автореферат диссертации по кораблестроению, 05.08.03, диссертация на тему:Создание методов и нормативной базы проектирования морских двухкорпусных судов

доктора технических наук
Соломенцев, Олег Иванович
город
Николаев
год
1995
специальность ВАК РФ
05.08.03
Автореферат по кораблестроению на тему «Создание методов и нормативной базы проектирования морских двухкорпусных судов»

Автореферат диссертации по теме "Создание методов и нормативной базы проектирования морских двухкорпусных судов"

укрлтнськип держлвнип морський техшчнип ушверсигет

ОД

На правах рукопнсу УДК 629.12.073.243.22

СОЛОМЕНЦЕВ Олег 1ваиовнч

СТВОРЕННЯ МЕТОДШ ТЛ НОРМАТИВНО! БАЗИ ПРОЕКТУВАННЯ ПОРСЬКИХ ДВОКОРПУС. МХ СУДЕН

Спещалыпсть 05.08.03—проектупання та конструкция суден

Автореферат дисертаци на пошук вченого ступени доктора техшчних наук

МиколаТв ¡995

Дкссртацхсз с рупсххяа.

Робота Еййо:иаа в УкраГкиыссуу деркашсг-у марсьг:о:.:у техяхч-но^у .

Науковий иоксул^тант - доктор техшчпих наук, прсфесор кятасв ю?зй 1еояовип.

ОфдвдШи. споаеяк:: ' ~~

1. Доэтор кзук, профасор Захаров 1гор ГригороБЯ»;

2. Доктор техжодэ: наук, профссор Воробйов Юрш Ясспхдоби'

3. Доггор наук, профссор Дихта Лсон1д Цихайлоиич Провгдгга оргаисацхя /шдприокство/.- ЩБ "шхуна", Шысгз-

пра:.' Укра1ик, и.КкХв.

Захнст вхдбудеться «О^ /О _ 1995 р. на заседая-ш спещалхзовано! вчсно! рад:; Д.053.04.01 УкраЛнського дсрг.:авно го иорського технхчного ушверситету, 327025, м.МлколаГв, пр. Геро1в Стал1нграда, 9.

3 дксертац!еп гагна ознакомиться у б1бл!0тсц1 Укра^иьког державного корського сехи1чного унхверситету / 327025, ы.!';п:ола1 гр. Гсро1в Сталинграду,9/.

Автореферат розхсланпй__

Вчений секретар спсщалхзовано!

вчено! рада. -

кв&снищгшавл.

щт

-Г 1

ЗЛГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТШ. РОЕОТИ

Актуадьнхсть i cryninb дослхдтенсстх тематики диеертацЛ.

Одним з перспектипних тип: в мсрсыснх суден с двокорпусш судна /катамаран»/. Велика пит ома ¡.цсткхсть таких суден, а такоя суттево зб1ль'лена безпзка плавания / за рахунок йдвищення остхйност1/ роблять корисним застосування дзокорпусно! конструквд! для ряду клас1з суден. В нал час зелихе розповспдяення мають двокорпусш naca-siipcbsi судна. Ведеться проектування та будхвництво двокорпус-них рибопромислових та лауково-дослхдних суден.

3 той ™ё час ряд проблем проектування двокорпусних суден роз-роблено г:оки цо недостатньо. Особливо цс стосуеться проблем ьццноз-Ti та мореходности при проектуваннх.

Метою наукозого. досл1дкення с створення методов та нормативно!

бази проектування морських двокорпусних суден для наукозого обгрун-тування перспективного техшчного рглення, реалхзацхя якого буде -хстстним внеском у науково-технхчний прогрес .

Оснознг завланкя наукозого дослхддення полягагать у :

- "-езробцх комплексу розрахункових формул з мзтею зизначення

на от •■2 внберу голоених еломентхв судна характеристик морех1днос-т1, ходсвос71, загально! Mirjiccri, розподьту назантаяення масс;

- "озробцх норматннхз, ~з s необххдн!1".м на стащг вибору голов-ш;х елемс-птхв судна / остШисть, нелотоплаван1сть, вимоги до ¿нсо-t:i над-оглого борту, за галька поздоззгня" та поперечна мпцисть, ви-мог:! до бортово! качки, аалнззлня, параметр1В слекхнгу/;

- аналхзх сооблнзостеЯ двокорпусного судна як сб"скту егтти'иза-nil. складаа розреб::/ загальштх -ггршг^пхз ^ор'^ування математлч-

м'.т.злзй т суд::;, г.:з;р.чен:-;" ептг^альпего с~уг.~!'.п с^ла^-сстх

- розрибыл <:п>сдхь ./»/:, "а :

суде: ¡-кгдаиаран!и / розрахунгь ролкодх^ хенн;. , I

лш:дкост: из хвилюпшш!, проектування обзодхв та хн./;

- розробц1 магодхв порхвняльного аналхзу одно-та двокоря/сних суден,- беручи до увагк рхзну ступхнь забезпеченнк безп^кн п;.звання.

Теоретична х практична цхнмсть доел1д?.еннл поляг ас. у :

- розробщ нормативно! бази, 40 вживасться на стадП впОору головких елементхв катамаран!в;

- розробцх ефективних теоретичних та хнженерних мгтодхв роз-рахунку.ходових, морех1дних, мхцн1снкх та загальнопроектнкх характеристик морських двокорлусних суден;

- розробц1 уиверсального блоку матеь:атк*:но1 модздх, що вуиватнся для гтроектувакпя катамаран!:: будь-якйх класхв;

- розробщ методики опгшлзацх! носових обводхв судна.

Наукова новизна дослхд^ення визначека комллекснк.; шдхедо:,;

•до задачх проектування двокорцусного судна.

Урорше запропонован1 норматив« загально! поздовжньЬ! та поперечно! мхцнсстх, остхйностх, нспотоплэваностх та вантанмоГ марпп для, морських двокорпусних суден; матеыагична модель задачх пропк-тування судна нового арххтектурно-конструктлвного типу у випадьу, коли цей тип характеризуеться велико» кхльмстю клаив суден та малою серхйшстю; методика проектування носових обводхв з умэБИ ы1Н1М1зацх1 хвильочих ударних навантакень на судно у прийнятноку дхалазош ходових якэсгей, методика пор1вчяльного аналхзу суден рхзних арххтектурко-конструктивних ткив / беручи до уваги рхзний стушпь забезпечомня бэзпеки плавания/.

Пвень ре^зацЛ та впровадаення наукових розробок

■Методика норнусання загально1 поздовясаьо! ¡яцност1 катамаран1в прийнята Р1чковим Регистром РФ як альтернативна при перев1рц1 мхц-ностх х включена до зб1рки хнформацхйних матсрхалхв Ргчкового Ре-гхстру РФ. Методика перэвхрки остхЯност! катамаран1в прийнята Мор-ським Регистром судноплавства РЗ у дослхдну експлуатащп. Зг1Дно з рзкомендагцсэ Морського Регистру судноплавства на базх розробле-ноХ методики перевхрки еисоти надводного борту пхдготовано допо-вгдь делегацИ Укра1ни на пхдкомхтетх ост1йност1, вантажно! марки та безпени рибодобуишх суден 1Ш. Пропозицг! цодо нормування за-гально! поздое:кпьо£ та поперечно! мхцностх, а тагах ост1йност1 ка-тамарашв впровадаенх у наглядову Д1ялыисть Морського Реггстру судноплавства Р<5 та використа'и Исрським Рег1стрсм / у експертиз1 ряду проектхв двох'проектхв плавкрашв-катамаран1в та двох проекта пасазирських катогпранхв/.

Результат:!, 40 одержи у длсертацгI, використаш рядо(.! проек-

тшк срганхзащй у розробцх реальних проектхв катаьпранхз, а саме:

- Ми:сола1пськ1'.м вхдгцленкям "Д1прорибфлот" при розробщ проекту Д2о::орцусного судна для добувакня ¿¿лофори пр. 20710;'

- ЬчГ; "Шхуна" /' м.Кп!в/ ери розробщ проекту двокорпусного наупе^о-дослхдного судна пр. 12530;

- ГГО "Судострссгпя" /».С.-Петербург/ при розробщ проекту sace.v-.p2Ka пр. 16220;

- ПК" "Зхука" при розрсбгп спэцпроекту;

- з/ч 13132 при скспгртпзх ссецпроекту;

- РосЫсЬКОЭ 1!срсь"03 тс~!1~-{сп еокпнхсэ гтрп розробцх проекту п-'са~:?сксого пр. 22107;

o^-poouu ' -

Апробацхя результатов науковю: дослтдчень. Резул^сс. досл1даень допэЕХдалися на Заггльиосоэзнкх ШК по проекгуьаниэ суден у 1976 та 1930 p.p., на. "Крылове:^ тасн^та" 1931р., Заг&льносоэзюа: НТК "Ко?цус-33" у 1983р. i "0ксаиоте:ж1;;:а-5!' у 1985р., на НТК по.гплотснаглюму езгдаобудуваннэ у ISSV-.j. НИ£ "Алфэрьевскао чгсюш" у 1930р., ка НШ ЧБозпска у 1991р. i ка НШ по sisrysocri коргблхв у 1992р. Кр!к топ, результат« дооидгень допавхдалкся ка cesaaapi по си анализу у В1йськово-шрсы:1й а£саде:,и1 у 1831р., г. i<-;:o::-: на кау-кобо-те:аичнпх конференщях профессрсько-зш^адацьксго .

И;::;олаХБсы;ого кораблебуддшого inoT:i?yiy у 1976-1991р.р.

ПублгпгапЛ' результатов гаугостн;. досл*д~снь« • Оскош; результат диоертащ! викладен! у 73 лауковю: статтях,и&рол1к ¡и::::: наведено у кпщ!.

Структура та обсяг писертапхйно! роботи. Дисертацхя склада-еться з основной частини та додатыв. Оснозиа частнна складагть-ся з вступу, шести розд1лхв, закхнчення та списка цитовано! дх-тератури. У kihui основно! частини наведен! документа про шро-вадження роботи. Обсяг ochobhoI частини дисертащйно! роботи -255 сторхнок машинописного тексту, 39 тлкзшв на 48 сторхнках,

15 таблиць на о сторшках, список цитованоХ лхтератури з 400 найменувань на 41 сторхнщ та документа про впроЕаздення дпсерта-цхйно! робота на 16 Сд'орхнках, загальний обсяг основно! частини -365 сторхнок. При цьо:/у обгруитування та пояснения деяких поло-~ень днсертпцх! п::."зсен1 у додатки.

Декларация конкретного особкстого Енеску дисертанта у розробку наукоЕ.их результатов, до наноситься на захист. У розроб-цi методх в розрахунку вхдносиих пере.чхцень в1д качки / у випадку розтащупання катамарана лагом до хзиль/, визначенш коефхщенту загальноХ поеноти у початково!.!у наблпзггаи та у розробц1 методхв розрахунку ::одоеост1 брав участь О.О.бфхгленко, у спхвавторств1 з як;::! опублхкозако статтх за 46-48 та 63 з нияченазеденого списку публ1:сащй. При розробщ норм остхйностх розрахункозх залея-постх для на::нлязчого та перскидаэчого номентхв розробленх авто-рон при уч?ст! А.Д.Еатусва та В.В.Гарькавого. Усх иауковх результат::, го киосяться на захист, одержан! оссбисто автором

Д"С:.РГД!Ц!.

'—"актен:;стпжг мзторологг!, методу дослхддешя предмету ":гт\г. Шд час ;з;псснакгя роботя використанх як тэоретичнх, тг::: с^еиеригклтгдии дослхдлешш. Експерицен? був вякоркстаииЯ п :.г 1 обгрунгуваккл ряду тззретачних пркпуцень, що прийзим у :. ;:<•.<:* ^яоехт^'еаагг: пссовия обгсдгв. У процесх теоретичних дбслхд-"2К1- "ореххдност! та сагальноХ гйцностх внкористша гхдродггна-

гссрхя "лт:::, саэк-гральна тесрхя виладкозих процзсхз, иьто-,'г: г.олшхЯнс! цзха?ц ;!2тодп назначения екстремадьн:« рЕалгзацхЯ и'-эдг.оз-'с: процоиз, гзорхя удару, тоорхя хвнль та хенльоеих и'.г, ' -с анализу 'дсоте^г^'сиого судна, -п об''с:г7" ояггязащ!. вгзорис-' поздллэ.-ггя псгт;-с7 прсчгту.тз: гл га "ЛЯ. ' ргкйа.

-"г/ г':':з;з:*ст:''Л т ' ~.'„ '"'*:■":".'•; "ог"^'"'-

ванна, а тако;;; катод об"е1:тиЕ.г^ обумовденш. оцхнок - дли ituv:r у оптимального ступени складностх ььл'ематично* моделх судна * координацх! проектних рхшень на pismix херарзлчних рхвнях проектування.

Основний зи!ст дисертащйноГ роботи. ° У вступх обгрунтовако актуалыйстъ роботи, викладеда мету та задачх дослхдтення, прнвэдено перел1к цубл1кацгй автора з сом и ' дисертацМ. • ■

У poздiлi I розглкнугх так1 ш'тання.

У пЦ.1 викладена icTOpifl проектування та будхвющтва морсыа:х катамаранхв за кордоном, у кзяах колипнього СРСР i в державах СДЦ. Злачно розповендаення у cexti одержали пасадирськ! ката:.:араниг . .досить часто викорпстовуаться рибодобуEni, науп0Б0-д0сл1дн1, ирако-во-иэнтакнх судна - катамаранл. Здебхльиого цо так1 судна, цо ьпеть звичайнх обводи корцусу, кхлькхсть катакарашв з нодх<р1коваш:,\г'; обводами - нашвзануренх, типу "Дуплус" - невелика.

На П1дстав1 виконаного аналхзу сроблено такий висновок.

3 одного боку,- очевиднх позитивм якостх катацаранхв ~ остхй-нхеть, MicTKicTb, йункцхональна пристосованхсть - викликазть увагу судаобудхвникхв. як у СНД, так i в iramx' дзр&авах.

3 другого боку, все цо не розробленх теоретичш та методичнх обгрунтування вибору головних елементхв морських катамарашв. Це приводить до того, цо двокорпусна конструкция мае велик! невикорис-танх резерви. Викорпстання цих резервхв дозволило б хстотно П1дви-щити еконощчну ефэктивнхеть катамаран!в.

У п. Ii2 виконано аналхтичний огляд теоретичних дослхдкень проектування морських катаыаран1в. Bei yi роботи мають один загаль-ний недол1к, який полягас в тоьгу, що щд час проектування була прик-нята та сака, методология, що й при проектуваннх однокорпусних суден.

3 дли пса"лза:;:гЛ i ряд iiraix нвдолхкхп, а сама:

- п1д час внбору голоених елемент1в не брався до уваги комплекс питань, пов"язаннх 3Í слемшгом зпеднувально! конструкц:!,

не вводился та но бралися до уваги норматив!! по ударниц тискам та по ударнии прискоренням. Ке виконувалося i коректне обчислп-вання втрат авидкостх в уиовах siTpy та хзилявання, не бралися до

уваги i вимоги по залиттю та бортов1Я качтц ,суттсв1 з точки зору

npaqi на палубх судна;

- у розрахунках навантаяення мае при визначенш маси з"едну-вально! конструкц11 нэ бралися до уваги вимоги поперечно! !яцнсе?х;

- ягр у однокорпусного судка, '-о пор1вгаеться з катамараном, ocTi:tnicTb та кепзтоплявашеть забззпечеш на mskí норм, тобто без

запасу, то пррхвняння не иозэ бути'коректшм, ягс;о не брати до уваги, ~о у катамарана tí пс cani hkoctí ,забезпзчен1 з запасом.

Bes цз воде до того, п;о будхвництво катамаранхв гедзться по-ки qo без зхдяозхдного нау::озого обгрунтування. Це Езде до етсоно-rtiernx втрат i пздозихсорнстання занладених у дзокорпусну конструк-ц:з рзгерзхз.'

У п.1.3 сякшано слалхпгчнпЗ огляд роб1т з розрахуш:1в i нор-:7га:-п:п мореххдкостх та мхцностх катамарашв. Розглянутг ic;o~"i Toc?e?:rnii оцхнкн птатнгпг» бсргэгоГ та вертикально! кач:ст на лаго-кяс цурсовпх кутах по вхднс~еннэ до хвнль, клльозоТ та вертикально! г-:ач:::1 па зустр1чнс!:у хвилэванн1. Прогналхзог,ан1 bíotobíshí е:;с-пертгмгмтальнх дослхдгення, а тагсо-s хснупч1 пропозищ! г^одо hoc'v-вакк.т ccTÍ.":-:ccTÍ, непотоплэзансст!, бортово! качки, характеристик сле'.ялгу та заллпання. Еиконано анал1з 1сну=ч:гх пропоз:пдЗ г^одо нор:о'ва:-"т~ загально! П",здсге"~ньо1 та поперечно! iú'C~.oc?i пап нZ3. ¥.~. пхдстазх огляду зробленх T3.::i с.'гмозгп.

1. На сучазнш етап: в£- гучгй «этор: розрахузпу перемхцэнь вхд качт / коли врахевусться вплпв иорех1д?:ос... на виб!р головних слеменмв, необххдними с сакз цх величия»;/, .У той ко час 1снуэчого експеркментального ьатархалу досить длл

розробки вхдповхдких розрахункових мэтодхв.

2. Для проектування норматива морехадностх та загальнох глц-" ност1 е не кенл ваиливиш, них метода розрахушу тих ко характеристик. Але вхдповхдшгх нормативов в Правилах Морського Регхстру суд-ноплавства нс;.:ас. У техн1чн1й литератур! е тхлькк пропозкцх!" грдо норцування бортовоХ качки. Деякх норматив:: для к&тамаракхв ь:гут-Р1снього плавания с у Правилах Рхчкового Регхстру Р£>. Одна:: на иорськх катаиараяи цх корю: не ио^уть бути перенесен:. Крш того, загалыа пдхода, цо булл застосованх ид час розробки дхочих норм Рхчкового Регхстру, е дпскус1Гш'ими.

3. 1снуе значна к1льк1сть експериментальних дослхдяснь ходо-востх ката.\:аран1в на тиххй водх, цх данх повиннх бути снйтематпзо-ваш.

4. С експеринентальнх дан1 цодо характеристик ударно! взазыо-дх! з"еднувального моста з водозэ / ударнх тиски та прйскорення/

х по додатковочу опору на хвилюваннх. Узагальмояга теоретичнх ощнки в1дсутн1.

У п. 1.4 розглянут1 деякх аспекти теорх! та м§тодолог11 проек-тувоиня катамаранIв х эагальна постановка задач1 дослхдконня,

У дисертацхйнгл робот! розглянута тхльки внутрсшня задача проектування. Пропонуеться к1лькхсна овднка стад1й вирхшення внут-рхшньо! задач1 - допустима середньоквадратична похибка розрахунку водотоннажностх судна порожнем. Ця похибка пов"язана з мяьгастю статей наваьтаженнч мае. Для подальше; розробки видхляемо

- зерхнхй ргвэнь сну-рганьо! задач!, коля водотоннаяасть

порожнем Епзначасться по 5-8 статтям з ссредньокпадратично» псотб-когз до ЮЙ; цой р!езнь вгдпозхдас тохн1чн1й проггозтцГ або аванпро-ектовг;

- шгянй рХЕень ицутрхгньо! задаст, коли водотоннатахсть порожнем визначаеться по 25-30 статтяи з еередньоквадратичноя помилксп до 3/5, ^о вхдповхдае есизночу проектов!.

Такий ПХДХ1Д узгодаений з практикой КБ та виплизас з досвхду автора в процесг його участ1 в розробцг ¡альгсох проектов катаыара-нхв.

До складу верхнього Р1вня впутсгагвог задачх входять:

- поперздихП в::б1р голозшгх елеиентхв па осяоэх техзачного завдання, беручя до уваги усх обмог.екня з у: л о будцвнщгвз та ожп-луатащ!; при цъсцу хнл1 вииога до судгга боруться до усата част-ково, а Еодотопнашасхь судна глас бути блкзьксэ до кхнхиалъно кояля-вох;

- розробка пспсреднього теоретичного иреслеиня х схем загаль-ного розтазусанчЯ;

- кошлзхтагия г.гохопхзмхв та обтадгапня;

- с.тешйхчнчй етап, пов"язаниЯ зх зрастапштм зггатгтгкт коро-ххдностх для пата^арагиз у порхпшшг з сднохсрцусп^с! судат. Вхд-лозхдно до схем заггльпого розтг-лупакяя* а такоз да взкаркстзння иротстилЪ О'йтггзться ряд нэобххдгйгх для перезхркя коркгхднаетт хараагорхмяд /раадуси Дкврцх£ судна, координата цгтггру вапг та т/.

У диссртац!! розглянуто гтспзреднс впзкачсння сягаЕнтгх сле;генг1з

п з^рг'гп-сг-у рхвн£. Псслхдозно пнзпчазться зхдносг-а довгптна, зхдно-

с:~:гт:г одного корпусу до ссадки кссухцхснт^ заголь.чот та 'оздс'Г™:;: И погкотя» г*рязонтальнаЯ плхг^нс, а пабдхскка сц£[г~а

<

Розробкг. техмчноге Е.^дакаЛ {оог'.гхияя задача .

Мал. I. Блок-схема визначення основних елементхв • та характеристик двокорпусного судна

| | х - блок:;, 1Д0 розглянутг в дисертацг!;

|| | - блоки, до частково розгляк/т: в дисертащ!;

I - блоки, не розглянум в дисертацИ.

■водотоннааностх по 7-10 статтям. Приведен! наближенх формула для вмбору висоти борту та вертикального юаренсу, а такоя рекоменда-ц:2. чодо розмщення поперечних перебхрок. Цх иатер^алл винесенх у додаток до дисертац1Г.

Дал1 Яде н:пн:й рхвень внутрхшньо! задач^ Коли висонуеться опти:.азац1я осногннх елемеитхв та розрахунок водотоннажлостх по 25-30 статтям. Логхчна постановка цге! задачх зводиться до наход-кення таких .головнях елеменмв судна, цо зхдпов1давть екстрецуму функц!! мети за у!,:ови садоволекня есхм вимогам з буд1вництва та експлуатацИ, беручн до уваги такоз иореххднх якостх та мхцнхсть.

Математична постанозка цхс! задач£ формулюзться у виглядг, ¡до о загальноприйяятим У тесрх! оптимального проектування:

<з)

~ из, ¿с- ¿; \{/=Зи\!

Д - пзгггср парамзтрхз, чо оптюязувться;

- ззхтор з:пс1я1яйс дсяях;

(1 .(д /XV яг;алхт:пкий п:сраз х-! внноги до гтроектованого судУ 7? 7% , . . . ..

ИЗ " '.УПШХ^ Л та п / 3?! ЗИЯНИЯ остойностх, мхцностх та 1Н./1

[ 0 -1 Л ,^1)1 - значения 1-1 вимоги до гтооектозаного

I * '

суя-', г;

V' . .

- 22ктор пграмэтрхз, цо оптимхзованх;

\Д/ ~ ^.тькхсть г::1:ог, я:с:ц пспинно зздсеольнятя судно;

Л . Л - пхл:-к1сть г.тмог тлпхз рхк'сстзЯ та иергзнсстзЯ;

В цхи постакошц иьявк - пр',;П;,:а.оться прнцуг,..-:-^: • - функцхя зшниеться дооить суттево при -¿.¿а:.-

нент вектора ; __

- при о'бчиследпх РСХ, 6 ) "г21 й) кеЯЕН0 вва-

каеться визначеною схема загального розтаиуванля.

Обидва цх аспекти будуть анал1зуваткся далх. В цхлоыу мате-рхали пераого розтплу дозволяють вибрати гологнх напрями дослх д~;ен:. в1дносно обгрунтування перспективного техпхчного рщення - викорис-тання двокорлусно! конструкц:с1. . ,

'У роздхлх 2 викладен! методики розрахункхв морсххдп;::: якостей катамарана шд час проектувакня. У п. 2.1 викладеш загальн1 пхдходи до роэрахунк1в мореххдних якостей.

Длк однокорпусних суден при ршеши внутр*;сньо1 ладачх беруть-ся за увагу вимоги в перщу чергу остхйностх та непотоллюваностх:. Для морських катамаран:в на р1вн1 внутр шньо! задачх найбхлыа сут-тевою е сукутпсть явиц, що викликанх ударнол взаемодхса з"еднуваль-ного мосту та води / ударн1 тиски та прискорення, ударнх згшшг мо-манти, додатковий -огир на хвилюаанн1 з-за перходичних контакмв з"еднувального мосту з водою/. Суттевою е також оцхнка хвкльобих навант&вднь на з"е.дцувальний глет. Отяе, виникае запитання про засо-би розрахунк1в цих характеристик на стадх! Еибору гологних елеыен-тхв.

На ц1й стлгд1' «ожливо обменитися двома характорними положен-нями катамаран". бы»оско хвиль: назустрхч хпилкм та лагом до хвкль. 'Тода на П1дстаз1 гчконаного аналхзу для роэрахунку вхдноенлх пере-мхдень на зустр1ччо:.с' хрилювадаи, додаткового опору на хвклях та хеильогих нагант:'.ъ:с;: ^ на з"еднувальний М1ст вкбрано нагпвемгпричмий шд.лд.-0сновн1 зад: ,.:остх для вхдносних перемг^ень вгд поздэвтлъо!

тчки 1 для назантатень на л"сднуваль;шй М1ст будуть:

[ф.(й)|=Й ехр[-п^О - 0] + д|ф.(й)|2.

ь ' ь *

ш =4у>

р ■ » п

де Гд^ - значения 1-го фактору з забеэпеченхстл Ц/ на стацхонарному хвильово.чу рэж:;мх;

(), • (а)«- ~ 'гакокмальна оэдината амтш ту дно-частотно! характерис-М1Т10') р|<

тик« i-гo фактору х в1дпоз1кна тй частота; |(р передатсчна функцхя 1-го фактору у дв!ч1 :гормован£1

формх;

СО - частота элементарно Г гару.с'ики нерегулярного хзиля-

вання;

сггектральиа цхльнхсть хвильоеих ординат; Д|Ср~ (М)( ~ Лолрпзка, цо вхдм1нна э1д 0 тьльки для зхдносних

гтере:п^знь; таким чином бзреться до увап. зхдмхнность 0

орд.'!::?.? перед^с^н;'! функцх! в1.-'.иосних гторе'.и-ень на дуге коротких

■V р Г/ »

- е-'лхрг-гнлй ксе^!д1е!5Т.__ Ллроксимултх зале-гиност! одя |Ф(-(Х0)| вггбггралпс."? так, а С;:

при "-С-йннх спектрально! ?хльнсстх у фор:.и Барлгкга хнтзгру?ан!-л було б виконат:: у К1нцззсму нигл'^х* е .знахо^иэ—

ел опхр з у;овах хг;:лзза:~г-~.

Прл Ом1кд'; харака-ор;;сх1Г; кн ;:&говк;: ¡.-.»г. ■

кутах до хькль пркйшто теоретичной пхдххл. В основ! .• ъу.-^ прч^-нятх апроксикацхi вхдо-.мх графпав А.З.Салькасва, а егш:е вза Д1! корпус!в на г1дродинак1чн1 косф1цхент;: бравая до усап: за способом, цо запролонований М.Огусу 1 удосконахений А.Д.Еатусь;^.:.

Далх розгляцут! ыетоди розрахункхв мореххднрст! катамаранх^ на лагових курсових кутах до хвнль; пхдгогозрлыД матер!али викладе-Н1 у додатках. Так, у додагках наведена зйрка наблкяен::;: / не галчих використання теоретичного крослення / форцул для .визначсши характеристик стагшси. Це форели для визначонкя аал^кат;: пог.:ро^-ного метацентра на тпххй вод1 та на взриинх поцутньо! ::б;:л1, кочат-кового поперечного дкференцхального ь:зтацзнтр;:чного радхуса, г,г.ок

статично! ост1йност! форми. Оск!лькк. у ка?аь:аранхв / на п!дг!ку в1д однокорпусних суден/ початкова мстацонтрпчна внсота та гк^-чо статично! остх.йност1 не с малими рхзницяма близьких езличин, то область застосувания'наблигсйк кетодхв у катаиарашв. шр::а. Рсогдл-нут! такок диференцхйнх мзтодп розрахунгу озтхйнагтх на :,:ал!::с га е-э-ликих кутах нахилу.

Наближен1 форг.тулк для оценки характеристик статики' похкоддо-ного катамарана розробленх для випадка затопления одного вЦспу у середк1й частик одного з корпусов. Навздекх залегност! для обчпс-ленкя ординат криво! граничите довжин вхдсЬав, дхаграм надзанурен-ня I безпосередньо параметр!в посадки та початково! остхйностх поп-кошеного катамарына. 3? методом 1.Г.Бубнова розглян;'то вплив довкп-ни затопления на почачкову оет1йн1сть пошкодженого катамарана. Народен! набликен! формули для оцхнэвання ординат початково! частини дхаграы статично! остхйност! пошкодаеного катамарана.

Дал1 наведена зб1рка фор:.:ул для розрахунку гхдродинамхчних кор-фхцхсч'ПЗ качки катамарана. Метод М.Окусу -А.Д.Ватуева узагалькений на вкпадок кильозо! качки. На як1сноцу р1ен1 розглянуто вплив швид-костх судна на гхдрод:;на>/1чн1 коефпцснти.

Розглянут1 розрахунки бортсво! качки за спектральним методом. ПорГЕКтсттъся результат;! обчислень для дзох форм запису гтравих часткн рхэнянь качки! за засобом вхдносного руху та на баз1 сгпвз1днозення Хас:инда-Н"юмана для двомхрно! задач1. пссл1доено прсанал13ован1 виляв поперечно-горизонтально! качки на бортову, вплиз нэлхнхйностх по моменту сил опору, вплив дрейфу зхд з1тру та хзиль. Взята до ува-ги I тримхрнгсть реального хзилвзакня. Виконане пор1Еняння тзорх! та ехслерименту.

Якт-;0 використовуеться спектральний метод, то треба визначити розрахункову забезпечен1сть. Вплиз забезпеченостх на результат:! обчислень великий, а сбгрунгованлй виб1р забез.печеност1 не задтди о штляекч. Тому додатково наведон1 наблияенх формули для схгёназання найб£лъдих за термш слуиби судна амгхлхтуд бортово! качки у вхднос-пи:с координатах, у тенту числ1 I для попкодгеного катамарана. Окр хм того, гпдздсн: та\*х сор.'улн, до дсззоляить брати до увзгл полив ску-логях гглгЛз на бортов,/ '¿жгу. Поддаться лсрхучлт-пхя даних теорх! та ексд:г:.'::-н1у.

Розглянуто нахил катамарана пхд дхся вхтру та хвиль. Зггтрслсно-рз:?ахункоз1 с,г-ггг:ос?х v« н-мсчлязчого момент;/. П?и"нято до утлт-А ьзаснодх! ксрпусхэ па умояпг агткату Л1нх1 яг! нехнвр-

"Хйнз 1 снладозз: гхдро.д':нам!':-:оХ резких!, эхтаз псрерозподхлу :нэр-та из1но?„'хг!ког скл1"0.т::: с или г1д?одинамхчно£ реакдхг з за-гдль:{сг7 бгл-ч«! иг а сил:: на Ьггеряги нахилу, еялиз води, за ^находиться на палуб!. Заг^о.-тснзгня* рсзрахупкозх залгтасс?! злл редугнп коефхцхснтхз ДJ ггзрохидаэтэгз мгглггу «а загяз хзжгигзи-

ия; з Ц1еп :лл'си! рсзгл.;..-; •••здачс. про грапнчну ст:;-. л:.."-. , ст1ц1с;сть " у / бо^Юоо! качкк в у .лозах ди го ......::'.

хапяь, а такоя х в1тру. Застосовано метод гармонхчиого Салакс.г.

Ка баз1 цих результатхв у п. 2.2 розглянутнй взасмозв"язо:с початково! оетхйностх та плавностх бортовок качки для од:с- та двокорпуоних судсн. Згхдпз з ранхсо вхдогдши дани:.::: для олкокор-пускпх суден чим лхпше остхйнхсть, тп.\; мсиз спркктлква бсртова качка та навпаки. У катаг/лранхв- чим вице остОйшсть, ткм Схлыл сприятлива бортова пачка. У робот! одоргланх тагл фор;лули загс.;: ого характеру, з яккх обндза ранхие вхдо;.ц результат» ькплпвапть як охре;.а внпадки.

У п. 2.3 розглянуто вкзначення Б1дноснкх пс-ре:лц£ль в!д качки на зустрхчному хвилюванк! в д!а:;е?ралыий плохих катамарана та з зоешенього борту. Наведен! необх1дн! теорстичнх зале.дКост1. На пхдстаВ1. систематичнкх розрахункхв запроленоваш графики для швидко! оаднки в1дноснич перемхцень.

П. 2.4 присв"яченпй розрахункам в1дноспих перемхщснь вхд поз-довжньо! качки. Шдготобчх катерхалп вннесеш у додаток.

Процес б1дносних перемщснь вхд поздовкньо! качки при ненульо-В1й сгаидкостх характеризуется некульовим математнчнкм сподгвакняц /так зване зрушення нульово!' лшИ вхдносних пере.».ик;ень/. Це повязано з впливом корабельних хвиль та 31 змхнами посадки судна пхд час руху. У робот: запропоиовам усх необ>лдш формули для розра-хунку зрузення нульопо! лш11. для забсзпсчс-ннп розрахункхв вхд-носних перемщень б1д поздочнньо! качки послхдовно розглянум роз-рахунок максимально! ординати ампл1тудно-частотно! характеристики АЧХ/ в'1дшосних перемщень та вхдпов1дно1 частоти, розрахунок поправок на ненульом значения яЧХ на дукс коротких хейяях, виб1р

параметру .апроксимаг;1! АЧХ за експсриментальними або за стат::ст;'Л-нимя дан:гми, розрахунок кута зустрхчх з"сднувалько! :<снетрухц11 та :с?нльс-о1 псзерхнх, еплпв подводного хрила на в1дносн1 перемх-™ення при наякнсетх та вхдсутност1 псступального руху судна. Розгля-нуто рсзрахунок штегралыгях коефхц1снтхз, г^о доззсляпть одер^атп серела по дгаяазсггу курсових ::ут1з з1днос;и пзремщмгня, а тако:к вязначеиня до~~ини удару в умопах слсмхнху.

Результат:; розрахушехп порхвнпвалнея з данями експернментхз.

На базх розребл-пх та пр:!?.еден1 у п.2.4 анадхг.г-т та гра-фЬгнх зале~ност1 для зизнатз^ня стандартхз вхдносн'.гх перегл^ень та стандартов явидкостеП вхдчоенпх: перем1цэнь вхд поздосгпньо* .

Одер-ан! результата довзозллли розробнтя метод розрахунтсу до-даткового спору води рухозх катамарана на нерегулярнее хпялпгап!!. Рсзглгп^та дннамхка руху катамарана при перходл'~гс::у оходгенлх у воду з"сп;у!зального месту, а такс:- пллнз пхдподнзго геряла на додатет-аяЯ спхр. Результат:: резрахунгаз зрхв.члнг з г.а:пг?!г! егссперя-з.тгхз.

Л.2.5 пр::ов"лчзн:!:1 злзгачетпэ ударних нагаггтатань згд оленину з"сд.чу:г-лы:о!? кекзтрукц!'. Ударно гхдродтаамгчнз назактзлення на

ТГ_ - абсциса рз?рлхунковог-> ггерерхзу;

1- -

мае а на едякнцэ до гготта; V- - '.гсерхцхгнт, яням серзтьея до узаг:» гзтпгз Сгр:тз:-С2:;:: стру-

4» А " »•

• ^ > 2 > ~ :."., с;:. ; П1 I ст ь та V-';.--.

. Далх аиа.изуюгься два р1счоз;:д,: взасмод! I -.ого ¡¿ос-

ту з водогэ: удар та занурення. Як розр!зн:оучий куктерхй г.;;::о?кста-кс число Маха. Для обох ц:;>: випадкхв оапропоно^анх салггдгсс« для С|; . На баз! цих залекностсй визначааться ударах тиски, удар;и згинш момента, цо пов"язан1 з рухом катамарана як твердого т!ла, 1 д;д;а»ичним виг1бом, а тако::; в1дп0в1даэч1 цкм моьантгм удгр;а пр;:ско-рення. У додатках дана теоретична хнтерпрзтацхя експеринсптально встигавленото факту хснувалия шд час елемхпгу мосту з одного боку, сильних та короткочас:р. з другого - 61 ль- слаб:-:;": 1 довго-

часних ударних тис:лб. Розглянуто вибхр косфщхенту ~ >

де О,, , О , ^ - ударш тиски, густ;:на сод;: та свидкхсть вхдаосиих перем!щеяь ка ксио:»? удару. Наводяться росрахунков! формула дня ударних тисетв та пркскорень на нерегулярному хвилтавагах. '

У п.2.6 приведен! найвапливхш 'форкулл для роэрахункхв ходо-еост1 1:атамарана на тих1й вод!. Приведен! акалхтичн! залекност1 поправок до коефщхытв залииковога.та хвияьовога опору, а такой опору форми для катамаран!в велико! та кало! хядноено! доггжл з крейсерськоа та транцевою кормою. Щ поправки обумовлслх в гна^й шр! взаомодхпга кориових погеречних та носових поздовиах корабаль-ш;х хваль, I тому форма корми мояе бути використана як класифхкуи-чий фактор. Ц1 эалежност1 одержан! на баз! екслериментхв з моделями, цо винонал! В-А.ДуОровськпм, М'.Я.Алфер"свим, Ю.Л.Проскуряковим та С.В.Сутигшси.

Дал! ^озглшгуто загальш принципа внбору носового бульбу як Iнтерферулчэ го пристрою для одно-х двокорпусних суцен в залекност1 В1Д числа Фруда та коефзц1ента загальнох повноти, ! запропоновано спос!б впзначення поправочного каефхцхеита до хвильового / чи за-лшпеового / опору на вплив носового булы5а для катамарана. Крхм

того, роз глянут о вплмз носового пхдводного крила на ходовють та розрахунок залкзкозого опору аляхом перерахунку з прототипу. Частипу матерхалхз вннесено у додаток.

Роздхл 3 присв"ячено нормуваннэ морех1дних якостей морських дьокорпусннх суден. Загальн1 пхдходи до нормувашя розглянутх в п. 3.1.

У рлдпов1дност1 до запропоновано! В.0.Некрасовым терм1нологхГ " при нор;<уваьла морех1дностх розр1з:гяаться нсрми гранично! ст1йкост1 /тобто збзре-сння судна в умовах экстремального з1трохвильозого ре™.::му/ та тэхнхчноГ ст1йкостх / тобто спрэмсзисть судна викоиу-вати сзо! функцх! в умовах з1трохпильозого режиму середньог ытен-сиенсстх/. Енкскани!? анал13 приводить до виснопку, ^о при вкркенн! вчутрх~;ьо! задач1 на тгшьо:!у рхвнх треба мати таги но'рматизи'.по грагпгтнхЯ стхГ:;;остх - загалько! поздоггз1ьо! та поперечно! мхцностх, зантзллю! марк:1^ост!йностх, а такол. нспотоялпзансстх. 3 техзшшо! ст1йксстх - нормн" слемгнгу / ударнлх тнскхз та пр;:с?:гтень/, залнт-тя та сортозо! :сач::п.

Для розробки означзнпх нсрмат:{Е1п тлог^гптпгп с два лгл.-:"^;.

а кср?:а?изу п:с пгвхдг:,"о! гзл::чини з сптхпазацхЯ -

тйл слдг:;. При цъому проводиться псзух оптимального хсмлротЛсу ¿'^здзг.зэ плавппня та експс::гсгсэ е$гятисн1ета судна.

£77ГйЗ Сазуеться ::л таких дзох припу-еннях.

У. ? пра^лах о;;-сго хз тсзариств /наприклад,

1!срсь::сгэ Реггстру судноплазст^а ?я / егз зтЯьии? «кирхчгпгм зяяхги оякзплк-зЗ кс.-ггрсмхс м!к безпексэ плапакня ексномхчнсз с^л'-п?.*.-кхстз.

2. ОптимальниЗ хзгггрслнс 'птеттично неягио

з Прс'г^ла Лэрсьтгог'з Регхстоу Пуззхрнхсттз

Друг,;Л ц..л р^.-^осл;* у си: норг., " '"з - г "

но! поперечно! ьгёхыосг!. У зс'дстгу з ц;;:.. ргагавик с р;.. раг.у . ;:;,:ов1рност1 загпбзлх; цьо:.т>' ш:та:-:нз пр:гсЕ,:я«ш;й п.3.2. £ дьг. ходи до розрахунку Ь.:эс1рност1 загибел1 судна, в залечи ост! ьхд тего, я к; г:.; саме '-зшом берсться до у ваги час. 5' первому в;:пад;;у й!,юв1рногть загибе.« 0 — С?' визначасться нк

р1 - гу^,

(

де 1' -час; - функцхя ркзкку и I - терг.л:

слукби судна.

У другому випадку Гг4ас1рн1сть Р ~ (3 ' визначазться с залеглостх вхд досготср:.инов;:х ймов1рн1сних розподгяхв р,1рохв;:лье-ьих рс-л^хв. При цьог.у час кагляду, ш,о с необхшглм для одержанкя пара:,;етрхв довготерьянових розподхлхв, одного порядку з \ , цо 1 дозволяе приблЕзно ототогллти Q' та Q" .

П.3.3 присв"ячгнкЯ норцуванню загально! поздовяньо! мхцносп ка-тамаранхв. Перед ткм в додатках до д-„сертацх!' розглянут1 такх питания.

Розгляьуто сшвв1дно:л5кня :лк низькочастотннмп хвильовимд згин-никк момента!« для одно- та двокорпусногс суден. Рхзниця зиникае б пер^у чергу за рахунок впливу взаемодх! корпуехг на прледьану часу при виртикаяыай Клчцх. Розглянуто рсзрахунок ударного /вксокочас-• гетного/ згинного моменту, лов"язаного з ударами в з"сднувальну констоукцхс. Па пхдегахх здалхзу Д1:±еренц1йних рхвкянь динамичного згину в узапальнених координатах критично проаналхзовзди 1сн;'к>ч1

^екомендаш! я$одо сл1ввхдноленнк мг$ складовог частиноэ ударного, моменту, цо обумовле--". рухом катамарана як твердого тхл^, I акладо-вою, чо обумовл»на диналичним згином судна. Зроблено яксновок, до прийняттк тхе! чи хнло! «потези ^одо характеру взасмодх! з"сднуьаль-

;;ого мосту з водсэ / удар г::-: зануреннл/ слабо злливэд на ударнпй згкнний момент.

Обидах складов! ударного моменту являпть собою недшхйи функ-Ц11 впеотп хзнлх. Задача розробкн вхдпов1дких закошз розпод1лу з мэтеэ розрамушеу ударних момент!з на нерегулярному хвнлизаннг зве-дена до зхдомо! задач1 про находкення закону розподхлу двох випад-кових величин, до пэремномуэться. Оррсмим зипадком одерг.аних формул с рглення М.Очт про закон розподхлу ударних тнскхз.

Дал! розглянуто зизначення сумарного / низысо- та високочастот-ного/ ударного згннного моменту, х в::кладено спосхб визначення нор-матпвяих залезюстзй. Прийнято до узаги данх кодельних та натурннх експзркмент1г, а тако- вимогу про р1в;исть ймозхрнсстх вхдмови .для катамарана 1 для одпокорпусного судна згхдяо з Правилами Морського Регистру судясплазстза.

На цхй Саз! у п. 3.3 казеденх тага норматив»! фор:улп:

де »"Д ».у— сумарпиЯ зпппиЛ момент для гетамарана;

¡'■^ - 1П:зь::о':астот:тнЯ хзнльсвий згигпгпй момент, цо зизначено для одного корпусу катамарана як "днокорггусного судна згхдно з Правилам:: ;>рсьхогз ?зг!зт?у суднсплазства ;

'С - поправка до низькс-гстотного зпптого моменту на ззосмо-

',;*„- поправка гксонэчастотнпй /удар-пм/ згинняй момент.

У д::-;рта::х" ::азедз:и фзр^-ули для К-, та К^. 7 д. 3.4 резглянуто норгг/зачня загально! поперечно! М1гд-:сстх.

Назедонх зпдд-зтос?! для пхнхналько носбххдня: дло-д попдоззпьогэ дзргр1зу стхнкн, верхиього та гпглтього яояскхз зхзхзалазггязг^ брусу лги пад^еетс-у згних -) гттгг-дьг-;^ характеристик мазан-

?ат.ень па зЧ'Л^уьояььшг г:-:-. «¿з^фон**^ цо врахо:.;- - -- „и.• V Б1Д технхчло! геор! I сгину бале:; тс. пхдеугозухлння наг.^:::?.::^ ¿1а-н.:х склое;;х фактор!в. Б1льз детальк! нзр;.:л з Еизначзккг.л ьццнпх рез-шр!з. ус!х зв"кзкхв мосту на цхй с?ад!у не потрхбш. При иормувапн! ьикористано технхко-еконоьачнлл П1дх1д.

У додатках приведен! аналшгчш залшпюст! для хнтегральн;:::

Хбильоеих навантакень на регулярному та Н2ре1улярноку хыипзвакц! . в '

останньому вкпадку розглл'З'то короткотерглновий розподхл статпсткч-них характеристик хбильовиу навантакень за схемою найтя^чого реки:,-у та довготеЬ'М1новий розподы, проаналхзовано зв"язок М1к дзока ц:;;.:;: пхдходаки. Дал! розглянуто визначення максимально 1.:с.~:шгих наванта-350нь на з"ехщувадьний кхст I огркмгно вхдповхднх норы-тиБн! зале:Ь:ог-

м. Розглянуто вшит слеахнгу посту на загальну поперечну ыщ-гхсть та Ензначення поправок на В1дступи в1д технхчно! теор11 згину балок. Приведен! анал!ткчн! та графхчнх залегиост! д,тя коеф!ц1снт!в бозяек:: по нориальним та доткчнкм напрукенням в умовах сикетричного згину, антисииетричного згину та скручування з"еднувального мосту.

П!д час росробки нормативов викопувалась вкмога, :цо5 зла;.: з';сд:-!у-вального мосту наставав би не ранхше втрати ост!йносм.'Ця умова с аналогом в1доыо! вимоги академхка О.М.Крилова длл однокорцуенкх суден: судно повинно тонути, не перекидаючись.

П.3.5 присв"ячений норцуванна характеристик плавучостх та ост!й-ност! катамарана. При нормуванн! плавучостх ставилася задача розроби-ти норки, аналог!чн! !снуачим Правилам про ганта^ну карку Г.Ьрського ?ег!стру судноплавства РФ для однокорпусних суден. Попередньо у додатках розглянуто базовх принципа нермування, ^о прийнятх в дхичих-Правилах про вантажнг марку, га прийнятх до уваги особливост! дво-корцусно! конптрукцй Це дозволило запропонувати у п. 3.5 нормативна залажност! для поправок до йисоти надводного борту / ксрпусу

однохорпу^'огэ г;

сочлсллсться згхдно

з Правилами про вантаз»у марку длч одноксрпусного судна/.

При, нор!.<увашй octÍííhoctí прийнято за основу критер^ ппгоди л у форм!

М- перевертаячий момент на ти;:£й вод1 :

л с?

■7*> - рсдукцгйний коефхц1снг на еплцв хвнгазання.

На базх анализу .дэташчного нахнляшя катамарана л:д взятию:! в i тру та "гиль у робот! отр:п»5н£. нормятивнх залеглсстх для

;п;лхб. Резглянуто внзпаттпетя учозннх розрахунковнх тпскхв вхтру та ■ ашштуд качки, -до вхксркстг."; у 'розрахунках хил та ^ . Зднористан: прппу^зння про рхвнхсть ймовхркостаП пэревертання одно-корпусного судна та катамарана згхдно з Правила.!.^! ;.5орського Регхстру судноплавства. При цьому псчаткова поперечна метацентритна висота па sep2!;hí хвилх, его naöirac з корми, повинна лнпатися позитивное,

П.3.6 прпсв"ячений нормуванкю непо?оплязаност1 катамаран!в. Попзредньо виконано аналхз Правил Морського Регхстру судноплавства з непотоялюваноси .Зроблено висновок, чо залилок плазучостх та ос-tí;:hoctí пхсля полкодхення.якнй реглакентусться цикл Правилами, яризначений для того, цоб вктримати Д1ю вхтру та хвиль, хоча й на-Оагато слабкхппх, нхк для непозкодт.еного судна. Показано, зо справед-л'лвпм с сшвз1днозення

(4 )

за умоз наягностх чк ~хдсуткосгх скулогих

р 1 г.

до ¡"^ - ймовхрнхсть винпкнення зхтрохзкльоиого р&диму, пара-мотри якого використовуптьоя у нормах плавучост1 та сстгйностх не-полкодтеного судла; те ж само для пспдсоконого судна;

эд-^.е

прп ~ ймов1рнхсть полкоддання.

З^мзтса визначення, в якхй ¡лрх модлпво перенести на ката ■ марани з однокорпуснпх суден шувчх нормативи цодо кигъкостх В1Д-сзлсхз, затоплгння яких катамаран повянзн дитркмусати, виконанэ по--рхвкяння розмхрхв поакод-.сення при з1'т;:лзннх двох сдпокорпусних суден з катамараном. Близкхсть одор.-;аннх резудьтатхв досволяс приблпэ-ко перенести на катамаран вкмогп Морського Регхстру судноплавства Р£ ■цодо к1лькост1 затоплении вхдсйав, г;о повинно Елтримуватн однокэр-пусне судно тхеХ довдики та прнзначзннл. Однак перенести на ката-марани */.мов1рк1сн£ порми азархПноХ дд.-дудсст::, цо прийсих в Праги-лак Гюрського Регистру сусюялаБЗтгг. с 19г?7 року, не о додлдзкм. У ддсортацхХ показано, до модллзо рооп^-^сг.л ни кахадаеаип тх видаг;:

Празкя, цо дш-ц: до ЮТр. /;.д:;1дд.;1н:>11: но додд;1д! с-дла зад,:~ ..л; дддзоднего боргу п^едл иг, - дс:,.д...:Д ч'.-"--" . . .д.д у ,076

1д::ол:;одд;;ло.д ..... „■ .-„„.с,:; д.;:,....... ¿яду сксгч-мат^ч.;.-.

показало, цо ид -д подлод-длего судна ооч.:;;-

„д^'.-ьз-а при 'с; / с ...-¿«У , под умезному розрахул--- Оьему тпгпоэх вггру, цс сх^ц^с 1,1 д ;.с зоддчдлл для допол-'..з^гитого судла.

П.3.7 арпсоиячиниГ1 пор;.у^анлд :.ара:ггеркс^и«; таягхчно! стхйког-- удаоддд тг.ск!^, ударнид бортозех г.ач-

дд та зал^взиня. При нармувг.д:-ц удаслд~; т::з;:>з розглянум тгд'ико-..каяглгчлп:! п:дд.:д, нормуванля додо пзрогоБЭ.' одлддосд: поб-ззп^с..;; л кзеучз: дддд:. мое.".'.

едено г.схогу усгод>.:?:;аст1 нор:: з¡патшл з борту та бортево* "ачки, абп з ростом штенсипностх хвплсгання палубнх рсботя з-за заливания та з-за бортово! качки щтаикллися б водночас. Розглянуто вИомз з натурнлх випробувань деякнх катамаранхв явк;ге так званого ¡тгопору, коли одночасно вкникз'зч! 1нтенсивн1 бортозх та кильов1 ко-л::ва!1ня рхзко погхргуоть укови г:иття та працх на катамаран!. Визна--:з:!1 ф1зичн1 причини впннкне!п1л цього явп~а та дан1 рекомендаиД! г,о до г!ого усунекнл.

Роздал 4 ггр::св"яч'31:кй фср:.:ув-г:к:э' та чослад-еннта иатематичнкх ?;оделзн двокорпуснпх суден.

1

У п. 4.1 вкконано аналхз практичного внкористання матскатично-г'о моделззаггня огло- та дзокоряуснпх суден. Зроблено так! голов::: впсновкн.

I. ОсоЗлизсс?! 'дзоксргусно! конструкция призводять до того, т^о область з:.пнн частини пауп:з?р:в, цо опттизутзться, у сп!вв1дно~ •пениях (I )- (3 ) - таких, як довгина, габаритна ширина, осадка -виявлястьсл дукз гузькогэ. Ц1 параметри с достатньсп точнгста мокуть бути гизиачеш вке па верхьому р!в:и внутрхзтьо! задач! /див. кал Л/.'

2. Т1 класи суден, для яких вкправданим с пикористашя деокор-пусно! конструкцхI - судна з домхнуючими фуккцштьними пхдсис-темами / терм1нолог1я Б.А.Царьоза/: цз пасзкирськ!, промисловх, чауково-досл!дн1 судна,судна-кснтейнзрозози. Для таких суден чуттс-з!сть функцЛ г.эти до вхпхилекня основных елемент!в в!д оптимуму звичакнз невелика.

3. Для дпокглпусних суден характерного е дуг.е велика к1льк!сть признэчень та класгз при невеликЬ"; / часто-одкночн1й/ тальксстх суден косого класу.

Все це робить корисниы максимально спро^екня та ун1фхкац!о математичних моделей катамаран1в. Цкц питаниям I присв"ячен1 п.п. 4.2-4.5.

II.4.2 присв"ячзний прояснению ыс:кливоетх роздхльно! оптпмх-зацо! основних елемзнтхв, характеристик теоретичного креслення тг. загального розтааування. Виконаний у роботх чпсельний аналхэ з зикористанням методу об"ективно обуыовлених оцЬюк подтвердив ыо;:.-лив1сть визначення основних елсментхв окремо в!д характеристик теоретичного крсслення та загального розталування для таких клас!в катамаранов, як вантадно, промясловх та науково-дослхдно.

П.4.3 присв"яч2н;гл анал13овх р1зня складностх матгматично! модел1. Розглядааться ступхнь складностх роз^ахункхв критер1Я сптимозацо! / або функцо! ыотп / г , обмехень Ч; , а

такой кхлыасть та номенклатура об.т.зг.снь. Кайболы схладним в;:йх,-ляетьсл ссташз питания; для Цого вкрхпсння треба виходлтп с принципов:

- нош:-пслатура оомс;:;;Ц31..:;:ка Сутл !.;1но;:-::ьпо достат::'-.--1.:

ррмацЪ для рсзрахунку ;;о~::ого сЛ".око;:кл;

- . порккно о'утл су^хснс :.;2;:г соис;а, тоото с;;стс:.:;

• \

т о роенянь е"шу

М.-и .$ ~ О; Ч* )* . 1<с о ' (5)

П1Л ' I О- / )

■ - - сд • ( а

де О- I 2 I - ппзспггиз: запаек л: сбгтакекиг.г. титан нер!Ен<,стг?.

I ' й

та рхвностеГ; вхдпоз!дно, мае бути су;аспсю:

- обмеяення маять бути чуттсвами до змш параметр!и, г^о опти-М1зугаться.

У робот! ус1 Ц1 аспекти вкбору ¡алькост1 та номенклатур)! обме-г.ень проанал!зозан1 .для катамарашв.

У п.4.4 розгляиуто визначення номенклатур!! оптпм!зован;:х пар-.-г.:зтр!а /тобто компонент ьэктор1з /\ та '}{ у формулах < I) -(3) та ( 5 ) -( С ) . Розглядаяться три групп таких параметр!в:

- еоличнни, е;о характеризують гаоаритн1 розмхри / дозт.ина, габаритна сирина, осадка /;

- вслпчгаш,- цо поь"язаи! з габзритнкмн резмхрамк / зкрина одного корпусу, горизонталькиЯ клоргке, кое-Нхцеи? загально! повнот::/;

■г величини, г;о 'не пов"язапх з габаритными розмхрамн /вертккалъ-нкй клхренс, зхдетань носого! перебор:::: з"сдкувального мосту эхд косоного перпендикуляру, висота- хеилх 3-/5 -забезпзчзннсстх, з лгре-виденням гко! починасться змупене зни~е1тя ипидкост! судновоием/.

На основ! одер-?:аних у п.4Л результат!^ показано, с;о перах днх групп величин з номенклатура оптимхзованих параметров коз-уть бути, виклзчен!. Кхлькхсть !х зшгкуеться в цьому вкладку з 7-10 / така приблизно 5'хнк к!лькость в математнчних моделях очнокорпусних сул/зн/ до 3-4. В цьому випадку мсклиЕе застосування методу вархзц!и.

П.4.с присв"ячений питаниям ун1Еерсал!зацх! иатеиаткчнлх мол,еле> морських катамаран!в. На мал. 2 пунктиром пид1лена ун!версальна час-тина матекатичног модел1. Вигляд аналхтиччих та логочнкх залежостэ;':, 40 складапть унхзерсальну частину математично! модело, залечить ?.:д таких параметр!в:

- району плавания i пов"язакого с цим кл-асу Норсъкого PericTpy судноплавства чи Ьгдого клаеифхкацхйнэго товариства;

- закдзденого в модель егдирпчного матер!алу :;одо ходовсс-т!» морехккэстх та oobhíehíx хвильэвих науанта-:-:ень.

Таким чином, з видхлеких пунктиром блоив мог.ша створпти ун1Е-зрсальну частику математики! модзлх. 1нз! блоки нпжчого рхвня енутрхляьоГ зчд^чх / розрахунхи навантадонни мае, мхеткоетх, еконс-мхчш'х показняк1в, корксного ефэкту/ будуть зале^ати В1д пркзначон-

кя спрэектоваксгс судка. Тут кокна прпПн-.тц за основу рекоменда-цхï по однокорпусним суднам т;:х ~.е клд-лв.

П.4.5 npHCB"K';¿Hsi¡', розрахункам навантзлення мае судна. Для дэсяпюиия кеобххднзг точаоогх на !;;дд;:.о:.7/ picxii r::yr?ic::iboI задач! с ворисихм гмлзанкя гдг.по £5-30 стдгх.я:,:. Рсд-

«издугз з-асоО':: до удагп в;::.,or r.riiz:гэстл в роз? »хупкех t:a-

•-:» ксрпусу у склад! екахБаленткого иоусу ..••асл зпедиувальногс осту на баз! зап?спонсво$'.::х у п.п. 3.3 та 3.4 ;.спм. Пр^;:?декг рс-¿/льтати систематичних рсзоаху: дг;. Е/мхрндда мае:- дднувал:.-:;сгз . .гст/ ::'с::гддду: " ;>ц:.:од;: _,здо 'гос-;озт: ;;двдк7 \

у долаткгс: прдгед^::: анаххт:!чн1 зи. .-.--от! для сц!к:::: втрат -..kskîcti катамарана, а такс:: г.рхблнзн: для втрат зэиа-

:cri однокорлуенпх суде:-: на casi натур;-..:;: експ-зримзяпв. На ni»

оеруч:; такзд до увагк розреслену резрахунку дздагкз-

<гс опору на хзклях, у п.4.7 сдержан! наб.идпен: залехчостх длл

дгддкосг! хагамарака ка хзилзваг-их. При.1 .-:го до уваги вплдз . дг: riere крхла . Вкхонано порхзняння з дандм;; катурннх та мод;лд-

| .-ЪзроСда тежх'леогэ завд?л.,-::: /Vспигкл задача / I Знутрг-ия зал аса I

ВерхнхГ; р1веш> гнутрмчьо!' задач!/д;ш. малЛ/

Ьгсаи.Ч р!вснь г.нутргсньо! задачх.Визначення 1. сптимальних головнях олементхп__

Порэв1рка

шстк0ст1

гозрахунок наванталеннн мае по 25-

, --

. и озрахунок характеристик тиххй вол:' _

хоцовостх

Розрахунок пзитерхя еезктивноетх !

1 1

С

-^--:-Л

г озрахунок та перевхрка харакгерисТ}

тше мореххднсст! на зустргчному

! !

5ормузання

0Л01Г/

о5мечень

I озрахунок та перевхрка харакге- ■ ; ркстяк" морех1дност1 на з'/стохч- >.! •;:;х кузсопих к'.'тах_" _р |

Розрахуногс мае корпусу та мосту ' I за уковама мхщеетх" ___

¿аверлальяз

зизначенкя головнях -

Розрахуногс втрат пвидкоетх на хвилеваннх _

"1

ЗНЯ^бННЯ ХЯ03.1СТ60НСТ11К лхдс^сг^чр

====^—:—г-:-'" ""

Теореткчне креслепня

загальне

| Кортг/е

Пср£вкяяьшгЗ анал1з одно-та"двокоргтусних вилантхг

Проекту р. акня альтернативного однокорпусного ваг!анту

Мал. 2. До видхлення умверсально! частини математичноЗС модел1 катамарана

ц___| - ун1зерсальна частика математично* модел!

У п.4.8 анал1зуеться, яни чином наведен! у розд1лх 2 методики для розрахунклв характеристик морех1дност1 та наведен! у розд1л1 3 норматизи Mopexi^HOCTi сп1вз1дносяться з практичными данимп по ряду катамаран!в. У п.4.9 розглянут! питания впбору критерии оптимхза-цП для деяких клао1в катамаран!в.

Даш розд1Л1в 2-4 заверлують розробку алгоритм!в для вирхсення Ечутрхпньо! задач! визначення головнях елементхв двокорпуснлх суден. Подальаим етапом повинна бути розробка пхдсистем - теоретичного креслекня, запального розтадузання, корпусних конструкций та in. У .диоертагц! розглянутг. розробка тхль::;: однхс! шдсизтеми - теоретичного креслення. Цьсму питанию присв"ячзно розд1л 5, а у п.5.1 диекутуеться математпчна модель задач: оптиглзацИ носовик обвод1Е. Логичною постановкоэ такс! задач! будл

- зг1дн0 хз задание гслоеними елздзнтами, беручи до у саги обмедення, 30 повпязанх з ссоблизостями судного! поверх-«, ¡л:значи-?в такх обводи судна, як! сх.глов1Д2ли б налкрад-д: показникам ходосос-.::: та мороххдност!. Подальллл аналхо ьодс до та::;,и виекз^лв:

•'. При розробцх оовод1Б 1:атд:.:арад1„ с дсднп! i: ходовое?! с мод-;;•'..:■: .д.'у:лд:!:з>; _г д. ::.::: голо. дддашямл ддл од: д.' д.ого спид судд;. .. даПбхльдод :д д::.: гид. пройктуиа:::;: д лг.длрелд.

■ «.«гкна пдддел::: дгдглдерлзт::.; сломхпг г 'nziCjtis.iv.ot доло'Дукц;:

■ з;/сгрхчнок/ дзил д:.:::;!. На дарахтсригт:::.;; слд:.:и-:гу суттсво зпл;:--з дерма кадЕодних та гйдв одних oösosii: к нссовхй частил! /в!д

лозового перпендикуляра до 4 теоретичного длангоута/.

3. Вархац!! п'дгодних обзойв у нссоггЛ чаотпнх /тобто переххд . .'д ; I -п?дхбно! езрми длангоут!е до У - .-ccit-koi/слабо пили-дт лгдоглсть.

Г,ор:.:п носов::;: обзодхв, яка в1дпоз1,чал?. б мЬимуковх сумарного /вхд

удархв в корлуси та ьпст/ ударного згшшого моменту. Оптимхзованими

Параметрами в цьому випадку будуть характеристики, що е ^теграль-

нимм по вхдносеншо до оор-.ш носовнх обвод1в /коефвдснт розвалу бортов, коефхщснт Лхделя ^Л^Ч Де » ^ ~ коефщхенти повкоти конструктивно! ватерли-и! та поздовхто! повноти^а т./. Система обмекень задач! мае за мету забеспечитн суднову (|юр1лу оо'во-;цв. мо"!л:".з1сть-розт.ищення ямрно-ЗЕартоЕного пристрою I утрима:п:я 0ПТИМ130Еакнх пзрамзтр1в у прийнятсму з точки зору ходовое« д1а- . яазон1. Як теоретично, так 1' грунтуи^г».сь на приведения у дисерта-цх!-розрахунхопих даних доведена змхстоен1сть-компром1сно! задачх. Методом с6"сктиено обумозлених ощнок розгллнуто пзаемозв"язок • поставлено! задач1 та задач1 оптпмхзацх! осноених елементхв.

У п.5.2 розглпнуто катематичну модель носовнх обводхв.що являе собоз сукутахсть анал1тпчйих гале:лностей для розрахунку кр::тер!я оптиг.изацхГ та обме:".енЬ' як фушпцГ виххднкх даних.

Вплив форма носових обвод13 на амялхтудно-частотнх та на фазово-частотн1 характеристики лоздовжньо! качки невеликий. Але на в1днос-перещцення вхд качка форма обвод1в впливас суттзво. Встановле-но,~о цзй вплив Еиявляеться через динамхчний шдйом при качт! та зтсзення В1Дносних перемщенъ за рахунок нелхмйних ефек«в з-за розвалу бортхв. Тому у п.5.2 проанал1зоваш числеши експерименталь-Н1 дан1 по однокорпусннм суднам, запрояоновано кснцетца розрахунку динам1чного шдйсму при поздое;-::н1й качгд та систему емшричних кое-ф1щент1в,■за допомогса яккх моула приймати до уваги еплив розЕалу бормв на в1дносш перемхщення.

Дал! у п.5.3 приведен! результата експеркментального досл1д*ення характеристик слзмшгу з"еднувально! конструкц1Т.Цх результат» енко-ристан1 при розробц! математпчно! модсл: носоеих обводхв. Об"ектсм

експериментального досл1даення була модель пасакирського катамарана у масштаб! 1:14. Експеримент проведено у дослглному басей.нх СПб-Мсрського техшчного ушверситету. Пхд час експерименту проводилась перевхрка умови виникнення бризок при качщ та вплив бризок на показания датчик1в В1дноених перемщень; вим1рювалися також I ударш тиски.

Розглянуто також розрахунок ординат теоретичного креслення за знайденими 1нтегральними характеристиками обводхв носово* час-тини. В1дповхдн1 алгоритмн, запропоноваш ранше В.В.Ашиком та Х.Декенбх, були доопрацьован1 в дксертащ!.

Роздхл б присв"ячений пор1вняльиому аиал1зу одно-та двокор-пусних суден. У п.6.1 розглянуто кояливх ПХДХОДИ ДО ПОРХБНПННЛ I зроблено тгш виеновкп.

I. При порхвнякнх одно- та дво.сорпусних суден корпсним с бра-

'.и до уваги р13ну ступшь забезпочення бозпоки плавания. Так,криге-

рЫ погоди к' / див. формулу 4 / мог.;о бути у катамарана на п

порядок вг.'дцм, шк у одкокорпусного судна. 3 другого беду, у катамарана треба рахупатпся з нскульсво'.з Г;:.:свхрн1ст» здгдо'слх ь-са

перелому з"сднуваль::оги мосту.

2. Точгпсть розр .чу:;:;! 1: и::с:;омх-;аого к~::го-

р£я у двокорпусних суден п:-вс;;;;::;. 1 ко?! казак по кри-

терию и? заведи с показ."!:.'.;. Тому кс^::сас: розр.г'иЦ'ТК альну задачу.

Огке, у п.5.2 розг.дг.ну?о маа«а:;и шд*:£д до порхьи;чды:ог-о акалхзу, коли беретьсл до ус-ги р1е:п$& о^бсопачск*:!» бсз-

пекк плавания одко-тс. д::с::орпус;п.х иуд;..-. Пр:, с^номЬ;;::;:

г.гнтергГ: Д-ДО ;,.;глял I ко схд

ксст: з-)г.:бэл!.

У п.6.3 розглРнуто багатокритер1альну задачу оптимхзацгг елемзнтхв' катамарана з подал ылим порхвняльним аналхзом на баз1

методу послхдовних поступок. Цел метод у рангле вхдомхЯ форм1 вхдно-снвся до еврхстичних метод1в, елементи вольового ркзення обумозлю-валися призначенням поступок та вибором схеми ранлування критерПв. У дисертацх! пропонуоться зас1б формалхзацх! методу посл1довних поступок пляхом використання хнформацх!, що г.пститься у математич-н1й модел1. Величини поступок пов"язаш з похибками оозрахунку крите-р1!в, а раняування крнтер1!в, цо являють собою характеристики море-ххдност1 та м1цност1, пов"язане з ймовхрностями вхдмови по цнм крн-терхям.

Перелхк науксзих результат!в, :цо винс-сяться на захнет.

■В дисертац12нхп рсбот1 одержан! та виносяться на захкет та;а основн1 результати:

1. Загальний методоломчний П1дх1д до ргаення внутр1шньо! зада-чх 0:1тим1за1Ц1 е'лемент1в катамарана.

2. Методики попереднього вибору основних елеменг1в катамарана у початковому наблиненнх / верхшй р1вень внутрхеньо! задачх/, а також наблшкеш засоби розрахунку параметр1в статики.

.3. Сукутксть методик розрахунку характеристик мореххдност! . катамарана в полокенн1 лагом до хвиль / вхдносн1 перемх^ення, амплх-туди бортово! качки, параметри в!трохвильового нахилення/.

4. Сукупнлсть методик розрахунку характеристик мореххдностх катамарана на зустр1чно'му хвилюваньл / В1днссн1 перемгдення, додаткопий опхрна хвилях/.

5. Методики розрахунку характеристик ударно! взяемод1! г;"едчу-вального месту з волею /ударнх тиски, прискорс-ння, згиннх мементи/.

6. Методик»: врахупанчя р.пливу ласивнкх т~-стоко'ояач1:1 поздеп^ньо! та бортсро! чачг-и .ч-а характеристики мерехх

^ л ¿0

7. Метод розрахунку впливу носового О'ульба на ходов!сть в зале~-нсст1 вх.д числа Фруса та коеф1ц1ента загально! повноти.'

8. Загальний методологхчний шдххд до нор.чування характеристик мхцностх та мореххдност1 / враховуючи узгодасен1сть нормативхв/.

9. Апробован1 на практик пропозицх! цодо нормування характеристик гранично! стгйкостх; загально! поздовжньо! та'поперечно! ы1цност!| начводного борту, остхйностх, непотоплюзаностх.

10. Апробован1 на практицх пропозиц1! ¡додо нормування характеристик техн1чно! ст1йкоат1,'ударних тикав та прискорень, заливания, бор-тезо! качки.

11. Спосхб визначення можливост1 чи неможливостх розд1льно! оптк~ М1зац1! голзвних елемент1в, теоретичного креслення, загального роз-тадування.

12. Ыетодолопчний шдххд до оптюизахд! елементхв двокорпуснли су^ен, приймаючи до уваги вел.иу кхльысть !х плас1в та ггризначзнь

х малу сер1йн1сгь.

13. Методологхчний гхдаад до оптпмхзадг! нососнх сбзолдв за критерием мхнхм1зац11 характеристик сломхнгу у модллсому д|апп:.снх

. . Засоси гтр:......уы;д лаедгаСного сл.лту у гхдродина:дч-

!..-'.' скег.грпмекп при оцхьках уддсних ткскхб.

¿6. Концедщя розрахунку длнамхчлсгс гд.дйому доди при поздовжГ; гп-гд.: одно- та двокээпусних судгк.

16. Концепцхя порхвняльного аналгзу одно- та дэокорпусних суд-,.-: / м-лг-51 на увазх рхзний ступхнь забезпеченчя безпеки плавания/.

Т7„ гормалхзацхя ев?хстачного методу послхдсд-лс; поступок з мо;;о«/ гнкериотання у дорхзняльно.цу ааалхзг осю- дзокорцусшп: суд-;..

Пхдсумков! висновкн

1. Проведене теоретико-експериментальне досл1дженкя дозволило створити методи та нормативну базу проектування морських двокор-пусних суден. Таким чином здхйснене наукове обгрунтування перепек-тивного 'техмчного рхпення^ реал1зац!я .якого дасть суттеЕий внесок у науково-технхчний прогрес.

2. Результат!! виконано! роботи мокка пхдсумувати в таких осиоз-них тезах:

'розроблен! загальн! прпнцйпи формування математичних моделей катамаранхв; '

- розроблена нормативна база проектування морських катамаранхв у виглядх критзрхальних си1вв1днолень, до регламентупть вимоги до морех1дност1 та глцяостх; . ' •

- створеш 11сленерн1 кзтоди рглешш загальнопроектних задач для двокорпусних суден;.

- виконано прак'тичну апробацш комплексу розроблених алгорит-мхв та обгрунтування проектних характеристик катамаранхв у Морсько'у , ?ег1стр! судноплавства Р§, Р1чковому Рег1стр1 Р£> та у ряд1 провхд-них проектио-конструкторських орган1защй.

3. При проектуваннх морських катамарамв з мэтои найбоьз повно-го використання резерв1в та мохливостей двокорпусно! конструкц1* за-кливим е прийняття до уваги вимог цодс- мореххдност! та м!цностх.

Список опубл!кованих наукових ггоань

I. Критерий достаточной остойчивости для катамарана.// Судостроение, 1931, № II.

2.0 повышении точночти метода И.Г.Бубнова пута.1 использования промежуточного щ>ототп:-.//Судосгросндг.- 1333, I? II.

3. Общие принципы расчета. патера сг.оростц катамаранов ка • волнении. //Судостроение, 1925» Р 10.

4. Анализ исходной Екф°рцац^2 я?^ форадроплшз математической модели морского ка®адарака..//0удосгразаив.-12БЗ» £2. '

5. Учет требований к мореходксгш прзеггг^рзд^-сдз карских катамардлоз. //Судостроение, 1Э335 $ 4.

6. Вопросы нормирования непотопляемости цорск^п: катамаранов.//Судостроение, 1989- 1- 8.

Сопостав;,дольний анализ одцоасрзуспгг; судоа и па'-г.:.^-'■анов. //Судсстрзи-'по, 1950. Р 5.

£. Некоторый аспекты проекгдра:-д:д^: гссастпческого чорто~

двухкорпусного судка.//Йудост?а:д-::^.~1991Л1.

9. Расчет и норжрогхакз уда?::^; усиорсагД ДДД глхс^раги.. //Судостроение.-I992,Г6.

10. О полноте и унивсрсаласацц:; алтслатдчггдиа мэда^ .'■"■уххорцусннх судов. //Судосгроенхй.-1934..;Г.1.

11. Проверка остойчивости двухпоряугпэго судгй га иэдуя^ц;

12. К нормированию остойчивости морских катамаранов на больших углах крена.//Научно-технический сбориик Регистра.-Л.:Транспорт. -19&3.-Вып.13.

13. Приближенное определение волновых нагрузок на соединительный мост морских катамаранов.//Научно-технический сборник Регистра.-Л.: Транспорт.-198-4.-Вып. 14. •

14. О двух методах расчета бортовой качки катамаранов.// Научно-технический сборник Регистра.-Л.¡Транспорт.-1935.- Вып.15.

15. Определение условных.расчетных амплитуд качки в задаче нормирования остойчивости морских катамараноз.//Научно-технический сборник Регистра.-Л. ¡Транспорт. ■-1983.-Вкл.16.

16. О стандарте общей продольной прочности морских катамараноз,/' Научно-технический сборник Регистра.-И.,1991.-Вып.17.

17. Анализ динамики опрокидывания двухкорпусного судна. //Научно-технический сборник Регистра.-!,«. ,1991 .-Вып.17.

1С. О нормировании общей поперечной прочности морских-двухкорпус-ных судов.// Научно-технический сборник Регистра.-Л.¡Транспорт.-1591.-Вал.18. -

19. О форме аппроксимирующей зависимости для модуля передаточной функции откссктелыпп: перемещений при продольной качце судов на • встречном волнении.//Йрограммние и аппаратные средства вычислительной техники и автоматизированных систем /сборник научных трудов/.-Николаев.-КШ. -1992.

20. О сравнительном анализе одно-и двухкорпусных промысловых судов. // Труды ЛКИ " Актуальные вопросы проектирования судов", 1986.

21. Сравнительная оценка одно- и двухкорпусных контейнерных судов по критерию реализации потенциальной провозоспособности.

//Груды ЛКИ "Проектирование морских судов и плавучих сооружений", Л.-1937.

22. 0 взаимосвязи норматива по разгону винта и потери скорости для катамарана. Труды ЛКИ "Проектирование морских судов", Л.-1983.

23. Учет обдей продольной прочности при оптимизации элементов одно-и двухкорпусных многопадубных судов. //Судостроение /республиканский межведомственный научно-технический сборник/ - Киев-Одесса.-1931.-Вы .30.

24. Предварительный выборкоэффициентов обдей и продольной полноты перспективных двухкорпусных.грузовых лайнеров.//Судостроение /республиканский межведомственный научно-технический сборник/ -

К:: зв-0 десса.-I9SI. -Вып .30.

25. Задача об эквивалентно;.; распределении поперечных переборок ..а двухксрпусном су дне. //Судостроение /рсспублл::апс;с;.:*: :.:,.>:.:ездомст~ «енныи научно-технический сборник/ - ь:::ев-0дссса.-1£с2.-Еш.31.

-.э. ; точт.-едя;".' спд-гоб расчета вертикального длкренов Д5у:<::;р;г/с-•.дгс .гудна с учете;: :..,.:. ::г-.//Судосг-роекне /республиканский меддд-; „«тьеачыЛ научно-технический еборнпк/-К;:ев-Одесса.-1952.-Вып.31.

?7„ Влияние гео.\;;тр;;ческ;п: характеристик носового бу.тьба на „-до эффективность. //Судостроение / респуо'лнканекий ызнзедокзтвен-кай научно-технический сборник / - Киев-Одесса, изд. "Вида скола", 3355.-Выл.35.

25. О влиянии носового бульба на ходкость катамарана. // Судэ-сгрдение /республиканский межведомственный научно-технический сгзрник /-K»¡?b-jze:ca, изд.. "Вида зи-сола", I9S7. Вып. 35.

29. Определение- ударного изгибающего монекта и ускорений от слеминга для катамаранов на регулярном и нерегулярном волнении. //Судостроение / республиканский межведомственный научно-технический сборник / - Киев-Одесса, изд. "Вица школа" , 1938.-Вып. 37.

30. Теоретическая оценка диапазона углов соударения при сле-минге соединительной конструкции катамарана. //Судостроение

/республиканский межведомственный научно-технический сборник / -Киев-Одесса, изд.' "Еица пкола" , 1989.- Вып. 38.

31. Определение полезного эффекта при сопоставлении одно- и двухкорпусных транспортних судов. //Судостроение / республиканский межведомственный научно-технический сборник / -Киев-Одесса, изд. "Лыбидь", 19Э0.- Вып. 39.

32. 0 сопоставлении уловов одно- и двухкорпусных промысловых судой. //Судостроение / республиканский межведомственный научно-технический сборник / - Киев-Одесса.- Изд. "Лыбидь".- 1990.-Вып. 39.

33. Постановка многокритериальной задачи оптимизации элементов двухкорпусного судна для сопоставления одно- и двухкорпусных ва- • риантов. //Судостроение /республиканский межведомственный научно-технический сборник / - Киев-Одесса. - Изд. "Лыбидь".-1991.-Вып. 40.

34. Учет требований остойчивости и плавности качки при проектировании катамаранов. //Сб. НТО им. акад. А.Н.Крклова.- Л.: Судостроение. -1977.-Вып. 251.

35. Определение основных слементоэ двухкорпусных судов и начальном приближении //В кн. "Особенности проектирования судов пор-спектизнь'Х архитектурно-конструктивных типов'.' -Николае.-;.-I9&J.

2о. О БЛ1ШН1П! носового подъодного крыла ¡;а мореходность катамарана в отсутствие хода//В кн. "Оссис^-юсти проеггпгаоЕашш судов перспективных архитектурно-конструктивных типов".-Николаез.-1989.

37 . Определение модности главных.двигателей при прозхтирозаппп катамаранов с помощью ЭВМ. //Труды НИИ. - Николаев,-1976,. - Бет. 116- '

33 . Особенности косвенного у-ога требований к прочности катамаранов через весовую нагрузку.// Труд-.; ККй. Николае;:.- 1976. •» Вып. 116.

39. Расчет весовоГ; нагрузки пр:; проектировании двухкорпуенкх грузовых лайнероэ. // Труды НКИ. - Николаев. - 1977. - Еып. 128.

40. Ограничения по нспстогишл.ости в математической модели проектируемого судаа-кйт£г;ат).-д«\. ./Ттгуды НК11. - Николаи» - 737?.-Еул. 123.

41. Общие пргикрши ¡¡остро«:!:«; . :опцс--.*.атсиаткчзс«го11 ;.:одол:; особенности уч^ти пс 'яхлс-.г-п-.и . V,пп;.; сп-

чэ. ¡резктнг^очк:'.' р-^'с: д-т-аглараноз с кпейсерско;.

кормой/у спьчвторствх гО .0.бфхкенко/-"Цтозктнров&нна и конструкции судов" /сб. научных трудов/ - Ииколаез.- НКЛ. - 1932.

47. К определению вертикального клчренса морских катамаранов.-/у спхвавторствх з. 0.0 .Ефхмгкно/^Проектировяше и конструкции судов

/ сб. научных трудов/.-Ш::годазп.-НКИ.-1933.

48. Учет залкзазмости при выиорз надзодного борта катамаранн/у швавторств! з СЭЭЙменхо/-. //Проектирование а конструкции судов /сб.ксуаа« труде:)/.-Нгясвласз.-НКП,-1934.

49. Взпиг'осгязь 'пг.чальноЯ • ойто^кгсзтл и плавности качки у одно-и двухкорлускк™ еудез. // Прозг.ткпо-ание :: конструкции судсз /с1. на'/чт-гп: трудоз/..- Николаев.- :!1':1. - 1923.

Я). Влияние ?рзх»:орнсети п^рэзул.с.тлого золнек:;:г на бортевую качку катамарана. //Гидродинамика корабля/ сб. научных трудов/. ■-Нн-Л0ЛД32. - ПКИ.-Зл'ЗЗ. _ ■:

51. Определение ссргатшгнс:-: лзрткпдяьного клиренса длд 1:атг!:д-рш5а//|,.^тс:.:атпзиро2энноэ проектировйтлэ судов" /си. изучит: трупов/ - Нга:олаез.-ННИ>-1?35.

52. Определенно стг.ткат:кэск!1Х характеристик относительных 1ерс.м?:-:,зн:1й дзухкорлуснзго судна на зстрзчисм зэлнэнии>'Азтскатп-. шропоге.тг проектирование судол1' сб. научных трудоз/ -Николаев.-ИИ. - 1933.

53. Расчет дополнительного сопротивления воды движении катага-ана на нерегулярном полнении.//"Автоматизированное проектирования удов" /сб. научных трудов/ - Николаев. - НКИ. - 1987.

54. Определение статистических характеристик волновых нагрузок а мост катамарана при расчете его массн.'/"Автоматизиропанное роектирование судоз" / сб. научнмх трудов/. - Николаев.- Ж/. -

эез.

5b. Расчет массы соединительной конструкции двухкорпусного судна//"Проектирование судов и судовых устройств" / сб.научных ■трудов/. - Николаев. - НКИ. - I9B9.

Еб. Оценка влияния установки подводного крыла на мореходность двухкорпусного судна при его проектировании.

// 'Совершенствование судовых устройств и гибких конструкций" /сб. научных трудов/.

- Николаев.-НКИ.-1987.

57. Дрейф и крен катамарана под действием статически прилоген-ной ветровой нагрузки/'"гидр0динал!ика корабля" / сб. научных трудов/.

- Николаев.-НКИ. - 1987.

53. К расчету бортовой качки катамарана./'"Г'идродинамика корабля" / сб.научных трудов/.- Николаев.- НКИ. - 1989.

59. Оценка вероятностей гибели одно- и двухкорпусных судов ст потери остойчивости и непотопляемости. // Автоматизированное проектирование судов и судовых устройств / сб.научных трудоз/.-Николаев. - НКИ. - 1990.

£0 . Об обеспечении обитаемости дзухкорпусных научно-исследоьа-тельских судов. // Проектирование подводных аппаратов / с б, пауч:::д-трудов /. - Николаев. ~ НКИ. - IS30.

cl. О взаимосвязи ооптопоГ: и поперечно-горизонтальной ::.<; чптпмлрана. //Гпузодгламихд корабля/ сб. ::а.учюх трудов/ ..-Н.:.-:.олг.ав. - НЮ!. - 1990.

сс. Кнзенерная методика расчота потери, скорости ка волисгшк. ?/' Проектирование судов :: судовых устройств / сб. научных труд о:;/.-Николаев. - HML - 1991.

63. Экспресс-сценка относительны:; перемерз:при пачке и поло --:c:ïhи лагом к волна:.; для научно-исслецоеательс;::з: катамаранов/у eni^--:ь:с.тгтвх з 0.0 .£ргменко/-//П?оектировани2 средств ссаоелик олзгша.-ичклучнкх груде: . -Николаев .-ЕлИ.-"С991.

0.1. Г'-сиет сшоснтс.и-"".: по~з,':.:.:с:'1\, пру продольно" качко су-доз с большим раззало-ч о'ортсв г. надводной чг.ста. //Прсектирова-иио средств освоения океана ( сборник научигл трудов). -Николаев. -НИИ.-1991.

65. Расчет гидродннамччсских коэффициентов продольной качки катамарана.//Гидродинамика корабля ( сб. научных трудов) .-Николаев. -НКИ.-1991.

I

55. О структуре и оптимальной степени слояности внутренней .задачи .оптимизации основных элементов двухкорпуснсго судна. // Морские тохкологйн ( сб. научны:', трудоз). - Николае в.-НКИ.-1992.

б? . Расчеты характеристик мореходности дсухкорпусного судна на встречном волнении на разных иерархических уровнях проектирования. /Д'орские технологии .( сб. научных трудов). -Николаез,-ККН.-1992.

53. Экспериментальная проверка условия брызгообразования при продольной качкэ катамарана. /.•■ "Гидродинамика корабля ( сб.научны;: трудсз).-Нш£0лазз.-НКИ.-1£-с-'2.

'69. Расчет динамического подъема воды при продольной качке одно- и двухкорпуеннх следов. //Гидродинамика корабля ( сб.научных трудоз). - Николаев. - НКИ. - 1993.

70. Расчет длины волны, соответствующей максимальной ординате " амплитудно-частотной характеристики относительных перемещений для катамарана.//Морские технологии (сб.научных трудоз).-Николаев.-;®!.-1993.

71. Нормы продольной прочности катамаранов. //Информационные материалн Речного Регистра РС$С?. - ;.!.: 1991.-Зыл.2.

72. Расчет начального поперечного дифференциального, метшент-

рического радиуса двухкорпускых судов в начальных сгши^х проектирования. Депонирована в ЩШ "Румб'', Г ДР-1251,1531.

73. Приближенные формулы для расчета остойт/гоати дпух-г. ,.т,"г~ /х судов на больших углах крена. Депонирована в Т-7,' ",'умб", :.ДР-1353, 1981.

Соясм^ац&ь С.П. Соадакус когсдсь и нормативной базы проектирования морских дпухкорттускых судов.

Диссертация /рукопись/ на соискание ученой степени доктора технических наук по специальности 05.08.03 -- проектирование и конструкция судов, Украинский государственный морской технический университет, Николаев, 1995.

За-дищпптся 73 научные статьи, которпе содержат научное обоснование перспективного технического редэния - проектирования и строитель-

морских двухкоргтусных судов-катамаранов. Пр-адтсчонл методы и разработана нормативная база проектирования, приводятся результата экспериментальных исследований. Осуществлено гч?.чрен;:е разработанных нормативов и .алгоритмов в практику Морского Регистра судоходства РФ, Речного Регистра Ро к ряда ведущих про^ктно-кснструкторских организаций.