автореферат диссертации по транспортному, горному и строительному машиностроению, 05.05.01, диссертация на тему:Оптимизация технологии изготовления фотополимерных штемпелей из олигоуретанакрилатов

кандидата технических наук
Гарри, Лилия Николаевна
город
Львов
год
1997
специальность ВАК РФ
05.05.01
Автореферат по транспортному, горному и строительному машиностроению на тему «Оптимизация технологии изготовления фотополимерных штемпелей из олигоуретанакрилатов»

Автореферат диссертации по теме "Оптимизация технологии изготовления фотополимерных штемпелей из олигоуретанакрилатов"

i* i O U t i

1 '» !!!0П '.337

Украшська Академия Друкарства

На правах рукопису

ГАРР1 Jlüiia МиколаУвна

ОПТИМ13АЦ1Я ТЕХНОЛОГИ ВИГОТОВЛЕННЯ ФОТОПОЛ1МЕРНИХ ШТЕМПЕЛ1В 3 ОЛ1ГОУРЕТАНАКРИЛАТ1В

Спещальшсть 05.05.01. - "Машини, агрегати та процеси

пол1граф1чного виробництва"

Автореферат дисертаци на здобуття наукового ступеня кандидата техтчних наук

ЛЬВ1В - 1997

Дисертащею е рукопис.

Робота виконана в Укра'шськш академп друкарства та 1нститута х1ми високомолекулярних сполук НАН Укра!ни.

Науков1 кер1вники :

1. Доктор техшчних наук, професор Лазаренко Едуард Тимофшович;

2. Доктор х1м1чних наук, провадний науковий сшвроб1тник Матюшова Валентина Герасиливна

Офщшш опоненти :

1. Доктор техшчних наук, професор Петров Леошд Микитович

2. Кандидат техшчних наук, доцент Мервшський Роман 1ванович

Провщна оргашзащя :

Льв1вська державна книжкова фабрика "Атлас" РВО "Поли-рафкнига", м. Льв1в

Захист вздбудеться 27 червня 1997 р. о 12.00

на засвданш спещал1зовано1 ради К 04.11.02 в Укра!нськш

академп друкарства (Украша, м.Льв1в, вул. Шдголоско, 19).

3 дисертащею можна ознайомитись у б1блютещ Украшсько! академп друкарства (м.Льв1в, вул.Шдвальна, 17)

Автореферат роз1сланий "23" О1997 р.

Вчений секретар

спещал1зовано1 вчено! ради

Д1дич В.П.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

актуальшсть проблемы. В Укра!ш виготов-ляеться ряд рщких фотопол1меризацшноздатних матер!ал1в (РФПМ), в тому числ1 водовимивних, що використовуються у виробнидтв1 фотопол1мерних штемпел1в (ФПШ). Оптимизация технологи виготовлення ФПШ вимагае грунтовного досл1д-ження життездатност! таких РФПМ, а також процеив, як1 в1дбуваються при тривалому використант штемпел1в 1 можуть привести до змши !х властивостей внасл1док старшня. Це 1 визначае актуальшсть та перспектившсть роботи.

мета роботи - оптим1защя технологи виготовлення ФПШ 1з РФПМ з ол1гоуретанакрилат1в (ОУА) на основ1 вив-чення процеив, що вадбуваються при тривалому збер1ганн1 РФПМ та використаши ФПШ, 1 зумовлюють змшу !х властивостей.

Для досягнення ще! мети вир1шувалися наступш завдання:

- дослщження змши кшетики фотопол1меризацп РФПМ та 1х ф1зико-х1м1чних властивостей у процес1 збер1гання матер1алу;

- вивчення властивостей ФПШ в залежност1 вщ технолотчних режим1в 1х виготовлення та часу збер1гання РФПМ;

- оптим1за1ця технолопчних умов виготовлення ФПШ з врахуванням часу збер1гання РФПМ;

- дослщження ф1зико-мехашчних властивостей ФПШ у процес1 старшня та прогнозування !х стабз.льност1 при тривалому використанш;

- вивчення впливу модифшацп ФПШ на 1х властивосп;

- проведения пор1вняльного анал1зу ФПШ 13 РФПМ р1зного складу;

- виробнич1 випробування ФПШ.

наукова новизна. Дослвджено та - пояснено/про-цеси, що протшають при довготривалому збер1ганш РФПМ 1 ФПШ та експлуатацп ФПШ; встановлено законом1рносп впливу процес1в виготовлення, збер1гання, експлуатацп та модифшацп ФПШ на 1х властивоста.

Проведено моделювання, оптим1защю та прогнозування (з викор^станням сплайнгекстраполящ! ) технолопчних режи-м1в виготовлення ФПШ 1з РФПМ тривалого збер1гання, ,

3 застосуванням прискореного методу дослщження змш властквостей ФПШ при 1х штучному тепловому старшш здш: снено прогнозування стабшьност1 властивостей ФПШ у процесп експлуатацп.

практична цттсть та апробацш роботи,

Результати дослщжень процеив виготовлення та використання ФПШ з РфПМ на основ!. олич>уретанакрилат1в були апробован1 в умовах шдприемств: МП "СТ1П" , МП "Ельграф" та ф1рми "Каменяр" (м. Льв1в).

3 метою шдготовки до сертифакацп здшснеш дослщ-ження експлуатацшних, репродукцшно-граф1чних та друкар-сько-техшчних характеристик ФПШ 1з РФПМ р1зного складу.

Розроблеш та затверджеш "Технолопчш 1нструкцп з виготовлення ФПШ 1з водоемульгуючих РФПМ".

Основш результати роботи виголошещ на 1У респу-блшанськш конференций молодих вчених 1 спещал1ст1в "Молодь 1 розвиток пол1графп" (м. Льв1в, 1990 р.), II Всесоюзнш науко-во-практичнш конференци молодих вчених 1 спещал1спв галуз1

"Книга. Молодежь. Перестройка" (м. Москва, 1990 р.), М1жнародшй конференцп з фотох1мп (м. Кии, 1992 р.), науково-техшчнш конференцп УП1 iM. 1в. Федорова (м. JlbBiB, 1993 р.), М1жнародних наукових конференщях "Информационные технологии в печати" (м. Москва, 1995 - 1996 рр.), М1жнароднш науково-практичнш конференцп "Квал1лог1я книги" (м. JlbBiB, 1996 р.), науково-техшчнш конференцп УАД (м. JlbBiB, 1997 р.)

Основн1 положения дисертацп опублшоваш у 19 друко-ваних працях.

особистий внесок автора. Полягае у безпо-середньому виконанш poöir на Bcix етапах теоретичних та експериментальних досл!джень: у анал1з1 л1тературних джерел з питань технологи i матер1ал1в для виготовлення штемпельно! продукцп та проблеми старшня пол1мер1в; у вибор1 об'ектав досл1джень; у вивчент та поясненш процеыв, що ввдбуваються при збер1ганш РФПМ i ФПШ та експлуатацп ФПШ, на ochobI досладження ix ф1зико-х1м1чних, ф1зико-мехашчних та репро-дукщйно-граф1чних властивостей; у проведенш моделювання, оптим1зацп та прогнозування технолопчних режим1в виготовлення ФПШ в процес1 збер1гання РФПМ; у анал1з1 та штер-претацп одержаних експериментальних даних та оформленш результате у вигляд1 публшацш i доповвдей на конференщях р1зного р1вня.

структура та обсяг роботи. Дисертащя складаеться з вступу, п'яти роздЪпв, загальних висновшв та додатшв. Матер1ал викладений на /53 сторшках машинописного тексту, який вмщуе 43 рисунки та *10 таблиць. У б1блш-графп наведено 187 найменувань л1тературних джерел.

основы положения, яш виносяться на захист:

- результати досладжень змши ф1зико-х1м1чних влас-тивостей РФПМ у процесп 1х збер1гання;

- моделювання, оптим1защя та прогнозування техноло-пчних режиьпв виготовлення ФПШ при збер1ганн1 РФПМ;

- результати вивчення процесу штучного теплового старшня ФПШ та прогнозування змши 1х ф1зико-мехашчних властивостей при тривалш експлуатацп;

- результати дослвдження впливу модифжацц ФПШ на 1х властивоста;

- результати апробацп та використання ФПШ 1з РФПМ р1зного складу.

зм1ст роботи у вступ1 обгрунтована актуальшсть роботи, викладеш и мета, -завдання, наукова новизна 1 практична щншсть, уза-гальнено результати апробацп роботи, сформульоваш основн1 положения, яш виносяться на захист.

У першому роздип - "стан, проблеме та перспективы штемпельного виробництва" - наведет технологи виготовлення штемпел1в, проанал1зоват 1х переваги та недолги, обгрунтована перспектившсть застосування фотопол1мерних матер1ал1в для цього виду продукцп.

Анал1зом ФПМ, що використовуються у виробництв1 ФПШ в Укра!т та за кордоном, встановлено, що при створенш матер1ал1в для виготовлення еластичних форм, у тому числ1 штемпел1в, простежуеться тенденщя використання водовимив-них ФПМ з технологачною вимогою забезпечення 1х високо! життездатносп та стшкоста ФПШ до природного старшня.

Встановлено, що у ранние виконаних роботах з теорп та практики РФПМ та ФПШ не досладжувалися процеси змши властивостей РФПМ на основ1 ОУА та ФПШ з них при трива-лому зберпгант, що 1 зумовило викладеш вище мету та завдання роботи.

У другому роздШ - " методика еесперимен-тальних дослщжень" - здшснено виб!р об'ектав 1 метод1в теоретичних та експериментальних дослщжень 1 обгрунтовано 1х надшшсть.

Основним об'ектом дослвдження був водоемульгуючий РФПМ на основ1 ол1гоуретанакрилату (РФПМ-1 - "Янтарь", ф1р-ма «Копол»), поргвнялыгу характеристику якого здшснено з 4-ма водовимивними РФПМ, розробленими в УкрНДШластмас (м.Донецьк), УНД1ПП (м. Льв1в), 1ХВС НАНУ (м. Ктв) та УНД1СВД (м. Кшв) - вадповщно РФПМ - 2, 3, 4, 5.

Життездатшсть РФПМ при тривалому збер1ганш (впро-довж 240 д1б) ощнювали змшою кшетики фотопол1меризаци за ГЧ-спектрами, отриманими методом багатократного порушеного повного внутршшього вадбивання (БППВВ), динам1чно! в'яз-кост1, коеф1щента св1тлопропускання та св1тлочутливост1 РФПМ.

Моделювання 1 оптим1защю технолопчних режим1в екс-понування 1 вимивання ФПШ у процес1 збер1гання РФПМ здш-снювали, використовуючи математичне планування дослдав, а прогнозування змши оптимальних умов формування друкар-ських елеменпв ФПШ - за допомогою сплайн-екстраполяцп.

Репродукцшно-граф1чш властивоси ФПШ ощнювали за роздшьною та вид1льною здатшстю, профилем друкарських еле-ментав, граф1чними спотвореннями.

Ф1зико-мехашчт властивост1 ФПШ вивчали за показни-ками твердосп, руйтвного напруження при розтяз1, вадносного

видовження при розрив1, стшкоста до малоциклово! втоми.

Змочування поверхш ФПШ штемпельного фарбою та набрякання ФПШ у фарб1 дослвджували за вадомими методиками.

Змшу властивостей ФПШ при збердтант та експлуатаци вивчали шляхом 1х штучного прискореного теплового старшня на повггр1 та у середовипц штемпельно1 фарби у лабораторних умовах протягом 60 доб при 60°, 80°, 100° С. Вивчення х1м1чних перетворень, що ввдбуваються у поверхневому шар1 ФПШ в про-цес1 теплового старшня, проводили методом 1Ч-спектроскопп БППВВ.

Зносостшк1сть ФПШ досладжували у змодельованих умовах на друкарськш машиш Сга^ргеэ ОРЕ АБАвТ.

Для шдвищення мщшсних характеристик ФПШ та збшьшення стшкоста до впливу штемпельно! фарби у процес1 тривало! експлуатаци запропоновано фотох1м1чну модифисащю поверхш ФПШ у воднш емульси, що включае олиюмер, мономер та фотошицатор.

Надшшсть результат1в дослвджень забезпечена дублю-ванням метод1в, паралельним проведениям розрахованох шль-косй дослдав.

Третш роздш роботи - "моделювання, оптим13а-ц1я та прогнозування технологи виготовлення фотопол1мерних штемпел1в при тривалому збер1ганн1 рщких фотопол1меризац1йноздат-них матер1ал1в" - присвячений вивченню кшетики фото-пол1меризацп, реолопчних та оптичних характеристик РФПМ у процесп збердхання та властивостей ФПШ з них; моделюванню та оптим1заци технолоичних умов виготовлення ФПШ; прогно-зуванню змши оптимальних режим1в формування друкарських

елемент1в штемпел1в протягом збер1гання РФПМ.

Як видно з рис. 1, швидк1сть фотопол1меризащ1 РФПМ зменшуеться, а шдукцшний перюд зростае (на 25 - 27%) протягом перших 4-х м1сящв збер1гання РФПМ, теля чого щ параметри стаб1л1зуються. Це, як 1 тдвищення в'язкосп РФПМ (на 8 - 10%) та зменшення св1тлопропускання (на 10 - 12%), пояснюеться процесами спонтанно! пол1меризащ1.

На основ1 вивчення властивостей ФПШ з РФПМ р1зного термшу збер1гання (до 240 д1б) проведено моделювання, опти-м1защю та прогнозування технолошчних режитупв формування

ъдоби

Рис.1. Змша показниадв кшетики фотоштмеризацп РФПМ при 1х збер1ганн1: 1,2 - V, швидшсть фотопол1меризаци; 3,4 -шдукцшний перюд; 1,3 - при зберн^ант РФПМ з обмеженим доступом повггря; 2,4 - при збер1ганш РФПМ з доступом пов1тря.

рельефу ФПШ. Одержат регресшш р1вняння впливу часу основного та додаткового експонування РФПМ на показники якост1 ФПШ (див. табл.) мають значим! коефшДенти 1 одйорвдш

дисперсп, що оцшено за критер1ями Стьюдента та Кохрена, а одержан! модел1 адекватно описують процеси, що перев1рено за критер1ем Фпнера.

Визначет за допомогою цих моделей оптимальт режими експонування ФПШ теля тривалого (240 д1б) збер1гання РФПМ дещо зб1льшуються (на 30 - 35%), але забезпечують високу роздшьну Рз (120 лш/см) та вид1льну Вз (50 мкм) здаттсть ФПШ, мш1малып спотворення розм1р1в друкарських елемент1в ДШ/Ш, оптимальний 1х профшь 0Н та необхщну мщшсть Ор ФПШ.

Прогнозування зм1ни оптимальних режим1в одержання ФПШ у процеси збердтання РФПМ, здшснене шляхом сплайн-екстраполящ! з використанням спещально! програми для ПЕОМ, корелюе з даними експериментальних досладжень

Моделювання впливу технолоичних режинпв виготовлення ФПШ на IX властивоеп (х! - час основного УФ-експонування, с; х2 - час додаткового УФ-експонування, хв)

Параметр оптим1зацц Регресшт р1вняння (збер].гання РФПМ протягом 1 доби) Регреййш р1вняння (збер1гання РФПМ протягом 240 д\б)

В3, мкм У1=57,71-71,67Х1+ Н-бв.ЗЗХ^! У1=54,77-75Х1+ +70Х1Х1

Р3, см-1 У2=120Д5-15Х1--45Х1Х1 у'г-т.гх+гзх!--БО.^Х!

©в. град У3=75ДЗ-ЗОХ1--5,17Х1Х1 у'з=75-35Хг -4,89Х1Х1

ш-,% Ш У4=7,88-1,50Х1+ Н-б.бОХ^! У'4=7,97-1Х1+ +9ХА

ор, МПа У5=10Д1+1Д6Х1+ +1,21Х2-0,36Х1Х1--0,50Х2Х2-0,60Х1Х2 У'5=10,17+1,7Х1+ +1,27Х2-0,41Х1Х1--0,51Х2Х2-0,69Х1Х2

(рис.2) з коефицентом парно! кореляци р1вним 0,987, що св1дчить про коректшсть застосування даного методу прогно-зування.

i

м1сяц1в

Рис. 2. - Прогнозоваш /1,2/ та експериментальш (1',2') режими виготовлення ФПШ з РФПМ р1зного термшу збер1гання: 1, 1'-час основного УФ-експонування; 2, 2'-час додаткового УФ-експонування

Проведен! моделювання та оптим1защя технологсчних режим1в виявлення друкарських та пробшьних елеменив дали можлив1сть встановити, що час вимивання 1 - 3 хв при температур! води 30°С забезпечуе потр1бт репродукцшно-граф1чт характеристики ФПШ, причому у продес1 ?бер1гання РФПМ технолойчш режими вимивання проб1льних елеменпв не змшюються.

У четвертому роздип - "прогнозування житт6-здатност1 фотопол1мерних штемпел1в та управ-л1ння ix власти востя ми" - викладено результати прог-нозування стаб1льност1 ф1зико-мехашчних властивостей ФПШ протягом тривалого збер1гання та експлуатацп, а також результати доелвдження змш ф1зико-х1м1чних властивостей штемпел1в у процес1 штучного теплового старшня i вивчення впливу моди-фжацп ФПШ на ix характеристики.

Анал1з кривих прогнозування змши руйшвного напру-

ЧЛ

8 10 % роки

Рис. 3. - Прогнозоваш змши выносного видовження при розрив1 ер/1, V/ та руйшвного напруження при розтяз1 Ор/2, 2'/ ФПШ при тривалому 36epiraHHi: 1,2 - на noBirpi; 1',2' - у середовинц штемпельно! фарби

ження при розтяз1 та ввдносного видовження при розрив1 у npon,eci збер1гання та експлуатацп ФПШ (рис.3), основою

розрахунку яких була експоненщальна залежшсть констант швидкостей процесу в1д температури, описана р1внянням Аррешуса, свщчить про те, що протягом перших 2-х рок1в зберпання ФПШ не слвд очшувати змш !х ф1зико-мехашчних властивостей. У першд збер1гання вщ 2 до 10 рок1в прогнозуеться зменшення еластичноста ФПШ на 10 - 12%, а мщноста - на 12 - 15%. При експлуатацп ФПШ в контакта 1з середовищем штемпельно! фарби слвд очшувати ( рис. 3) бшын суттевих змш мщшсно-деформативних характеристик ФПШ (ар- на 22 - 25%; 8р- на 20 -22%).

Прогнозоват змши стабшьноста властивостей ФПШ при зберпант та експлуатацп не пов"язат з1 змшами х1м1чно1 структури ФПШ при тепловому прискореному старшш, про що свщчить анал1з 1Ч-спектр1в БППВВ.

3 метою шдвшцення стаб1льност1 властивостей ФПШ здшснено модифжащю технолопчного процесу виготовлення штемпел1в, що полягае в проведенш додаткового УФ-експонування ФПШ у воднш оличэмерно-мономертй емульси з фотошпцатором.

Така модифжащя сприяе тдвищенню стшкосп штем-пел1в до дп фарби ( набрякання зменшуеться вад 2,5 до 0,5 %), збшыпенню руйтвного напруження при розтяз1 ( на 20%) та выносного видовження при розрив1 (на 10%). Це шдвищуе прог-нозовану стаб1льшсть ф1зико-мехашчних властивостей ФПШ (на 20-25%). Позитивний вплив модифжацп ФПШ пщтверджено змодельованими випробуваннями IX зносостшкост1.

П'ятий розд1л роботи - " техн1ко-економ1чна характеристика фотопол1мерних штемпел1в на основ1 р1дких фотопол1меризац1йноздатних матер1ал1в" - узагальнюе результати пор1вняльних дослад-жень властивостей РФПМ та ФПШ, виробничих випробувань штемпел1в 1з РФПМ р1зного термшу збер1гання та експлуатацп

ФПШ , визначення еконолпчно! ефективноста в ад використання ФПШ.

У результата проведено! пор1вняльно1 характеристики властивостей водовимивних РФПМ р1зного складу на основ1 ол1гоуретанакрилатав (РФПМ-1 - РФПМ-5), отримано наступи ряди ощнки ix ефективноста за параметрами: свгглочутливоста:

РФПМ-1 > РФПМ-3 > РФПМ-4 > РФПМ-2 > РФПМ-5 набрякання ФПШ у штемпельнш фарбк

РФПМ-1 < РФПМ-3 < РФПМ-2 < РФПМ-4 < РФПМ-5 руйшвного напруження при розтяз1; вадносного видовження при розривц стшкоста до малоциклово! втоми; зносостшкоста: РФПМ-1 > РФПМ-3 > РФПМ-2 > РФПМ-4 > РФПМ-5

3 анал1зу наведених ряд1в видно, що РФПМ-1 характеризуется вищою св1тлочутлив1стю, а ФПШ з нього мають крапц показники ф1зико-х1м1чних та ф1зико-мехашчних властивостей, а також зносостшкоста. Bei дослщжеш матер1али характеризуються технологично потр!бною св1тлочутлив1стю, забезпечують необхадш ф1зико-х1м1чш, ф1зико-мехашчш, репро-дукцшно-граф1чш та експлуатацшт характеристики ФПШ, достатнш для практики прогнозований термш ix експлуатаци.

3 метою реально! оцшки властивостей ФПШ на основ1 РФПМ-1 проведено випробування ix в умовах фipми "Каменяр", МП "СТ1П" та МП "Ельграф" i встановлено, що яккть РФПМ та ФПШ вадповадае необхадним вимогам.

Пор1вняльний aнaлiз соб1вартоста ФПШ та гумових штемпел1в, виготовлених пресуванням в умовах ВАТ "Б1бльос", показав можлив1сть отримання економ1чного ефекту внасладок зменшення трудолпсткоста та енергом1сткоста технолог1чного процесу виробництва ФПШ.

У додатках представлен! "Технолопчш шетрукци з

виготовлення фотопол1мерних штемпел1в 1з водоемульгуючих РФПМ", акти випробувань РФПМ та ФПШ, програми для ПЕОМ та результати розрахушав економхчно! ефективност1.

загальш висновки.

1. Здшснено анал1з сучасного стану та проблем розвитку технологш для виготовлення штемпельно! продукци 1 вста-новлено перспектившсть використання в Укра!ш технологи виготовлення штемпел1в 1з застосуванням фотопол1меризапДйно-здатних матер1ал1в, оптим1защя яко! вимагае доошдження таких матер1ал1в та штемпел1в при тривалих збери-ант та експлуатацп.

2. Проведен! дослщження змши кшетичних параметр1в фотопол1меризацп водоемульгуючих рвдких фотопол1мериза-цшноздатних матер1ал1в на основ1 ол1гоуретанакрилат1в, 1х реолог1чних 1 оптичних властивостей при збер1гант, а також репродукцшно-граф1чних та ф1зико-мехашчних властивостей фотопол1мерних штемпел1в з них. Встановлено деяке змен-шення швидкоста та збшыпення шдукцшного перюду фото-пол1меризащ1, шдвищення в'язкосм та зниження свггло-пропускання, що пояснено спонтанною пол1меризащею фото-пол1меризацшноздатних матер1ал1в та вимагае змши техно-лоичних умов виготовлення штемпел1в.

3. Здшснено, з використанням ПЕОМ та математично планованого експерименту моделювання 1 оптим1защю, а з застосуванням ПЕОМ та сплайн-екстраполяцп - прогнозування технолопчних умов виготовлення фотопол1мерних штемпел1в. Отримат регресшш р1вняння впливу часу основного та додат-кового УФ-експонування, температури вимивного розчину та часу вимивання на показники якоста фотопол1мерних штемпешв з рвдких фотопол1меризацшноздатних матер1ал1в р1зного

термшу збер1гання BiporiflHi за критер1ями Ф1шера, Стьюдента та Кохрена i використаш для визначення оптимальних умов виготовлення штемпел1в. Прогнозоваш зшни технолотчних ре-жим1в корелюють з результатами експериментальних дослвд-жень i дозволяють забезпечити необхадну як1сть штемпел1в.

4. Прогнозування змш мщноста та еластичносп фото-пол1мерних штемпел1в, здшснене методом прискореного штучного теплового старшня, показало можлив1сть ix довготривало! експлуатадп ( протягом 8 рошв), причому встановлен1 змши ф1зико-механ1чних властивостей штемпел1в не пов'язаш з ix х1м1чною структурою. Запропонована фотох1м1чна модифжащя поверхн1 фотопол1мерних штемпел1в покращуе стшшсть Ix до штемпельно! фарби, полшшуе мщшсно-деформативт власти-BOCTi i зносостшшсть та тдвищуе прогнозовану стаб1льшсть якоста штемпел1в у процес1 експлуатаци.

5. На основ1 лабораторних та стендових дослщжень, що тдтверджеш випробуваннями у виробничих умовах, здшснено тех!пко-економ1чну пщготовку до сертифшацп рвдких фото-пол1меризад1Йноздатних матер1ал1в на ochobI ол1гоуретана-крилапв високо! життездатноста i розроблено технолойчш шструкцп з виготовлення фотопол1мерних штемпел1в тривало! експлуатацп.

Основний 3MicT дисертаци викладений в роботах:

1. Гарри JI.H., Нерозник В.Г., Нестерович Е.С. Влияние состава жидких фотополимеризующихся материалов на свойства фотополимерных штемпелей// Полиграфич. пром-сть. -М.: НИЦ "Информпечать", 1992. - вып. 8. - С. 1-4.

2. Tappi JI.M., Лазаренко Е.Т., Нерознш В.Г. Досл1дження рздких фотопол1меризацшноздатних матер1ал1в для виготовлення штемпел1в з вивченням 1х властивостей//

Пол1граф1я 1 видавнича справа.- 1994.- №29.- С.50-53.

3. Маш В., Румянцев Ю., Лазаренко Е., Гарр1 Л. Традицшш 1 нов1 технологи виготовлення штемпел1в// Друкарство. - 1995.- №3.- С.17-18.

4. Гарри Л.Н., Сарсер Г.И., Лазаренко Э.Т. Исследование теплового старения флексографских печатных форм из жидких фотополимеризационноспособных материалов.- В сб.: Оборудование и технология изготовления печатных форм.- М.: МГАП, 1995.- С.45-46.

5. Гарри Л.Н., Сарсер Г.И. Тепловое старение флексографских фотополимерных печатных . форм// Сборник научных трудов.- Омск: ОмГТУ, 1995,- С.46-48.

6. Гарри Л.Н. Стабильность физико-механических свойств фотополимерных штемпелей в процессе старения// Полиграфич. пром-сть.- М.: НИЦ "Информпечать", 1996.-вып.2.- С.27-34.

7. Гарри Л.Н. Исследование свойств фотополимерных штемпелей из жидких фотополимеризационноспособных материалов различного состава// Полиграфич. пром-сть.- М.: НИЦ "Информпечать", 1996.- вып.2.- С.22-27.

8. Гарр1 Л.М., Тинний А.Н., Ясшський М.Ф. Дослщження ф1зико-мехашчних властивостей форм з редких фотопол1меризацшноздатних матер1ал1в //Пол1граф1я 1 видавнича справа.- Льв1в: УАД, 1996.- №31.- С.69-71.

9. вагп Ь., Ьагагепко Е., Matiuszowa W. Р1есга1к1 fotopolimerowe// Ро^гаШса.- Warszawa, 1996.- №8.- Э.30-32.

10. Гарр1 Л.М. Штемпел1 тривалого використання на основ1 водоемульгувальних редких фотопол1меризацшноздатних матер1ал1в// Пал1тра друку.- Льв1в: УАД, 1997.- №1.- С.18.*

11. Гарр1 Л., Захарова Л. Водозмочуват фотопол1мерш штемпель- В кн.: Тези доповедей 1У республшанськог

конференцп молодих вчених 1 спещалктав "Молодь 1 розвиток пол1графп".- Кшв, 1990.- С.27-28.

12. Захарова Л.А., Пальчевский О.Н., Гарри Л.Н., Майк В.З. Эластичные фотополимерные штемпели, смачиваемые водными красками.- В кн.: Тезисы докладов Второй Всесоюзной научно-практической конференции молодых ученых и специалистов отрасли "Книга. Молодежь. Перестройка".- М.: Всесоюзный молодежный книжный центр, 1990.- С.94-96.

13. Гарри Л.Н., Лазаренко Э.Т., Нерозник В.Г. Водосмачиваемые фотополимерные штемпели.- В кн.: Тезисы докладов Международной конференции по фотохимии.- Киев: ИФХ АН Украины, 1992.- С.158.

14. Гарр1 Л.М., Нерознш В.Г. Водозмочуваш фотопол1мерн1 штемпель- В кн.: Тези доповщей науково-техшчно! конференцп УП1 1м. 1в. Федорова.- Льв1в, 1993.- С.93.

15. Гарр1 Л.М. Прогнозування стаб1льност1 ф1зико-мехашчних властивостей флексографських фотопол1мерних форм у процес1 зберпання.- В кн.: Тези доповвдей науково-техшчнох конференцп.- Льв1в: УАД, 1995.- С.109.

16. Лазаренко Э. Т., Онищенко Т.И., Гарри Л.Н., Гуменюк З.М.. Интенсификация технологии изготовления фотополимерных печатных форм.- В кн.: Тезисы докладов II Международной научной конференции "Информационные технологии в печати".- М.: МГАП, 1995.- С.43.

17. Гарр1 Л.М., Лазаренко Е.Т., Матюшова В.Г., Босак 1.П. Ощнка якост1 фотопол1мерних штемпел1в та прогнозування стаб1льност1 1х властивостей.- В кн.: Тези допов1дей М1жнародно1 науково-практично! конференцп "Квал1лог1я книги".- Льв1в: УАД, 1996.- С.53.

18. Гарри Л.Н., Матюшова В.Г., Лазаренко Э.Т., Босак И.П. Разработка технологических режимов изготовления штемпелей

на основе жидких фотополимеризующихся материалов.- В кн.: Тезисы докладов III Международной научной конференции "Информационные технологии в печати".- М.: МГАП, 1996.-

19. Tappi JI.M. Фотопол1мерш штемпел1 з рздких фотопол1меризацшноздатних матер1ал1в.- В кн.: Тези доповщей науково-техшчно! конференцп УАД.- Льв1в: УАД, 1997.- С.18

Гарри Л.Н. Оптимизация технологии изготовления фотополимерных штемпелей из олигоуретанакрилатов.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.05.01 - "Машины, агрегаты и процессы полиграфического производства"; Украинская академия печати, Львов, 1997.

Осуществлен анализ современного состояния, проблем и перспектив развития технологии изготовления фотополимерных штемпелей и показана необходимость её оптимизации на основе изучения процессов, протекающих при хранении фотополимеризующихся материалов и эксплуатации штемпелей.

На основе спектроскопических, реологических и оптических исследований изменения свойств фотополимеризующихся материалов при их длительном (240 дней) хранении, изучения изменения технологии изготовления штемпелей из этих материалов осуществлены моделирование, оптимизация и прогнозирование режимов изготовления штемпелей, обеспечивающих требуемое их качество.

С.24.

Здобувач

На основе исследований изменения физико-механических характеристик штемпелей при ускоренном старении осуществлено прогнозирование этих свойств и показано, что фотохимическая модификация штемпелей позволяет улучшить их эксплуатационные показатели.

Проведенные лабораторные исследования штемпелей из фотополимеризующихся материалов подтверждены производственными испытаниями и использованы при подготовке технологических инструкций.

Garry L.N. Optimization of Photopolymer Stamps Production Technology from Oligouretanacrylates.

Thesis for the candidate of technical sciences competition in speciality 05.05.01 - "Mashines, Aggregates and Processes of Printing Industry specialization", Ukrainian Academy of Printing, Lviv, 1997.

The paper has carried out the analyses of modern conditions, problems and prospects of photopolymer stamps technoology development. The work also proves the necessity of its optimization based on studies of processes proceeding at photopolymerizing materials storing and stamps exploitation.

Modelling, optimization and regime prognosing of stamp producing that provide the necessary qualities have been carried out. Everything was done on the basis of spectroscoping, reologi-cal and optical research of photopolimerising material properties changes during their long storing (for 240 days) and stamp production technology changes.

The investigation of physical and mechanical characteristics of stamps at accelerating aging has proved the prognosing of these qualities and showed that photochemical stamp modification allows us to improve their exploiting indices.

The laboratory investigations of stamps from photopoly-merizing materials have been proved by production researches and are used at technological instructions preparation.

Ключов1 слова: фотопол1меризацшноздатш мaтepiaли, фотопол1мерт штемпел1, оптиьизащя, моделювання, прогнозування, модифшащя.