автореферат диссертации по электротехнике, 05.09.06, диссертация на тему:Технологическое оборудованиена основе дискретных регуляторов для контроля и регулирования низковольтных аппаратов

кандидата технических наук
Колонтаевский, Юрий Павлович
город
Харьков
год
1995
специальность ВАК РФ
05.09.06
Автореферат по электротехнике на тему «Технологическое оборудованиена основе дискретных регуляторов для контроля и регулирования низковольтных аппаратов»

Автореферат диссертации по теме "Технологическое оборудованиена основе дискретных регуляторов для контроля и регулирования низковольтных аппаратов"

ль S,

1 ч VktS ®^агаионм отнят вошгшшя тешюош»

На Г{?а5?л '£9&*пзо7

Шезк-яжеті й?!2 йзло?ая

швмтшш ШЇШШ Е4 мгак дешстгк ОДШЗвДО да ВШ £1 SSQftS&BSi

' бздо:дош£ ттш

G5.U3.0S - &ІЄЕ^£ГЕЗІ £И£йЗа

Шез#&$9!е жвсз«ай? ft? tgjKSswwi B3jK«scr» sTj^sr. ■ юшякз mstma • •

£

Itvxb ~ ISSS

Йсегхзщеа е руколм ■

Ройо?а вшжаїіа у Харківській державній академії ійсьяого гсоаодвзогва •

'ІЬуксввй квіівавя - доки© їєхвічних азук, доцент

С©СКОВ Анатолій ІбОрі'ІйОТІКЧ

. Офіційні опоневю . - взслуженвй діяч науки

І ЇЄХНІКВ УК£8ЇНЙ

дохи© їєхеічкех наук, дСо.іео ' - Нзш?оков Кеазль Кодсіозяч

- кзядвда? технічних каук . Кобозеа Олександр Сергійович

Езсаідаа аідщш'гмзїьо ' - Особлива колсїіуктоиське .

«аре Науксво-вішобнвчого

- ’ ; оЗпедиаякя "Харківський

■ вдокгдомехаиічивй завод"

/0КБ ЕВ0 ”ХЕШ”/, ■

. м.Харків - , ..

Вахзсг іщ^дєїкій *1995 -і?-ео «аохгугші сііМйааьЕОї‘зчваої рада К 0бь.39«и4 ' '

У.їгі'”ізоьт«у дерхавайд? всліхагяічяому уяівадсягеїі /310002, «.Хздчів,- вуя. 3®укг8, £1/. ' '

8 дгеадїзцібю асгіш ошійоизтеся у бібліотеці уиі-в екйїс^у. .

Лвгарафсінп' гезісланкі 14 19&5

h/іШНІл ХАРАКТЕРНОЇ ЇЖА РОБОТИ

•* Актуальність робота. Здатність назькотюльтнзх егаратів /НВЛ/ ' правильно виконувати свої функції ара забавг.ечениі необхідного ступеня точності параметрів в гиачній їзді задсаять від іехнолохії реіулзташія та контроль цзх апаратів. Особливо важливу роль грає технологія йлкоюзаал внх операцій дрл заготовленні апаратів, вихону вш ззхпсні функції обо забезпечу»--пах гарантоване едекїроаоота«зааа опоздогаів, постілька від їх роботи залежать ке тількя адавильнв фулицішання виробів, • у які вони Ебудовакі, а З безпека як csscojraay так і устатяу-ваяия. Ві-д технології ззлеявть тая» чг-зяо рогулавальвнаів та контролерів, вродукційяість їжо? драці, вартість технологічного устаткування. Ісйупз тзгпелогічяе устатЕуваяня неятроля та рвіулвззнкя /ІУЙР/, вря дзекгь bsccjscj# ріваі изхейіззції • то сптсг.атяааціТ, йіхояволукцШ'.е» догволяз отееізгвзїя багато в nc.vry суб"єзтиваі результат»! контролі). , .. ' ' ■' '

Підаздеипя точності регулигзава та контроль вра лідая- • щепні дводроцаност!,- зягггпаі субяскт.“га:зх факторів, сабвз-•печевйі воаавюсті рзветрвції результатів контролю з nsosyn-ноа кзаяннсо обробкою ютове иаЗаерз щ>я авгоиітвааііії- вш>-яаняя реіудввадьняк та кезтролш» операпіЯ, хз?ецгоіа беяірз-ванЕя та реєстрації. Дродуяційаіа» вря 'v&w іакез салеангь _ зід урахування сязцяфікв лії ва •аб!,с.’їт роїулззаяня 93 коаазр-•пю в'ході техвелой'здого цроцеоу. .. . • . ,'■'

Одивн з сеяоіеаах вузлів Ш? HSA, від япогх» зааеаа» . ступінь точпсоті вкзсааввя цгас ошр^цій, шгяввість валовая-'.

■ не їх в автоизтичнощ pessai прз яевувзааі зід яегзздооадрат». або гзікро-іЗгі, с рзгудьогзпз даврело взшгуга /<йру»у/. Забезпечення ЕГСОКВХ ВЕЙОГ ДО. ЯЯОСІІ евергії Вра ВЕВ0Е322І .

дотиах огеракіЗ /точвість ззвдзвна рівнів, -дігааагн рзіуЬ^-'

валет, ступінь викривлень та, крім гою, забезпечення високого овупенп керованості, зокрема від цифрових дрнсгроїв/ золе-22ЇЬ ЕІД ОбраНОГО ЦРВЕЦИГіУ побудови виконуючого органу рогу-лятсра /ВОр/ зазначеного даадела, системи його керування.

їакьа чином, дая розв'язання завдання подальшого підпи-' щснаа ефевихності ТУКР необхідне сїворевня такого устаткування на основі регульованій. дкерел, забезпечуючого виконання операцій регулювання та контролю в автоматичному щемких.

Мотав доодіжевия с створення ТУКР іШл, переважно слектромаї'-

• йіїннй дозчепляаачів /ЕР/ автоматичних вимикачів /іШ/ та реле пристроїв автоматичного вшшаиня резерву /ЛАВР/, на ознобі регуляторів, еабезпочукчис виконання технологічних операцій в

. автоматичному резсіачі; проведенню хаорвіичннх дослідаень вдо-

• цесів, що проходять б об'єкті регулювання та контролю, розробці м’їодів розрахунку параметрів дії на об“ект вдн забезпечои-.ні ма&еагааьної хшодукційнооті; вибору щденцвпів побудови та розробці мб»одів розрахунку елемеигів регульованого дазрела напруги /сгруглу/ та отулено йсго впливу нз якість параметру,

ЦС Гі'ГуЛГвїЬОЯ. ■

Дяя доозгиенш& зазначеної катв вздішені слідуючі ювдаипя: І/ р^оавдейкя аналізу існуичдх способів тз устзтнуваш-і

- рзїїжпькпа та контролю ЕР /5 по стувона механізації та авто-ізгягвдіт, оцрадашннд вшог до аагоцатайокакого ТУЬЗ-

2/ гфоасденкя аналізу існуючи: способів та знарядь регу-

-.‘домгкде садку їз шцду/а з точка гору використання в ї/і.'.?■ і

екбір вдазикау побудова ВОР;

■ З/ 2га»вдвпкя тесреїьчніік: досліджень псоцесу нагріву ТОЗД&ого рої'Чг.плювача /12/ ЛЕ іздудьснш струмом црк рзіулв-'в&пїзі їз й-зат^оді II', розросйя котодів розрахунку періоді' кзд-£Одг<сгаая ікзульоів етда*у; ‘

!

4/ іусзірбка йазопої отгакчэда ВОР, забезпечу шо? иіиі- .

•,:а.'.ьну встановлену лоту&лісіь силових еигмсягів vya г.жск.'злЪ" ікчу діапазоні j;eхулиганю, нмокій яксоїі гп^ідної енергії ”"j гейеспепевні г^огг.гмь:ою ігєгуйпглія вздтдашп вг;хідяого пз~ і^їнягіу;

ь/ розробка «ободів uonj;«r/!!?-7 сде:.;за5гз ЕО? та exynsr’o jiox’o впливу на якість тги;адної елуугії;

с,/ проведения ЗРЗЛІЗУ ВД2НЦЙЯІ9 ГййуДСц’і CKQSCf!;» ГОДУ-

сзнюі та сснхуоаізйці? рзгу’-Дїопз г.з дмтян Лох*? вузлів;

7/ £02і;с&са 5йго?йїГі.зсі‘.?»гл ^"о-ї^оїз Д”Д п

лОйтеоаи ііКД, забоапе'зугочйх ед^рдяшіл ф^хсггшге -пп-зекь £е-зулмгатів копсзоаэ -га кврузанкя від коі»ндожі'5!їу ;кЬ ШЛ. ’

Ои:і'ікга-*'.: додлЬто‘.п; а КЗл, пб££?вшкі /3 w іШ?, so ТЙ! ддя, Аз та ШяР. .

і,Ці-од;’:к;і zcajijxzcm,, ,ь%ойлі^'м:;і юо"сдалась ”2 г.п;:ел'?.;пх г;: дролідаяс зразках з ’жодастзашія йчаитйпшъ ойладазаая. • Тво’.ізїіпні завдання аі'рійугзлясь з в^корвсгзг-ьяи каїодіп ряхукку геп-’юсого натілнтоя-'їпші-;®:< різних зцггх ,Ш лаггігаЕ>~ чох по?уі:цоссі, а -гзио^ 5053яязаа?л д^роиШиїх 9іт:пякь, по опису:зїь mz&xt.Vii Щ/"тон а леїудаго&і язщдггз. Резу.7*>£а~ за гвоі-йїпччгх дослхлжзїїь гідїза^дкеаі зягх-абувайкжа :яхс'”~ піт тз дослхлнах ЗІИЗЗКІЗ. ■ .

.L, ?ОЗрО«Г5ле-НІ Т.ЮТОД-5 ДСЗДЗХУЯКУ ЯвОіОДО’ kwvswawi о-

У іч^.оеі--, ст^у?>Г/ гйр’;г~!57г?;.'лг.і!Я о;зі;;ї •^"'Гї-лзсїі з сд?.г~ ::осое та Jii'UlH-o зр-?сг~длех лйлк"пной ;гуЗ Р5ГУ-"і~;-:ііїі ;м .СОЛІ £р £3 у:,'СКй НССП^ГІЬО"^^?:, IP ZXi^Tjl^'iOV-Trr^-^Cu ГС-~-nsicos; Тл ■:•:•• л £“?г%;2сс?з;»сго стек,’!? ^rj.-::/.; 5;;;::; г.:"

2. Бацсоисновані кеіодв розрахунку режимів напівщювід-йекового .вдшшду сьаового ішача змінного садвд? /і&С/ нвко-рлсхсвувались сззз і-озрозці Язераз акшіевня ТУК?,

3. Розробленій катод розрахунку еєйівійяш: вакрпвлеиь,

е;о вносяться рсіздоударом з-за Ееідзалькості його КЗС, вяхорао-тояувавоя да оцішиз стуягвя здцщву розроблених структур БОР

!55 ЯКІСТЬ В2ХІДК0Ї енергії. ,

4. йнфошиктана базова ощкіда БО? те II модифікації

внкорзстовуволгсь щде воо£<н5Ш регульовашас дзіерел взцруги та току Г/КР. ■ . . . ■

б. Дроведзкі наукові дослідзєяия стадв основой для роз-Ьойав стенду авюаатызовйаого ксямехсу регулшакад та коат-рсдіз Е? AD АК РКШ /рОЗЗрОйЗСйгЭ T2 ES20PKCT0HHS в AO EHAG, аЛаряів/, голулвтатшко» jsecssos контролю уставок реле тщзздіхяего ейБР т язядасБэного стабілізатора айнио? ваШ?> /іозгоблеаі 0КБ ИБО ЯЖЕШЧ яазоа з ХДШГ, вавдвставі •

» ОКБ Н20 ”Ш3V- * ' ' ’■ ' ' '

Еюасаіедса -ефенг від іада>вЬда»Ш£ цз?: вдаса®оів сягай. *325 тзазч яэдбсваадй» в jpis'/s сіваг IS© дау/. ■ '

Нагковя кзвлзна ззоботя вошви в miys цс ї® осяозі вгрівек-т сездэаь,’ Е0зЙдішкя к дс^ядекшу та pospodKCtf Ьэтоматв-tvzzzQTG ГіКР, гйаро-сзнкш-йіі; - . ■ • . ' .

І/ оолазЕі звдздшг есоуйзя еЕ«штаї®вааого ШР КЕА, '

у ішоїц/ jssif<sab. ї>а?4®£вга©зшга дзвзкратваа ге^лятор /ДР/г . 2/ вззодагз дадоэдод? centos? ездксдаааш cesi ї імпульсів csjj-щ Еедггайзязшш яззгад &> «шйійї «даіетссті з однакове» ик aiKtSsa щойшя&о вгягяїше», ш угавав Еесц$ад>еау-ваязз йз осЕсаі j^sjaaaif, ш е s таямэддогМ харак-ї0і?і:«ї54г iS, _ *>хаесшк» «cc^isa дії іруяьсвзго «вигад вй j$sjt8'-/X'i$n sexyjKEaBsaai' so'ш®гсоі ЕР;----

З/ бзьопз структура EOF на основі *ралефоркзтояио-алгло-'воТ г "і,;/туі.лї /захищена .аг.торсьішм озідсдтоом на тшпглд/ ча допсглаиі гшксадої, забезпечуючі іцдБнщешіа сгаунозого яазап-ключа зт-лішюго струму /гахгцснп2 гахепіом яз винахід/ to конїілдь Рвлєчйнп вхідно? к'лщута доіу&атоса /ззхлагсвай оіуіоііскіс:?і свідоцтво?.?/, дуія базової стйгкздя Рглголокогааі срп'їнальііі г/аїодгк?: ^здасуику і>ея*:?лз KfcC, вєпйчевз неяіній-ййх вскріїмснь, ?40 виооягьоя іяідод'горс:,;. .

Агообзиіл і,оботя. Осноязі поледешіл та огдай гззультау;; роботи допонідолксь та ОіЗґсеоргзглЛсь so У Д?-65 „у., и.Узія-поізоьіі/ та Уі /X9SU у., м. Дд”П0Г0£ЗЬ~,/ Всеосзспнх науково-сехнічпкх конференція:: "Сїяя' т лсусїк»хїгзц росу???." зк£с*б-нгцітш апаратів нггько” яздгупз", і:и KsysrootN-tc-xaiч\\Ій :«зе$з-і’єїщі Y ядкгуо.’:иіі дгеб^е'-п сгг-сгоГ гореі2ср:.-слд-пої їїпі^'' /18 аб .у., мЛзияіт,/. ні ІЗу Дй55 л<Л Г-ІУ ДК-а її./ ’:п УГ/ /І9ІХ) о./ каук0Е0~;'з;;нгік:г: іїсліг-"^-

гігі га cniBj506isas:«in ХілГ.’Г /ХііКБ/; хасг.іглзогзш:?;

Z&Z2 Ж PKS.1 еюсопувгвся ез йгдагз-зіЗ Гис^"“і!х •’Еіехтро-82" /ISbk. D,, М.ДЙСХКз/ - 85*05 П.90£ЗггПЛАЙ :’;oro ЯК СГОЗДРК?.

ЛВМІІ’ГаІЇ* Ко ГЄ-‘!І ДЛСвП-ГіЦІЇ О1Г/&ІГЛШ30 18. гірухоїюпйх

щізць, п тону чяолі 2 пззоірсьхях свідещтз іта вжлходз та І

R5T3KT, . ,

і. Розроблені ядштідпз псб^дозз з^го^д^лгозапоте ШГ -' КЗА. _ ■ ' _

к. л!т'ДЗ £05£2ТУЮ$ ЕЗЗІСДЗг ЗЗДХОдавИНЯ fc-щудьсітз C2EJ-

«у поі.евзй?а^£кня гра .гегулхзапні ?а ксіїтроді 2? АБ сз vr:онкі ЯОСай'аці<>Г?22ГГ»Я Т?. - ’

• 3. Бззсоз с^-у^гух-а І$Р дповдогао'г ді? са'п кодй$ікз~

піГ лт 8"гс.у,??.7:*032ксго 7Л>’Р ffiA'r? д;;;с:ячпі гзпс?гз1, г,.;о ' •

езбездечуви» збільшення- сг^умового навантаження ;w їа к<>.п -■goflh вхідно? на друга регулятора.

' 4. Нагоди .розрахунку теплового .реаинцу намти-орхдни •

го ясвдаду '.силово vo КИС БОР.

5. Шгод розрахунку ведкчшя нелінійних ж:к;штл«ш., . РЕОСЯЇьСЯ ДР.

йісткіоуь та структури т.обопи ^всертацы oOcmtw *42 сі... і -кок складазтьон з всгуду, п“аги .розділів, аакінчепнл, ц.,д-КУ вякорвстаамх деоріел з І5Ь іщймшіупшіь на 15 сторінках, !.*.:••> їигь Зо малюнків га іі ?80ш;ь на 4і сторінці та дополнении іш 8 оуорінкзх, підтверджу вчоїо ізцровадавйіш результатів .робот .

КОЮТЮІ а ЛОТ РОШі і •У воїлтіі • ьоказаио аигуялінісїь гйки та дасться заіазьни хі-рактзпйсгаг-а дее^гадіЗиої цеботя,

У ппыгс-иу оозаЬц ваЗрвні до ^озглдцу сєієд ««ро'кого клас;,

ІША, цуя віщобьодтві яків; вцкоирмься технологічні оце^аіи ї ЗОГудгвакна -їз коктр-олаа єлекїричнкх параметрів, ,ш з їй’ гъ іКіДй ііЯііГ , як ослйі:іа, да мать велику .кількість уегввой о; -і)£.ці;0'аувайия ї-а які., с, я/., наїодяклад, вайбілі-й іозг.опсмд:-ьі оерН ДБ, вр^'ОСіама уасоного випуску.

1ІЕ QCUG'iU ШіЗЛІЗу Існуючи ОДОСО0ІЗ їа liiilCT^OYM Af!>••«•-

ва;а«я га ;-;епграал да асаратія а їочкн sopy «axatu за«і ї ■;* стзгогіаііізашї та з урвлуазннда иеоСхїлиссті вн.ііієшіл оа ?»д аідвимвад• ц^одухиіИкос?j г;реці, оо"пк?ктиіооїі цг^....,?улв Й5в иоіі-ярзсгі їхньої ітшшої обробки г„з*оа,ино bujo і и, лі;.::., цаи-.ннс т»:£^йі>іда2ц атітаайїазейака Тілі' /фіке&цд ефекту,

b£lv.4t-Siia, 'S pCOCWy Г.й..Єї-.гШіІ Гй ^КСЛіЛмм

о^Ь&зпід^ду i;:’-4e.j:-Qr.o да і.садоге ;» йс;с лтс:л,-

■ Ш 4ZbSfi/»&t лі; ublCM.,;

£

вз ЯзгулЕвзльяі елементи ЕР для усгаяовяа їх у шкідае поводей- .' «я та щщ .реіушзаині - хєізглшніея а авгокзїачшсг гетай; зиїомзіячеей жонті?оль уставок сцрацьсзугзаая ЕР патесів 1В; генерацій і«пульсі в свд'ку Зез аневходгагсї сядздетої з акпаі-

5УДОЭ, 150 -®5ІНЮвТЬСЯ ПО Н50СхІДНСІ$Г ЗЗВОЗУ ВІД ІЕПУЯЬСЗ'ДО ІГ5~

тгульса ^ лаузгкя, таишавтая щззпдкапгд сггугдаалучш: чзо-гші АЗ.; щедсуаалевна сзгцгїза ззгакзівіз сцрафсзугзнші у§і> зачишс одшвцет; обробка іЩ^гчіпіТ У seant&asg гізсатзбі чд» • су., вгзід гвзуямайв явхушяшаа за асатвагт яз пвзз^ог іп- _ дшзції га аггвзлізації, гЗгзШкпя Еегухагагіа контролі) дая . яедальвої обрейха га аизлізу/. . ' • - ' ’ .

Для дафваяш ідх вгл.о? ЗУХР звгзяшо охгадзгася зі сліду-ггшс оскогагх тузліа: МдаштолгЗ лтїїсгзіа* кбгмзпуетії зза- ■ «дпгппя до сбг‘ет7 рбх^гггзпіл 'га гапз®і8 азт«і2їзч*«.

неї дії на х-ешгзальаі 'влегакга об'єкта; гагегасэ дає®ело <щ>у» гаг /напиши/ з їйжгсвіся» тгоіЕяаазї гіягл гетгідшго яавгимзу*

іфиствіЗ «сйдуг сяотеду керував!»; «встззу w5bo6xk rg scjsjjt»*.;:

- f

гайка іяфсргпці?; тзес*еі2 іедекяйі їз оя»злі»щії; зузля "

ЙЗайЗ^У 3 СС38І£ЯГІ25 0Я2О7І?ОЖЯ.'КОГГЗЗЕНД. • ■ ,

Ва сенові акзлізу з^сцоэЬ, гр цг-сх.ед'иь г,3’г /аївязгвч- .•; 'кок геїулпяакпх та пэатгаа!, ^звз^его уксгя гз&екааї їх ззлеггі. - ■

Одвоз з гозэзйяс задач-да зталрег'йі :!?£?■ з доаэ&&я г::>* 2P!K}Si3SS3CSHES дх?гэя 'ИІР7 ta 533£2Т£, ЄЄ^й5іКС дм spsz?~ їгз, ко давсь вйзпхі z^sTvs сявадквукашл.' ■

S^ifiass-f-rs зціЕ<гу я»2гі#?з» siccaseny. гегугагаиах е'2ту~. ry 73 2335JT3 ДД2 ДТ-Р-^З 23?2P. -О. КГ.П>л^.Т;ЗГ^ /,т«;

пазогс гкгигия псгйдгжсаз ojj&x? АЙ £ї-пс"спл^?»;к чг$і?.» дрг гж»наа?і swjaKta гвззїззягцтзя гз йсжз&хо, -гдис/'^с

меншого сягає 11,2, it відшжзнвя найбільшого значення надіул: до найменшого дат всіє? седії сагас 70. Зрозуміло, цо од;;н .регулятор ке може ссмтута таккй діапазон яри каобхідній точності завдання ріадіь /+ 2$/, І&іи тога, недоцільно виконувані! регульований вузол давревз на струм у сотні ампер, що потре-бут;.віжорЕСїання де®овк KSC. Зшчайяо дай таких цілей вокорнс-товуютл регульонашвЯ вузол на струм де десятків ампер та погоджуючий ї'раксфоряйпш зі ступі нчатва реіулвганнлу коефіцієнта вдансфориаці Г. Гегульета^аИ вузол дра цьонцу потноп мати по мохвввості вз£більш8 діааазон оді до вихідної иацругіі цри забезпеченні необхідного ступеня ТОЧНОСТІ завдання рівнів.

. Огляд та класифікація існуючих способів та знарядь реіу-люваяш: зніинюс ст»у*у та іаадугв з їочке зору їхнього використання у свїсматізованшу ЗУКР дозвшжв гробити висновок, що ПОСТІЙНІСТЬ СЇ5УК?, ЄбО ПМ}Н£ його so необхідному закону можуть бута здійснені з доконогоа рєіулятода наш ги при забезпеченні необхідних тооротніх ев*язків та алгоритмів керування. За дкереда надруга для. евїовїнзовааого ТУК? найбільш дрздат-пі статичяі яеіуіштерн, oco&asso юшівцревідипкозі за основані па комплексуванні тренсфоля торів si зміишкі коефіиієнтом тран-офодащі» т KSC. '

у . .

З урахуванням вшаедекоі-о. глшает-сзовако завдання до-СЛ^Ї^еВі. ■ ' ■'

І яаугоя? розділі розпаду то імцуаьсяий спосіб реіулшалня та консоле EFAB, *40і2 якеад s ТУКР 8ді£снх»?ься імпульсна подаваная стіуцу з Шллдо нвиаяеяш: яедопусїЕмого кагріяу струмо-ведучвх застгн АВ. ’^-валість імпульсів евдуку визначається вяиогамл вора&даиж документів на умови проведення регулювання та котрім» /технічні укоав/. .Тривалість безструкової паузи моге бути визначена ео від&аій формулі у котру ксодать

пості :-ліа пасу нагзіяу/ часзинв. ДБ,. цо. наіійілш aaiuisacTtaT..

‘V-ія квпадку- £еіулгоанші та контроля АВ, і^сг. взсть HP-'та TPL та:— кою частиною' с ТЕ- Ьзаноченюг. гостіййої- часу* ТР'иоае. бу?з* гдоййено- на основі екстдолзнтальнш:. даних afftr етшлі тачло*. дая; ' чого потрібні дані іза цроцбог каїзіязпші. ЇР;. яких, язазв; у. технічних: умовах в а АЗ.. Лояаззяа, е?з. зількі'сїь і:здульсіз--02ЕУіг7' перевантаження,. -таг пєойяздю щюлускггд- Ч2$вз полез- JiB щш Веіулшавкі» пазвачзоться. ягойхідаоз їо-чпіста'-заі^лгЕШйіЯ: і', • дорівшаг числу волоханв.£ег?зїгаяіг.ото еясггевзу 3?». відаіяшк;-одне від другого на бєлячеру дспус.;г/ яз вэгудпзяипя..

ВсТаИОВЛвВО,. ЦЗ- КІЛЬКІСТЬ ІІЗСХЬОІЗ СЇ2УДУ ДЗЗЗ К08Ї2?СЯІ:

ЕР Евзяачаагься: швяггаа стцікзякїг сїя:гї:гп:о? тзгдгтап оттуг^ * сгщзцьовуванвя ЕР» веебхідпзгз ю^пісгп конгрес тз-ппгзюп.зо-v яз контролю. - • ■

На оопоаі тгорзтхгазогз аналізу ді2 аз тгьх ІЗ імпульсного сврегаятагеяня шту~ніагз слпізї із лінійко з^ооїоз^ої S3--ллчпнз, логроблет кэгодт хозхазунгу аз - ооксз* ’шсс-сїеуковоГ ' sajasxspaotssjf /3- пгдісду гадходгіии-«spf-T. ігяіулваіз стріту'

’ сегесавтазеняя: одзіві грлшлсегг з. сіоліїуясн сдаіеГвеяіпЕНЗ . дрз аоіулшзяаі-'ЕР за з- жеті-щсв лМано ^.остаглої миз- • ня Е5п есп2гсл£_Е? з- ^п^шиз отзтяшіл фгагаллэГ' sesninm-; • G5KW сввацьовзтаяня-. Е?, 'іщяі'укззі'. пзбярзщтваугзяЕЯ І? у . _

ГОДІ БЛХОКЯЯНЯ гЄ2Е0ГССІЧКі!Х 0Е0|?ЗЦІа« Внг?до~з; вагщягувіжві’

■ фоіриудз тз гайЕОпогсзпш) елго^ігоя х-ззвагупкізі. щш щовзязя^ -ні якзх неойхідаї анзтя- тіявзаізЕЬ' інзулімзіз aopeEsayassssjx». ■' хоефіціснг перЕвактззеншг по от^уку два веіудзжаїші', коо|!іці- ‘ GS3T переззнтазепвя ю стругу яа питній' кегі діггигояу за-відносну даззЕетаісїь зростаїша гааевапгзавпзз* щЬ, коятсолі^ чбсло іет^льсіз в серії та. лслсглкпг іж&$іаіодїз гзргианїяц'

. азяня s siз?у?4у, яз зпакогігьс.т пз ^сс-огг&тозій' гздзйіа*^.

риотщі АЗ для нижньої мекі -реіулюваїшії, яка наводиться у їск-яі іних удавах.

Використання розроблених методів розрахунку дозволяв пц-кочузати розрахунки режимів роботи автоматизованого ТУаР ь .забезпеченням максимальної продокційності цри виконанні власне операції) регулювання та контролю з урахуванням споци^ікн дії иа полюс ЛВ у процесі виконання цих операцій.

У ■третьому розділі на основі порівняльної оцінки статичних регуляторів нацруги та вимог до даерел живлення ТУКР, за напрямок побудова структури ВОР регулятора обрано двскретняіі принцип, яквй реалізується не основі транофорнаторно-кдючової виконавчої структури з урахуванням особливостей побудови таких структур, ці структура відзначаються високими технічними показниками, практично синусоїдальною вихідною напругою, відсутністю впливу на мережу живленая. Вони забезпечують самий ' високий коефіцієнт потужності одиночного регулятора, високу точність регулювання у широкої# діапазоні та не висувають особливих вимог до інердійності сшхивача,

З ціллю заб2зпечзкі!я високих шсогабарвтних показників ьсяхом зниження встановленої потужності трансформатора при

г,

мінімально^ числі КЕС та простоти логіка керування, запропоновано структуру, виконану на осаові трансформатора з еєкціо-Еованою вторинною обмотко», яка має співвідношення числа витків секцій, відповідаюче даоїчній системі зчислешш, та тарне-.торішх КЗС. Чотири КЗи сполучаються ео схемі .мосту, до одної діагоналі якого підключається нацруге мережі живлення, а до ддугої - «■’єднані послідовно тршісформа торне-кгюч ові секції та 5а«ьага5епкд. і*« дозчсдіс аккох-ьстовувата трансформатор в «кості роаьгодсзайочііоіх) з ко».їіівіотю додярзяіія на пру -г*.ЕІЯК,«»Ч9йЕХ секцій до ваздугй йеі'вкі;‘Ш відніме нз!\у~

і'и секцій від напруги морвжі, або низати іжштакеїша безпосередньо від підключених секцій їрансформзтаза. Взлпчйіш ш-щугя сокі'Д з найменші числом ввтків задаються, вяходачя'з умови забезпечення безае^орзясогі діапазону ввалювання. Бона також визначає дискретність рогудгаання. ; .

Доведено порівняння зацропсаоваиої структури з і скутими по числу рівнів вихідаюї напруга два одашховіи числі КЗО, по діапазону реіулизашш погуякості, по відаошенкв зогавовяв-нот потужності трансфоризторз до діапазону роїулвганяя потужності /останнє у даної структури становить близько І/З /, показуюче її перевага по основні*!* Еоаззявказ. .

Запропоновано модпфікаціТ базової структура, розрахункові співвідношення, узагальнені алгоритм' робот» і і? дозволяв буду лаги на основі цих структур регульовані дорила для ТУКР

з урахування» специфічних процесів, які відбуваються дря вв-конзннї технологічних опораціА /генерація іилульсів напруга,, безперервне регулкзання зздо/. Бабвзвзчується проста управ-ліііня від ціїфрових пристроїв пбп ввхоншші па основі дах- . структур стабілізаторів та регуляторів а гфограмяов зміно»

• ■ # ' влхідкої напруга по будь-дкоцу закову у исгзх діапазону рогу-: лгаання, до витіказ з кодового вргяцапу побудова структур. , Запропоновано побудову трифазною деіудотора йа основі одяофззнях структур, аабззпечухяоіч) шшокі фіікцісгіадьні можливості ТУКР зз рахунок незалежного рзіудгвггшя азі^уга фаз.

7 чогвестою розділі розглянуто склад Д’ та вдняадзяо гярку-заяня.ГіО яроеіггуааваа тішк. його вузлів, ля овдавай траворя)-КЗ ТСЩ З СЄКЦІ0ЯС-ЗЯЕ0В ВТОрИВЗО» Сбиоікои, ОЙвТЄ«І КдруВЗМНК ■ та сді^і-^ігації, т;узліа вкііргтзягшя, гамаку з вз&кігкігл* цгдатгоя-іЛ, і вдаси:; ї гя діагзостдаа.

ІЗ

На основі аналізу ведігаааг с-зщуковога вивантаження вік іі внях $езшюх іс&5ї2 KSC BQF заіщоионогавр мгіоди. иозгахун-яу тввхавого $ежа&* КЗС те іоеїойдєгіо кєїодзіси вгзаачєшзя. на-лвчввв гакогагальво дапустше сздуму йзщвзровїдізшсоЕяг приладів SSSQ /tss&viojit csadcxos/ vm давгочзсвоау sessssi роботи

.. *4 ^ ’

хззвдовововано у*очвваі §з$щдзе: яозабхуаяу/ *а цра довгсчзс-иоцу еєотмі а кастуляку кгдаззаіажзшвш /вквадзві роїшзхуЕко-.ві фояихяя/* S8» дозволяє здоводагв вввід вшцвщгоЕїдвиковах ,

. щвладів. іа вваначагв їадаямцгя захвааїх авзсщгота дееяела . •ТИР. ' ' - .

3-ва *ог% що essdcttsgjsr шазгь а^кш&зішіЗ чає нвзвкі значеная маасвнаяьво дйзусїваого діючого сїруму у відкратому скші, їщй ярооіедваанх дгезгел 2УК? всг& вішеізтй воздеба у іювалешюа®' Ух.СЕОдучевзі. їда «шесг, звичайно, послідовно

8 коевйн з вик вахааавашяїва елшентв» забезпечуючі вітт&в~ иїіі! ровзаділ С8їуі!у, що веде- да дрдзтвоїех вгрзг imyzKocti. Засобіrso «ьоа? «рзесейє Ей^ОЕЗЕсваніа їфясадій, у яаок? ' ваазвчевва' гарзлсазЕО з^єдавах ЕЗЦ адійшимься бочєвгово, ііеіфщшод, 'чезез Ш'ШїЗ- кшйввздіод сщйу. Двг ввздїї вма- ' • какгься'всі .K3S, со залхуг «кзаясш вавзаїазеявя вищого з ‘яях до ;оц£ащ.£Я8увзши ішастро» «зхсишьеог» saxBcsy. • •

•• Нз основі доздаупау вагвчж наші?*» гршшдзтсл. 'да.ІСБО ДР, у сшііоезігша рстаах* Еікзізу паоцезів, цо здоіі-'-воргь хщз к$фчаціях, йоїкіееіх вдетвїв з бсву *геі?«і 'розгдя-ayso иотодв еахвоїу адвів^^дашггінс адядадіг 'KSG від кому-їацШщ іізрензішт іа діЗ -сїргфіібдібеЬ? амінв нащугв ие®а-

■ аі. Наведено иетода aossaxyssy довустшої швдасеїі звастзн-ая вавдуга; на гадах ss веаачвяа зоваішіх седенащуг.

' ^Вшюиаве'-аяаяіа цричйа вишмешм е&їівійиех видзазнь вйхідясї вахщгЕ га- с?рувд в; ДР» .па .сенові яково jjos-

і>оймлі:> штод розрахунку величини коефіцієнту гармонік, в»о «і*ирсят»ск Л5 з-за иеідоальності його КИС.Запропоновано спосіб змешіеші велкчшш нелінійних висризлень за рахунок включення в коло струму БОР деередз наїшуги з (фермою близькою до прямокутно? та пеличине», рівной сумі палінь напруги на КЗС.

У г]'’птртгу розділі розглянуто реалізацію копзретнм: зразків технологічного устаткування на ослові вгроблених принципів побудови автоматизованого ТУКР НВА з урахуванням спсцвфіка дії «о ос"і’.кг регулювання та контролю у ході виконання технологій-мого пропасу, з ввкориставюш за дезреля кввденйя ДР, яобудо-

г»

ваних на основі азпропонованої базазої структура та її кодзфі-кацій, прв розрахунках елементів та вуглів регуляторів по розроблених методах.

Комплекс АК РКШ складеться з наяіговтог.’ЗТЕчиїгх стендів ре/улшзшш та ковтрол» та іп^оргетиійво-обчяслаоальвого комплексу ДОК/, ршсойзного на базі глкро-ІШ. |0К забезпеч управління роботою стендів у капівазгомзтпчяоку ркгші, вскояус обробку результатів контсоля та їх зборігаквя. •

На стендах виконується фіксація АВ у робочому полоавнні, . здійсняється струмовідзід до кого полозів, вїксяуєгьоя регу-лсванчя та контроль трьох полссів АВ в авгошпгаому регсті. Вручну виковується тільки завантагоная АЗ ва стенд та визав-гаженкя, а такса завдання номера АВ та пуск. Завдання вели-вин струму» видачу його з імпульсному ретплі по необхідному законі забезпечує джерело струщ, висояане па осеові грапо«’ -ііОрматорио-нлючовоТ структури, та пзс 8 секцій вторинної о<5-мотяп трансформатора зі співвідвоаепням числа Звтків І : к:ч : 8 : 16 : 32 та 16 схмісторяих КЗС. «йі^хрзхність ро-гулквання струг о’ нз перзвізцуе Ш„ * ' ' . .

Наведемо окає основних вузаіз сгепду, ,£ого ьдахлязосгеЯ-'

їа чссоблявосген роботи, 'описано .роботу ззецулатора по оункціо-ІЦГЛ^НІЙ схемі .

‘.Наяівавяшїачндй іщдкигрій .конадоло уставок реле шіьуж •Еа ;струку іійвдаодіЕяогй ШдВР щріізначеиіііі .для виконання конт-"ІКідьних 'Ошедацій црв вцройшвдвві та діагноаївці ІіАВР. Оптації . виконуються у . і і з и; е а і ї ї о шз т и ■ ш ому даймі -за рахунок торо., цо .кедуванш ;аиіяоіа іншщуги ..І1Р .адійоїшеїься ліря /додовозі іщогра-дованоро кои^раалвра. .Наїщуіа шшірсізгьоя ‘ци^ровші ■дріїі.адоїл. діаліз аиата^аші .уставки-спрацьовувавші конкретного .реле в зоні 'допуску :їшкойусїься .-також контроялером. Вруяну підалша-сгься об"екг .доагвол», .йздаотьоя .-иошр -контрольованої „уставки ■яа ■■адїііаііанїісйміуск .дрлзтров, .

' ’• арщазіівй ІЗ? •'ішщ}уга.:иьок> гщаотиов -побудовано л хцьох •.одкофазнйх, ;.об"сдоаипх.у -.їра^азну -овсаацу -з -кульгаві .цроводра. Ода.; ДР ведучий — ззбазкечує яедувашш даош інаша. .Керу-••.ввішя 'ІР коадшз-в а»їОваііЕЧ(ао«у яа кучноку .реаимах ..

* і&заадцо розЕШіузго ;2Ц$даау .одаафазного ,ДР га ;2ого вуз-йів до -'гункціональшас схемах. і? .доаваайв ладавагя ваашівпу •дз друге: -у иегах-від 0;5 <др'.їІ,5 щ®га .-неввкі з дкзкргтств .до .бійШ і£-црв кЬвфхоісиїі гараакі» .-«є Лільь-з £&, Темп ааі-ва'.шщг/иі.мскй тдаяатіїаь V ,иешж ./С,І2 -:3/с /пзд«к*етавна ;дас!^аїаа:,»)ійаів/. З .інігггзд.дзй оїзпюсїикв-системі- уідаїв-

:і&а -неебіідасаті агааіаі згщїї. вівдів надрубе інавакгагеа-, яд-іяаа■ айагйсом222.ваі^дьоваааа • стябі дізатор -кадру га, ’їехйіізкїй :вз сенові Д?- -Кавелзко-одііс >ііук,гціс-ш^ьвої схемі 'бкіілінгжрі га -во5с2г. 'Язго ••вуа&ів. йвпазоа ввгулепання ка-'Дй'те ійісіСа і шяхжїх. ПО я&'ЗЗи.В дщв нокікалькііі .ладйгзі ■ ио^ссі 'і*г> ’5» с^угу .до £5 і, -з .гочліоїс .сгайі лі ззції ве ?іра іь'Іі.- .’Ї2 .іл-:&:їгІАП!ГЗ= гдсзхіг-їй оі^ьсач ^гусягуться •

-іє

капі-'уі’я нхгчэ ПО Б бзз оабазвбчзнБЯ, якос?і хззда-

ІЗ. '

Рсоїиаауго ^езлівзців пвясузеа кзгугзаиі ^табілігатощз у ■•ніі'Яііді аьтомазу а коеспсоэ лоіішз-їз ягздодэд'эооуряого пэи-о г:.ос. .

Знаходження вхідної кавдуга Я' У оздгппх моаах коизрола-

33 ДОЕОКОГСП «ЗІЗІ і5Щ?03ІДНГЯСВЕС ПЯЗСТ;Ї?Г.ЇВ, 80К£Є:Л злпро-

ііснс-іаного пегйіх'оа кенграко «гихкздьг.с? азішгга» ■

Роауоблвиг ТУК? забезпечте згко-нг’нта власна оаерзці'і ре-гулгечаннг <га коьтразл в г.'втсузгачгшгду гєтгрі з едгхшнвлм фгк.-їіі'інкх іиізчєнь издзнездіз аїфєцьогукшіл об'єкті з їйждда.--’.

ЬцаЗла А? ^'ia'ltOHKpfctTHiat aeoetwyaasb в ТУіС? Езловані з у^а^увйинла ссойгвк>с?ей їсхксг,о?іч!М!х се?х*ціЙ і, а той гз чзо, йяь укізві?оа,иьні вадсгаїїсзїі. Есіш агдпазідйагь пі;:хііш .со лтеуез аз?сггЗЕЯзгйЕкоі« гйгЕ?» згбекпочумча завдання фіксовзних :jx г-а і з ка пру i‘‘- ї-а її зміну ко ййсбхіднс-wy гякону у аадкноау діапазоні 0р**. забезпеченні яесбхід;ю? т;тса?і заздепня оіваія та якості. їх робота ;.$с«ма7л ’з ручному peszasi або цей керунш-

*

НІ ПІД ЗОВНІШНІХ Щ5Я0'Г£О?В - 2Г.З?.Г5!!ДОЗйЗГагу, «ОЯЇІ'ОЛЗвВа, кв-

Хіуу-пої

•jacrova уг&ааді«»чя ЛР буд'охкй на цзіясакх дзянішезх у рягдлді автомату з жо&сткоп логі/.оз або .-«і>а?ощ?сцвса!ряоі0 ,тгю». і’рйхезаного зрсзтЕса. Ццк гшяігігво ода:;з::озЕС snaps їй ліс вадг-сгх зсгг-нні шить бідьоу гнучкість, се сєзйлейз пзалнйо црз пдаикчйому та ^лос.%іййо?<у а^обйЕцтзі І/К?, •

/ закінченні кададсаі осповні везультагя етйо-пп

'л;;ЛІ5;іі ?ійУ.«Ь"АШ го-огл

SW13n>f й,КК'л V:-CIX3iSf<53 ;Г.О-

Гй;:^ 3-) у;\?Н,'! 7ДГЗЇ гЛіг,11:т:'Л SyC.T/'---1! І-'ОЛ + З

^ov,^:a?:~. од'їі.лзньл t-

і 7

каїріs. '

2, Виконано xeojemai досдцдзгоіша процесії» дії імп>і-с-иогс нзгегзіггажзнйгі на пелкс ЛВ щш ієгулевзіші те контролі ЕР, из основі ккех .розх^сйлено иоїода .розрахунку sop і ода і'.ад-хщ{20н;іа серіX ішзульсіз G?”yzy іедеканїглщння з ввдсдооздн-чаоо-сїрукозої хй.рзкїс^коїіікі! ЛВ»

S* На oososi огдзду sa цоасіїфгкааії сгіоаоЗів та знарядь встулшіавя зйійякх cw їй пгвдугг та аналізу ЕЕяог до дао-гаг- ХіЖГсіУій йгл<з;зї’::г0'іа;іОХ’О ТУКР. сЗрзко деоіфзїія* дрваадга іхеігда;.; 3-0?, гезяізшшяЗ іаз сокові їршізфср.\шїозко-шетової . «'дауіій, jX^scCrы:э йзаог? сшїяш ВОР та її модафікації д::л г;оіц;з£їгііі;: «кящуїзш», гацсогшсшкао возвагушдаві спів-ьіді;£и:і::і''Гї р/л ъхйвйчыж їхніх хг.иакзер'асїйіг,

4., Poejjo&ieso. тюки цочраяушсг эевдовсго і?єж;л4у иазісяуо-еійжсьей арідадіз. 2ctf ГОР їз &звдоясп«шо мєїодп розрахунку дяп г.'иг,»ї &яцдкауя1 cgcrcsag&i иаіфугв r.s iffiC та велачод: зоз-іїігндх ispoisrsyr їіз cerusi смодіа? содшвого иавэяжкгсааа КОС £0? sc дії Ей р;і* іщгагаїа’уг кьц/кзціїшш: та в бо\<з тледелі,

- 5* Рсві;о:'лс-кз к:-ї€»д вежІнШах азіу?Еаявяь, ер

е:шз,і2іол Д? па сззезі оазгігу ярячка шшшшвя г-одзадевь'к

С. Реодойздаа jseoveoI, яабазнеяусч! гаїйьлєч-

№-іі22ї?.:ззого кнадшжвійн Ш?„ вішзшг ъвящы: їієліпійиех ' вхадимеяь .sa поатаояь иглгзгя;: східаої вздвуга. ■ ' ' .

ї. Віконгио зішіо соЗудоар свсїш тщъзжих № ta зах&ю--г>:шж,т rssiarm; fs вшсоодк& у ваг,заді азгсдагу а яозоткоа леїЧкоз $а кіквзягйїзсохпсго дзвгзфов. ■

■ 2. На освозі Е£Е0яЗ!іїх дггкідасяь іщріион« гзадакгд

оїг.оі?екяа зразків св?с«тввдйо:ге> 1УХ? ЕВА з хдоврсвхсшод

З Ь’ЕЗ,: ?0 даецеле Д? ЗИІЯЙО? Й2ДРУГХІ. ' •

< ___т:::: «к.-.зд. Сснови! еегультати дсйозя эдоркан!' ссобзсто

У ПТ’

./ ^;<Лл1ход2зта патектх, викораставих ищи .розвобцг новея 'л:л>гчч!',х й1_ень, викойаизх х сглвзвтеретах, автором ггпзопо-с':нотш1 лг'хнах одаспакя вкявходу.

Ь онуй-йксвзнях в сп1В2ВТ05ата1 огзгтях ха декадах • • с|с; ?и.чюван1 зчдопшг робеть*- «а весковяя по 37 з?.езулыш2х» ^о^с'^.ент та опзсгиг :.я?одя дезБавдпвд хапульсного струнозс-го передантаяеиия, ке^игйяях вгязутвлсзт», яагсда атлхау та-роз;,.ах;/'н!:у олекеятгв ВО?, зйкояаях сс!*сп!1 а!шл|?;г?й! всбо- '■ '•• тзосе::НЯ, аагропоновявх фук.та!снзль:!х схс:-?к цепсгко2о. Теил-тп опу&лгкораиях адзць 1!спасзн1 аггсрс?? озобвстэ. . .

А’П’ОРОМ Е03$СбВеЯ1 СЮ!’2 е/-ЭГ'Г’3*Г-;’1Х ВРПЯЦППОЗ! ВДЗСГуЗ*-'

Тв, опвсанзх в дасерягсхТ, га проэсдзга ?х егасзз^ектелт! до&лхдьешзл. ' ■ ■

СС1ЮЕЕШ аист /”СГ?ТД]Ц2 ОЕГШЕСЙЙЙ У РОБОТА!:

1. Сссксз А.Г., Б;лсусов О.Ф., ЕЬлсятэзг.ськяй НЛ!., Волга-

аезко л.0., РкзкЫ С,д. Регуляг^рз /огайх^ззгова/ згззягугз ■ /струму/ в гехналогё'-йоду устаодглш}* дед- вкздсйукзяЕЯ асзг-кооодмивх авзг-агхз// ПззьховодШ зкэрзгв п’етзу I уз©23~ Л1«кя. аз. няуют.ц&ац* - Чсйгкодрв, 19В5» с. 192*51)2. •

2. Сосков А.Г., КалозтаЗЕСЬХЙ &Л1;, Рз15кхя В.Я • ••• .

Визкачеаня пезхо’дг иадметагяя 1:и"удьс,тз струну этз^ДОзз .

в - ■ 1 влоетрогягзгмсго 5огч€Шггвл*и г? з’.к&Я’иоъзяяы чаоо-отггггс*»-.

во! хаззкгезсстэка г-кпга^з/7 Нвзыюздямв! езгавааз каггсгу'

1 удраа^ПЕЯ. 3 б. паупяз.црэць - Хпряхз,, '1923, о, иа-126. ; ’ 3» Сосхоэ- Д.Г., Е;лсуеов С.Фо, Кллсг.глспажЛ Ю.1Г., Рдв— кха с»д„ Рахудшаязя 1 кс!ггпсса злокгз?кпгз)гп!гг ~л»<аксс'з*ш.**« яях ахвдз^а з зз?с0,7нстаакя:я т&яс;]с£>я?01ш-?}фжтг$ясхх) .1-£вгулл‘гсх;2 // Низь::оволы.11 аяз.рз:гз сохгату I л®авя£яая»

З 6. пауков, ирэць - Харків, ІЩ, с, ІТу-ім.

4. Сосков А.Г., Колоиїаевський К/.П., К&іченко С...1., Лшжь -...Ь

Дсйстсій кояуролю мінімальної напруга їра^азної мореаі//і:и: козольтаі аларагн захисту і уїдаавлішш. З о. ішукся.пи'И'. -Іщжів, 1233, о» 114-11?. . '

5. Сосков А.і,, Колопїаєвськиі! ЮЛІ.. Бисористаиня мікічн'хо-цєсорннх систол дан керування тщшсгодеоди комуіаціїінпк;: при. сгрояма. - В кн.: Сосков А. і'. Тцрясторні коиуїиціііні гидотрої.

-Каїз, 1903, с. 89-114. '

6. Сосков А.І’., Білоуоов 0.4і., Йляонкйввськаіі Ю.П., Лоиога-ік-іяко А.О. Докоїрій Л‘:л доскрездкно регулювання змінної на-ВДУі’й / №>ї.свідоцтво ОРСР $ 1317603.

7. ьудхо В.Н., Бвнскак В.Г., Соскоь а»Г., КолоіггнсвоькііЯ і... і. Єд^імова її.Б. їврнстораьа рзгудлаор напруга / Ї.атенї СРЛ-

Й ІУГ937І. ..

■Ь, Соскоз А.2’,, Ксмоагаекоький fcj.il., Омелякенко О.Г. Црит*рііі йбатролв мінімальної кадзуга / Авт.- свідоцтво Ш\Л* ;зі?Ш7й&. Ь. Сосков А,Г., ЙолоиїаСБсьаай Ю.П. Нелінійні яикртлешм в ї.оакс^орааі-орко-їіціисїорпвіс рег/ляїора.* наяру і'й технологічного устаткування//^Л. Всесоюзна науково-технічна кончена* я "С?!ІВ їй ТЗЄР0ПЗГ.ТЙВИ розтліїку ВїфОСИВДТРа апиґ.зііп ниаі.кої ни пру пи ТеаЕ докладів. - Хадхіг., ІЗІ'О, о. 99-і

r.olcafcaevsfcy J.l?. ^HNOICGTSUL O'i 2HJ 3<Ш13 OF DXSO-

R Л-ИШАКШ FOR WN-Wlt7A.G'S &E?ASaTOS С(ШШЬ АЙЗ ІШВІДЇЇСа А иіївяія aubctttrad for & candidate of ззіеаеее (engineering) «leers e on tho speciality 05»C9«06 - elect?,'io apparatus. liwueerlpt Kharkov State Polyteefcaical tblversltpt gb%xee?»‘ Vkr&i»», 1995»

Tie work is dovotad to tbe oscatica cf automated techaclosical -jquipraent for iorc-tfoltass sy?gsJKittt3 ecatrol end roktdUtlcs. on tbe basis of disc rets regulators, d®7aleprest of oalsuJatifin uabfeode .of the paramot-jrs ectioa ea tbs eldest «f jrogulaticn ада control, ohoica of building-up ргіпоірів-з &n4 feralosKsl; o£ celoulattm cethods of regulators' eloKaats, tbsir lafiusttse с-a t;ia еаоадг quality.

Кояокїазвошіі! Q.H* Твхполаптаское ойсш^веяш <?й осноп? itrxr;it— pewuac рагулягоров джт коагрзля а jot’ysapasaa ллзії-озсжгіг'і; ап-пйра?оз .

Дкс^вртаяяя на сояскз'їпз ;/чо':сй огсжпя .тв'їдйяаяа трлш'лгаиггс мук по специальности 0С.СЭ.05 зжелдопвеаг* ассарасн*

Іарі,ке:згкд,і госузарс?гз:ій:;;І .

Харьков, IS95, . .

Гізбоеа s еод-з д/аонис::' us^Bsssaa ^зг.1Э2;.з zs::-

/іОлог;:’:вскаго сбо^до^птя ргг^.ггргз;^ ft дзігг!X..;ri кяякигггі.’г.аїїіух; ' вдсіггрлчесдд:: ппларзяоз ігі. ДліЩі-гіпл: ргіг^г^гоз, ;‘згс“;б;,г~

S9 !-..сгоіхсз гзсче-га :!ї$ігц:,':роз позжьг'ісї’йі на сеьс.те ^згулп»^;; п :ч~агрол;-т, ізнс-ору .!їр&:ЦШ!і5з сойі'ро&гіля а faso-jyo-^i -.'згс-дау pacv.'» та зле;.:снго;з рггулгеоіпз, 2;с:гякг.л яд. г:г;ч;.-о?;а/ г-й-зрідиі,

' КЛГГВІ СЛГ-24

ЧЦЬЪГ'П '.ТЬГ.И'І ЇПЯР;:?* 1Г!СХр%?НВЙ Р^РУЛЛТ'?. :'«”?^іМГН51П>'їг г. yr ».;rriС"ь .

ІЯ&ь'.еа 'ведучак.?.n., дац. Сазжшів В.П. _ . '

І», І.уд вгчмвъ»» ■лг>лг7імпа^ігч вч trvmгу.істяи—W'HBB • 4—'*>4HWW«адиаьвгчи-яацидиічііилкиііничіпіимі?-»»—ааидкцшмнчи

Щдщ. '•©> .ЩвТ"йиІЛб. '&&/?• <Й®»5? 6Us84 ІД8 . ■.

Об"ен:'І д.й.' • • . ; ' .їйе2й IOD msm, ймезденна & 5С£/

*>інм |wbPri^iiigrtWiV»«ijiiiTiiWii^ дшігчинчгччігпгтипщіті,п^гціиигі«"гїа«піпигя»гтят*»'іддчп<т"ііпшп,иііітпиіиііяииміигііигііііііпиіиітп ,Vifr гуми-тіііт

Ддаярш ШШ ЯВО ■ •в.авдЦв.'йэсжжоьквй яр.ДЗйа