автореферат диссертации по машиностроению и машиноведению, 05.02.21, диссертация на тему:Системотехнические основы выработки оптимальных организационно-технологических решений строительного производства

доктора технических наук
Павлов, Иван Дмитриевич
город
Харьков
год
1997
специальность ВАК РФ
05.02.21
Автореферат по машиностроению и машиноведению на тему «Системотехнические основы выработки оптимальных организационно-технологических решений строительного производства»

Автореферат диссертации по теме "Системотехнические основы выработки оптимальных организационно-технологических решений строительного производства"

ХАРКШСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ. ТЕХН1ЧНИЙ УН1ВЕРСИТЕТ ВУД1ВНИЦТВА ТА АРХ1ТЕКТУРИ

На правах рукопису

ПАВЛОВ 1ван Дмитрович

СИСТЕМ0ТЕХН1ЧН1 ОСКОВИ ВИРОБЛЕННЯ ОПТИМАЛЬНИХ 0РГАИ13АЦ1КН0-ТЕХИ0Л0Г1ЧНИХ PIlEEHb БУД1ВЕЛЫШГО ВИРОБНИЦТВА

05.02.21 - Оргашзащя виробництва (будгвництва)

АВТОРЕФЕРАТ дисертацН' на здобуття паукового ступеня доктора Texiii4HHX наук

XapKiB 1997

Дисертащя е рукопис. 1нженерн1й академП.

Науковий консультант

Робота виконана у Залор!зькш державой

Доктор техн1чних наук, професор ТЯН Рево Борисович

0ф1ц1йн1 опоненти:

Доктор техн1чних наук, професор БАКАЛ1Н Юр1й 1ванович Доктор еконокичних наук, професор ДРАГУН Леон1д Миколайович Доктор техн1чних наук, професор ШИЛОВ Едуард Йосипович

Пров1дна орган1зац1я: Донбаський державний науково-доовдний та проектно-технолог¿чний 1нститут буд1вель-ного виробництва м.Луганськ.

Захист в1дбудеться " ОI " Ли 7И р & 1997р. о 12 годтп на засадашп спещал1зовано1 ради Д 02.07.02 Харк1вського державного техн1чного ун1верситету буд1вництва та арх1тектури.

3 дисертащею можна ознайомитися у б1бл1отец1 УнХверситету. Адреса: 310002 м.Харк1в, вул. Сумська, 40. Автореферат роз!сланий "йЗ " У__ 1997р.

Вчений секретар спец1ал1зовано1

ради Д.02.07.02 к.т.н., доцент

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

АКТУАЛЬШСТЬ ТЕМИ. Перех!д екожтки краши до цивШзованих в1дношень з розвитком р1зних форм власност! потребуе зм!н п!дход!в до оц1нки,вироблення 1 прийняття орган!защйно-технолог!чних р1шень (OTP) з урахуваннями сучасних досягнень в облает! системотехн1ки, вивчаючо! техн1чн1, орган!зац1йн! та управл!нськ1 буд1вельн1 систе-ми, м1жсистемн1 зв'язки, взаемосприяюч! досягненню результатгв бу-д1вництва.

Задач!, як! входять до складу органхзащйно-технологi4Hoi тд-готовки буд!вельного виробництва (ОТО БВ) являються багатовар!ант-ними, багатокритер!альними, мають оптим!зац1йну природу i для ви-роблення OTP необх1дна едина системна та методолог!чна основа.

1снуюч1 п1дходи до розв'язання ОТП БВ в!дображають присутню планов1й eKOHOMiui схему, в якгй актуальн1 проблеми рег1онального буд1вництва охвачують комплекс задач, не враховуючих вар1антност1 виробництва, формал!зован1 на р1зн!й !нформащйн1й, моделюючш, ме-тодолог!чн1й та математичн!й основах.

В!докремлен1сть задач пов'язана з труднощами охоплення мхжеие-темних зв'язк1в,орган i защйно-технолог1чними особливостями зведення комплекс!в, i фактично не в!дпов1дають потребам !нженерно'1 п1дго-товки виробництва. В1дсутн1сть едино"! системно! методологи в ви-робленн1 оптимальних ршень на ochobI фундаментального принципу системотехн1ки-максим1зацП прибутк1в- знюкуе ефектишисть задач

п1дготовки БВ.

Традиц!йн! методи п!дготовки БВ вичерпали сво! можливост!, i зм!нити ix повинна вар1антна системотехн1чна розробка обгрунтувань: догов1рна ц!на, тривал!сть зведення, залучен! ресурси, ризик. Ро-

з'еднанд.сть в гпдход!, р1зночасовому охопленн1, функц!ональному та !нформац!йному аспектах мае сво! причини 1 в!дображае ¡¡.снуючу практику п1дготовки виробництва, дорого коштуе народному господарству. На стиках 1 в "н1ч1йних" зонах опиншшся важливш! системотехн1чн1 проблеми,як1 визначаютъ ефективн1сть буд1вельного комплексу: комплексна оцшка проект1в п1дготовки БВ; проектування вар!ант1в зве-дення; створення, розвиток та розмщення виробничо! бази буд1вницт-ва в региональному буд1вельному комплекс!; освоения 1нвестиц1й в складних проектах; визначення виробничо! потужност! буд1вельних ор-ган!зац1й; розм1щення БШ; обгрунтування оц1нки строк!в введения 1фупних комплекс1в та оц!нки ресурсного завантаження; управл1ння розпод1лом обмежених трудових ресурс1в по програмах БМР; обгрунтування орган1зац1йно-технолог1чно1 над1йност1 (ОТН) та меж1 допустимого ризику (МДР) р1шень.

Таким чином, шдготовка БВ в сучасних умовах повинна охоплюва-ти задач! в комплекс! 1 вир1шувати !х на едюпй системой 1 методо-лог1чн1й основ!, але ця проблема надзвичайно складна, мае оптим1за-ц1йну природу, потребуе удосконалення моделей, метод1в, заход1в мо-делювання умов п1дготовки, розробки оц!нки над1йност1 ршень 1 визначення IX меж! допустимого ризику.

Об'ективна необх1дн!сть подалыюго поглиблення теоретично! та науково-прикладно! розробки комплексу питань п!дготовки БВ на еди-н1й економ1ко-математичн1й основ! визначае актуальн1сть теми дисер-тацП, 11 народногосподарське значения.

МЕТОЮ РОБОТИ в розробка моделей ! метод!в обгрунтування опти-мальних р!шень в реаийзацП задач орган!зад1йно-технолог!чно! п!д-готовки буд1вельного виробництва.

Мета досл!джень визначила постановку та р1шення наступних задач: 1. Обгрунтувати необх1дн!сть урахування системного п1дходу до

досл1дження п!дготовки БВ як цШснсп системи, вивчити специф1ку задач та зв'язки, визначити склад i ïx сутнз.сть з урахуваннями сис-темотехн!чних вимог;

2. Розробити комплекс економ1ко-математичних моделей по п!д-готовц! БВ: розвитку та розмщенню виробничо'1 бази; виробленню для крупних об'ект!в pirnem по ïx зведенню в строк; запропонувати систему обгрунтування зведення складних комплекс1в; розпод!лу обмеже-них трудових pecypciB по виробничим програмам низових БМО, тощо;

3. Створити для ринкових умов функц!онування БМО економ1ко-ма-тематичний апарат прийняття ршень, який мае гарантувати i3 заданою орган1зацШго-технолог1чною над!йн1стю виконання програм при забез-печешп ощнки реал!зуемост! в1дпов!дно меж! допустимого ризику;

4. Зд1йснити розробку комплексу програм математичного забезпе-чення для ЕОМ по насл1дкам досл!джень nponeciB п1дготовки БВ з BTi-ленням 1х в буд1вельних орган1защях, проектних та навчальних уста-новах.

МЕТОДИ досл1дження. Первинна систематизащя, узагальнення та анал1з л1тературних джерел, матер1али зв1.тних та планових установ i буд!вельних орган!зац1й. Системне розглядання, класиф1кащя задач ОТП БВ i подальший анал1з взавмозв'язк1в mîk орган!защйно-техноло-г!чними особливостями, умовами та ïx впливом на оптим1зац!ю р1шень.

Методолог1чною основою досл!джень е закони д1алектики, положения теор1й: досл!дження операц1й, систем i системного анал!зу, iMOBipHocTi i математично! статистики, граф1в i с!тьового анал1зу, системотехн1ки буд!вництва, оптимального програмування, Teopiï прийняття р1шень.

Методика досл1дження включала вивчення та узагальнення досв1ду прийняття pimem> в npoueci п!дготовки виробнидтва, натурн! досл1д-ження, систематизащю досв1ду, лог1чний анал1з, оптим1зац!ю та cira-

тез, моделювання, класиф!кащю, формал!защю, експертШ оц1нки т; скстемну обробку результатов.

В процес! досл!джень вивчен1 та узагальнен! результати науко-во-досл1дних 1нститут1в 1 виробничих орган!зац1й, а також закордон-ний досв1д в галуз! п1дготовки БВ.

1ДЕЯ роботи. Базуеться на сентенцП про те, що обгрунтування, розрахунок i оптим1зац1я р1шэнь тдготовки БВ повинн! виконуватиа на економ!чно взаемовигХдних умовах з урахуванням орган1зац1йно-те> нолог!чних особливостей комплекс!в та 1снуючих часових i ресурсню обмеженнях, що вшшвають на результат п!д час проведения БМР.

НАУКОВА НОВИЗНА досл1.джень та одержаних результат!в:

- розроблен1 теоретичн1 основи та методолог1я обгрунтуванш орган1зац1йно-технолог1чно! Тдготовки виробництва на р1зних стад1-ях i piBHHX в ciTbOBiii структур! дозволяють: врахувати вплив систе-мотехнi4Horo п1дходу, орган1защйно-технолог1чних особливостей, часових i варт1сню( умов в процес! проектування та виробництва БМР, передбачити взаемовиг1дну узгодженн1сть м1ж розвитком виробничоН бази, строками освоения кап!тальних вкладень, строками реал!зац1] комплекс1в po6iT складних об'ект1в i стимулювати буд1вельн1 opraHi-зацп до впровадження оптимальних ршень i передових !нформац!йни> технологий, застосування передових 1дей та наукових розробок;

- розроблена модель розвитку та розм1щення виробничо! бази нг основ1 теоретично обгрунтованного i концептуально нового подходу, враховуючого м1жсистемн1 зв'язки шляхом використання с1тьово'] структури, що дозволило узгодити параметри BCix учасник!в виробни-чого процесу: постачальник1в, 1х транспортн1 умови, виробничник1в, соб1варт1сть виробництва, варт1сть перевезення продукш.1, попит i ц!ни;

- запропонована орган1зац1йно-технолог1чна модель (ОТМ) визна-

чення crpoKiB освоения кап1тальних вкладень на стадП розробки проекту орган!зац1! буд1вництва з урахуваннями особливостей складних комплекс1в, часових i варт1сних умов, яка вир1шена на ochobI дво!с-TocTi в задачах лШйного програмування, обгрунтована орган!зац1й-но-технологi4Ha над1йн!сть освоения кал1тальних вкладень i межа допустимого ризику на ifle'i статистичного моделювання комплексного укрупненого с1тьового граф!ка (КУСТ);

- розроблена система обгрунтування буд1вництва крупних комплекс^ при обмежених строках зведення, особливостях орган!зац!йно-технолог1чних умов, досл1джена практично вперше двохста задача на с1тьов!й структур!, що дозволяв контролювати одержаний результат i дати ч1тку економ!чну оц1нку р1шенням;

- виявлен1 залежност1 м1ж трудокистюспо роб1т виробничо! програми i строками II реайзацп з урахуванням орган!зац!йно-тех-нолог!чних обмежень, установлена зона формування рац1ональних pi-шень, 1х над1йн1сть та межу допустимого ризику, залропонований метод розпод!лу обмежених трудових pecypclB на основ1 високоефектив-ного методу перер!зу потоку роб1т;

- розроблен1 конкретн1 пропозицП по використанню обмежених до-даткових кап1тальних вкладень для забезпечення росту продуктивное^ npaui i зниження соб1вартост! po6iT на основ1 поргвняння традищй-них моделей та с!тьово! структури,як1 дозволяють урахувати негатив-ний вплив структури БМР на к1нцев1 результата як в процес! розробки проектно-кошторисних документ!в,так i при виробництв1 БМР.

ГОЛОВНГ НАУК0В1 РЕЗУЛЬТАТ!!, як! виносяться до захисту:

- методолог!чн! принципи системного п!дходу до орган!зац!йно-технолог1чно1 п1дготовки буд!вельного виробництва з метою п1двищен-ня ефективност! реалгзацН програм;

- науково-методолог1чн! положения розробленого комплексу моде-

лей 1 метсдав прийняття оптимальних орган1заШйно-технолог1чних р1-шень для забезпечення заданного р1вня системи;

- алгоритми 1 программ матеыатичного забезпечення пд.дсистеми управл1ння орган1зац1йно-технолог1чно! пхдготовки будхвельного ви-робнщтва.

В1Р0Г1ДН1СТЬ результат!в досл!дження обгрунтована наступним:

теоретичн! положения розробленого методу орган1зац!йно- техно-лог1чно1 п1дготовки будхвельного виробнщтва отриыан1 як узагаль-нення 1 подальший розвиток попередн!х праць в1тчизняних та заруб1ж-них автор1в. Отриман! математичн1 модел1 були достатньо адекватн1 д1йсним умовам будхвельного виробництва.

0бгрунтован1сть та над!йн1сть результатхв роботи доводиться тим, що:

1. Основнх положения 1 результата дисертац1йно} роботи отрима-н1 виходячи з класичних понять теорП технологи 1 орган1зацП бу-д!вництва, системотехн1ки буд1вництва, теорп граф!в 1 с1тьового анал!зу, теорхЛ математичного моделювання систем, теорП оптимального програмування, теорП прийняття рхшень, теорН 1мов1рност1 та математично! статистики.

2. 0бгрунтован1сть наукових положень, ].снування яких доведено теоретичними досл1дженняш, п!дтвердкена результатами експеремен-тальних досл!джень у лаборатор1ях та у виробничих умовах.

3. Результата теоретичних та експерементальних досл1джень ап-робован1 на м1жсоюзних, м1жнародн1й та республ1канських конференц1-ях, радах, сем!нарах 1 колокв!умах.

4. Результата роботи використан! 1 впроваджен1 в проектних, науково-дослхдних та буд1вельних органхзац1ях, а також при п!дго-товщ методичних документ1в.

ПРАКТИЧНЕ ЗНАЧЕНИЯ РОБОТИ. Виршена вахлива народногосподарсь-

ка проблема - обгрунтування орган1защйно-технолог1чно1 п1дготовки буд!вельного виробнщтва на р1зних р!внях 1 един!й основ!, що за-безпечув оптимальне функц1онування буд!вельних орган гзащйЛх зац1-кавлен1сть в економ!1 ресурсхв, впроваджен1 нових технолог1й та знижешп матер1алом1сткост1 буд1вництва.

Розроблен! модел! 1 запропонован1 методи для виршення прак-тичних задач П1дготовки виробництва е надшним !нструментом при проектувашй оргатзацП 1 технолог!! виробництва, а щодо його складност1,то математичне забезпечення !нформац!йно1 технолог!1 зн1мае вех труднепц реалхзацП.

ОСКОВНI ПРАКТИЧНI РЕЗУЛЬТАТИ.

Результати досл!джень та розробок впроваджен!:

1. на р1вн! управл1ння буд!вництвом Дн!пробуд, Головатомг!дро-енергобуду,розроблен! ! запропонован! ршення в вигляд! орган1за-ц!йно-технолог!чних моделей з урахуванням обмежень схвален! вс1ма учасниками буд1вництва ! затверджен! дирекц!ею буд!вництва Швден-но- Украшського енергокомплексу.

2. на р!вн! Укргхдропроекту. Науков1 ! практичн! результати досл1джень використан! !нститутом у вигляд1 розд1лу орган!зацП бу-д1вництва тех1Пчного проекту для першо! ! друго! черги буд1вництва г!дротехн1чних об'ект!в,а також при виробленн! р1шень реконструкцП Дн!провсько! г!дроелектростанц11.

3. на р1вн! буд!вельних орган!зац!й. Окрем! положения дисерта-цП реализован! в кущовому 1нформац1йно-обчислювальному центр! "Одеспромбуду", трест! "Запор!жс!льбуд" та хнших.

4. в учбовому процес1. На матер!ал! дисертацП розроблен! ! використовуються в навчальному процес! монограф!я "0птимальн1 моде-л! оргатзацП буд!вельного виробництва", "Методические указания к практическим занятиям и самостоятельной работе по курсу "Управление

строительством". Дан1 розробки дозволяють на порядок п1двшцити як!сть учбового процесу. Матер!ал дисертацП використовуеться автором при читанн1 курсу "0рган!зац1я та планування буд1вництва","Уп-равл1ння буд!вництвом", в спецкурс! "Особливост! упраыпння буд!в-нидтвом в Запор!зькому региональному комплекс!".

РЕАЛ13АЦШ результат!в роботи. Результати досл!джень ! розро-бок використовуються при проектуванн! виробництва буд!вельних роб!т як в проект! оргашзацП, так ! проектах виробництва роб!т. Засто-сування розроблених метод1в, пакет1в прикладних програм у пров!дних проектних, проектно-технолог!чних, кущовому 1нформац!йно-обчислю-вальному центр1, буд1вельних орган!зац!ях при розробц! проект!в ор-ган!зацП виробництва, проект!в виробництва роб1т дозволили зменши-ти витрати буд1вельних орган1зац!й на 200 тис.крб. в р1чному обчис-ленн1 (ц!на 1984р.), а на Швденно-Укра'хнському енергокомплекс! близько 150тис.крб. в р1к (ц!на аналог1чна).

Науково-теоретичн1 принципи розробленного методу п1дготовки БВ використовуються при гпдготовщ двох кандидатських дисертащй, що виконуються п!д кер1вництвом автора, а також використан! рядом !но-земних асп!рант1в в сво!х досл1дженнях.

В пер!од 1985 - 1995рр. тд кер1вництвом ! за безпосередньою участю автора виконано ряд науково-досл1дних роб1т по вагальносоюз-ним ц1льовим науково-техн!чним програмам по проблем! 0.55.08, роз-д!л 04.02.03.С8 "Впровадити нов1 техн1чн1 р!шення при буд1вництв! 1Квденно-Укра!нського енергокомплексу" (Ы ГР 01870012359, N ВНТЩ 02880074105), науково-техйчна програма 6.2 "Перспективн1 !нформа-Щйн1 технолог!! для ^телектуагпзацп процес!в прийняття р!шень ! управл1ння в технхщ, б1олог1! та сощальних системах".

АПР0БАЦ1Я роботи. Основн! положения ! результати досл!джень допов1дались на м1жнародн!й конференц!! м.Льв!в, 1993р., на мхжсо-

юзних науково-техн1чних конферешдях м.Полтава, 1981р., м.Новоси-бхрськ, 1989р., на республ1канських науково-техн!чних конференциях м.Дншропетровськ, 1985р., М.Севастополь, 1990, 1991, м.Льв1в, 1995, м.Алчевськ, 1995р., на сем1нарах м.Одеса, 1973р., м.Запор!ж-жя, 1985, 1993, 1995 рр., та 1нш1.

Результат дослгджень допов1даяись 1 одержали п1дтримку на на-укових сем!нарах 1 двадцяти трьох вуз1вських НТК (м.Одеса, м.Кому-нарськ, м. Дн1пропетровськ, м. Москва, м.Запор!жжя).

ПУВЛ1КА1Ш. Основний зм1ст дисертацП опубл1ковано у 36 науко-вих роботах, у тому ч1сл1 загальний обсяг публ1кац!й, написаних автором, складае б!ля 29 печ.арк., монограф1я - 13 печ.арк.

СТРУКТУРА Р0Б0ТИ. Дисертащя складаеться з вступу, восьми роз-д!л1в, загальних висновк1в, списку використано'! л1тератури ! додат-ку. Робота мае 465 стор1нок машинописного тексту, включаючи 272 стор1нок основного тексту, 43 малюнки , 63 таблиц!, 245 найме-нування л1тературних джерел 1 15 додатк1в на 65 стор!нках.

ЗМ1СТ Р0Б0ТИ

У вступ! визначаються мета 1 завдання дослдаення,обгрунтову-еться наукова актуальн!сть та практична значим]сть обрано! теми дисертацП, викладаються основн1 положения, що виносяться на захист.

В першому роздШ зроблено анал1з стану вир1шення проблеми п1дготовки БВ 1 зд1йснена постановка задач! доел Жжения. 3 щею метою буд1вельне виробництво розглядавться як розвиваюча динам1чна система, орган!зац!йно-економ1чна едн!сть яко! побудована на основ! системного п1дходу, який одержав розвиток в работах Аганбегяна А.Г., АкоффаН., Ал1мова А. I., В!нера Н., Глушкова В.М., Федоренко ^.П., Эшб1 У. 1 !нш.

Проблем! ОТП БВ присвячен1 науков1 досл1дження Абрамова Л.I.,

Авдеева Ю. 0., Антанавхчюса К. А., АтаеваС.С., Афанасьева A.A., Афанасьева В. А., Балицького B.C., Белякова Ю. I., Буднл.кова М.С., Булгакова С.Н., Вареника В. I., Васильева В.М., Вечерова В.Т., Галк!на 1.Г., Гончаренко Д.Ф.,Гусакова O.A., Долотова О.В., Завадскаса Э.К. 1онаса Б.Я., Лисова В.П., Монфреда Ю.Б., М1хельса В.О., Недавного ПЛ., Олшника П.П., Пан1братова Ю.П., Пентковського I.I., П!чуг1-Ho'i Т.С., ПршйнаБ.В., Рибальського В. I., Спектора М.Д., Уварова 6.П., Торкатюка В. I., ТянаР.Б., Ушацького С.А., (Илахтова А.Л., Фокова P.I., Цая Т.Н., Швиденко В.Й., Шрейбера А.К., Шрейбера К.А. та 1нших.

Шдвищення ефективност1 буд!вельного комплексу значно залежить В1Д piBHH та метод1в оц!нки вироблення ршень i системотехн1чних проблем моделювання п1дготовки БВ на основi нетрадиц1йних структур i потребуе необх1дност1 врахування об'ективних законом1рностей та спедкфхчних особливостей в прийнятт1 р!шень i досягаеться щлеспря-мованим впливом на процеси моделювання, врахуванням м!жсистемних зв'язк1в та використаннями ефективних заходib.

У першому роздШ розглядаються icuyicwi тдходи при формуванн1 задач по розмщенню бази буд1ндустр!1 як1 зводяться до в1дкрито! транспортно! моделi i i"i розв'язання пов'язано з використанням ал-горитм!в лШйного програмування. Р1зноман1.тн1сть задач в!др1вня-еться компактн1стю фунгаш мети в залежност! в!д включения до не! р1зноман1тнкх фактор1в.

Врахування значного числа фактор1в п1двищуе достов1рн1сть результат, але ускладнюе традиц!йну л1н!йну модель i наступиi роз-рахунки. Проведен! пор1вняння pimeHb задач! по розмщенню та роз-витку виробничо! бази в лШйн!й та с!тьов!й 1нтерпритац1ях виявило ряд можливостей та переваг використання ciTbOBo'i структури, а також недол1ки традищйних моделей.

Дсхупдженнями встановлено, що традищйн1 модел! не враховують кажсистемних зв'язк1в: умови, вар!анти та обсяги забезпечення тдп-риемств вих1дною сировиною, транспорты! характеристики постачання, можливий д!апазон потужностей майбутн!х пункт!в виробництва.

В сучасних умовах вироблена буд1вельна продукц!я збуваеться з урахуванням ринкового попиту 1 д1ну II визначае пропозищя, але "плаваюч!" ц1ни необх1дно ор!ентувати та прогнозувати для умов за-дов!льнення послуг 1 досягнення мети орган1зац!й регюнального бу-д1вельного комплексу. Тому п1сля виробнщтва продукцИ необх3.дно просл1джувати шляхи руху II поток1в, к1льк1сн1 сп1вв1дношення, до-щлыйсть поставок в ефективн1 пункти регионального буд1вельного комплексу.

Анал!з стану проблеми п1дготовки в розвитку виробничо! бази будшдустр!! показав,що при розробц! модел1 сл1д враховувати вкмоги системотехн1чного п1дходу з конструюванням та рахунком таких структур, як1 би воображали 1стотн1сть 1 зв'язок взаемоспрняючих систем, охоплювали би вс1 або б1льш1сть "н1ч!йних" зон, умови та обмеження.

Така орган!зац!йно-технолог1чна модель (ОТМ) повинна дати в!д-пов!дь на наступи! питания: де сл1д закупати вих1дну сировину для кожного п1дприемства РБК ! ск1льки, який обсяг продукцИ сл!д ви-пускати кожному п!дприемству; який обсяг продукц!! необх!дний кожному споживачев! системи; куди сл!д кожному п!дприемству в!дправля-ти свою продукцш 1 ск1льки; за якими ц!нами продавати продукцт в умовах пост1йно! зм!ни попиту 1 пропозицп.

Таким чином, в1дпов!дь на поставлен! запитання потребуе нетра-диц!йного п!дходу до структуризацП ОТМ, яка повинна бути ^формативной, лог!чно простою 1 враховувати м!жсистемш зв'язки, як1 при традиц!йних п!дходах не могли бути введен! в умови задач!, тому що знаходилися в межах сум!жних систем, а тому 1х було важко формал1-

зувати.

Шляхом анализу встановлено, що задача визначення календарних строк1в освоения кап1тальних вкладень належить до числа пр!оритетни: задач,як! потребують розв'язання вс!ма галузями народного господарс ва. В загальному вигляд! п1дготовка включае критер1й оц1нки прий-няття р!шень та освоения кагйтальних вкладень по об'ектах в час1.

Анал1з показав,що 1снуюч! п!дходи не враховують орган1зацш-но-технолог!чних особливостей спорудження комплекс!в для визначення вектору строгав настання под1й ТСТь ... ,ТП), а також умов, м!н!м!-зуючих зусилля на спорудження в строки, що задовольняють замовника.

Виявлено, що проста р!зниця витрат ! отримуваних прибутк!в, завдяки здач! окремих частин комплексу, не може бути прийнятим кри-тер!ем од1нки розв'язк!в, оск1льки вони в1Дпов1дають р1зним пер!о-дам часу 1 "!х сл1д звести до пор1внянного вигляду. Однак р1знидя витрат (*Г) ! прибутк1в (И+), дисконтованих за нормою введения,може бути використана як критер1й обгрунтування ОТР п!дготовки буд1вель-ного виробництва на етап! розробки проекту орган1зацП буд!вництва та обгрунтування витрат 1 вЦповшшх строк1в.

Об'ективна потреба врахування орган!зац1йно-технолог1чних особливостей спорудження комплекс!в в строк, м!н!м!зуючих сумарн! зусилля, пов'язана !з значними математичними труднощами. Для 1х по-долання запропоновано моделювати зведення складних енергокомплекс!в шляхом використання комплексного укрупненого с1тьового граф1ка.

Таким чином, використання с!тьовог структури, врахування орга-н!зац!йно-технолог1чних особливостей будов комплексу 1 строку вводу в експлуатацш розширюють можливост! задач! вибору календарних строев освоения капгтальних вкладень по в!дношенню до традиц!йних постановок,однак це ускладнюе роз'язок 1 потребуе зм!ни п1дход!в до формайзацП задач!, способ!в визначення результат!в на основ! ви-

користання високоефективних с1тьових потокових алгоритм1в в пор!в-нянн! з традищйними алгоритмами теорп лШйного програмування.

Виконаний анал1з результат1в д!яльност1 багатьох буд1вельних орган1заЩй, еволюц!я теоретичного обгрунгування тривалост! буд1в-ництва показали, що для нормал1зац11 процес!в ОТП були розроблен1 1 введен! норми, щ,о визначили та ор1ентували учасник!в буд!вництва. Гакий п!дх1д використовувався в умовах планово! економ1ки. Однак 1 ринкова економ1ка не може тюрувати строки буд1вництва. В даному раз1 мае м1сце компром!с строки-ресурси, вигода 1 умови, як1 завжди виступають обмеженнями 1 сприяють зб!лыпенню або зменшенню прибут-

KiB.

Установлено, що при розв'язанн! таких задач перевагу потр!бно в!ддати с1тьов1й структур!, як прогресивному напрямку, зд!бному пе-ребороти недолжи, що виявлен1 в процес! анал!зу: в1дсутн1сть еко-ном1ко-математичного анал1зу, пов'язанного з дво!ст!стю в задачах лШйного програмування, труднощами зведення задач до канонi4iioro вигляду, який в!дсутн!й у в!тчизняних та заруб1жних досл!дженнях.

3 розвитком Teopi'i дослдаення операц!й та i'i розд!лу - теорП граф!в з'явилась можлив1сть по-новому розглянути проблеми п1дготов-ки буд!вництва комплекс1в в строк на основ! програмно-ц!льового п!дходу. При реал!зац!'1 програм первинних БМО, п1дготовка пов'язана з ефективним використанням pecypciB, а також набором замовлень, максим!зуючих прибутки за умови повного та р1вном!рного використан-ня потужностей. Але при буд1вництв! досить складних об'ект1в (ГЕС, ГЗК, реконструкцП меткомб1нат1в ! таке imse) створюються центри управления комплексом (ЦУК), для яких мета - виконати Bci роботи в заданий терм!н. Тому ОТП вироблення ршень поеднана з урахуваннями велико! множини обмежень, пов'язаних з досягненнями мети.

В робот! показано, що вироблення оптимальних OTP буд1вництва

складних об'ект1в в строк потребуе з'ясування сп1вв1дношення витра-ти - тривал1сть - результати. Така проблема подготовки БВ являеться Сагатовар1антнсж> та екстремальною, потребуе розробки оц!нки над1й-ност! та ризику.

Таким чином, при спорудженн1 складних енергооб'ект1в необх1дно використати модель як! враховують орган1зац!йно-технологi4Hi обме-ження реал1зацП комплексу в строк. TaKi моделi дозволяють в1добра~ зити систему обмежень, м1н!м1зуючих сумарн! зусилля на спорудження, чого не можливо ввести в традищ.йну модель лШйного оптимального програмування.

Анал1з основних напрямк!в тдготовки по розробц! ОТМ на прог-раму низових БМО показав, що вар1антна 1нтерпретац1я вих!дних даних дозволяе вибрати ефективн1 OTP, при цьому проблема оптимального спорудження окремого об'екту повн1стю пЗдпорядковуеться проблем! оптимально! орган!защ1 роб!т по реаийзацп Bcie'i програми БМО.

Виявлено.що введения в ОТП БВ умов вар!ант1в реал!зац!1 компле-KCiB po6iT дозволяе ефективно розпод!ляти обмежеш трудов! ресурси.

Анал1з розробок по ощнц! якост! ресурсо-часового завантаження моделей виробничих програм (виксристання трудових ресурив.розподьл кошторису, виконання спещальних po6iT та !нше) показав, що в !х основ! побудови мае кИС'Це недосконалий метод,! в умовах автоматиза-цП розрахунк1в це породжуе труднояй i складност! в алгоритм!зац!! npoueciB.

Недостатке обгрунтування !снуючих метод!в формування та опти-м!зацП ОТМ на програму роб!т з урахуванням ОТН по р1зним критер1ям потреОуь дослХдлення ваконом!уностей, пов'яьаних i3 структурою тру-дом1сткост1 po6iT, впливу !нтенсивност! використання обмежених трудових ресурс!в на терм!н буд1вництва, пошуку простих метод!в моде-лювання та прогнозування результат1в i метод1в ефективного розпод1-

лу трудових ресурсiв по програт буд1вельно-монтажних po6iT, i на так!й основ! пошуку гнучких методик побудови ОТМ.

Таким чином, в дисертацП розглядаеться комплекс моделей тд-готовки БВ, як! описують розвиток та розм1щення виробничо"! бази бу-д!ндустрП з урахуванням м!жсистемних зв'язк1в i особливостей моделей, пов'язаних з визначенням строк!в освоения каттальних вкладень для складних енергокомплекс!в, модель вироблення OTP в строк, а та-кож розпод!л обмежених трудових pecypciB по програмах низових БМО з урахуванням орган1зацшно-технолог1чно1 над1йност1 та меж! ризику.

У другому розд!л! приведен! теоретичн! основи п1дготовки виробництва по комплексу задач. Задач! п!дготовки БВ для лог!чного, !нформац!йного та матиматичного погодження розв'язання повинн! мати загальну економ!ко-математичну базу, виходячи !з оптим!защйно1 природи, що забезпечить п!дготовку анолопчних вих!дних модул!в. Знаходження загального знаменника приводить до одного принципу. Такою основою вибрана с!тьова структура розв'язання Bcix розглянутих в дисертацП задач ОТП БВ на основ! поток1в з обмеженою пропускною спроможнЮтю, волод!ючих ефективними алгоритмами в пор1внянн! з традиц!йними методами теорП л1н1йного програмування. 1х перевага заключаеться в значно скоршш вбхжност! до оптимального р1шення, ясн1й ф!зичн!й та економ1чн!й !нтерпретадП результат1в, анал!зов! функц1й мети прямо"! та дво'!сто! задач!. В другому роздШ розгляну-т! теоретичн! основи задач п1дготовки БВ.

Для розв'язання задач! розвитку та розмщення виробничо"! бази буд1ндустрП запропонована гнучка методика моделювання процес!в,яка вхдображае р1зноман!тн!сть зв'язк!в м1ж постачальниками сировини, i"i транспортування, виробництвом, розшшлом продукцП та щнами. Для розв'язання задач! запропонована модель замикаеться зворотною дугою, i в цьому 1"! суттева BiflMiHa в!д традшцйних с!тьових струк-

тур. Такий п1дх1д дозволяв розпод1ляти потоки по замкненому контуров!, не порушуючи при цьому умову збереження.

Розглядаеться граф G(U,A) з ыножиною вузл1в (U) i дуг(А). Всхм дугам приписуеться тр1йка значень: Fjj- максимальний пот!к(обсяг), Lij - м1н!мальний пот!к, Си - варт!сть проходження одиниц1 потоку з вузла i в 3.

Ф!зичний зм!ст модел! в1дображае обов'язков! закупки сировини, варт!сть перевезення, соб1варт1сть виробництва, варт1сть перевезен-ня продукцП 1 показники попиту продукцП (мал.1). Кожна дуга моде-л! мае ун1версальний характер i в!дображае обсяг виробництва (тис.шт. цеглин, куб.м., кв.м., тони зерна, цементу, вугыля, нафти i таке !нше), а в загальному вигляд1 люба ф1зична величина мае наз-

ВУ - П0Т!К (fid).

Розв'язок задач! заключаемся в визначен! нев!домих f^ - по-tokíb по дугах 1з д1апазону (Fu* Lid), MiHiMi3yjo4HX зниження за-гальних сумарних витрат системи.

Математкчна постановка задач1 сформульована як екстремальна задача лШйного програмування на с!тьов!й структур!.

Максимiзувати ц!льову функц!ю

E-Cij*fij —— шах (1)

при обмеженнях Е fid - Efji - 0 для всех i е U (2)

Lu < fid < Fij. Гц > 0 (1.1) e A (3)

Для зручност! вдльова функц!я помножена на -1. Задача míhímí-зацП перетворилася в задачу максимiзацП i розглядаеться як пряма. Обмеження (2) в1дпов1дае умов! збереження потоку, а (3) - обмеження на пропусти зд!бност1 дуг, i вимагаеться нев!д'емн!сть n0T0KiB.

Економ1чний зм!ст задач! полягае в визначен! таких поток!в fid, як! м!н!м!зують BapTicTb системи,тобто маеться на уваз! як де-шевше повиннна функц!онувати система.

Вузлов! числа

Мал.1. Модель виробництва та розподыу.

ЕПдпсшдно до в1домого в л1н1йному програмувашп результату для будь-яко! прямо! задач1 1снуе в1дпов1дна 1й дво!ста задача. В даному випадку вона форыулюеться таким чином. МШм1зувати щльову функщю

Е Ри а^ - Е Ьц 5и -+-тт (4)

* А

за умови, що П! - Пз + «п - би > - (1.3) е А

Лц. 5ц > 0 (и) е А (5) Розв'язання дво'1сто1 задач! (4-5) зам3.сть (1-3) обумовлено ви-сокою ефективн1стю с1тьових потокових алгоритм!в на в1дм1ну в1д ви-користання ун1версального алгоритму оптимального программування. Модель з початковим розв'язанням задач! про розмщення виробничо! бази показана на мал. 2 з в1дпов1дними позначеннями. ''

Мал.2. Модель з початковим р!шенням. 1,3 - номера под1й; я^,^ - вузлов! числа.подЛй 1,а; Рц,1. и- в1д-пов1дно максимальний 1 мШмальний потоки по дуз1 (1,3); Сп - вар-т!сть проходаення одиниц1 потоку по (1,3); - поток по дузШ.З)-В робот! теоретично обгрунтована 1 запропонована постановка задач1 п1дготовки буд1вництва складних енергокомплекс!в, направлена на визначення оптимальних строк1в освоения кап!тальних вкладень на

- 21 -

комплексна укрупнена с1тьов!й модел! (КУСМ).

Ф1зичний зм1ст задач1 полягае в тому, що кап!таловкладення ос-воюються посл1довною реал1зац1Ею onepauiü (!, j) з тривал1стю tu 1 'ix сумарна величина в!дпов1даб конкретним под!ям 1(3) б Ü. Особливо складн1 будови (ГЕС, г1рнично-збагачувальн1 комб1нати,реконструкц!я металургшшх комб!нат1в, шахт, г1дроенергетичних комплекс1в, тощо) споруджуються по пускових комплексах, при здач! яких мають м1сце прибутки (введеня в д1ю Пдроагрегату, цеху).

Деяк1й частин1 под1й модел! в1дпов1дають вкладення (Wi~), тер-м1ни освоения яких зб1гаються з paimiM строкой наставання i-то! по-дП. або прибутку 0*1+),терм1ни отримання якого зб1гаються з Ti. Яшцо позначити Wj - Wi~ - Wi+, то ц!льову функц!ю задач! вибору ва-рханту освоения вкладень (кошторису) можна записати з огляду на звичайн! формули неперерванного дисконтування так:

W(Ti,...Tn) - Е Siesp(-o(Ti) -- min (б)

при обмеженнях Ti - Тд < - Ьц, Ti = 0 , (7)

де о£ - коеф1ц1ент зведення, й - 0,08.

Потр1бно встановити календарний план реал1зац!1 комплексу, який максимизуе його ефект.П!д ефектом розум1еться алгебра!чна сума зведених за формулою експоненц1ального дисконтування ф!нансових по-TOKiB у под1ях, де кожний пот1к - це р1зниця прибутк!в i вкладень, в1дпов!дних под!ям.

Перетворення (6) шляхом розкладання в ряд Тейлора приводить до результату

W(Ti,... ,Tn) - g Wi1 + ETi1« Wi1 - Df^ctfi (8)

У (8) два перших додатки стал!Д зам1сть задач! (6) маемо задачу, в як1й необх!дно визначити

W(Ti,____Tn) - -EW^cflTi rain (9)

при обмеженнях (7), де Wj1 - Wiezp (-dli1).

- 22 -

В стандартна форм! визначити

W(Tl,..,Tn) Wi1«!1! -»-max (10)

при обмеженнях(7). Задача дво!ста до (10) набувае вигляду потоково! задач! на с!тьов!й модел!, тобто

LCr«) - -Е fütij — min (И)

за умови Е Гц С а Wi1, fid > 0 (12)

Задача полагав в визначенн! вектора строк!в Т(Т1,...,ТП),мак-сим!зуючого (10). Визначення paHHix строк!в настання под!й Ti зап-ропоновано методом, який враховуе орган1зац!йно-технолог!чн! особ-ливост! комплексу, що виражен1 д1апазоном оц!нки технолог!чних мож-ливостей (i,j) е А - (d^ - Du) i варт1сними та тривал!сними умо-вами виробництва.

Врахування впливу орган!зац1йно-технолог!чних особливостей значно ускладнюе задачу ОТП, але дозволяв вхдбити реальн! умови ре-ал!зац!1 npoeKTiB.

Розв'язання задач! визначення строк1в настання под!й та опти-мальних ф!нансовых потокгв по дугах Fij i в под1ях Wi запропоновано виконати на комплексному укрупненому с!тьовому граф!ку (КУСТ). Си-туац!я вих!дно! модел! задач! показана на мал.З.

Оптимальна тривал1сть буд!вництва складних енергокомплекс!в пов'язана з пор!внянням витрат ! результат!в з урахуванням фактору тривалост!. Буд!вництво в строк пов'язано з виробленнями р!шень на основ! анал1зу орган!зац!йно-технолог!чних особливостей спорудження i обгрунтування момивостей реал1зац!1 npoeKTiB ! програм. Вироблення ОТР потребуе виявлення сп!вв!дношень витрати-результати-три-вал1сть, i ОТП полягае в визначенн! таких режим1в виробництва з за-даного д1апазону, як1 м!н1м1зують загальн! су марш залучення додат-кового числа виконавц!в.

15-21 (102*1) 14-18

(104,1)

d. - D..

1 „0тлЭ

с. f..

ч *J

Мал.З. Модель з початковим р!шенням.

i.j - номера под1й; Tj.Tj - ранн1 строки зд1йснення под1й i.j;

Di j,dij - в!дпов1дно терм1ни виконання роб1т- при нормальн!й та

прискорен!й реал1зац!1; Cíj- ц!на скорочення операцП на одиницю

часу; fij- потiк по дуз! (i-j).

Ф1зичний emíct задач! полягае в запровадженн1 тако! швидкост!

виробництва (ij) е А, при як!й досягаеться максимальний ефект (м1-

н1м!зац!я сумарного залучення додаткових виконавц!в).

Необх1дно м1н!м!зувати ц!льову функцию задач!

L(X) = (Е CidDi3 - Е CíjXíj) min л л

або L(X) * = L CijXjj паз

а

при обмеженнях Ti - Tj + Х^ i О, для (i J) е А

- Ti + Тп < Т3 , di, < Хи < Dij , (i J) e A

В задач! сл!д визначити нев!дом! Xjj- режими виробництва !з (du ~ Djj), як1 м!н!м!зують (13).

Ршення пов'язано з використанням процедури с1мплекс-методу, але тут з'являються велик! труднощ!, пов'язан! з умовачи приведения

(13)

(14)

(15)

задач! до канон!иного вигляду.В1тчизнян1 та закордонн! досл1дники -це питания в!дносно до ciTbOBo! структури розробили недостатньо.

В дисертацП значна увага надана питаниям стандарт i3auiï по-д!бних задач,а розв'язок зроблено шляхом визначення максимального потоку в мережл,тобто використана с!тьова структура, як найб!льш ефективна. Досл1джуеться задача оргаизацП виробництва, для яко! в в!дпов1дн!сть обмеженням (15) ставляться нев!двмн1 зм1нн1, як1 на-зиваються дво'1стими.

Дво!ста задача формулюеться таким чином: визначити Z(f) - (IV + E DijTij - £ du5 u) -—- min (16)

A Л

за умови, що fij + ru - 5u - Cu (i J) e A,

Ç fij - V - 0 1-1,

Ç tu - ç fil - 0 1- 2.....n-1, (17)

- E fij + V - 0 i-n,

t

Ta. ru, Su > О (1,3) e A.

Задача розв'язана методом позначок шляхом модиф1кацП поток1в 1 ранн!х строк1в настання под1й. В робот! детально розглянуто приклад i посл!довн1сть розв'язання, особлива увага вд1лена економ1чно-му анализов!, де пор1вншться результати оптимального розв'язку 1 традиц1йне р!шення.Модель з початковим рхшенням показана на мал.4.

Економ1ко-математична модель розпод!лу обмежених трудових ре-cypciB пов'язана з пидготовкою БВ при формувашй програм БМР низо-вих БМО. Ф1зичний зм1ст задач1 полягае в розпод1л1 обмежених трудових pecypciB по об'ектах програми з метою максшазацП ефекту БМО.

Математична модель задач!. Дана ОТМ -(БиД°). в як1й вс! (1,3) e А виконуються з мШмальною !нтенсивн1стю.По кожн1й (!,3)еА задана du ! в1дпов1дн! 1м ресурси - i»uD, nud. ûnu. В1дома в за-гальному вигляд1 функц1я ресурсного обмеження О - U(T).

Вимагаеться знайти такий розв'язок (Xrutu.Tn). який м!н!м1-

зуе ц1льову функц!ю.

iJ - номера под!й; Titj)- ранн1й строк наставання под1й i,J; Xu-

HeBiflOMi режими виробництва (необх1дно визначити в задач!).

L(X) - i иахСЕ Xri3'tid) > -—rain (18)

Tfar

при обмеженнях dij < Xrijt^ < Dtj,

DCru = 1. Dtrij nntij < Qij, atrü'nid < Uo6M (19) г л z

Поставлена задача розв'язана методом перер1зу потоку роб!т, який полягае в пор1внянн1 використання трудових pecypciB в розр1з! Нпк 1 загального обмеження в них - 0Обм» тобто

ДНпк - Ообм - Нпк. (20)

Встановлено, що мають ы1сце наступи! випадки в використанн1 pecypciB, А!1пк < О, /Шпк > 0, Д!1ПК = 0.

Економ!чний 3míct задач! полягае в виявленн! таких режим1в виробництва 1 1м в!дпов1дних pecypciB, при яких м1н!м!зуеться недо-вантаження використання pecypciB. В задач! прийнят! позначення:

nidD - трудов! ресурси.що в!дпов!дають нормальн!й тривалост1 Dn; r»ijd - аналог1чно прискорен!й тривалост! dij;

- 26 -

Али - крок зм1ни iHTSHCHBHOCTi використання pecypciB;

Xrid - яйцо Xri3=1,де значить,що вибрано г-ту комб1нац1ю 1н-тенсивност1 виконання роботи.в протилежному випадку -вибрана 1нша комб!нац1я;

и0бм ~ загальне ресурсне обыеження;

НПк ~ сумарна 1нтенсивн1сть використання pecypciB в nepeplsi потоку роб!т.

Для забеспечення заданого р1вня ефективност1 в робот! БМО зап-ропонована постановка задач!, що пов'язана з MiHiMisauiea зусиль для досягнення результату по зростаншо продуктивное!! прац! 1 зни-женню C06iBapT0CTi роб!т.

В задач! необх!дно визначити р!чний ефект

Е ( Ci - ЕНДК1) Oi Xi -»-пах (21)

п

при обмеженнях Е ACi Oi Xi > С ,

n

Е AQi Oi Xi > Q , (22)

n

E AKi Oi Xi < К , n

де ACi.AQi.Mi - в!дпов1дно зниження соб!вартост1 BMP на одиницю i-го ОТЗ; зменшення витрат прац! на одиницю i-го ОТЗ; кап1тальн! вкладення, необх1дн! для реал!зац1! i-го ОТЗ; Oj.Xi - максимально можливий обсяг БМР данного виду, р!вень використання i-го орган!за-ц1йно-техн!чного заходу (ОТЗ).

Ф1зичний 3MicT задач! полягае в визначен! обсягiв ОТЗ, що за-безпечують заданий р!вень ефективност1. Економ!чний зм1ст полягае в тому, що сл!д встановити обсяг ОТЗ в межах вщЦлених додаткових ка-niталь них вкладень. Математичний зм!ст - знайти р!шення в можливих зм1нах д1апазон1в обсяг!в таких, як1 зменшують витрати (трудом!ст-KiCTb i соб!варт!сть БМР) при обмежених додаткових кап!таловкладен-нях.

Таким чином, теоретичний розд1л дисертацП включав постановку

п'яти великих задач п!дготовки буд!вництва, маючих едину лог1чну, моделюючу 1 математичну основу. Особлив1сть розглянутих задач поля-гае в тому, що вони виконан! на основ1 теорП оптимального програ-мування з наступною трансформац1ею 1х в с!тьову структуру. Такий п!дх1д сприяе використаншо високоефективних потокових алгоритм!в в р1зн!й 1х модиф1кацП 1 ступен1 складноет!.

В теоретичному розд!л1 дисертацП д!стали розвиток доовдження прикладного характеру, вперше реал1зован! на великих комплексах, де дано обгрунтування 1х спорудження з урахуванням орган!зац!йно-технолог !чно! над!йност1 та меж! допустимого ризику.

У третьому розд1л! приводиться ршення задач! розм1щення та розвитку виробничо! бази буд1ндустрП в рег1ональному комплекс! яке запропоновано реал!зувати на основ! алгоритму виключення дефекту (АВД), що використовуеться в теорП граф1в як найб!льш ефектив-иий на детермпюваних с1тьових моделях. Алгоритм в!др1зняеться п!д-вищеною складн1стю 1 не п!длягае ручн!й реал!зац!1. В дисертацП розроблена блок-схема алгоритм ! його машина реал1защя.

Оптимальне р1шення для наведеного прикладу показано на мал.5.

Значения щльово! функцП прямо! задач! Р(х) - ЕГ^*^-¡= 2*2+ 1*5 +

л

ь 2*3 + 1*6 - 21. Значения щльово! функцП дво!сто"1 задач! ) -- Е - Е Ьи*5и - 4 - 4 - 21 - - 21, 512 - ®23 • б24 - 0.

А Д

5з4 - 4. 541- 7. «12 - 2. «13 - «23 - «24 " <*34 - «41 - О

В розд!л1 доел!длен! умови допустимост! 1 додатково! нежорс-гкост!, розглянута робота алгоритму на конкретному приклад!, роз-эоблена графгчна 1нтерпретац!я алгоритму, яка полегшуе його розу-ання, досл1джена суть корегуючих Д1Й, пов'язаних з модиф1кац!ею тоток!в та 1х вартостей.

Практична реал!зац!я використання запропоновано! методики зд!йснена при розробц! модел! та вибору оптимального ршення вироб-

ництва бетон!в та розчин!в, 1х розпод!лу по об'ектах територ!ально! буд!вельно! орган1зац11 (ТБО).

Для до&идження Оули взят! заводи-постачальники товарного бетону та розчину ЖБК-1, КБК-6, "Запор!жбуддеталь". Були розглянут1 потреби кожного тресту з розпод!лом необх!дно! к1лькост! по об'ектах в урахуванням !х групування по районах м!ста. Враховувались да-н1 по об'ектах постачання для чотирьох трест!в.

В модель закладена схема, вгдпов^но до яко! постачання зд!й-нювалось з кожного заводу на будь-який об'ект району. Запропонова-ний метод розв'язання задач! дозволяе встановити розм1ри постачань, мае перевагу в анал1з1 результат!в шляхом пор1вняння ц!льових функ-ц!й прямо! та дво1сто1 задач!.

Маючи складну структуру,метод волод1е багатоц!льовим призна-ченням. Це п!дтверджено шляхом пор!вняння розрахунк1в закр1плення об'ект!в буд!вництва за заводами виробничо! бази при 1х комплекту-

о з

Мал.5. Модель з оптимальним р!шенням прямо! 1 дво!сто! задач!.

ванн! кснстругацями. Для цього використан1 результата роботи транспортного алгоритму i запропонованого алгоритму виключення дефекту.

В дисертацП розглянута специф1ка перетворення задач в с!тьову структуру для умов використання АВД. Методика в!дображае математич-ну, лог!чну, !нформац!йну та ф!зичну сум!сн!сть, що сприяе визна-ченню оптимальних OTP.

У четвертому роздШ методика визначення календарних строк!в освоения капЬтальних вкладень, обгрунтування над!йност! та ризику прийнятих OTP розглядаеться як 1теративний процес i розв'язання задач! в дисертацП зд!йснено в дек1лька етап!в.

Для моделювання зведення крупних енергокомплегапв запропонова-но використати комплексний укрупнений с!тьовий граф!к, при цьому на етап! ОТП БВ визначаються строки зд!йснення под1й - Ti, як1 вико-ристовуються в (10).

Для одержання значения по (10) необх!дно вираз (б) розкласти в ряд Тейлора 1 результат приведено у (8). Строки зд!йснення под!й комплексного граф!ка одержан! за допомогою р!шення параметрично! задач! л1н1йного програмування.засноваюй на процедур! спец!ального тодування под!й в мережах з обмеженнями на пропускну здатн1сть,результат процедури - визначення оптимальних режим!в виконання роб!т, зиходячи is технолог!чних умов (di j - Du).

На наступному етап! визначаються ф1нансов1 потоки в под!ях по [9). Шдставляючи ix результат в (10), одержимо значения щльово! ЕункцН задач!. Перев1рка р!шення проведена шляхом пор!вняння результату по (10) з ц!льовою функц!ею двоютох задач! (11). В робот! шерше запропановано двоют! 3MiHHi визначати з урахуванням умов ¡одатковоЗ нежорсткост!, ix ф!8ичний 3MicT - ф1нансовий дуговий по-?iK, економ1чний зм!ст - ц1ни, що показують, як змеиться вдльова ?ункц1я прямо! задач1, якщо зм!нити тривал!сть операцП на одиницю.

Значения хх установлено методом вир!зання вузл1в, виходячи з умов р!вноваги поток!в в под!ях.

Результат по розглянутому прикладов! приведений на мал.6.

Установлено, що орган!зац!йно-технолог!чн! умови в!д!грають вир1шальну роль у виробленн1 р!шень ОТП, вони визначають вар!антну проробку ситуацП зведення ! враховують потреби техн1ки (схема ви-робництва, буд1вельн! машини, техн1чне зд!йснення), технолог!! (порядок виконання процес1в,технолог!чн! перерви,режими,!нтенсивн!сть, конструктивн! ршенняЬоргатзацП (посл!довн!сть,напрямок та !нш.) а також умови черговост1 та допустимост!..

Проведено пор1вняння метод!в оц1нки р!шень на с1тьов1й структур! та с1мплекс-методу. Одержан! на основ1 анал1зу результати Шдтвердили простоту ! доступность запропоновано! методики.

Tj(з)- ранн!й строк настання под1й в м!сяцях (роках); Х^- оптимально розв'язок; У"(+)-кап!таловкладення i прибутки.що в!дпов!-дають под1ям 1(d); Wi1 - Wj (-otTj (OPt)); Ф!нансов1 потоки в под!ях:

80.0

Мал.6. Модель а оптимальним р!шенням прямо! та ДВ01СТ01 задач!.

¿102= -20ехр(-0,08*2)- -17,04; V/юз - - 70ехр(-0,08*3,75)- 51,86; hov -65ехр(-0,08*4,75)- -44,45; Wi05= -60ехр(-0,08)- -37,13; Цльова функц1я прямо! 3afla4i:W(Ti,. ,ТП)- -17,04йТю2+ 51,8бссТюз -

- 44,45«Ti04 - 37,13о(Т105. При « - 0,08 W(T)- -1,36Тю2+ 4,15ТюЗ"

- 3.56ТЮ4- 2,97Тю5 — max; W(T)= -21,88. Щльова функц1я двоЮТо! задач1: L(f) - Efijt13- 21,88; для Ru-0, fi3> 0 и Ti+ Хц~ Тл= О, да решти fij- 0 по умов1 додатково! нежорсткост1.

В результат! теоретичних i методолог1чних розробок запропоно-зано оптимальне OTP реконструкцП Дн1проГЕСу» де наведен! особли-socTi р!шення 1 практика машиннох реал!зац11. Зб!жн!сть результат!в цльових функц!й прямо! та дво!сто! задач! наглядно показали пере-¡агу запропонованого методу ОТП буд1вництва крупних комплекс!в.

В дисертацП зроблена постановка задач!, розроблено алгоритм ¡татистичного моделювання на в1рог!дн1сних часових детерм!нованих :1тьових структурах. Анал1з моделей досл1дження показав,що значно ipocTime ! б!льш рац!ональн1ше на основ! моделювання умов зведення ¡удувати статистичну функШю розпод!лу в1рог1дностей строк!в буд!в-[ицтва Т - F*(T) - Р(Т < т3).

В основу моделювання закладено врахування впливу орган1зац!й-ю-технолог1чних умов (d^ - D^). Результатом роботи алгоритму е »держания даних для побудови F*(T) ! f(Т),що повн!стю характеризуясь випадкову величину Т. Як показали досл!дження, межа допустимого «зику знаходиться в межах 0,35 < Р(Т) < 0,65.

При Р(Т)< 0,35 небезпека порушення реал1зац!1 наст!льки вели-а, що р!шення слхд переглянути як в частин! орган1зац1йно-техноло-!чн!й, так 1 в частин! загальних обмежень. В дисертацП обгрунто-ана ОТН вар1ант!в !нвестиц!й.

У пятому' розд!л! на п1дстав1 теоретичних основ розглянена роз-

робка оптимально! модел1 системи подготовки буд1вництва складни енергооб'бкт1в в строк яка вимагала врахування впливу оргашзащй но-технолог!чних умов та введения !х у задачу як обмежень, як впливають на ефективн1сть вибору р!шень. Це автоматично перетворю задачу в багатовар1антну з жорсткими теоретичними межами техноло г1чно! можливост! вибору.

Метод розв'язання задач! (14-15) заснований на потоковому ал горитм1, в основу якого покладена 1дея кодування под!й шляхом моди ф1кац11 строк1в настання под1й 1 дугових поток1в. Враховуючи п1дви щену складн1сть алгоритму, в дисертацИ детально розглянуто прикла 1 посл1довн1сть порядку крок1в його роботи. Результат р1шення при ведений на мал.7.

© © ®

Мал.7. Оптимальне р!шення прямо! та дво!сто1 задач1.

Ц1льова функщя прямо! задач! F(x)= ECuX^ —-шах = 3*4+ 2*6

л

+ 4*ii+ 3*i0+4*y+6*3+5*10+9*4 - 244;щльова фунгаця дво!сто! задач

Z(f> T*V + EDidTij- Sdu5u —«-min = 23*13 + 8 - 76 = 244; де V = Л л

" f101-102+ fl01-103- 7+6-13 або V=fi04-106+fl05-106= S+5 - 13;ос к!льки Dij^dij, то Yi3>0 при Xij-Dij, a 5i;j= 0 ! 6ij> 0 пр

Xu-dij, a Tij- 0; rir max(0,Cij-fij), 54 j-max(0,f i j-Cld); F(x) -= Z(f)- 244. L(x)- ECijDij- 2CijXu- 312 - 244- 68 чол.дн. В умовах

Л Л

традищйного р1шення LfxbECijDij- ECudiн=312-203-109чол.дн.- 100%,

n f*

то в оптимальному pimeHHi залучаеться 62,4%, тобто 68 чолгдн.

Зазичний зм1ст задач! полягае в визначенн! тривалост! виконан-ня операц1й (i,j)e A, HKi забезпечують строк реал!защ! комплексу. Економ!чний 3MicT полягае в тому, що отриман! оптимальн! значения BMiHHHX в1дбивають сумарне притягнення додатково! к1лькост1 вико-навц!в (критерш ефективност!), i математично це справедливо в умовах (13-14).

Наукова новизна роздыу заключаемся в двох аспектах:перший полягае в особливостях виконаного економ1чного анал1зу,де вперше опе-руеться значениями функцП мети прямо! i дво!сто1 задач!, що сприяе 4iTKOCTi пор!вняння оптимального р1шення з традицшним, а також ре-зультативност! його; другий аспект пов'язаний з математичними особ-яивостями визначення дугових поток!в в прям!й i дво!ст!й задачах, ¿штор вперше доел!див практично щльову функц1ю дво!сто! задач! (16).Отриман! результати дозволяють математично та економ1чно oui-зити ефективн1сть р1шення.

В роздШ виконано пор1вняльний анал!з ршення запропонованим методом пошуку максимального потоку м1н1мально! вартост! с1мплекс-летодом. Встановлено, що в другому випадку дугов1 потоки в1дсутн1 в шному вигляд1, що е особливим для природи таких задач. В цьому по-иягають труднощ! та незручност! i Hi в якому !з джерел, на як! по-зилаеться автор дисертацП, не сказано, як ix визначати. Ця проблема вир1шена в дисертацП, що стало можливим через умови розумшня фироди задач такого роду.

В робот! розроблена методика складання комплексного граф!ку на

реконструкщю Дн1проГЕСу i практична сторона питания реал!зуемост ршення в строк.

У шостому роздШ розроблена система обгрунтування граф!к1: пд.дготовки буд!вництва складних енергокомплежпв в складх техн!чно-го проекту. Вир1шена задача методологl4Ho'i розробки комплексное граф1ка на сукупн!сть г1дротехн!чних об'ект1в П1вденно-Укра!нськоГ' енергокомплексу (ПУЕК).

На основ! проведеного анал1зу структури об'ект1в комплексу ви piraeHi посл1довно наступн1 взаемопов'язан1 задач! ОТП:

1. Розроблена тополог1я КУСТ в склад1 гйдготовки в1дпов!дн< обмеженням на матер1ально-техн1чн! i трудов! ресурси;

2. Приведения КУСТ у в!дпов!дн!сть з вимогами дирекцП буд!в ництва ПУЕК;

3. Розроблена система обгрунтування строк1в буд1вництва на ос нов1 статистичного моделювання комплексного граф!ка;

4. Вироблено оптимальне р!шення буд!вництва першо"1 секцП, як включав 1,2 Пдроагрегати по критер!ю м!н1м!зац!1 строку вводу пр обмеженнях на 1нтенсивн!сть бетонування.

Розроблено анал!тичний метод побудови графШв ресурсного за вантаження, який характеризуе як1сть використання в р!шеннях вико навц!в, !нвестиц1й та !нтенсивн1сть бетонування.

Вих!дна 1нформац1я задаеться в матричн1й форм1, використовуюч процедуру розрахунк1в параметр!в граф!ка при допомоз! розрахунково го комплексу GRAF, визначаються перер1зи потоку роб1т за виразом: tij < tnK < tu, 0 < tnK < Т (i.j) е А (24)

Множина poöiT в nepepisi потоку визначаеться за виразом:

АПк= AiK- Ä2k. (25)

де Aik визначаеться t и < tnK, (1J) е AiK, а AzK по умов1 tij < tnK, (U) 6 A2k» (A2kCÄ1k).

Завантаження ресурсу в перер!з! визначаеться NnK -Edíj.

А пк

Запропонована матрична форма подання вих!дних даних виявилась вдалою, ocKiJibKH, кр!м корегування КУСТ вона використовуеться для вироблення оптимальних р!шень в умовах урахування орган!зац!йно-технолопчних обмежень - (du - Du).

Так, при сумарнхй штенсивност! виробництва бетонних роб!т на Ташликськш ГАЕС в 550 м3/добу отримано оптимальний строк Т - 392 дых при к1лькост! виконавц1в N - 95 чол/зм!ну.

Результат пов'язаний з перерозпод!лом 1нтенсивност1 виробництва poöiT окремих noTOKiB за рахунок зняття pecypciB з некритичних роб!т. Корегуюч! дI"i графШв були зроблещ за рахунок прискорення монтажу кран!в, використання сучасних бетоновкладальних агрегат!в типу "Супер-Св!нгер" та "Кр!тер-кран". для проведения роб1т по всь-ому фронту ГАЕС були залучен1 субп!дрядн! орган!зацП з imniix АЕС.

Встановлений терм!н буд!вництва на основ! КУСТ перев1рено з точки зору iMOBipHocTi того, що фактичний час не перевищить йсго, тобто Тф < Тз. Враховуючи.що строк по КУСТ розглядаеться як функц!я випадкових величин Т =£tj j, задача вир!шена шляхом визначення СТа-

ЛеТ*,,

ТИСТИЧН01" функцП рсзпод!лу !мов1рностей випадково! величини Т. Результат розрахунку показав, що при органíзац!йно-т ехнолог1чних об-меженнях модел! Tmjn= 610 дн., Ттах - 657 дн.,найб1лып в1рог!дний -трок складае Т - 640 дн., а фактично одержаний Тф = 623 дн., при цьому Р(Т) " 0,20,тобто не входить в межу допустимого ризику.

Враховуючи умови перебору скел1 та 1нш1 перешкоди, корегуюча величина склала один квартал.

У сьомому роздШ в досл!дженн1 i розробщ оптимальних ОТМ реал! зацП програм при обмежених трудових ресурсах для низових БМО зиконано обгрунтування критерПв, орган!зац!йно-технолог1чних обме-кень при розв'язанн1 ресурсно-часових задач, розглянут! особливост!

- 36 -

1 етали автомат1зацП задач оргайзацП буд!вництва.

В основу розв'язання задач1 (18;19) покладено метод перер1Е потоку роб!т, який мае значну перевагу над 1ншими евр!стичними а! горитмами. Основою п1дготовчох роботи е розробка ОТМ 1 ресурсо-чг сово! матрщ1 значень ^и/п^ | (тривал!сть-ресурс). Метод перер!г потоку роб!т в!др1зняеться гнучк!стю, дозволяе вир1шувати пряму Зс дачу - при обмежених трудових ресурсах и0ем визначити мШмальн* строк реал1зац!1 програм, а також 1 зворотню - при заданому Т3 ог тимально розпод!лити трудов! ресурси.

Розроблено питания формування ресурсно-часово! матриц! Ц^/гм а також реал!зовано ршення приклад!в методом перерхзу потоку роб] при р1зних вар!антах вибору вих1дного р1шення. Приведен! р!зн! спс соби вибору ршення на основ! особливостей алгоритму,маючого вертр кальну схему оптим1зацП, на в1дм!ну в1д ран1ш описаних потоков^ алгоритм1в з горизонтальною схемою.

Встановлена залежн!сть ресурси-триваисть в багатоц1льових 01 на програму БМО при пор!внянн! р1зних форм зв'язку, яка мае виглях

и = 4,49 ехр (- 0,33 Т) (26)

3 урахуваннями орган!зац!йно-технолог!чних обмежень одержав залежн1сть г 1п*ипип/и тахСГ - Тш1п)-

и = Цщах*ехр

Тпах Тп;п

1х результати дуже близьк! або зб1гаються.

(27)

Визначення необх!дних трудових ресурс1в при заданному строг ефективно встановлювати шляхом використання розробленно! по (27 логарифм1чно1 номограми з сорокап'ятиградусним ходом, мал.8.

Для виявлення впливу обмежених трудових ресурс!в на умови рог робки ОТМ, виконано анал!з розпод!лу трудом!сткост! роб1т в залел ноет! в!д р!зно! хнтенсивност! !х виробництва. Запропоновано вике ристати накладання епюр ресурсного завантаження по ранн1х та п!зн1

строках реал!зацП,мал.9. Дослужено взавмовплив складових величин i розроблена структурна схема розпод!лу трудом!сткост1 po6iT.

Обмеження

ш

по

ресурсам,чол. М -~-Up

Обмеження

строкам, дн1.

Мал.8 Номограма визначення необх!дних трудових pecypciB. Для встановлення форми та пцльност! зв'язку строки-трудом!ст-с!сть po6iT були використан! розрахунки по простих залежностях,як! 1айчаст1ше зустр!чаються. Для розглянуто! низово'1 БМО вона мае виг-1яд Т = 0,13 * Ю-5 Окр2 - 0,37 Окр л Ю-2 + 292

Т = 317 * 10~4 Озаг2 - 24 Q3ar + 4752 (28)

Прир1внюючи до нуля п0х1дну першого р1вняння 1 вир1шуючи ix шльно, отримаемо ситуац1ю, що показана на мал.10. Такий п1дх!д озволяе формувати OTP, яга входять в межу допустимого ризику.

В дисертацП розроблена методика складання вшидно! ОТМ на рограму низових БМО, виконана оптим!защя ршення, м!н1м1зуюча за-альний строк реал1зацП программ при обмежених трудових ресурсах. Прискорення освоения досягнень НТО в забезпечен! реал1зац1"1

A/dpn) A/(tm) min M

Ю 5 5

« 10 Ю

20 9 9

20 17 9 9

9 a

16 5 S

16 5 5

п 12 12

Ю 15 Ю

в IS в

в 15 в

в 11 в

в 2.1 в

« « «

1J 11 •Н

7 15 7

Z 1S 2

201 201 137 ЧОД.-Д. Ч0Л.-Д. -«лгА

к « ТрИВАл1СШЬ

(5 16 АН.

1 2 з i, s 6 7 в se«ee»e«ii

Тривлл1сть , ah .

max (min Ы) = 12 чел.

Мал. 9. Грлф'ик нлложення епюр mpySohLcmKOcml poSlm при 6иконлин!- 1х по рлнн'и (Три) t nUHtX (Тпп) строк*-гл.

ф 0,65 ар ггл о, i

Эмой1рн1сть Мал. 10. Бизнлчення

oSaacitil срормубАиня

» 30

ТраЭом1стк1сть Ь

рАЦ°10НААЬНИХ QTM .

s Q«p,Q

тис. Чол.-âv

ОТР потребували розробки методики та економжо-математично! модел1 (21-22).

У восьмому розд1л! роботи розглянуто приклад, приведена посл1-довшсть рШення.0соблив1сть пов'язана з р1знобок1стю обмежень,1 так! задач! важко приводяться до каноичного вигляду з метою вико-ристання стандартных процедур. В даному випадку розв'язана »-задача, а для пор1вняння використаний подвшний алгоритм.

Виявлен! труднощ! потребували нового п!дходу до розв'язання таких задач на основ1 використання с!тьово! структури.а також вико-ристання АВД для розв'язання задач.

Розроблена методика визначення оц1нки р1вня орган1зац11 вироб-яичогосподарсько! д!яльност1 БМО.Для цього запропановано використа-ги спец!альну характеристику - ентропП системи. Для прикладу дос-вдження розглянута територ!альна буд1вельна орган1зац1я до складу 1К01" входять с1м гешидрядних трест!в 1 ДБК. Розрахунки показали,що 10 1990р. р1вень орган!зац!! мав ст!11ку тенденцш 1 склав 61,5%, тодальш! досл1дження виявили 1стотне його зниження.

Таким чином, в робот! розв'язано п'ять крупних орган!зац!йно-гехнолог1чних задач п!дготовки виробництва.пов'язаних м1ж собою ло-йчно ! системотехн!чно,на един1й економ!ко-математичн!й основ! мо-1елювання ! с!тьов1й структур!, використано дев'ять алгоритм!в р!з-ю! модиф1кацН, як1 мають математичну сп!льн!сть,в тому числ1 два шгоритми особливо п1двищено1 складност!.

В дисертац!! вс1 задач! ОТП БВ реал!зован! на ЕОМ, при цьому газроблено чотири !ндив1дуальних програми: РОТОК, Ш1РЙ0, МОЙТЕ, юзрахунковий комплекс ШКР.якт вол од 15 широкими можливостями.В!н :ключас п'ять взаемопов'язаних модул!в,1 корисний як в практичних юзрахунках виробництва, так ! в учбовому процес!.

- 40 -

ЗАКЛЮЧЕНИЯ, ЗАГАЛЬН1 ВИСНОВКИ та РЕЗУЛЬТАТИ

На п1дстав1 виконаних досл!дкень,викладених у дисертацП,сфс мульован1 та обгрунтован1 науков1 пропозицП, сукупн1сть яких мози квал!ф1кувати як теоретичне узагальнення та вир!шення проблеми с ган1зац1йно-технолог1чно! п!дготовки буд1вельного виробництва системотехн!чн!й основ!.Використання одержаних результат дозвод забезпечити економ!чну стаб1льн1сть роботи буд1вельних opraHia ц1й,зац!кавлен1сть у п1двищенн1 продуктивное^ прац!,використан сучасних технологта, зниженн! соб1вартост1 буд1вництва.

У результат! виконаних досл!джень отриман! сл!дуюч! висног та науково-техн!чн! результата:

1. На основ! узагальнення досв!ду вироблення OTP, анал1зу Bi чизняних та закордонних джерел виявлена i теоретично обгрунтова необх!дн!сть створення в умовах переходу до ринково! економ!ки ni системи управл!ння ОТП БВ з використанням ciTbOBO'i структури шлях Р1шення комплексу pi знохарактерних оптим!зац!йних задач,сформуль вана мета i виконана постановка задач досл1дження.

2. 3 урахуванням системотехн1чного п1дходу, що використоЕ м!жсистемн1 зв'язки.встановлено комплекс задач,характерних для С БВ, розроблен1 оснобн1 положения по ix обгрунтуванню в еконо^ ко-математичн1й постановщ на един!й методолог1чн1й,1нформащйн та модельн!й основ!.

3. Запропонований новий п!дх!д до структуризацП ОТМ.що врах вуе системотехн1чн1 вимоги по в!дношенню до розробки модел1 вире ництва i розмщення бази буд!вельного виробництва на основ! с!ть во! структури, яка включае елементи.що взаемосприяють зниженню с гальних витрат.

4. Розроблена модель вибору строк1в освоения кап!тальних bki

нь складних енергокомплекспв з урахуваннями орган1зац1йно-техно-г1чних особливостей та обмеженнями.що накладають умови зведення оруд.

5. Визначен1 1 сформульован1 принципи орган 1защйно-техноло-чно! подготовки буд1вельного виробництва на основ1 оптимальних делей зведення складних енергокомплекс1в в строки,як! забезпечу-ь м!н!м1зац1ю зусиль.

6. Розроблена орган1защйно-технолог1чна модель п1дготовки ви-бництва з розпод1лом обмежених трудових ресурс1в по объектах ви-бничих програм низових БМО 1 методика формування граф1к1в,що за-зпечують заданий р1вень орган1защйно-технолог1чно1 над1йност1 1 на допустимого ризику.

7. Реал1зад1я розроблених задач ОТП БВ забезпечуеться запропо-ваною методикою,м1н1м1зуючою зусилля 1 обсяги заход1в,направлених

одержання заданого р1вня росту продуктивное^ прац1 та зниження 51вартост1 роб1т при обмежених додаткових кал1тальних вкладеннях IX вт1лення.

8. Розроблен1 та вт1лен1 на баз1 ЕОМ комплекси програм матема-чного забезпечення волод1ють 1ндив1дуальн1стю 1 багатоцхльовим прямком !х використання. 1х ефективтсть тдтверджена при розроб-

документацП ОТП БВ г1Дротехн1чних об'ект1в П1вденно-Укра!нсько-енергокомплексу.реконструкцп ДюпроГЕСу та ].нтих БМО Укра!ни.

9. Запропонован1 методи 1 модел! орган1зац1йно-технолог1чно1 ^готовки буд1вельного виробництва з деякими незначними вточнення-

1 корекщею можна використати для р1зних систем народного господства Укра'1ни як високоефективн1 1 так1, що враховують м1жсистем-зв'язки.

- 42 -

OCHOBHI ПОЛОЖЕНИЯ ДИСЕРТАЦП ОПУБЛ1КОВАН1 В РОБОТАХ

а) Монограф1ях та наукових виданнях:

1. Павлов 1.Д. Оптималый модел1 орган1зацП буд1вельного вироб-ництва.- К.: 1нститут системних досл1джень, 1993. - 220с.

2. Павлов 1.Д. Виробнича база с1льского 1ндустр1ального буд1вництв£ /Шд ред. Е.В.Пелешука,-К.: Буд1вельник,1974.- 106-118с.

б) Статтях i авторських посв1дченнях:

3. Павлов И.Д. К оптимизации сетевых планов строительно-монтажных работ // Изв.вузов. Стр-во и архитектура.- 1974.-N 11.- 100-ЮЗс

4. Пелешук Е.В., Павлов И.Д. Применение принципа сечения потока работ к оптимизации календарных планов строительства.- М.: Стройиг дат. НИИОУС.- 1975.- Вып.З,- 172-181с.

5. Павлов 1.Д., Белай B.C. Ращональний розпод1л трудових pecypcii //С1льськебуц1вництво,- К.: 1974, N 4.- 19-20с.

6. Павлов И.Д. .Белай B.C. Спрощений метод облжу чисельност1 пра-щвникхв // CiJibCbKe буд1вництво,-К.: 1978,N 6.- 8-9с.

7. Павлов И.Д.,Буряков В.Ф. Оценка и прогнозирование уровня организации шахтостроительных подразделений//Изв.вузов.Горный журнал.-1978.- N 11,- 35-38с.

8. Павлов И.Д. Особенности анализа календарного плана на основе сетевой модели // Изв.вузов. Строительство и архитектура. - 1980,-N 8,- 89-ЭЗс.

9. Павлов И.Д..Чернявский A.B. Организационно-технологическая надежность моделей производственных программ // Изв.вузов. Горный журнал.- 1982.- N 2.- 40-43С.

Ю.Павлов И.Д. .Левицкий Л.Л..Притула С.Ф. Совершенствование оценки ресурсной загрузки строительства гидротехнических объектов ЮУЭК // Энергетическое строительство.-1989.- N 8.- 55-57с.

11.Павлов И.Д..Чернявский A.B..Пшегорлинская Е.А. Планирование ос-

воения капвложений при создании и реконструкции комплексов //Изв. вузов. Горный журнал.- 1989.- N 6,- 49-54С. ¡.Павлов И.Д..Притула С.Ф..Пшегорлинская Е.А. Оценка решений строительства гидротехнических объектов на стадии ПОС // Изв.вузов. Строительство и архитектура.- 1989.- N 8.- 78-82C. ¡.Павлов И.Д..Притула С.Ф. Обоснование решений реконструкции Днеп-роГЭС//Изв.вузов.Строительство и архитектура.-1991.-N 7,- 77-78с. Павлов И.Д..Притула С.Ф..Безбородов А.Ф. Имитационная модель для АСУ строительным производством // Энергетическое строительство,- 1991.- N 5.- 47-49С. I.Павлов И.Д. Исследование и разработка оптимальных организационно-технологических моделей строительства объектов: Автореферат дис.канд.техн.наук.- Днепропетровск, 1980.-23с. . A.c. N 1652437 на изобретение "Ленточный фундамент"

в) Тезах допов1дей на конференвдях: .Павлов И.Д. Совершенствование методов оптимизации работ в строительном производстве//Реферативная информация о законченных НИР в вузах УССР.-К.: Вища школа, вып.10, 1976.- 54-55с. .Павлов К.Д. Влияние учета ОТН на повышение эффективности управления строительством. Тезисы докладов Всесоюзной конференции -Полтава, 1981. - 33-34с.

.Павлов И.Д..Пшегорлинская Е.А. Реконструкция промкомплексов на основе оптимального планирования капвложений. Тезисы докладов Всесоюзной конференции "Технология и организация реконструкции промпредприятий". Ч.1, - Днепропетровск,1985, - 42-43с. .Павлов И.Д. Метод оценки ресурсно-временной загрузки моделей реконструкции объектов. Тезисы докладов Всесоюзной конференции, Ч.1- Днепропетровск, 1985,- 61-62с.

.Павлов И.Д..Головко С.А..Пшегорлинская Е.А.Моделирование органи-

зационно-технологического обоснования реконструкции предприятий черной металлургии.Тезисы докладов второго Всесоюзного совещания "Применение ЭВМ в НИР".-Днепропетровск,ИЧМ,24-26 октября 1989.-6Е

22.Павлов И.Д..Пшегорлинская Е.А. Оценка ресурсной загрузки модел! строительства ГТО ЮУЭК.Тезисы докладов в СО АН СССР "Методы и программы решения оптимизационных задач на графах и сетях".- Новосибирск, 1989.- 151-152с.

23.Павлов И.Д..Притула С.Ф..Редькин В.И. Применение отходов камнедробильного производства для изготовления легких и тяжелых бетонов.Тезисы докладов.Ч.I¡.-Севастополь,9-10 апреля 1990.-169-170<

24.Павлов И.Д.,Притула С.Ф..Редькин В.И. Способы возведения сборно-монолитных фундаментов и ростверков. Тезисы докладов НТК.-Севастополь, 12-13 ноября 1990.- 61-62с.

25.Павлов И.Д..Притула С.Ф.,Редькин В.И. Выбор решений размещен® предприятий базы стройиндустрии. Тезисы докладов Всесоюзной конференции "Альтернативные пути развития базы стройиндустрии - основное направление экономики инвестиционного курса".-Севастопол] 11-13 апреля 1991.

26.Павлов И.Д..Смирнов В.В.(студент 5-го курса ПГС).Выработка оптимальных решений строительства сложного промкомплекса в заданны] срок. Тезисы докладов ЗГУ. Вып.III,4.1.-Запорожье.-1993.- 45-4б(

27.Исследование, разработка и внедрение системы обоснования графиков строительства гидроэнергетических объектов Шна-Украинског< Знергокомплекса на основе сетевого планирования и управления:Рукопись отчета по НИР,ГР 01870012359 Ивн.Ы ВНТИЦентра 02880074101 Научн.рук.Павлов И.Д.(120с.-лично).

28.Комплекс задач по инженерной подготовке производства.Формирова ние годовой производственной программы с учетом структуры работ Рукопись отчета по НИР, ГР N 01880037947, Mhb.N ВНТИЦентра

02890057997, 02890057998. Научн.рук. Притула С.Ф.,(лично 22с.). I.Pavlov,E.Pshegorlinskaya (UKRAINA).CHOOSING AN OPTIMAL VARIANT FOR PLANNING CONSTRUCTION BASES IN AN ADMINISTRATIVE DISTRICT. Sept.30 - Oct.2,1993,International 93 Lvlv Conference. Тян P.Б..Павлов И.Д. Управление развитием и размещением базы стройиндустрии в РСК. Тезисы докладов научной конференции в Донбасском ГМИ.- Алчевск, ДГМИ, 1995,- 70-71с. Тян Р.Б., Павлов 1.Д., Пшегорл1нська O.A. Управл1ння розвитком та розмщенням бази буд!ндустрП у регюнальному бугцвельному комплекс!.(РБК)/Тези допов1дей всеукра!нсько! науково! конферен-цП у ДУ "JIbBiBCbKa пол!техн!ка".-Льв1в,5-7 жовтня 1995.-75-76с.

г) Науково - методичних розробках: Методические указания к практическим занятиям и самостоятельной работе по курсу "Управление строительством".-Запорожье,1991.-39с. Методические указания к практическим занятиям и самостоятельной работе для студ.спец.1721 по курсу АСУ.-Коммунарск,1980.-31с. Методические указания к практическим занятиям и самостоятельной работе для студ.спец.1721 по курсу "Планирование ПХД СМО".-Коммунарок, 1980.-23с.

Методические указания к выполнению дипломного проекта по ОПУС для спец.1721,раздел V.Организация АСУС.-Коммунарск,1978.-41-50с. Методические указания к курсовому проекту по курсу "Планирование СП"(составление стройфинплана СМУ) для студ.спец. 1721 с применением ЭВМ.- Коммунарек, 1980.- 64с.

Активные методы обучения в повышении качества подготовки специалистов в вузе. В сб.Проблемы совершенствования профессиональной подготовки специалистов.- К.: УМН ВО, 1990.- 82-88с.

PAVLOV I.D."Systems engineering fundamentals for optirr elaboration of organizational and technological decisions construction industry".

The thesis for a doctor's degree, speciality 05.02.2 "Organization of production Industrial and constructi engineering".

Kharkov State Technical University of Construction a Architecture, Kharkov, 1997.

The thesis contains the theoretical principles and regulatic of organizational and technological method of preparation construction industry. The method Is based on: the syste engineering approach to allocation and development of producti base taking into account the intersystem connections, determinati of capital investments assimilation terms reflecting t organizational and technological peculiarities, available cost a time as well as organizational and technological constructi preparation of complex objects construction in due time, as well the fulfilment of programes according to different criter together with substotiating of organizational and technologic reliability and accepted risk limits. The results of the meth practical applications for erection of large scale pow ingeneering objects and in basic building organization.

The application of the major results obtained in the thes for organizational and technological designing within the framewo of a technical project allowes to reduce considerably t construction costs and provide for effort coordination. The maj principles of the thesis have beendelt with in 36 scientif publications.

Павлов И.Д. "Системотехнические основы выработки оптимальных рганизационно-технологических решений строительного производства".

Диссертация на соискание ученой степени доктора технических аук по специальности 05.02.21. Организация производства (строи-ельства).

Харьковский государственный технический университет строитель-гва и архитектуры, г.Харьков, 1997 г.

Диссертационная работа содержит совокупность теоретических эинципов и положений метода организационно-технологической подго-эвки строительного производства, Метод основан на: системотехни-эском подходе к размещению и развитию производственной базы с уче-зм межсистемных связей, определению сроков освоения капитальных гожений, отражающих организационно-технологические особенности, гоимостные и временные условия, а также организационно-технологи-гскуга подготовку строительства сложных объектов в срок и реализа-ш программ по различным критериям с обоснованием организационно-гхнологической надежности и границы допустимого риска (ГДР).Приветы результаты практического использования методики при возведении >упных энергообъектов страны и низовых СМО.

Применение основных результатов, разработанных в диссертации, практике организационно-технологического проектирования в составе [ (ПОС) позволило значительно уменьшить затраты участников строи-'льства и обеспечить координацию усилий. Основные положения работы вещены в 36 научных трудах.

Ключов! слова:

стемотехн1ка, оптимальн1сть, модель, орган1зац1йно-технолог1чна дготовка, тривал!сть, ресурсозбереження.