автореферат диссертации по транспортному, горному и строительному машиностроению, 05.05.01, диссертация на тему:Усовершенствование средств и процесса становки декеля на офсетном цилиндре

кандидата технических наук
Кравчук, Егор Николаевич
город
Львов
год
1998
специальность ВАК РФ
05.05.01
Автореферат по транспортному, горному и строительному машиностроению на тему «Усовершенствование средств и процесса становки декеля на офсетном цилиндре»

Автореферат диссертации по теме "Усовершенствование средств и процесса становки декеля на офсетном цилиндре"

со

УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ ДРУКАРСТВА

ОД

КРАВЧУК Ігор Миколайович

На правах рукопису УДК 681.628 .

УДОСКОНАЛЕННЯ ЗАСОБІВ І ПРОЦЕСУ УСТАНОВКИ ДЕКЕЛЯ НА ОФСЕТНОМУ ЦИЛІНДРІ

Спеціальність 05.05.01. - Машини та процеси поліграфічного виробництва

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук

ЛЬВІВ

-1998

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Українській академії друкарства.

Науковий керівник : доктор технічних наук,

професор Чехман Ярослав Іванович, Українська академія друкарства, іір .

Офіційні опоненти: доктор технічних наук, професор

Полюдов Олександ Миколайович, Українська академія друкарства, профссо

кандидат технічних наук, старший ' науковий співробітник

Куропась Роман Степанович.

Провідна організація: Український науково-дослідний

інститут поліграфічної промисловості ім. Т.Г.Шевченка, відділ друкарських процесів, м. Львів.

Захист дисертації відбудеться /¿? 1998 р. о *

годині на засіданні спеціалізованної ради Д 35.101.01. в Українсь академії друкарства за адресою: 290020, м.Львів, вул.Підголоско, 1

З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці академії:

290006, м.Львів, вул.Підвальна, 17.

Авторефер розіслано -/4' травня 1998 р.

Вчений секретар

спеціалізованої ради •с-**’ Дідич В.П.

О

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність проблеми. Стан і робота друкарського апарату царської машини в значній мірі визначають якість друку. Прагнення покращення якості друкованої продукції обумовлено підвищенням :ог до точності друкарського апарату та зубчатого приводу, його істкості і обгрунтованості налагодження. Практика експлуатації карських машин свідчить, що протягом періоду друкування всього ажу якість друку не залишається строго ідентичною. Цс пояснюється габільністю умов друкування і пов’язано перш за все, з поведінкою зля. В офсетних машинах, як і в інших типах машин, декель тягом певної кількості циклів приробляється, одержуючи залишкову ормацію, вирівнюється по товщині з часовим послабленням ічини натягу. Ці фактори і створюють неоднозначні умови кування тиражу.

Крім цього, процес установки декеля на офсетному циліндрі ііть трудомісткий і позбавлений об’єктивних критеріїв контролю з здійснення. Це торкається як способу його закріплення так і здів натягування.

Викладені міркування і є предметом дослідження, імованого на визначення об'єктивних параметрів нормалізації цесу установки декеля і пошуку більш досконалих засобів його іізацїї. Дослідження в цьому напрямку стає особливо актуальним у су з можливим освоєнням випуску офсетних друкарських машин на ідах України. Вироблені рекомендації на підставі досліджень псовані також технічному персоналу поліграфічних підприємств для защення експлуатації діючих офсетних машин.

Зв’язок роботи з науковими кланами установи. Дана робота энувалясь в межах гослдоговірної теми № 163-87 з

ІІПоліграфмаш (м.Москва) та держбюджстної Б102-92.

Мета та завдання дослідження. Метою дослідження є ілізація умов друкарського процесу шляхом удосконалення засобів і налізації процесу установки декеля на офсетному циліндрі.

Досягнення поставленої мети обумовило необхідність шення таких задач: 1) дослідження нерівномірно напруженного у декеля, обумовленого способом його закріплення і натягування; івчення зусиль, що діють на декель в зоні друкарського контакту; 3) ідження умов відносного зміщення контактуючих поверхонь иного і офсетного циліндрів; 4) розробка і дослідження більш оналих засобів установки декеля на офсетному циліндрі.

Наукова новизна роботи: - проведено дослідження попередньо і уже иного стану декеля і проаналізована кінетика спаду цих

напружень в період прироблення; - дана оцінка граничні тангенціальних зусиль і деформацій в зоні контакту в залежності в нормальних зусиль, деформаційних властивостей декеля і фрикційної стану контактуючих поверхонь формового і офсетного циліндрів; обгрунтована необхідність врахування можливих тангенціальних сил зоні друкарського контакту при визначенні зусилля натягнеш декеля; - показана доцільність реалізації пристрою одночасної двосторонього натягу декеля по АС № 1730794, що лрактмчи забезпечує незмінність попереднього натягу.

Практична цінність роботи: - Визначені шляхи зменшені нерівномірності попередньо напруженного стану декеля; - встановле: параметри для реалізації оригінального пристрою для швидкої закріплення декеля на циліндрі по АС № 1711425; - на підста досліджень сформульовані рекомендації по проектуванню пристрою д; одночасного двосторонього натягування декеля на офсетною циліндрі; - рекомендації по проектуванню запропонованих механізм передано Єйському заводу ПМ.

Особистий внесок. Розробка і аналіз математичних викладо проведення та обробка експериментів, узагальнення результатів.

Апробація роботи. Основні положення та результати робо доповідались на звітних науково-технічних конференці професорсько-викладацького складу УП1 ім.Ів.Федорова в 1985-19 рр.; на Всесоюзних конференціях по методах розрахунку поліграфічн машин автоматів (мЛьвів, УПІ ім. Ів.Федорова, 1987, 1991 рр.); науково-технічній раді у ВНДІПоліграфмаш м.Москва та на технічі нараді на Єйському заводі поліграфічних машин.

Публікації. За матеріалами дисертаційної роботи опублікова сім відкритих праць, в тому числі: 4 статті та 3 тези доповідей.

Об'єм і структура роботи. Дисертаційна робота склада-єтьс5 вступу, 4-х розділів, висновків, списка літератури. Основний зм роботи викладений на 153 сторінках, включаючи 49 рисунків на сторінках, 11 таблиць на 6 сторінках та 114 джерел літератури на сторінках. Загальний об'єм дисертаці складає 173 сторінки.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ

У вступі обгрунтована актуальність роботи, визначені мета задачі дослідження, структура роботи та основні положення, виносяться на захист.

В першому розділі розглянуто суть контактного спос< друкування. Обгрунтовано необхідність пружної прокладки (декеля); вирівнювання тиску та зменшення впливу похибок виготовлеї друкарського апарата. Наведена порівняльна характеристика деке;

з

застосовуються при офсетному способі друкування. Проаналізована лрукгура та наведені порівняльні фізико-механічні властивості. Для езпечення функціонального призначення декеля потрібно 'ламентувати ступінь його натягування на офсетному циліндрі, тентний пошук і аналіз засобів кріплення та натягування декеля на тіндрі дозволив визначити шляхи їх удосконалення. Зроблено етичний аналіз рекомендацій по налагоджуванню друкарського фата плоского офсетного друку.

Аналіз літературних джерел допоміг сформулювати задачі які лягали вирішенню.

Другий розділ присвячений питанням теоритичного та :перимєнтального дослідження неоднорідності напруженого стану ювотканевої пластини (ГТП) на офсетному циліндрі.

В аркушевих офсетних машинах широко використовують іадені декелі. До їх складу входять ГТП та підцекель. В даний час в сетних аркушевих машинах для складу декеля використовують ГТП з суцільною, так і з мікропористою структурою. Коефіцієнт ассона перших може досягати свого максимального значення (і < 0,5, шшх, в залежності від процентного вмісту мікропустот коливається в жах 0,1...0,4.

Компоненти, що входять до складу декеля відносяться до гокно-в'язких матеріалів з властивими для них деформаційними іактеристиками, які можуть бути описані спрощеною ирьохланковою реологічною моделлю.

При проведенні інженерних розрахунків навантажень в тарському апараті використовують спрощену залежність між іруженням стиску і деформацією декеля в якій виключено фактор у і вона має вигляд

а = Еу еп (1)

іичини Еу і п визначаються експериментально і є фізичними істантами певного декеля. В залежності від умов експерименту, шстуючись залежністю (1) можна отримати різні значення п і Еу. лу важливо виявити такі умови, при яких заміряне сумарне іантаження в зоні контакту збігається з розрахунковим, проведеним з юристанням знайдених констант декеля.

Запропонована методика визначення фізичних констант :етного декеля, передбачала навантаження зразка пуансонами різних нетрів. За результатами експерименту будувались графіки ежності а - Де) (рис.1) і за відомою методикою визначалися чення Еу і п. Характер зміни діаграм свідчить про суттєвий вплив на : площі натискних пуансонів. Пояснює це явище різна ступінь ичини часткової деформації по периметру натискної площі, а також

неоднакові умови розповсюдження поперечної деформації. Доцільній використання натискних пуансонів діаметром - 40 мм.

Установка декеля на офсетному циліндрі складається з ді етапів: а) закріплення декеля на спеціальних штангах циліндра і натягування декеля до певної величини шляхом їх поворо Розглядаючи суть явищ, які супроводжують процес встановлен декеля, можна передбачити нерівномірність його натягу, як по твірн так і по колу циліндра. Причинами цього є: а) нерівномірність наті по колу циліндра за рахунок Ейлерового

Рис.1 Залежності а=Дє) отримані при діаметрах пуансона: 1 - 39,97мм; 2 - 28,96мм; 3 - 19,97мм; 4 - 9,1мм

тертя; б) нерівномірність натягу по твірній внаслідок прол натяжних штанг (рис.2а і б). В результаті досліджень встановлено, найбільш впливає перший фактор. Проведені досліди (характе залежності представлені на рис.За і б) показали наступне: і натягуванні м’якого декеля найбільший перепад товщини пі натягування є між краями та серединою. В межах зусиль = 80... Н/см він складає приблизно 0,07...0,15 мм. При цьому товщина дек на протилежних кінцях неоднакова, що пояснюється різними умов; натягу. Біля головки проходить переміщення по поверхні циліндра кірзи так і ГТП, а у хвостовій частині переміщається пластина по кі Різні по характеру залежності (рис.За і б) при натягненні дею "м'якої" та "середньої" жорсткості пояснюється різним ступеї

гискуваності використаних піддекельних матеріалів і коефіцієнтами іртя між складовими.

При натягненні декеля на циліндр відбувається зменшення ото товщини, що пояснюється нормальними силами: '

Рн =

Чи

— + Є

інО

-аГ

(2)

£

сГ

Рис.2 Нерівномірності товщини декеля, пов’язані з установкою його на офсетному циліндрі

а

ми

3,9

З,?

и

2 100 ’ і-4а*120н{<*

0 520 15&° 263У

1-Цц* І00

З? ------і =*20%«

1

0 52’ 15&° 263'?

а (Г

Рис.З Зміна товщини декеля по колу циліндра: а) «м’якої» , б) «середньої» жорскості.

Зменшення товщини від початкової в межах зусилля натя Я,,=80...150 Н/см складає 0,08...0,15 мм для "м'ягкого" і 0,07...0,1 мм д; декеля '’середньої" жорсткості. Ііри таких умовах, рекомендації щ деформації в ЗДК офсетної машини є малопридатним Експериментальні дослідження декеля в динамічних умовах на стен, показали, що нерівномірність товщини по колу щезає після 1,5-2 ти обтисків при Рт^І МПа, що приблизно відповідає періоду приробк декеля.

Пояснення отриманих результатів знайдемо на основі аналі: сил, що діють на декель в ЗДК. При цьому прийнято, що декель суцільним полотном, друкарський апарат абсолютно жорсткиі номінальні розміри товщини декеля, форми та діаметрів циліндрів сталими. Розглянемо не загальні, а погонні зусилля, що діють г; твірній циліндрів.

Напружений стан декеля можна розподілити на три періоди: попереднії!, що створюється внаслідок натягування після закріпленії. 2) робочий перехідний період, протягом якого взаємодія зусиль в ЗДК кожним наступним обертом змінюється; і 3) робочий період, протято якого взаємодія зусиль в зоні контакту залишається практичі стабільною.

Створюючи технологічно необхідне зусилля натягнення дет цн о, ми не забезпечуємо однорідності його натягу. Відомо, що зусіш натягування декеля в довільному січенні, яке визначаєть« координатою а (рис.2а) описується формулою

Ч» = Чо е‘аГ (З

Різниця Яо - Ца представляє силу тертя на ділянці а

Чтра= Чо-Ча = Чо(1 - е-а1) (4;

Силу тертя можна виразити через біжуче зусилля притиску

ч'~ = гІ^Г = ч»(‘-е") (5

Отже, нормальне зусилля зменшуватиметься зі збільшенням ку обхвату а, що приведе до збільшення товщини декеля.

Зусилля притиску декеля до поверхні офсетного циліндра межах ширини смужки контакту (рис.4а) становитиме

Р„. ('

де В/Ио - кут контакту циліндрів, В - ширина смужки контакту, їіо радіус офсетного циліндра, а - біжуча координата.

При обертанні офсетного циліндра (рис.4б) виникають (центрові сили від маси декеля. Розглядаючи елементарну ділянку келя на куті da, запишемо рівновагу сил по осі у:

рв - 2 qB sin (da / 2) = 0 ' (7)

¿

6

г

Рис.4 Аналіз сил в зоні друкарського контакту.

Погонний натяг декеля від відцентрового зусилля

qB = m, V2 (8]

де nil " маса 1 м2 декеля. Підрахунки свідчать, що при сучасні швидкостях офсетних машин ігнорувати відцентровими силами і можна. Так при nil = 4 кг / м2, В = 12 мм, V = 10 м / с і R = 150 m Рв,в = 32 Н / м. Відцентрове зусилля декеля, що діє по ширині смужк контакту В запишеться

m,BV2 (С]

P»,B = mi ak V й" V

де а* - центральний кут, що діє по ширині ЗДК.

Зусилля тертя між тильною стороною декеля і тілом циліндр (рис.4а) дорівнює:

Чтр2 = (Рив + Рт - Рв) f (Ю)

де рцд - зусилля притиску декеля; рт - технологічне зусилля; рв відцентрове зусилля; f - коефіцієнт тертя ковзання. Оскільки перші д складові залежать від а, то і зусилля тертя змінюватиметься. Тертя мі поверхнями форми і декеля визначатиметься аналогічним чино (пам'ятаючи, що рцв-рв > 0).

Чтрі — Рт ^пр (11

де fnp=fla+f2(l - a3); a3=sa / В - коефіцієнт заповнення друкарським елементами зони контакту; fj - коефіцієнт тертя між контактуючий поверхнями роздшеними шаром фарби; Ї2 - коефіцієнт тертя і

пробільних ділянках ЗДК.

Зусилля qTpi відіграє важливу роль в процесі друкування. Чер нього передається тангенціальне зусилля q„ викликане тангенціально деформацією st декеля внаслідок розугодження передатних відношеї зубчатої U3 та фрикційної иф передач.

'■ - А-(сТТ - иТл)»' 02

тоді

qt=(st/Ro)0 (ІЗ;

де 0 (Нм/рад) - кугова жорсткість встановленого на циліндрі декеля.

Таким чином, зусилля q, в кінцевому результаті є функціє (из-ІІф), кута а і деформаційної характеристики декеля 0, тобто воі збільшується в міру збільшення кута а.

Якщо зусилля qTpI стає менше суми (qnp + qt), то настає зс контактуючих поверхонь, що створить на відбитку смугу вздовж твірл циліндра. Тривалість попереднього напруженого стану декеля багатоциклове навантаження, супроводжується релаксаційні« процесами і приводять до утворення залишкової деформації. Кр

boro в ЗДК відбувається видавлювання матеріалу в напрямку зотилежному до напрямку обертання. Внаслідок дії них факторів апруження в декелі по куті а вирівнюється, a різниця тертя з її иіьної сторони декеля щезає, тобто ’

qo - Qa = 0 (14)

Зменшення сили Ейлерового тертя призведе до того, що атягнення декеля зменшиться до величини qa. Цим завершується рупій і починається третій період роботи, під час якого істотних змін /силь не відбувається.

В цей період в будь-якому січенні декеля, що визначається оординатою a натягнення з обох сторін дорівнює qa, встановлюється івновага (точка ^ рис.4г). На рис.4в умовно представлена ділянка екеля на яку діють: зусилля натягу qa, зусилля тертя qTp2 і тангенційне усилля qt, яке утворюється внаслідок невідповідності передатних ідношень 1іф-из Тангенціальне зусилля qx створюється через силу зртя qTpi. Під дією цього зусилля (рис.4г) збігаюча сторона декеля одатково розтягається на ЗЗСЛИЧИІіу Stj її кзб ігаюча ділянка буде овністю позбавлена зусилля розтягу. Дальший ріст тангенціальної еформації викличе відрив декеля від поверхні циліндра. З метою :унення цих наслідків після приробки доводять натяг декеля до рівня з (точка ко, рис.4г). В цьому випадку зміщення набігаючої вітки ідбудеться при умові, що St > Sqo, що малоймовірно. Даний виклад є цнією з умов до створення постійного зусилля натягнення декеля на ротязі всього періоду роботи друкарського апарата.

Третій розділ присв’ячено питанню зміщення контактуючих оверхонь в ЗДК, яке викликає смугування. Воно виникає в результаті езадовільної роботи фарбового або друкарського апаратів. В станньому випадку цей дефект може відбутися внаслідок відносного міщення (зсуву) контактуючих поверхонь циліндрів, так і внаслідок міни тиску в ЗДК. Найбільш суттєвою є перша причина виникнення мугування. Такий зсув найбільш імовірний між формовим і офсетним иліндрами, розподіленими шаром фарби та зволожувального розчину, (о призводить до послаблення фрикційного зв’язку. Тому оцінка аксимальних тангенціальних сил між циліндрами, де наступає дносний зсув та граничних тангенціальних деформацій декеля, мають рактичний інтерес.

Обертання циліндрів друкарського апарата, зв'язаних тільки рикційно, завжди супроводжується передачею тангенціальних сил їрез ЗДК, які можна описати виразом

Р,=£М„ч)*Р, (15)

де Р - нармальна сила тиску в ЗДК, к - коефіцієнт опору кочення, Гпр приведений коефіцієнт тертя, Р3 - зовнішня сила, наприклад, вплш фарбового апарата.

Якщо циліндри додатково зв'язані між собою зубчаток передачею, то наобхідно врахувати сили, які викликані тангенціальною деформацією декеля із за можливої невідповідності передатні« відношень зубчатої (из =т]/со2) та фрикційної (ІІф = ц>і / т2ф) передач.

Відомо, що передатне відношення фрикційної передач: залежить від моменту, який передається, та деформаційні» властивостей декеля. Отже, навіть при незмінному декелі зміна величини його деформації (Я.т) веде до зміни ІІф. Передатне відношення зубчатої передачі (Іі3) постійне. Внаслідок того, ще иф/из=2*1 виникають різні лінійні швидкості на двох контактуючи? поверхнях, які викликають відносне зміщення в,.

Утворення тангенціальної деформації в, супроводжується передачею через тертя сили Рд, яка геометрично сумується з силою Р. (див.залеж.15) тобто

РТр — Рд + Р, (16)

Якщо рівність (16) порушується (Ртр<Рд+Р,) - відбувається зміщення контактуючих поверхонь, виникає смугування. Сліп зауважити, що сила Рд залежить від тангенціальної деформації декеля бх, його товщини та величини радіальної деформації.

Типові осцилограми тангенціальної деформації декеля тс тангенціальної сили, позначені відповідно цифроми 1 та 2, представлен; на рис.5а, а сама залежність Р, = Де,) у вигляді графіка на рис.5б. На рис.5 в та г представлені характерні залежності Рт = Дрн) і — Др,,). для форми покритої фарбою (позначення зі штрихом) та сухої. Як видно з графіків допустима тангенціальна сила (до моменту зміщення] при наявності фарби значно менша технологічно необхідної сили притиску. Коефіцієнт тертя ковзання при наяаності форби в ЗДК Г2а0,23...0,32, що в 5-8 разів менше коефіцієнта тертя при сухій формі Приблизно в 7 разів зменшується і тангенціальна гранична деформація декеля.

Ще одним з важливих критеріїв працездатності декеля є співвідношення тангенціальної податливості робочого та тильногс шарів декеля. Ця величина "а" визначається співвідношенням видовження верхньої частини ГТП Дії до нижньої ДІ2, після щільногс встановлення її на циліндр. Вона визначається в процентному відношенні за формулою а = (ДІ1/ДІ2+ДІ2)100% і показує яка частина декеля стискається, а яка розтягується. З огляду на вище сказане не бажано використовувати ГТП з більш податливим нижнім шаром. Після

атягувння такого декеля на циліндр машини відбудеться значне іресовування пористого шару, а отже втрата його працездатності.

В наслідок того, що Z*l під впливом тангенціальної деформації иникає сила тертя, яка для певного декеля з кутовою жорсткістю 8, икличе граничну тангенціальну деформацію, яка

* 6

ъ

% о,в

0,4

0

Рис.5 Визначення тангенціальних сил та деформацій в ЗДК

0,8 /,6Л4Л 0 0,2 1 6 г

буде реалізована на куті <рі. Цей кут є залежним від формату машш та радіусу офсетного циліндра Я. Тоді вираз (12) набуде вигляду

де а/Я - робочий фазовий кут ф!роб. Очевидно, що проковзування в ЗД не настане коли ф, вийде за межі фіроб-

Експерименти дозволяють стверджувати, що при друкуванні ілюстративних форм, створюються найбільш критичні умови, я; виражаються в стрімкому послабленні фрикційного зв'язку мі циліндрами, а також в багаторазовому зменшенні граничні тангенціальної деформації декеля. Загальна деформація декеля залежною від формату друкарської машини ьт=.Да). Для покращені умов роботи машини бажано мати декелі з певною тангенціально податливістю.

В четвертому розділі представлені дослідження нових засоб кріплення і натягування декеля офсетного циліндра. До цих механізм сформульовані технологічні вимога і з врахуванням результат проведених патентних пошуків спроектовано оригінальні пристрої.

Механізм закріплення декеля розташований у виїмці циліндра включає в себе штанги з пазами, в яких розташовані підпружинеї клини. Після заведення декеля в пази відбувається його попередні затиск. Подальше збільшення затиску проходить одночасно натягненням ГТП при повороті натяжних штанг в наслідс заклинювання. Час даної операції не виходить за межі 4-5 хвилин.

Пристрій натягування дозволяє одночасно затягувати обиді кінці декеля і підтримувати постійне зусилля. Він включає важіл шарнірно зв’язані з ходовими гайками і різьбовою втулкою, рух які забсспечується гвинтом з правою та лівою різьбами. Важілі жорстк зв’язані з натяжними штангами. Зусилля, що виникають на штанга: через систему передаються блоку тарільчатих пружин, який виконз роль стабілізатора натягу в період приробки декеля.

Кут повороту натяжних штанг пристрою є вихідни параметром для розрахунку механізму і залежить від величин створюваного зусилля, величини видовження декеля та радіус натяжної штанги.

Напруження розтягу ар в матеріалі декеля можна описат відомою залежністю:

5, = А

0'

(і*

,с Б = 1 5 - площа поперечного січення ГТП з довжиною по твірній шліндра Ь; 1 і ДІ - початкова довжина і видовження ГТП. враховуючи сили тертя на поверхні циліндра при натягуванні ¡тримаємо вираз для обчислення видовження ГТП. ’

Виготовлений пристрій досліджено на офсетному циліндрі машини ПОЛ-54-1. Проведені дослідження механізму кріплення декеля іа офсетному циліндрі показали, що введення пружної ланки в систему ттягування прискорює процес стабілізації декеля та усуває необхідність його додаткового підтягування.

1. Проведено аналіз і дана оцінка факторів, що викликають іерівномірність напруженого стану декеля як по колу так і по твірній диліндра.

2. Вивчена взаємодія зусиль на декель в зоні друкарського «штакту в період стабілізації його властивостей. Зокрема показано, що шосторонній натяг зменшує перепад натягу по колу циліндра і :корочує період приробки.

3. Визначені експериментально коефіцієнти тертя між парами матеріалів, що використовуються для складу декелів. Наявність таких соефіцієнтів слугує розумінню поведінки складових декеля в процесі ;ксплуатації.

4. Вивчено вплив умов дослідження декелів на стиск при шзначенні фізичних констант декеля Еу і п.

5. Вивчені умови можливого утворення поперечних смуг на вдбитку. Покозоно, що настання відносного зміщення залежить від гангенціальної податливості декеля і сили тертя ковзання в зоні контакту, що залежить від співвідношення друкуючих і пробільних лементів в межах зони контакту.

6. Величина натягнення декеля повинна перевищувати максимально можливе тангенціальне зусилля в зоні контакту, яке слід іриймати за основний критерій при виробленні рекомендацій.

7. Досліджені параметри одночасно двостороннього іатягнсння декеля з двох сторін. Показано, що введення пружної іанки в систему натягування прискорює процес приробки декеля і

/ \ гті

(19)

іс т=Т/п і а - кут обхвату циліндра декелем.

Кут повороту натяжної штанги радіусом гш дорівнює У = А 1 і гш

(20)

ВИСНОВКИ

усуває необхідність додаткового підтягування, що сприятиме підвищенню продуктивності і покращенню якості друку.

8. Виходячи з аналізу сил, що діють в ЗДК, в число показники механічних характеристик ГТП запропоновано ввести показній співвідношення деформацій верхнього (робочого) і нижнього шарії пластини при установці на циліндрі.

9. Оригінальні пристрої для закріплення і натягування декеля промакетовані на офсетному циліндрі аркушевої офсетної машини ПОЛ-54-1. Вироблені рекомендації та інші необхідні матеріали передані на завод поліграфічних машин (м. Єйськ) для запровадження.

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

1. Кравчук И.Н. Анализ явлений при натяжении офсетногс декеля. // В кн. Всесоюзное совещание по методам расчета полирафических машин-автоматов. Тезисы докл. Львов: УПИ, 1987.-с.61.

2. Кравчук І.М., Якубовська Л.М. Дослідження нерівномірності натягу офсетної покришки. // Поліграфія і видавнича справа N24 Львів, 1988,- 52 - 54 с.

3. Кравчук І.М. Про методику визначення фізичних констант офсетних покришок. // Поліграфія і видавнича справа N26. Львів 1990. - с.56 - 58.

4. Чсхман Я.И., Кравчук И.Н. Одна из причин полошенш печати в офсетых машинах. // Межвуз.сб.научных трудов. Омск, 1990. ■ с.109 - 114.

5. Кравчук І.М. Установка декеля на офсетному циліндрі Шляхи нормалізації. // Звітна науково-технічна конференцій професорсько-викладацького складу за 1992 рік. Тези доп. Вип.1 Львів, УПІ. 1993 - с.34.

6. Гончарук О.С., Кравчук І.М. Експериментальні дослідженії! фрикційної пари з суцільним поліуретановим покриттям одного : циліндрів. // Поліграфія і видавнича справа N31. Львів, 1996.- с.24 - 27

7. Кравчук І.М. Аналіз явищ, пов'язаних з установкою декелі на офсетному циліндрі, та шляхи його удосконалення. // Звітн; науково-технічна конференція професорсько-вікладацького складу з: 1996 рік. Тези доп. Вип.З Львів, УАД. 1997. - с.25.

АНОТАЦІ І

Кравчук І.М. Удосконалення засобів і процесу установкі декеля на офсетному циліндрі.

Дисертація у вигляді рукопису на здобуття вченого ступеню ндвдата технічних наук по спеціальності 05.05.01 "Машини та юцеси поліграфічного виробництва", Українська акдемія друкарства, .вів, 1998. '

Виконані теоретичні дослідження процесу встановлення декеля і офсетному циліндрі. Вияснено фактори, що найбільш впливають на ¡рівномірність його товщини при натягуванні. Проаналізовані сили,

0 впливають на поведінку декеля в зоні друкарського контакту, ^зроблені методики визначення фізико-механічних параметрів декеля: ізичних констант Еу та п, а також співвідношення тангенціальної здатливості робочого та тильного шарів гумовотканевої пластини, езультати отримані за допомогою даних методик дозволяють оцінити рацездатність складових декеля, що використовують. Запропонована ова конструкція механізму закріплення декеля, яка дозволяє без гликих затрат встановлення його на офсетному циліндрі. Розроблено

1 дослідженно механізм натягування, який дозволяє проводити цночасне натягнення декеля з двох протилежних сторін і підтримувати остійний його натяг в період приробки. Представлені результати кспериментальних досліджень умов відносного зміщення онтактуючих циліндрів.

Ключові слова: декель, гумогютканева пластина, напруження, еформація, зусилля натягнення декеля, тиск при друкуванні, шгенціальні деформації, передатне відношення, зона друкарського онтакту.

Кравчук И.Н. Усовершенствование средств и процесса становки декеля на офсетном цилиндре.

Диссертация в виде рукописи на соискание ученой степени андидата технических наук по специальности 05.05.01 "Машины и роцессы полиграфического производства", Украинская академия ечати, Львов, 1998.

Выполнены теоретические исследования процесса установки екеля на офсетном цилиндре. Выяснено, факторы наиболее влияющие а неравномерность его толщины при натягивании. Проанализированы иды, которые влияют на поведение декеля в зоне печатного контакта, 'азработаны методики определения физико-механических параметров екеля: его физических констант Еу, и п, тангенционной податливости абочего и тыльного слоя резинотканевой пластины. Полученные при омощи данных методик результаты позволяют судить о аботоспособности составлющих декеля. Предложена новая онструкция механизма крепления декеля, позволяющая быструю его становку на офсетном цилиндре. Разработаный механизм натяжения

декеля позволяет производить одновременное натяжение с двух сторон и поддерживать постоянное натяжение в период приработки декеля. Представлены результаты експеримснталышх исследований условий относительного смещения контактирующих цилиндров.

Ключевые слова: декель, резинотканевая пластина,

напряжение, деформация, усилие натяжения декеля, давление при печати, тангенциальные деформации, передаточное отношение, зона печатного контакта.

Igor N. Kravchuk. Improvement of facilities and installation process of a blanket on the offset cylinder.

Thesis in the manner of manuscripts on cosearching for a technical sciences' candidate's degree on 05.05.01 profession line "Printing machines and processes", Ukrainian Academy of Printing, Lviv, 1998.

There are executed basic reseaches for process of blanket installation on offset cylinder. Autor determined what factor have the most influence upon blanket's thickness unevenness under tention. Powers have been analysed, wliich make influence upon the blanket behaviour in the printed contact area. Blanket, physicist-mechanical parameters determination methodics are designed. Especially, it’s made for determination of physical constans Ey and n, as well as for tangent softness of rubber-fabric plate work and rear layers. The resalts, have been oftained with the help of such methodics, allows to define blanket components' capacité to work. New design of a blanket fastening mechanism is offered, it allows easy installation on the offset cylinder without particular efforts. Blanket tensioning mechanism is designed, it gives an opportunity to make two-side simultaneous tensioning and support constant tensionig while blanket wear-ins period. Results of experimental studies are given for the contacting cylinders’ relative displacing.

KEYWORDS: blanket, rubber-fabric plate, stress, deformation, blanket tensioning effort, printing pressure, tangential deformation, transmission ratio, printed contact zone.