автореферат диссертации по авиационной и ракетно-космической технике, 05.07.04, диссертация на тему:Исследование и разработка технологических процессов штамповки деталей типа шпангоутов летательных аппаратов

кандидата технических наук
Вольфганг, Глокнер
город
Харьков
год
1998
специальность ВАК РФ
05.07.04
Автореферат по авиационной и ракетно-космической технике на тему «Исследование и разработка технологических процессов штамповки деталей типа шпангоутов летательных аппаратов»

Автореферат диссертации по теме "Исследование и разработка технологических процессов штамповки деталей типа шпангоутов летательных аппаратов"

Харківський авіаційний інститут імені М.Є.Жуковського

Вольфгаш Глокнер

УДК 621 ,?.ІМ4

ДОСЛІДЖЕННЯ І РОЗРОБКА ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ ШТАМПУВАННЯ ДЕТАЛЕЙ ТИПУ ШПАНГОУТІВ ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВ

Спеціальність 05.07.04 - '‘Технологія виробництва літальних апаратів"

АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук

Дисертацією є рукопис : • .

Роботу виконано у Харківському авіаційному інституті ім. М.Є. Жуковського, Міністерство Освіти України і у Магдебурзькому Отто-Фон-Геріке університеті.

[ Іауковмй керівник: доктор технічних наук, професор

Сабелькін Володимир Петрович

Харківський авіаційний інститут, професор кафедри технології металів і авіаційного матеріалознавства

Офіціальні опоненти: доктор технічних наук, професор Кобрін Віталій Миколайович.

Харківський авіаційний інститут, завідуючий кафедрою виробництва літальних апаратів

кандидат технічних наук, доцент Савченко Микола Федорович

Харківський державний економічний інститут, доцент кафедри техніки і технології

Провідна установа: Харківський науково-дослідницький інститут

технології машинобудування, Міністерство промислової політики України, м. Харків

Захист відбудеться “ 29 ” травня 1998 року о 14-00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д02.27.06 у Харківському авіаційному інституті ім. М.Є. Жуковського за адресою 310070, м. Харків, вул. Чкалова 17.

З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Харківського авіаційного інституту ім. М.Є. Жуковського.

Автореферат розісланий " 28 ” квітня 1998 року.

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради Д02.27.06, кандидат технічних цаук, професор

Корнілов Г.Л.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ.

Актуальність проблеми. Розвиток авіаційної промисловості, широкий розвиток малої авіації у країнах Європи, проведення сумісних аерокосмічних програм потребує використання високоефективних методів обробки, які мають низькі витрати при невеликих партіях виробів, що виготовляються.

Виготовлення елементів поперечного силового набору з листів високоміцних матеріалів методами обробки тиском дозволяє мати значний виграш як у ваговому відношенні, так і за вартістю. Це особливо важливо при виготовленні великих за габаритами листових оболонкових деталей при малих радіусах переходів, жорстких вимогах до точності профілю і шорткості поверхні деталей.

Практика впровадження технологічних процесів, що базуються на імпульсних джерелах енергії на підприємствах України при створенні нової авіаційної техніки доводить доцільність розвитку цього напрямку і в інших європейських країнах особливо при виготовленні деталей силового набору літальних апаратів з високоміцних матеріалів на основі алюмінія, спеціальних сталей, матеріалів з покриттям (АІ+пластик), багатошарових і композиційних матеріалів на металевій основі.

У багатьох випадках нові матеріали, а також вже відомі матеріали, то мають спеціальні види обробки, при високошвидкісному навантаженні обробляються значно краще, ніж при статичних методах обробки.

У зв’язку з цим тема дисертації, що присвячена розробці технології виготовлення деталей силового набору літальних апаратів типу шпангоутів відкритого та замкненого контуру методами обробки тиском з використанням імпульсних джерел енергії є актуальною.

Дисертація є частиною науково-дослідницьких робіт, що проводяться за сумісними проектами країн-членів єдиного європейського простору у напрямку розвитку широкофюзеляжних і легкомоторних літаків.

Мета дисертації. Метою дисертації є теоретичні, експериментальні дослідження і розробка технології імпульсного штампування деталей замкненого і відкритого контуру поперечного силового набору (шпангоутів) літальних апаратів невеликої відносної висоти (Н/0= 1/40...1/10) з високоміцних, переважно алюмінієвих сплавів, яка дозволяє значно підвищиш якісні показники деталей і зменшити матеріальні і фінансові ви гра ги.

Для досяг нення цієї мети були сформульовані і вирішені наступні задачі:

1. Теоретичні дослідження процесу високошвидкісного штампування тонких заготовок з високоміцних алюмінієвих сплавів.

2. Розробка інженерної методики визначення параметрів заготовки і основних технологічних параметрів процесу формоутворення.

3. Розробка методики розрахунку основних геометричних параметрів заготовок і матриць.

4. Розробка нових високоефективних технологічних схем і експериментальні дослідження формоутворення різних за геометричними показниками і обробкою варіантів заготовок.

5. Аналіз дефектів, що можуть з’являтись в процесі виробництва, розробка рекомендацій щодо їх уникнення, аналіз якісних показників розроблених технологічних процесів і граничних технологічних можливостей.

6. Дослідно-промислове і промислове впровадження технологічного

процесу і проведення порівняльної оцінки економічності

альтернативних технологій.

Методи дослідження. В роботі використана комплексна теоретико-експериментальна методика вивчення нових технологічних процесів високошвидкісного формоутворення. Точні розрахунки динамічної поведінки заготовки при штампуванні проведені на базі методу кінцевих елементів. Розрахунки основних технологічних параметрів процесів проведені на базі енергетичного методу з використанням рівнянь пластичної деформації. Експериментальні дослідження проведені на модельних і натурних зразках. Оцінка якістних показників проводилась з використанням стандартних та спеціальних методик і вимірювальних пристроїв.

Наукова новизна роботи.

1. Науково підтверджена можливість штампування високоміцних алюмінієвих сплавів в загартованому стані без попередньої обробки на повертання і структурно багатошарових сталевих матеріалів без будь-яких шкідливих внутрішніх структурних перетворень. Встановлений факт значного (до 1,8...1,9 разів) підвищення пластичності при імпульсному навантаженні АІ-Си-Мп-Мц сплавів.

2. Встановлено, що в результаті імпульсного навантаження високоміцних сплавів з мікроструктурою матеріалу і його механічними характеристиками не відбувається негативних явищ, навпаки, механічні характеристики виробів підвищуються внаслідок високої швидкості деформації і динамічного нагартування.

3. При відсутності вакуумування можливим являється керування режимами нагріву матеріалу за рахунок регулювання швидкості деформації, що дає позитивні наслідки (для деталей з жорстким рельєфом.

4. Підтверджена можливість штампування спеціальних багатошарових (на мікрорівні) сталей, після імпульсного навантаження волокниста структура залишається.

5. Розроблена методика розрахунків основних технологічних параметрів процес}’, яка пройшла апробацію на практиці при відпрацюванні технології.

Практична цінність дисертації.

1. Відпрацьована технологія виготовлення деталей силового набору з високоміцних алюмінієвих сплавів (типу ДІ6Т, А2024, А7075) методом вибухового штампування.

2. Висновки і рекомендації, що представлені в роботі . можуть бути використані нри виготовленні силових кільцевих великогабаритних деталей відкритого та закритого контуру з високоміцних сплавів без попередньої термічної обробки.

3. Розроблені рекомендації можуть бути корисними при усуненні дефектів, що з'являються при штампуванні.

4. Новим і суттєвим с те. що в результаті досліджень показана

- можливість штампування: (а) загартованих матеріалів.

(б)штампування деталей відкритого контуру без вакуумування,

(в) забеспечення в динаміці вдвічі менших радіусів переходів,

(г) можливе досягнення значно вищих за статичні методи обробки показників точності виробів без корегування профілю матриці.

5. Досвід імпульсної обробки алюмінієвих сплавів може бути використаний автомобільними компаніями, які все частіш звертають увагу на авіаійні матеріали і їх практичне застосування у сучасних конструкціях.

На захист виносяться:

І. Методика розрахунків основних технологічних параметрів, необхідних для проведення технологічного процесу: геометричних параметрів заготовки, вибору розміру фланців, зусиль притискування, кількості штампувальних переходів, маси і дистанції зарядів за переходами.

2. Нова технологічна схема штампування деталей відкритого контуру.

3. Технологічні рекомендації щодо розробки інших технологічних процесів на базі типової технології.

4. Досягнуті показники якості при штампуванні деталей поперечного силового набору.

Апробація роботи. Основні результати дисертації доповідались на міжнародних конференціях: "Нові передові технології в

машинобудуванні”, 3-7 вересня 1997 р. (м. Рибаче. Україна): АІЯАРТ & НРСІ "Високий тиск в науці і техніці". 25-29 серпня 1997 р. (м. Кіото. Японія). "Листові метали", 6-8 квітня 1998 р. (м. Еншеде. Голандія). Публікації. За матеріалами дисертації опубліковано 7 праць. Структура та обсяг роботи. Дисертація загальним обсягом 184 сторінок складається зі вступу, чотирьох розділів, загальних висновків викладених на 140 сторінках машинописного тексту, включає 72 рисунки . 26 таблиць, список використаної літератури з 70 найменувань.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

У вступі обгрунтована актуальність теми, сформульована мета та задачі дисертації, наукова новизна та практичне значення роботи.

У першому розділі проведений аналіз номенклатури листових деталей поперечного силового набору деталей літальних апаратів. Це є окантовки, шпангоути, фланці, силові рами двигунів, жорсткості, усилювачі стиків, вхідних та вихідних пристроїв. Приведена класифікація типових деталей, в основу якої покладено основні групові конструктивно-технологічні признаки: форма наружного контуру, форма профілю поперечного перетину, тип матеріалу, відкритість контуру, габарити, відносні товщини, абсолютні і відносні габарити виробів та їх співвідношення. Представлений аналіз існуючих

традиційних технологій виготовлення деталей поперечного набору і основних схем вибухового формоутворення, проаналізовані можливі путі вдосконалення технологічних процесів імпульсного штампування, наведені співвідношення поміж напруженнями та деформаціями при розрахунках процесів обробки тиском, проаналізовані існуючі засоби визначення енергії деформування штампуємої заготовки.

На основі аналізу наведених вище питань сформульовані мета і задач і дослідження.

Другий розділ присвячений визначенню параметрів технологічних процесів штампування вибухом. Для аналізу динамічної поведінки кільцевої листової заготовки використаний метод кінцевих елементів як найбільш універсальний з точки зору геометрії, силового впливу, граничних умов. Заготовка представлена як сукупність конічних кінцевих елементів. Переміщення вузлових точок однозначно визначають деформації елементів. Записані переміщення усередині елемента, функції, які при цьому з'являються с поліноми Брміга нульового та першого порядків. Деформації представлені як сукупність лінійної та нелінійної частин. Матриця нелінійних частин підраховується ігераційпо. Пластична течія підраховується через інтенсивність деформації, для чого наведені відповідні залежності. Замкнуте рішення пружно-пластичної поведінки підраховується з використанням деформаційної теорії пластичності. Матрично-диференційне рівняння руху заготовки, то виведене з принципу можливих переміщень, має вигляд:

] (ік]'!5і+[с]"|!8)'-ім]'“г(8і+{'5})'‘11"0, ні

де [К], [С], [М] - глобальні матриці жорсткості, демпфірування і мас відповідно.

Новим у представленій постановці є урахування: (а) змінювання товщини заготовки в процесі пластичного деформування; (б) зусиль тертя на фланцях; (в) розвантаження верхнього і навантаження нижнього притисків; (в) взаємодії заготовки з поверхнею матриці: (г) відпрацювання алгоритму модифікації матриць за часом.

Розроблений енергетичний підхід до визначення параметрів технологічного процесу, який відрізняється у порівнянні з вище наведеним більшою пристосованцістю до практики інженерних розрахунків. Блок-схема цього підходу зображена на рис. 1. Підхід реалізований у вигляді Ехсеї-програм і тому може бути реалізований на більшості персональних обчислювальних машнн.

Визначення геометричних параметрів штамлуємої заготовки проведене на основі балансу об'ємів заготовки і деталі з урахуванням середніх деформацій.

Розташування точки, в якій деформації максимальні, визначене пропорційним співвідношенню площ стінки і полки гірофіля шпангоуту. Для визначення коефіцієнту корисної дії схеми штампування виведене рівняння:

К. = 7,2 * 10-6 * О- - 0,00316 * О + 0.394, (2)

де О - дистанція до лінійного заряду вибухівки в міліметрах.

Робота деформування підраховується при слідуючих припущеннях: (1) матеріал підпорядковується степінному закону зміцнення; (2) робота деформування визначається за середніми показниками деформації; (3) динамічний характер деформування ураховується зміщенням кривої напруження в функции від деформації на величину, що характеризується коефіцієнтом динамічності.

Маса зарядів по переходах розподілюється в залежності від слідуючих умов: (1) інтенсивність деформації і швидкість

деформування не повинні перевищувати допустимих;

ФОРМА ДЕТАЛІ

Аналіз технологічності Вибір заготовки Схема штампування

- .. 1 . . .

Матеріал заготовки (термообробка) Визначення розміру припусків Форма розгоргки заготовки

Свободне переміщення торців

Жорстке защімлення торців

Торцевих І

Окружних

Зварювання

Стик

Обмежене переміщення торців

Нахльостка

Визначення Визначення роботи

деформацій деформації г

Заряд вибухової Визначення

речовини к.к.д.

Форма Маса заряду Координати

заряду по переходах розташування заряду

Рис. 1. Блок-схема розрахунків технологічних параметрів.

(2) швидкість вибігання фланця не повинна приводити до утворення гофрів на поверхні деталі.

Таким чином були підраховані геометричні параметри розгорток заготовок, кількість переходів штампування, маса зарядів по переходах, дистанція до оброблюваної заготовки.

У третьому розділі приведені результати експериментальних досліджень по відпрацюванню технології. Схема технологічного процесу штампування наведена на рис. 2 і в найбільш економічному варіанті являс собою безбасейновиГі варіант.

Рис. 2. Схема штампування:

1 - заготовки: 2 - вернім прижим: 3 - нижній прижим: 4 - матриця:

5 - лінійний заряд вибухівки: 6 - підматрична плита .

Дослідження проводились з високоміцними алюмінієвими сплавами Д2024-0 та А2024-ТЗ у відпущеному та закаленому і істотньо зістареному стані. Відпрацьовувались варіанти сплошних, несплошних та заготовок з нахльосткою. Для виявлення деформованого стану на заготовки наносилась вимірювальна сітка. Випробувались варіанти з мікробасейиами і без мікробасеішів. В останьому разі передаюче середовище розміщувалось в порожнині матриці.

В результаті досліджень встановлено:

1. Оптимальним є варіант штампування за два штампувальних і один калібровочний переходи без басейну лінійними зарядами вибухівки без вакуумування порожнини матриці у разі роз’ємних деталей незамкненого контуру.

2. Наблюдається стабільність при виготовленні кондиційних деталей за розробленою технологією. Процес є управляємим.

3. Шпангоути великого діаметра (4 м і більше) можуть штампуватись як замкненого контуру - цілком, так і розімкненого контуру - по елементах.

4. Прийняті гіпотези при розрахунках підтверджуються. Розраховані у другому розділі параметри технологічного процесу (число переходів, величина зарядів, схема навантаження, розмір заготовки, схема технологічного процесу) в достатній мірі наближаються доекслериментальппх.

5. Можливо виготовлення деталей з фланцями до 25...ЗО мм. При цьому податливість торців на необхідному рівні за розробленою тезнологічною схемою забеспечується.

6. Для чіткого оформлення радіусу в вершині особливу увагу необхідно звертати на шорсткість матриці в зоні раді усного переходу між полкою і стінкою і робити її не менш за 6.3 мкм.

7. Розроблений технологічний процесе має значно більші технологічні можливості за ті. що є при статичний методах обробки.

8. Процес відрізняється від відомих схем штампування як більш простий, дешевий з більш значними технологічними можливостями.

9. Наблюдається факт позитивного впливу динамічних і теплових ефектів на характер деформування деталі, що є результатом вибухового швидкісного навантаження. Можна рахувати доцільність застосування штампування вибухом при виготовленні деталей з високоміцних сплавів на основі алюмінія серій 2000 і 7000 (аналоги Діб і В95), які застосовуються в ракетно-космічній техніці.

10. Максимальні деформації утошпення, які в середньому досягнуті по периметру в вершині деталі, дорівнюють 0,20. Інтенсивність деформації при стабильному технологічному процесі дорівнює 0,23.

11. Граничні деформації утоншення, достигнуті в деяких точках деталі при відпрацюванні технологічного процесу можуть доходити до 0,29. Інтенсивні деформації 0.33. Це в 1,94 рази вище за табличні статичні дані, що дорівнюють 0,17.

12. Получене явище підвищення пластичности пояснюється і фактом досягнутих радіусів в вершині ирофіля - до 6 мм (2,5 товщини матеріалу) с внутрішньої сторони деталі.

Наведені показники якості відштампованих деталей.

У четвертому розділі представлені результати впровадження у виробництво. Сформульовані рекомендації по вибору матеріали матриці. Показано, шо для невеликих партій деталей матриці можут виготовлятись зі сталі $АЕ 1040, яка мас достатні механічні характеристики і повинна використовуватись в нормализованному стані для досягнення більш високих характеристик ударної міцності. Точність виготовлення матриці повинна буть не менш як за 12 квалітетом сгідно за СТ КЕВ 145-75. Шорсткість робочої поверхні повинна буть не більш за 6,3 мкм. на неконтактуючих з деталлю поверхнях 12,5 мкм. Для забеспечення можливості витягати готову деталь треба передбачати розташування стінки шпангоуту під кутом 2...З градуси до полки. Для управління подачею торців заготовки треба передбачати прижимні елементи, причому нижній повинен мати фіксований підпір зі сторони матриці.

Заготовки повинні виготовлятись в формі відсіченого конусу, розташованого більшою основою догори. При штампуванні деталей незамкненого контуру треба використовувати попередньо завальцовану заготовку.

Наведені характеристики вибухових речовин, які найбільш підходять до операцій металообробки. З енергетичної точки зору і за

вартістю слід віддати перевагу вибуховим речовинам фірми АСЕ СіпіЬН (ЗсЬопеЬеск). Це детонуючі шнури А И. О/И. І І)/С С УБ/Е класу 1.10, шифр 5 за реєстраційним номером 0065. Погонна маса 10, 20, 40, 100 г/м. Кріплення зарядів слід робити на спеціальних рамках, виготовлених з квадратного профілю.

Наведені детальні рекомендації щодо усунення дефектів, які можуть з'являтись при відпрацюванні технології і виробництві деталей. Приведена типова технологія штампування деталі типу шпангоута.

Проведена оцінка економічної ефективності процесів імпульсної обробки. Для вибору найбільш ефективної технології проведений аналіз для партії з 180 деталей на основі реальних витрат по різних технологіях, які включають як статичні, так і імпульсні методи обробки. Порівняльний аналіз приведений у таблиці.

Таблиця. Витрати при штампуванні різними засобами.

Шіампу- ІМШШ І! жорс гкн\ шгамиа\ Ші актування рентою Сутратс- І1ІЧНЄ формуван- ня Палаючі молот а Роїкаїка Вибухове штампу- вання (Г'ірмашш) Вибухове шіачпу- наїшн (Україна)

Інструмент (пуансон) 67.000 39.983 61.189 24.960 15.600 0 0

Оснащення 37.500 26.717 56.180 22.320 52.680 40.000 8.000

Підготу- вання виробництва 1.380 2.232 5.009 1.074 1.397 2.600 1.280

Материал заготовки 3.960 7.200 6.120 3.960 3.960 3.960 3.960

Формовка 25.380 26.100 13.860 80.460 60.120 73.260 13.500

Доводка 3.960 2.232 ■7.200 3.960 3.960 3.960 900

Загальна вартість 139.180 104.464 149.558 136.734 137.717 123.780 27.640

Порівняльний аналіз показав, що первинні витрати на універсальне пресове устаткування значно перевищують такі для вибухового штампування. Це робить процес дуже приваблюючим для малих і середніх виробників при відповідному вирішенні питань

техніки безпеки. Простота і дешевина оснащення при імпульсному штампуванні особливо при її виготовленні на Україні дозволяє мати додатковий прибуток у порівнянні з виготовленням в Європі. Безумовно на перший план виходять при цьому питання гарантії якості і строків постачання.

В цілому по дисертації наведені слідуючі висновки і результати роботи.

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ

1. Розроблена нова технологія виготовлення деталей -замкненого та відкритого контуру поперечного силового набору конструкцій літальних апаратів типу шпангоутів з відносною висотою 1/40... 1/10 з листових високоміцних матеріалів.

2. Розроблений технологічний процес формоутворення деталей типу шпангоутів є типовим, що дозволяє використовувати його для широкої номенклатури типорозмірів деталей. У порівнянні з існуючими він має максимальну простоту і ефективність завдяки найбільш важливим перевагам:

• незважаючи на високу міцність і низьку пластичність матеріалу деталі, заготовка використовується у загартованному і природньо зістареному стані і не потребує попередніх та наступних термообробок на повернення;

• в деталях не використовуються операції зварювання, які не тільки ускладнюють технологічний процес, але і приводять до значного зниження корозійної стійкості виробу в цілому;

• не використовується вакуумування порожнини матриці, внаслідок чого значно зпрощується її конструкція, вартість виготовлення, зростає стійкість, відпадає необхідність у застосуванні вакуумного обладнання, герметизації порожнини матриці;

• не потребується спеціального технологічного оснащення для оформлення кінцевої зіговки с жорсткими радіусами переходів, які дорівнюють товщині заготовки на деталях відкритого контуру;

• не провадиться корегування профіля матриці, що значно скорочує строки відпрацювання процесу і вартість оснащення:

• оскільки застосовується безбасейнове штампування, не має потреби у використанні ніякого обладнання, окрім обладнання для підйому та транспортування.

3. Розроблений метод рішення задачі динамічного пружньо-пластичного формоутворення імпульсно навантаженої маючої начальну кривизну заготовки з використанням метода кінцевих елементів і інженерна методика, реалізована у вигляді Ехсеї-програм. дозволяє проводити розрахунки основних технологічних параметрів вибухового штампування деталей вибраного класу, внаслідок чого встановлено:

• за зручністю застосування і вартістю, інженерні методики розрахунків типових технологічних процесів є більш ефективними у порівнянні зі складними і дорогими програмними модулями і комплексами, які часто потребують для реалізації могутніх обчислювальних станцій і високої кваліфікації персоналу;

• застосування дорогих програмних продуктів для невеликих приватних фірм, що виробляють авіаційну техніку невеликими партіями нераціонально;

• основні технологічні параметри можуть бути швидко відкореговані згідно за результатами експерименту при відпрацюванні технології.

4. Порівняння теоретичних та експериментальних досліджень показує добре їх співвідношення і підтверджує справедливість покладених до основи припущень і гіпотез, можливість застосування їх до номенклатури деталей що розглядається.

5. Аналіз характеристик якості виготовлених деталей (геометричних, механічних, структурних) показує, то: (а) досягнуті радіуси переходів можуть дорівнювати до 2...2,5 товщин матеріалу; (б) відхилення від прямолінійності до 0.2 мм; (в) шорсткість ловерхні деталі підвищується на 7...10 мкм після штампування. Пластичні властивості у порівнянні з статичними методами у високоміцних загартованих і зістарених алюмінієвих сплавів зростають у 1.8...1.9 рази.

6. В результаті відпрацювання технології встановлені основні дефекти, які появляються при виготовленні деталей вивчаємого класу. Представлені пропозиції для усунення цих дефектів являються ефективними технологічними прийомами.

7. Техніко-економічний аналіз показав високу ефективність застосування імпульсних методів обробки для виготовлення листових деталей поперечного силового набору літальних апаратів, в особливості при виготовленні об'єктів - прототипів, дослідних зразків літаків легкого та надлегкого класів, при штампуванні особливо високоміцних термооброблених матеріалів па основі алюмінія. в тому разі, композиційних матеріалів з металевою матрицею.

Основні положення дисертації опубліковані в роботах автора:

1.Сабелькин В.П.. Кривцов B.C., Зайцев В.Е.. Павиченко В.П.. Глокнер В. Проектирование элементов оснастки для изготовления высокоточных рефлекторов. // Труды ХАИ: Авиационная техника и технология. - Харьков: ХАИ. - 1998. - С. 188-197.

2. Sabelkin V., Gloeckner W. Experimental Researches of the Methods of a Raise Formability at Explosive Forming Aircraft Frames from High Strength Sheet Materials ( Експериментальні дослідження методів підвищення штампуємості при вибуховому штампуванні шпангоутів літаків з високоміцних листових матеріалів ) . // Proceedings 6th Int.

Conf. “New Leading-Edge Technologies in Machine Building”. -Ribachie (Ukraine). - 1997. - P. 339-340.

3. Sabelkin V., Gloeckner W. Verfahren fiir die Fertigung von tragenden Bauteilen aus hochfesten Aluininiumlegienmgen ( Засіб виготовлення несучих елементів конструкції з високоміцних алюмінієвих сплавів). Patent 1367827 DE, МКИ В 21 D 26 / 08. - 1997.

4. Sabelkin V.; Gloeckner W. Matrize fiir die Impulsumfonmmg ringformiger Qucrtrager ( Матриця для (імпульсного штампування кільцевих шпангоутів). Patent 1367936 DE. МКИ В 21 D 26/08. - 1997.

5. Gloeckner W.; Sabelkin V. Qualitatssichcrung und Toleranzen bei der Fertigung von Bauteilen mit Impulsumfomiumg. Schriftenreihe Neue Tcchnologien, Magdeburg, 1 (1997), S. 1-5 ( Забеслечеиня якості і точності при імпульсному штампуванні. - Сб.: Нові технології, Магдебург. - 1997. - С. 1-5).

6. Gloeckner W., Sabelkin V. Berechnung der technologischen Parameter bei der Fertigung ringfOnniger Bauleile (Розрахунок технологічних параметрів при виготовленні деталей кільцевої форми). -Schriftenreihe Neue Technologien, Magdeburg, 1 (1997), S. 24-28.

7. Gloeckner W„ Sabelkin V. Rapid Prototyping von Bauteilen fiir ultraleichte Flugzeuge durch Impulsumfonmmg (Виготовлення деталей для прототипів легких літаків за методом імпульсного штампування). -Schriftenreihe Neue Technologien, Magdeburg, 1 (1997), S. 16-24.

АНОТАЦІЯ

Вольфганг Глокнер. Дослідження і розробка технологічних

процесів штампування деталей типу шпангоутів літальних апаратів.

Дисертація є рукописом, представленим на здобуття вченого ступеню

кандидата технічних наук за спеціальністю 05.07.04 - технологія

виробництва літальних апаратів. Харківский авіаційний інститут ім. М.Є. Жуковського, Харків, 1998 р.

Розроблений типовий технологічний процес виготовлення деталей поперечного силового набору літальних апаратів з високоміцних алюмінієвих сплавів з використанням методу вибухового штампування. Досліджені різні технологічні схеми процесу. Проведена оцінка показників якості деталей. Запропонована методика визначення основних параметрів технологічного процесу.

КЛЮЧОВІ СЛОВА

Авіаційні конструкції, поперечний силовий набір, деталі відкритого та замкненого контуру, технологічний процес, штампування, технологічні параметри, високоміцні алюмінієві сплави, геометрична точність.

АННОТАЦИЯ

Вольфганг Глокнер. Исследование и разработка технологических процессов штамповки деталей типа шпангоутов летательных аппаратов. Диссертация является рукописью, прел ставленной на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.07.04 - технология производства летательных аппаратов. Харьковский авиационный институт им. Н.Е. Жуковского. Харьков, 1998 г.

Разработан типовой технологический процесс изготовления деталей поперечного силового набора летательных аппаратов из высокопрочных алюминиевых сплавов с использованием метода взрывной штамповки. Исследованы различные технологические схемы процесса. Проведена оценка показателей качества деталей. Предложена методика определения основных параметров технологическогого процесса.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

Авиационные конструкции, поперечный силовой набор, детали открытого. и замкнутого контура, технологический процесс, штамповка, технологические параметры, высокопрочные алюминиевые сплавы, геометрическая точность.

ABSTRACT -

Volfgang Gloeckner. Investigation and Working Out of Stamping Technological Processes for Aerospace Vehicles Frames. The thesis is a manuscript for an academic degree of a candidate of technical sciences on the speciality 05.07.04 - Aerospace Vehicles Engineering. Kharkov Aviation Institute. Kharkov, 1998.

Typical technological process for manufacturing details of a cross power set of aerospace vehicles from high-strength aluminium alloys with use of the method of explosive forming is developed. Various technological schemes of the process are investigated. An estimation of quality parameters of the details is lead. A technique to determinate main parameters of the technological process is offered.

KEY WORDS

Aircraft designs, cross power set, details of an open and closed contour, technological process, forming, technological parameters, high strength aluminium alloys, geometrical accuracy.

Відповідальний за випуск Андріенко P.M. . Підписано до друку 23.04.98 р.

Умов, печат. арк. 1. Заказ 15. Тираж 80 екз.

Безкоштовно.

Надруковано Т.О.В. “Талант” Харків, вул. Сумська 13.