автореферат диссертации по химической технологии, 05.17.14, диссертация на тему:Изучение характеристик локальных электрохимических процессов взаимодействия коррозийной среды с поверхностью деформированного металла

кандидата технических наук
Езерская, Ольга Анатольевна
город
Львов
год
1994
специальность ВАК РФ
05.17.14
Автореферат по химической технологии на тему «Изучение характеристик локальных электрохимических процессов взаимодействия коррозийной среды с поверхностью деформированного металла»

Автореферат диссертации по теме "Изучение характеристик локальных электрохимических процессов взаимодействия коррозийной среды с поверхностью деформированного металла"

ФІЗИКО-МЕХАШЧШ ІНСТИТУТ . Ні. Г. В. КАРИЕНКА

Р Г Б ОД

. На правах рукопису

еЗБРСЬКА ОЛЬГА АНАТОЛІЇВНА

ВИЗНАЧЕННЯ ХАРАКТЕРИСТИК. ЛОКАЛЬНИХ ЕЛЕКТРОХІМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ ВЗАЄМОДІЇ КОРОЗІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА З ПОВЕРХНЕЮ ДЕФОРМОВАНОГО МЕТАЛУ

05.17.14 хімічний опір матеріалів і захист від корозії . •

АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук

ЛЬВІВ - 1994

Дисертацією е рукопис.

Робота виконана в Фізико-мехаш чному інституті ім. Г. В. Карпенке ІІАІЇ України

Науковий керівник : д.т. н., ст. н. с. Дмитрах Ігор Миколайович

Науковий консультант: д. г. н., проф., академік НАН України Панасюк Володимир Васильович

Офіційні опоненти : Д.т. н., проф.. Петров Леонід Микитович

Провідна установа : Сєвєродонецький ЦЦІ хіммаш

, о

Захист дисертації відбудеться "5І_" "?/°УсУНЯ 1994р.

о ^ годиш на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 016. 42.01. при Фізико-механічному інституті ім. Г. В. Карпе нка НАН України ( 290601, м. Львів. МСП, вул. Наукова,б ).

З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Фівико-механічного інституту ім. Г. В.Карпенка НАН Україну ( 290601, м. Львів. МСП, вул. Наукова, 5).

Автореферат розісланий "^/і чС.^с.\^ 1994р.

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради

К. т. н. , ст. н. с. Цирульник Олександр Ти-мофійович

Актуальність. Відомо, що процеси руйнування елементів конструкцій та деталей машин під впливом сумісної дії механічних навантажень та корозійно-агресивних середовищ е за своєю фізичною суттю локалізованими процесами утворення та розвитку в матеріалі різних дефектів, зокрема, дефектів типу трішин. Проблема діагностики та запобігання цим явищам належить до важливіших проблем інженерної практики і е предметом досліджень механіки корозійного руйнування матеріалів. Характерна риса цього наукового напрямку -- визначення параметрів, пов'язаних із фі-аикп-хімічними процесами в системі "матеріал-середовище", шр е визначальним для діагностики процесів руйнування матеріалів. За останні резки в дій галузі науки є в/й. певні успіхи. Наприклад, створено методологію визначення характеристик корозійної'трішц-ностійкості металів та інші. Ще недостатньо досліджені такі питания як особливості хімічної природи та кінетики протікання реакцій Міх металом та корозійним середовищем в локалізованих областях на деформованій поверхні матеріалу, вилив концентрації напружень в трішилоподібних дефектах. В той же час вирішення цих питань в актуальною науково-технічною проблемою як для формування теорії локалізованих процесів корозійно-механічного руйнування . матеріалів, так і для вирішення практичних аадач протикорозійного захисту металів.

Мета роботи.. Визначення базових характеристик, стадійності та механізму електрохімічних реакцій при локальній взаємодії і:.ірозі йного середошша з деформованим металом для випадків плоскої поверхні, концентратора напружень та корозійної тріщини. За предмет вивчення взято процес локального анодного розчинення металу -- як первинний та універсальний.процес, з яким безпосередньо пов'язана і інтенсивність протікання супряирних катодних реакцій. Об'єктом вивчення служили вуглецеві сталі 20 та 12X1МФ в умовах дії водних середовищ.

Наукова новизна роботи. Розроблено нові методики аналіиу фівнко-хімічних процесів для локальних об'ємів системи "метал-корозійне середовище". Встановлено деякі особливості електрохімічного розчинення заліза з металічної поверхні під дією розтягуючих напружень, інр змінювалися від нуля до границі пекучості матеріалу. Вимилено відмінність механізмів протікання електро-

хімічних реакцій для ненавантаженого та навантаженого металу. Зафіксовано зміни механізмів та інтенсифікацію анодних процесів в концентраторі напружень, порівняно з навантаженою плоскою поверхне». Вперше одержано локальні потенціодинамічні характеристики металу в околі вершини корозійної тріщини та 'показано можливість протікання в цій області автокаталітичного процесу розчинення заліза у випадку довготривалої дії середовища на метан.

Практична цінність робот. Розроблені методики для визначення поляризаційних характеристик взаємодій 'корозійного сере-довишд та деформованого металу в локалізованих областях, а та-■ кож запропоновано спосіб ідентифікації продуктів електрохімічного розчинення заліза на базі дискового обертового електроду а використанням скловуглецю. Одержана розрахункова формула для прогнозування струму коровії в околі вершини тріщини в залежності від її довжини та розкриття, і, крім цього, від концентрації іонів заліза в середовищі. Встановлені базові дані про корозійну стійкість та опір поширенню тріщини трубопровідних сталей 20 та 12X1МФ, які використані для оцінки експлуатаційної надійності елементів конструкцій теплоенергетики, іііі БаХУіСТ ВПНОСпТЬС*! ІїаСТуЦНі ™0Л0ІЇ*С!ЇІНЯ'._

1. Методика 'встановлення базових поляризаційних характеристик деформованого металу локальної взаємодії з корозійним середовищам, а також «етод ідентифікації продуктів електрохімічних реакцій з допомогою скловуглецевого дискового обертового електроду.

2. Закономірності зміни інтенсивності електрохімічного розчинення металевої поверхні та можливі механізми його протікання під діє» розтягуючих напружень.

3. Результати визначення локальних поляризаційних характеристик деформованого металу для випадку концентратора напружень та корозійної тріщини.

4. Можливий автокатаяттаий механізм електрохімічного розчинення металу в околі вершини тріщиш нр» довготривалій дії середовищу на метал.

5. Експерчменгально-аналітична залежність для підрахунку струму корозії в околі вершини трісши в залежності від її довжини, розкриття та концентраці ї іонів заліза в середовищі.

6. Результати оцінки електрохімічної поведінки та корозійної тріїїданостійкості трубопровідних сталей 20 та 12ХШФ в робочих середовишдх.

Апробація [юбста_ Основні матеріали дисертаційної роботи доповідалися та обговорені на IV Республіканській науково-технічній конференці і "ІІовьміение надожности її долгог.ечности машии и соорухений"( Одеса.вересень,1991); на 1-ій Міжнародній конференції "Міцність і надійність конструкцій нафтогазового обладнання" (Івано-Франківськ,лютий, 1994); на Міжнародній- конферен-ції-виставці "Корозія-94" (Львів,жовтень,1094); на »тукових семінарах Фізико-мехашчного інституту ПАН України.

Публікацій. Основний зміст дисертації підбито в 9 опублікованих роботах та 1 авторському свідоцтві.

Структура і об'с.м роботи. Дисертація складаються з вступу, шести глав, основних результаті в роботи та коротких висновків, списку літератури (155-джерел) та додатку. Робота викладена на Ц7 сторінках машинописного тексту, містить 83 рисунки, 7 таблиць. ■ ■

ОСНОВШЯ ЗМІСТ РОБОТИ

У вступі обгрунтована актуальність, а також наукова і практична важливість питань, які складають предмет вивчення дисертаційної роботи, коротко викладений зміст роботи і приведені основні положення, що захищає автор.

В першому розділі показана роль локальних електрохімічних процесів при корозійному руйнуванні конструкційних металів. Приведені основні визначення і підходи сЯзико-хімдчног механіки матеріалів, що складають теоретичну основу при виконанні дисертаційної роботи. Зроблений аналітичний огляд електрохімічних досліджень процесів локальної взаємодії деформованого металу та корозійного середовищ. Ш -основі його аналізу вибрано напрямок досліджень, а такол сформульовані мета і завдання дисертаційної роботи. • ■

ЙРУГ-ИЙ Р2§Діл містить опис вольтамлерокетричних методик дослідження електрохімічних, процесів при локальній взаємодії корозійного середовища з деформованим металом та спосіб ідентифікації сумісно присутніх іонів заліза різного ступеню окислення у водному агресивному середовищі.

Запропоновані методики визначення поляризаційних характеристик процесів взаємодії корозійного-середовища в металом в ло-

-'6 - • калізованих областях на деформованій плоскій поверхні, в напів-коловому концентраторі напружень та в корозійній тріщиш грунтуються на технічних «засобах розроблених в ФМІ НАН України, зо крема, на методі локальних електрохімічних вимірювань в корозійних тріщинах за допомогою датчиків-мініелектродів.

Спосіб ідентифікації продуктів реакцій полягав на аналізі відібраних мікропроб корозійного середовиша Еольтамиерометрич-ним методом з аастоеуваїшям обертового дискового електроду, де робочим електродом був не традиційний електрод металевої природи, а скловуглець (Рис. 1). Такий електрод с інертним по від-

Рис. 1. Схема скловутле-цет,ого дискового обертового електроду та калібрувальні криві для визначення' іонів заліза різного ступеня окислення: 1 - сумісно присутніх іонів Яе та

Ер3*- р - і0ч,г 3 - ІОНУ Ре3* -

107 10'* Ю'я С,мт//\

иошеиню до досліджуваних розчинів і на його поверхні не відбувається самовільного перетворення іонів заліза різного ступеню окислення та їу сполук. Це дало змогу конкретизувати тип корозійних продуктів, а також їх диференційовану кількість при електрохімічному розчиненні заліза з навантаженої металевої поверхні. Методика є ефективною для визначення достатньо малих концентрацій іонів.заліза в корозійних середовищах. її гранична межа становить, як показали спеціальні експерименти : С“ (2іСГ| ±Ь-І0'7)і^ ( Рис. 1).

В третьому розділі досліджено еплйв розтягуючих напружень на інтенсифікацію локальних корозійних процесів, що протікають Аа плоскій поверхні та встановлено особливості зміни поляризаційних характеристик сталей 20 та 12УЛШ\- Розглянуто механізм електрохімічного розчинення заліза цих випадків, а також здійснено в рамках прийнятої моделі ідентифікацію продуктів реакції.

Встановлено, що лри зміні максимальних розтягуючих напружень д від нуля до І"“ границя текучості матеріалу) під-

.- ? -

час чистого згину зразків із досліджуваних сталей потенціали корозії*^ та активного розчинення %р, всуваються в анодну об-лаСГ_ь• приблизно, ла 20...25 мВ. Це спричиняє зростання струмів корозії ¿я, граничних дифузійних струмів ігр, та струмів активного розчинення ;«талу ,ісір. в три рази. Одержані результати відображають очікувану інтенсифікацію електрохімічних процесів під впливом навантаження в розглянутих випадках.

Однак, слід відмітити суттєвий експериментально встановлений факт; з ростом рівня напружень ¿'.постерігається зниження коефіцієнта Тафоля 0. для анодної поляризаційної кривої. Зміну цього характеристичного параметра можи описати наступною за-

а, ао еір(Мб/&м)1*« . (1)

о

де йц - значення Я- для не навантажені'і поверхні металу; ]3^тарі

- сталі коефіцієнти, що залежать від системи "матеріал-середо-вищв". Дані результати,по-перше, вказують на зростання швидкості анодного процесу з ростом навантаження, а по-друге, на зміну механізму його протікання. Тобто, тип та послідовність реакцій електрохімічного розчинення металу, на ненавантаженій та деформованій поверхнях є різним. На основі відомих підходів електрохімії показано, що для ненавантаженого металу . електрохімічне розчинення заліза може відбуватися за схемою 0. Н. Фрумкі наБ. ¡.Кабанова, а для металу навантаженого до рівня напружень б ( 6 < б02) — за механізмом ХЬйслера. Це підтверджено співпадан-ням експериментальних та розрахункових значень коефіцієнта Та-феля; величина якого в. першому випадку становить 40мВ, а в другому — близько 25мН

З метою КІЛЬКІСНОЇ оцінки досліджуваних процесів був здійснений аналіз корозійних продуктів. Інтенсивність розчинення характеризували параметром іп , який за фізичним змістом є виходом іонів заліза з одиниці поверхні за одиницю часу. Встановлено, що як для нейтрального, так 1 для кислого та лужного середовищ спостерігаються аналогічні по характеру залежності параметра гп від рівня прикладених напружень (Рис.2). Найбільшу зміну відмічеуо в діапазоні 0,2 4 *= 0,6 , що ло-

в‘ язано з початком локального пластичного течіиня приповерхневих шарів металу, а це, як відомо, суттєво інтенсифікує електрохімічні процеси. Вшлому, вихід іонів для пластично ді.формованого металу порівняно о недеформованоіо поверхнею зростає

- 8 - . приблизно б 1,5 раза. Окрім цього, зауважимо, що одержані криві.

Рис. Залежи їсть сумарного виходу іонів валіза ЛП на ділянці 'Гафеля анодної поляризаційної• кривої сталі 20 від рівня напружень: 1-рН=3,6; 2- рН=б,9; 3- рН=10,4.

о ог щ as o,t to &/§г -

(Рис. 2) можуть служити базою для визначення умовної границі текучості приповерхневих шарів металу 6* в заданих умовах випробовувань ( точка перегину А ).

, В кінні розділу наведена ідентифікація продуктів електрохімічних реакцій. З ці сю метою були побудовані залежності параметра (ія) В'Ц рівня ншірукень, прикладених до зразка (Рис.

3). Аналіз цих результатів показує, ідо основним продуктом елек-

трохімічних реакцій в даних системах є іони Fe , а найбільш відчутний вплив навантаження на інтенсифікацію виходу електрохіміч-

Рис. 3. Залежність від рівня напружень параметра І*, пропорційного величині виходу кожного із продуктів розчинення: 1-юпівГе; 2- іонів Fe*; 3- сполук Fe+

г 2-+

(тип і); 4-сполук ге (тип

II); 5 - сполук fe при

струмах першої (а,в,д) та другої ( б,г,о) ділянок анодно ї полпризаці йно і

кривої (а,б- рИ-6,0; в,г-рН=3.6; д,е -рІМ0,4).

\тту

Г-&-

1

L- Єг/бці ■ II.). _1__L.

0

лих Продуктів спостерігається в нейтральному та лужному середо-

■ 9 -

вишах. .

Четвертий розділ присвячена електрохімічним процесам н напівколовому концентраторі напружмік Розглянуто два принципово відмитих шпачки: концентратор о гладкоп поверхнею та кон-

центратори о краевими тріщинами ріпної довжини, ш> виходять на його поверхню. Суп, досліджень поли гала у лизначеши локальних поляризаційних характеристик поверхні концентратора в залежності від рівня прикладеного навантаження, що визначався параметром 6/б"0,е - У випадку ¡концентратора а тріщиною рівень навантаження оцінювали за величиною розкриття тріщини на його поверхні ^.

Виявлено інтенсифікацію анодних процесів в порожнині концентратора іюрншно із ¡іатиітахеиаю плоскою поверхнею. Утворення на поверхні концентратора навіть достатньо коротко! тріщини ( 0,5мм) спричиняв різку короп тну акгньіоацло даної системи,

яро що (Лпдчигь зростання анодних поляризаційних струмів, приблизно, на порядок (Рис. 4). Виявлено, що механізми електорхіміч-

‘-4 10і

ю’

10’

-1,10 -1,05 4,00 -0.95 У>,в

Рис. 4. Анодні поляризаційні криві для напівкочового концентратора г краевою тріщиною С0 » = О,Ь мм (1,І ) та без неї {2,2і )^. 1-8^ = 0;

1 - Бг'^ 3,6 * 10'е м; 2 -

Є/6^ 0; 2 - 1,2.

ного розчинення металу тачок і в концентраторах напружень в відмінними від плоскої навантаж-'неї поверхні. Про це свідчать різні значення характеристичного параметру а - коефіцієнта 'Гафеля для анодної поляризаційної кривої (Рис. 5). Характерним при цьому с те. ю для навантажених концентраторів напружень як з тріщиною.так і без неї властива реалізація одного із приведених механізмів електрохімічного розчинення заліза. Для нього значення характеристичного параметра 01 становить 20мВ (Рис. 5). На основі відомих електрохімічних розрахунки! та літературних да-

- ю -

них запропоновано та проаналізовано ряд імовірних шляхів протікання цього механізму. Зокрема, розглянуті наступні схеми. Згід-

Рис.5. Зміна коефіцієнту Тафеля а бід рівня прикладеного напруження плоскої поверхні (1), нанівколового концентратора (2) та нашвколово-? °-г Ц 46 М(Щі го концентратора з крас-

,п-Г 1ГГВ 1)010 тріщиною різної дов-

10 10 10 От,м мй(3,.

но першої -спочатку реалізується двоелектронна стадія утворення інтермедіату ?Є20Н+ з його наступним доокисленням до Ге(0Н)2(лімітуюча стадія). Друга схема передбачає, що доокиелення інтермедіату Рег0Н+ проходить через ряд послідовних стадій і закінчується утворенням іонів Ре2+. Значення характеристичного параметра Тафеля для цих схем становить, відповідно, 23»5 та !8мВ, що є близьким до експериментально визначеного нами: СІ = 20мВ.

В п'ятому розділі наведені результати досліджень електрохімічних процесів між деформованим металом та.корозійним середовищем в околі вершини тріщини. В методичному плані особливістю цих досліджень є те, що зона передрукування в околі вершини тріщини була електролітично зв'язана з допомогою мінікапілярів із стандартним електродом порівняння та Допоміжним платиновим електродом. Це дало змогу здійснювати локальну, поляри&ацт металу безпосередньо в околі вершини корозійної трівшни. За результатами таких випробувань визначені базові локальні електрохімічні характеристики металу (потенціал коровії ^ , струм корозії граничний дифузійний струм Згр. та коефіцієнт Тафеля а ) в залежності від параметрів тріщини (довжини 10 та розкриття^ ) а також від складу середовища (концентрації іонів заліза Ре )■ Показана інтенсифікація анодних процесів в околі вершини тріщини із ростом її довжини 1с та розкриття ^ . В першому випадку це пов'язано із затрудненням дифузійних процесів між областю вершини тріщини та поверхнею зразка і створенням, в результаті цього, автономної корозійної зони, а в другому — із зростанням рівня напружено-деформованого стану матеріалу в околі вершини

. _ . ' - 11 - . рішили при зростанні параметру^. Слід відмітити, що комплекс Их даних, який включає локальні поляризаційні ‘характеристики ¡єталу в околі вершини тріщини, а такт їх взаємозв'язок з па1 аметрами (>0 та &г одержано терше.

В роботі розглянуто стадійність та можливі механізми про-'ікання електрохімічного розчинення металу і) околі вершини трі-шни. Встановлено, що на початкових стадіях . після поступлення ;орозійного середовищі в порожнину тріщини цей процес визначаться д.гіоляризацією кисню, розчиненого у вихідному електро-гіті. Механізми його реалізації анслогічиі до описаних вище ви-іадків для плоскої поверхні та концентратора напружень. їнтен-¡ивність цього механізму спадає по мірі вичерпування кисню з »лектроліту порожнини трішЛни. Внаслідок цього, можна вважати, ік> довготривала дія середовп'иа па метал призводить до наступної ситуації в околі вершини тріщини-, в середовищі майже відсутній едсень і наявна значна концентрація іойів заліза, які утворились в результаті попередніх реакцій. Наприклад, для системи "сталь 20 - 3%-ий розчин МаСІ" такі умови в околі вершини грі шини наступають, приблизно, після 10-ти годин дії середовища.

Для цього випадку в роботі запропоновано автокаталітичний механізм розчинення заліза з участю іонів хлору, який реалізується через наступні послідовні стадії :

£е —Ре+ + є

ге с»

Ре* — Рв2* + Ре

(3)

Ре1+ + Ре++0Н"+ СС -(Р^(РєОЯ)СіГ + 20И'

+ е

їЗе

(4)

[РєІ(РеОЦ) С1]+

[Рей(РеІ0Н)3Сі) + 2е Ре(0й)з+ Ре(0И)2СІ (5)

Даний механізм описує утворення іонів Ре2*" аа електрохімічними реакціями (2). Одна частина цих іонів автокаталітично взаємодіє з поверхнею металу за реакцією (3), а друга реагує в середовищі з іонами ОН’та СГ через послідовні реакції (4) та (5). В результаті утворюються сполуки залоза вищого ступеню

- Vi -

окислення. При такій ПОСЛІДОВНОСТІ реакцій СТЗДІЯ' (1-І) Є джерелом продукування іонів Ре2+ , а стадні'(4) — "лімітуючою",

внаслідок обмеженості дифузійних Процесі Г, и ігорсшіиШ тріщини.

Базуючись на цих fie акціях та аналітичних підходах електрохімії, одержана наступна амдел.пість для ішнішчєіши струму L електрохімічного розчиняння металу за автокаталітпчним механізмом: ,

І = Й ехр [ (2 її + d. £2) ^Р/ВТ ]:7 (6)

де к- константа, 2,1 ¿2 _ числа електроні в, ар беруть участь і стадіях (2) та (4),<зС - число переносу,^- потенціал металу, Г

- стала Серадел, R, - універсальна газова стала, Т - температура

З формули (6) слідує наступний вираз для підрахунку коефіцієнта

Тафеля в розглядуваному випадку:

а = RT/ [F(2i(4oCX2)j , {7).

Підрахунок за, формулою (V) ир:и'2( = 2, Z2= 3, оС =о,5 дас значення 0.-11 мВ. що є Слизьким до усередненого експериментального значення ( а ■» 15мВ), одержаного на основі локальних поляризаційних досліджень в корозійних тріщинах рівної довжини та розкриття (Рис.,6). Підтвердженням реалізації автокаталітичного механізму є приведені в розділі додаткові результати, які показують, що у випадку відкритої поверхні для даної системи "матері-ал-середовише" спостерігається зменшення значень CL із зростанням концентраці ї іонів Fif'B електроліті. Так при CFeat“IQ'jjpAb значення цього параметру дорівнює ~ ЮмВ. ... л

Рис. 6. Залежність параметра а від розкриття тріщини: 1 - експеримент (О

- 10 0,0 мм; ©- £,0 =

2,3мм; © - б,2мм);

2 - розрахунок по (7).

' 2 5 10 20 д\,тм

Враховуючи, з однієї сторони те, що для процесів корозій-

но-механічиого руйнування конструкційних метал’ів є характерною

довготривала дія середовища на матеріал,а з другої сторони реалізація аптокаталітичного механізму приводить до накопичення в

іонних процессов,протекающих при развитии усталостной тре-1ны в сталях энергооборудования в условиях воздействия рабочих зед // Тез. докл.: IV Республиканская научно-техническая кон-;ренция "Повышение надежности и долговечности машин и сооружает' ( Одесса, септ., 1091г. ).-Киев, 1991. -Т. 1. -С. 75-76.

8. Kovb с М., Gorbachev^ka K., Yezerska 0. The organic eroxides reduction on the difTerent nature ring disk lectrodes // J. Heyrovsky Centennial Congress of Polarography 1st JSE Meeting, Praga. Aug. 22-25, 1990.-V.2. -P. 136,

9. Дмитрах І. M., Єзереька 0. А. Особливості локалізованих ко-

озійних процесів для навантаженої вуглецевої сталі //Тези on.: Міжнародної конферейці i-виставки ”Корозія~94" ( Львів,

ивтень, 1994р.).- Львів, 1994.- С.20.

Ззерская О. А. определение характеристик локальних алектрохіши-іеских процессов взаимодействия коррозионной среди с поверхностью деформированного металла

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических іаук по специальности 05. 17.14 - химическое сопротивление мате-эиаллов и защита от коррозии; '

і'изико-механический ин-т им. Г. В. Карленка ПАИ Украйни, Львов, 1994. Защищается 9 научных работ и 1 авторское свидетельство. Определены основные поляризационные характеристики локального электрохимического растворения при взаимодействии 3%-ного раствора МаС1 с деформированной поверхностью углеродной стали для плоской поверхности, концентратора напряжеш«1! и коррозионной тре-цины. Показано, что растягивающее механическое напряжение не только интенсифицирует анодные процессы, но и меняет механизм анодного растворения.. Предложен амокаталитический механизм электрохимического расш.г)ония в окрестности вершины трещины при продолжительном действии среды па метал. .

- IB -

Yeserska 0, A. Determination of the cfriaracteristies for local electrochemical processes of the interaction between corosive environment and the surface of strained motal.

Candidate of . engineering dissertation on specialjzaiion

05.17.14 -- chemical resistance of r\ater lals and protection against corrosion. ’

Q. V. Karpenko Physі со-Mechanical Institute of the Natn’ 1 Acad. Sci of Ukraine. • '

9 scientific works and 3 author certificate are defended.

The main polarization characteristics for the local electrochemical dissolution under affecting 35£NaCl solution.with strained surface of the car Ion steel are determined in the case of plain surface, stress notoh and corrosion crack. The tensile mechanical stress has been ыкмш not only to intensify the anodic processes, but. changed the anodic d¡solution mechanism. The auloca-talyt io mechanism of electrochemical dissolution in tip of corrosion crack during longterm environment action on matal lias been proposed.

Ключові слова: локальна взаємодія, Еівтоісаталітичний електрохімічний механізм роачішення,ро&тягулічи механічне навантаженім, концентратор напружень, корозійна тріщина.