даної проблеми.

Розрахунок міцності залізобетонних елементів при діі поперечних сил розвивається з часу експериментальних досліджень залізобетону. Починаючи з класичиних підходів (методу "фермової аналогії") через запроваджені методи граничної рівноваги в розрахунку похилих перетинів (С.С.Еоришанський, А.А.Геовдєв), вчені підійшли до сучасник методів граничної рівноваги (А.С.Залесов, Ю.А.Клімов, Е.М.Ониськів та ін.) та інших методів, що базуються на певних математичні!): припущеннях з використанням ЕОМ.

Проте, незважаючи на численні дослідження, побудовані на їх основі методи, що використовуються для розрахунку залізобетонних конструкцій за похилими перерізами, залишаються недосконалими, потребують уточнення. Ще в більшій Мірі це

стосується сталебетонних елементів, тому ЩО МІЦНІСТЬ ПОХИЛИХ перерізів попередньо напруження сталебетонних балок взагалі не досліджувалась.

У другому розділі поданий опис експериментальних досліджень сталебетонних балок із зовнішнім стрічковим армуванням.

Відповідно до поставлених завдань роботи запроектовано і виготовлено три серії зразків, що охоплювали 10 балок. З них дев’ять-сталебетонні, в тому числі сім - попередньо напружених і дві звичайних та попередньо напружена залізобетонна балка із стержневим армуванням. Бсі бони . виготовлялись з важкого бетону, з розмірами переріву 135x270 мм, довжиною 2ы (рис.1).

Робочою розтягнутою арматурою слугували: стрічкова по-

передньо напаружена із сталі марки 15Г2АФ перерізом 4x120 ш, а також стержнева <18 і Фіб А-пі- Стиснута арматура застосовувалася двох типів: попередньо напружена Ф12 А-шв і

ненапружена Ф10 і Ф14 А_пь Поперечна арматура Ф6 А-і Еста-ноЕлювалась э кроком 120 мм. Відсотки поздовжнього армування

■ч.--

65

2ф1-іАі)і

012 А /Ті £

^ 1 . • г

в|

^£&бЛ): ц

' 5-і і

''п ч>1

&

2. £10 Дії

ф{2/}т&

■у-*-

(35-

,'/35'

Всплещі КЛГИ2СН.

■^-/20x4 35- "

Рис.1. Принципові схеми армування сталебетоних елементів: а) поширеного використання; б) підвищеної Технологічності.

нижньої арматур» коливалися в межах 2-^3%, а тагам сумарна поздовжнє армування складало 2.73і-3.75Х.

Стержні поперечної арматури, короткі анкерні стержні приварювались в тавр до стрічкової арматури напівавтоматичним вварюванням під шаром флюсу. Вони розміщувались в шаховому порядку і служили одночасно поперечною арматурою та анкерами зовнішньої арматури в бетоні.

Бетон для дослідних зразків готувався на основі портландцементу Миколаївського цементного заводу, активністю 400, і мав щільну структуру.

Методика випробувань балочних конструкцій включала ь себе дві стадії:

перша - обтиск зусиллям попереднього напруження арматури з наступною її тривалою витримкою 100 діб (45 діб);

друга - випробування балок на згин короткочасним прикладенням навантаження.

Робочий проліт дослідних балок складав 2.8 м. бусіїлля прикладалось у вигляді двох зосереджених сил на відстанях 425-800 ш від опори балки, в залежності від запланованого плеча зрізу. Навантаження прикладали частками ДГ-0. Шпах (але не більше 9.3 кН) з витримкою після кожної ступені 'ЗО хь. Деформації в стрічковій і стержневій арматурі, а також бетону заміряли в приогіорніп еоні та в зоні чистого вгину з допомогою тензодатчиків і мікроіндикаторів. На поперечній арматурі деформації оцінювались за допомогою тенводатчикіи, наклеєних на неї, та механічних приладів - мікроіндикаторів годинникового типу, що фіксувались на випусках, влаштованих до поперечної арматари з вільніш переміщенням ь бетоні. 5 метопі одержання повнішої інформації по дослідному матеріалу,

при дослідженні балок в воні дії поперчних сил і при руйнуванні однієї в сторін, нз цю схорону балки одягали металеві хомути в різьбовими затяжками. Дослідивши роботу протилежної сторони балки, було отримано додаткову інформацію про міцність похилих перерізів.

У третьому розділі наведено результати аналізу напружено- деформованого стану дослідних балок, який базується на порівнянні результатів досліду із значеннями, отриманими згідно СНиП 2.03.01-84.

Оцінка втрат попереднього напруження.

Зміни, що виникають у напружено-деформовзному стані попередньо напружених сталебетонних елементів, можна умовно розділити на два етапи. На першому етапі в момент передачі зусиль з арматури нз бетон (відпуск арматури) виникають де-' формації, викликані короткочасною дівю навантаження. Другий етап характеризується довготривалим деформуванням бетону під дією зусиль попереднього напруження.

За змінами величини деформацій арматури і бетону при обтиску (чи перед випробуванням) балок, встановлюються втрати попереднього напруження арматури.

Робота елементів в зоні дії поперечних сил.

Аналіз теоретичних і експериментальних досліджень дозволяє виділити чотири основні стадії роботи сталебетонних елементів, які сприймають поперечні сили.

На початковій стадії роботи балок в матеріалах з’ являються переважно пружні деформації. Слід відзначити, що деформації арматури і’ бетону, визначені експериментально, близькі до деформацій, отриманих теоретично, відповідно, з епюрою згинальних моментів.

До моменту утворення тріщин деформації І відповідно і напруження в поперечній арматурі під час експериментів залишались практично невідчутними. ,.

При вростанні навантаження в еоні чистого вгину утворюються перші нормальні тріщини, пкі поширюються по довжині балки аж до нріюіюрноі вони. Стадія утворення і розкриття нормальних тріщин супроводжувалась вростаючим приростом деформацій зсуву. Розподіл деформацій в поздовжній арматурі за характером близький до епири згинальних моментів, проте амплітуда розходжень з появою тріщин зростав на 10-15%, що обумовлено навніст» нормальних тріщин та впливом прилеглого бетону. Поперечна арматура на даній стадії роботи пасивна. Аналіз розрахункових і дослідних моментів тріщиноутворення показує добру сходимість результатів в межах 1-15Х.

Утворення і розвиток похилих тріщин призводить до значних якісних і кількісних змін, як у деформаціях елемента в цілому, так і його складових: бетону, поздовжньої і поперечної арматури, зокрема. Э розвитком похилих тріщин максимум деформацій бетону спостерігається у верхній частині балки, поблизу зосередженої сили. З появою і розкриттям похилих тріщия розрахункова епюра деформацій поздовжньої арматури перестав відповідати епюрі згинальних моментів. Розвиток похилої тріщини в напрямку стиснутої і розтягнутої зон потягує за собою аміну деформованого стану поперечної арматури, що особливо відчутно у місцях їх перетину з косою тріщиною, де Деформації досягають максимуму. Важливою особливістю в розвитку похилої тріщини є нерівномірний розподіл деформацій в хомутах по довжині балки.

Процес руйнування означимо моментом, коли елемент не-

рестає чинити опір дії зовнішнього навантаження. Досвід практичного використання залізобетонних конструкцій і експериментів із сталебетонними балками, зокрема, підтверджують, що основною формою руйнування елементів при дії поперечник сил б дроблення бетону стиснутої вони над похилою тріщиною.

Основні напруження в поздовжній арматурі при руйнуванні, ні в одній э балок не досягли границі текучості, хоч були близькі до (0.78*0.9) межі текучості.

Аналіз дослідних міцнісник характеристик балок і значень, обчислених за СШіП 2.01.01-84, дають результати.з розходженням в межах близько 201.

В четвертому розділі розглядається математичний апарат розрахунку і математична модель напружено-деформованого стану сталебетонних балок.

ГІо довжині балка умовно ділиться на і ділянок, а по висоті поперечного перерізу на к елементарних шарів (рис.2). Зв'язок між напруженнями та відносними деформаціями бетону і арматури подавався у вигляді реальних діаграм "п-в". ■

Дискретна форма опису сталебетонних балок, дала змогу при обчисленнях диференціювання замінювати методом кінцевих розбіжностей, а інтегруваїшя-оумуванням по ділянках в послідовним наближенням результатів обчислень.

При цьому слід відзначити, що для кожного шару к бетону використовувалися свої січні модулі деформацій, які залежали від інтенсивності напружень в ньому. З появою тріщини, шари які вона перетнула, не враховували при визначенні геометричних характеристик. Тому, іб зміною модуля деформацій бетону і арматури, змінювалися і інші параметри геометричних характеристик перерізів балок.

•4

•с

I".

*

~*^Ьт

ОЬт

а5»ьп Чь*4

А Ї^І

Фб\*-6п

0«и*2

^5

о-іі >т

Г

т

Рис.2. Розрахункова схема сталебетонного елемента після утворення тріщин.

Використовуючи відомі формули'опору матеріалів,■віднос-. ні деформації бетону по середині елементарного шару ь врахуванням попереднього обтиску затісувались:

Рі Мрі*уоіс Мі*уок

£Ьік “ " ------- і -------— ± ------ , (1)

(ЕА)і (ЕІ)і . (ЕІ)і

аналогічно деформації для кожної арматури:

Р! Мрі*УОгг> МіАУОзп

£йпі------------± --------— ±-----------, (2)

, ч (ЕА), (ЕІ)і (ЕІ)і .

де, іЕЛ)і - приведена площа переріву, (ЕІ)і - прішедешш момент інерції поперечного переріву елемента; у0іс - відстань від центру маси перерізу до центру маси елементарного шару к йетону; уозп " відстань від центру маси переріву до центру маси колно'і арматури. •

Враховуючи відому залежність Журайського, визначення

У 5 ЗІ_[_У 8(1

дотичних напружень проводили згідно неї: '

_ С1і*(Е5)і ^

"Сік ” ---------- » 1°)

- Ьік*(ЕІ)і

Вертикальна складова, яка діє у площині похилого перерізу (з умови рівноваги зовнішніх і внутрішніх сил):

Ц - Оы -,£п<Ьі»і - 0 •

звідси можна оцінити зусилля, що сприймає наступний хомут 8 врахуванням попередніх значень;

0з*1 ” 0 “ Оы -^нОзчИП-І) » (5)

поперечна сила, яку сприймає бетон і-го перерізу

Оы Ьік Ді) • (0)

поперечна сила, що спиймається поперечною арматурою:

Овні “ і . (7)

площу хомутів розділених по і ділянках балки можна виразити:

Азхі ” ~ > '• (8)

ЛІ

де, (ЕЗ)і - приведений статичний момент відповідної частини поперечного перерізу елемента; Ьік - ширина балки в перерізі і; Ді -товщина шару Оалки в перерізі і.

Враховуючи той факт, щр елемент завантажений зосередженою силою, під нею виникають місцеві напруження, розподіл яких оцінювали згідно з теорією пружності.

В основу опису деформативних властивостей бетону і арматури покладено залежності "6-е”, отримані для лінійного напруженого стану. Але в поперечних,перерізах виникають нормальні бх 1 дотичні х. напруження , за напруження місцевого стиску бу, тому в будь-якій точці балки має місце складний напружений стан.

Для того, щоб описати діаграми "б-є" при складному напруженому стані в даній роботі прийнята за основу модель

- із -

ортотронного тіла. Л щоб описати міцністні характеристики стану в складному напруженому стані І?ь” і Г?ьt/,, використовувались критерії подані Генієвнм Г.Д., Кісюком В.Н. та Тю-пінимГ.Л., які підтверджені експериментально:

І'ОбІї Ідйі ІдЗ) - 0 (9)

де ійі - перший інваріант тензора головних, напружень; ІД£ -другий інваріант девіатора головних напружень; Ідз - третій інваріант девіатора головних напружень.

Для визначення напружено-деформованого стану балки на всіх стадіях роботи передбачалась оцінка всіх складових: попереднього напруження, процесів усадки і повзучості бетону, прикладення зовнішнього навантаження як окремих логічно послідовних і взаємопов'язаних факторів.

У п’ятому розділі проведено аналіз результатів розрахунку згідно з запропонованою ноделю, а також результати' числового експерименту.

Особливість запропонованої методики полягає в тому, що вона дозволяє оцінювати напружено-деформовашш стан балки, її арматури і бетону не тільки при напруженнях, що відповідають межі текучості як у СНиІІ 2.03.01.84, але характеризувати ці залежності на всьому діапазоні - навантаження аж до межі міцності.

Розрахункові і дослідні значення зусиль руйнування підтверджують надійність розрахункової моделі. Розходження теоретичних і дослідних несучих вдатностей у порівняльних варіантах складало - 0.2*7*. Запропонована методика розрахунку дозволила достатньо точно визначити момент трщиноут-ворення сталебетонних балок, розходження складало 2-5^. Розрахункові ензченнн прогинів від вовніганього навантаження при

зусиллях близьких до 0.7 Групи, показали добру сходимість із дослідними значеннями.

' Використання числового експерименту дозволило промоде-лювати і виявити основні закономірності роботи 54 сталебетонних елементів.

Для числового експерименту прийняті балки з такими основними параметрами, що і в натурному експерименті.

Результати числового експерименту дали можливість виявити такі закономірності роботи. Несуча здатність балок при зменешнні довжини прольоту зрізу збільшується. При цьому інтенсивне вростання спостерігається лише в інтервалах (1.5+2.5)сЛі. На несучу здатність сталебетонних балок впливає кількість поздовжнього армування. При ебільшенні відсотку поздовжнього армування несуча здатність виростає. Несуча вдатність сталебетоного елемента, як показує числовий експеримент залежить від міцності бетону. Із збільшенням міцності бетону виростав несуча здатність конструкції, ідо особливо відчутна на елементах з маліш плечем врізу, при малій кількості поперечної арматури.

Висновки

1. Проведені експериментальні дослідження, а також тео-ретнко-ыатематнчний прогноз підтверджують доцільність використання стрічкової арматури у сталебетонних конструкціях, дають можливість реально оцінити напружено-деформований стан сталебетонних конструкцій в зоні дії поперечних сил на всіх стадіях роботи аж до руйнування.

2. Запропонована методика дозволила достатньо точно визначити і оцінити міцнісні і деформзтивні характеристики сталебетонних елементів в зоні дії поперечних сил в процесі

випробувань сталебетонних балок з гладкою 1 періодичного профілю стрічковою арматурою та оцінити втрати попереднього напруження арматури.

3. Прийнята методика випробувань і обладнання балок вимірювальними приладами, дозволила досить повно 1 ефективно описати роботу елементів в зоні дії поперечних сил.

4. Дослідно підтверджено теоретичні припущення, що робота попередньо напруженої стрічкової арматури періодичного профілю і гладкої арматури з упором в зоні дії поперечних сил, аналогічна.

б. Експерементально встановлено нерівномірний розподіл напружень в поперечних стержнях, а також по довжині кожного поперечного стержня арматури.

6. Дослідно підтверджено вплив попереднього напруження в сталебетонних балках на міцність за похилими перетинами.

7. Розроблена математична модель сталебетонного елемента дозволила врахувати вплив фізичної нелінійності діаграм "6-е" матеріалів на міцнісні і деформатпвні характеристики сталебетонних елементів, а також достатньо точно оцінити вилив усадки і повзучості бетону на загальний стан балки з врахуванням пружніх і пластичних деформацій.

8. Розроблена математична модель і проведений числовий експеримент:

- відповідають роботі реальної балки;

- дозволяють поряд із міцністю за похилими перерізами,

визначити зусилля тріщиноутворення і руйнування, кривизну і прогини, розподіл напружень у поперечній і поздовжній арматурі ; ,

- передбачають оцінку нзпружено-деформованого стану в

будь-який момент часу в залежності від плеча вріву; вусилля попереднього напруження; відсотку поздовжнього армування розтягнутсю арматурою; міцності бетону;

- може використовуватись для розрахунку і перевірки втрат попереднього напруження, для визначення міцності, прогинів сталебетонних конструцій, для варіантного проектування і вибору .раціонального армування.

9. Проведений аналіз економічної ефективності натурник сталебетонних конструкцій, впроваджених в практику будівництва свідчить. При однаковій несучій вдатності сталебетонних елементів, у порівнянні ів залізобетонними, витрати арматури у попередньо напружених балках на 1СН20£ менші, при одночасній економії витрати бетону до 15ї. .

Основні положення і результати дисертаційної роботи опубліковані в таких працях:

1. Мазурак А.В. Розрахунок попередньо напружених сталебетонних балок, в зоні дії поперечних сил - Звітна конференція викладачів та аспірантів аа наслідками науково-дослідної роботи 1993 р.Тези доповідей. Львів 1994 с.238.

2. Мавурзк А.В.,Боднарчук Б.І. Особливості роботи сталебетонних балок в воні дії поперечних сил - Удосконалення будівельних матеріалів, технологій і методів розрахунку конструкцій у нових економічних умовах. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. Суші 1994 р.-с.1'37.

3. Мазурак А.В., Фамуляк Ю.Є. Вплив армування на несучу здатність попередньо напружених сталебетонних балок при дії поперечних сил - Проблеми агропромислового комплексу України. Тези наукової конференції ДДСГІ Дубляни 1996 р. о.25-3.

4. Мазурак А.Б., Ііішіг Р.А., Волинець М.Е. Деформатпвність

сталебетонних балок в зоні дії поперечних сил - 25 років сталебетонних конструкцій з зовнішній армуванням. Ювілейна науково-технічна конференція. Збірник матеріалів. Львів, 1996 с.100-103. . '

5. Фамуляк Ю.Є., Мазурак А.В., Волинець М.Е. Вплив жорстких анкерних зв'язків зовнішньої арматури сталебетонних балок на їх міцність і жорсткість - 25 років сталебетонних конструкцій з зовнішнім армуванням. Ювілейна науково-технічна конференція. Збірник матеріалів. Львів,1996 о.109-112.

6. Клименко ф.Є., Мазурак А.В., і інші. Економічна ефективність попередньо напружених сталебетонних балок прольотом

12м - 25 раків сталебетонних конструкцій а зовнішнім арму-

V

ванням. Ювілейна науково-технічна конференція. Збірник матеріалів. Львів,1998 с.74-77.

7. Волинець М.Е., Маэурак А.В., Шустерук Э.С. Дослідження

роботи пакету арматур у сталебетонних балках з зовнішнім голосовим армуванням - Ресурсоекшомні матеріали, конструкції, будівлі та споруди. Матеріали міжнародної науково-технічної конференції. Рівне,1996 с.83.

Аннотация

Маэурак А.Б. Прочность предварительно напряженных ста- г

лебетонных балок в воне действия поперечных сил.

Диссертация на соискание научной степени кандидата технических наук по специальности 05.23.01 - строительные конструкції, здания и сооружения. Государственный!! университет "Львовская политехника”, Львов, 1996.

В работе изложены экспериментальные и тесретііческие исследования нових предварительно напряженных сталебетонных балок о внешним армированием в зоне действия поперечник сил.

Предложен метод оценки на ЕОМ их напряженно-деформированного состояния с учетом реальных диаграм деформирования "6-е" бетона и арматуры. Осуществлено внедрение предложеных конструкций, обеспечивающее економш общих затрат бетона до 15% стали 10*207. по сравнении с традиционными железобетонными конструкциями.

Annotation

Mazurak A.V. The strength of the prior-tensed steel-concrete beams in the cross-force Qrea.

Thesis on the scientific research degree of the candidate of engineering- sciences on the speciality 05.23.01-structural constructions, buildings and erections. The State University "Lviv Polytechnika", Lviv, 1996.

Experimental and theoretical investigations of new prior tensed steel-concrete beams with external reinforcement in the cross-force area are given in the work. The method of evaluation on the ECM of their tense deformed state with the regard of real diagrams of deformation "o-r" concrete and reinforcement is proposed. The implementation of proposed constructions which provides the economy of overall losses of concrete up to 15% have bocome 10+20£ comparatevely with the traditional ferrow-concrete constructions has been made.

Ключові слова: сталебетон, стрічкова арматура, поперечна арматура, напружено-деформований стан, дьформаці'і, усадка, повзучість, міцність, математичке моделювання.