автореферат диссертации по приборостроению, метрологии и информационно-измерительным приборам и системам, 05.11.04, диссертация на тему:Система акустического мониторинга температурных полей газовых сред

кандидата технических наук
Кузий, Андрей Иванович
город
Львов
год
1995
специальность ВАК РФ
05.11.04
Автореферат по приборостроению, метрологии и информационно-измерительным приборам и системам на тему «Система акустического мониторинга температурных полей газовых сред»

Автореферат диссертации по теме "Система акустического мониторинга температурных полей газовых сред"I 1о

ДЕРЖАВНИЙ 'УН1ВЕРСИТЕТ "ЛЬЫВСЬКА ПОЛГГЕХШКА"

На правах рукопису ' УДК536.5

КУ51Й Аидрш 1ваиошп

СИСТЕМА АКУСГИЧНОГО МОШТОРШ1ГУ ТЕМПЕРАТУРНИХ ПОЛ» ГАЗОВИХ СЕРЕДОВИЩ

05.11.04-Лршада та методы вим1рювання теплоеих величин

АВТОРЕФЕРАТ диссртаад на здобуття тукового ступая тодшп техшчюп наук

Льет 1995

Днсертацдоо е рукошс

Робота внконана у Державному ушверситегп "Льшвська Полтехтка"

Офицйш опонентн:

1. Доктор техшчних наук, професор Лах Володимир 1ванояич;

2. Доктор тсхн1чних наук,

старший науковий сшвробггник ВлалЬоров Валер1ан Леошдович

*

Провщне пщприс.мство: Луцьке НВО-^Елветротермометри"

засаде » .. . .. , /мверситеп

"ЛьвДвська Полггехнцса" (290013, м.Льв1в, вул. С.Ьандери 12, ауд. 226 пмисорп.).

3 дисертащею ыожна ознайомитись у 61бл1г>тещ ушверсйтету (вул. 11ро-фесорсыса,!)

Науковий кер1вник:

доктор техшчних наук,

заслужений винахщник Украши, професор Ь.Огадянк

годин! на

»р.

Вчений секретер сиецйлюоаано! ради К.Ш.Н., С.Ы.С.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальысть / ступть дошджгиостг тематики. Основною умсшою ефектнвно! робота котелышх установок ТЕС с встановлсипя оптималышх режимов, як! б забезпечили якяайповшше згоряння пального, махеимальну передачу тепла до пароперегр1Вачт з одно-часним запоб^гашГям виходу Тх з ладу через надм1рне нагршання, .•гпш'мального викиду тепда й ццадливих речовии з тчними газами и атмосферу.

Для встановлення таких режим1в роботи котлоагрега'пв ви-р^шальною е Шформашя про розподйг температури в тчному простор! котла, оскшыси це дае можливхсть керувати процесом форыу-вання факела. Кр1м того ви'значешш розподш температури може бути корисним при дйсгпджсшшях., пацшених на зменшения шлакуван-

»

ня 1 забруднення довюлля окислами азоту.

I

Визначення температурних розподшв потребують 1 таю тех-нолопчш процеси горшня, як спалювання з метою отримання про-дукпв згорання, як. сировини для подальшоТ переробки. В таких процесах для зменшения втрат 1 пиквдцвв атмосферу уешшно вико-ристовують процеси коагуляцп як аерозолей, так 1 тверди* часгочок (сажа, арчанокислий туман, катал1заторний пил \ тл.). Використання розроблених алгоритм1В можна було б застосувати 1 для мониторингу коагуляцп, вим1рюючи амплггуду акустичних ситналш теля проход-ясення 1х через середовище ! пщцаючи реконструкцп просторовий розподал косф^шенту затухания акусгичних коливань на рпних частотах в середовиш, значения якого повинно зменшуватись з укрупнениям осаджуваних частинок.

Крш того щ ж алгоритми можуть викорисговуватись для контролю тсхнолопчних процесах зм1шування чи роздшсиня на фракци рщинннх субсганшй.

Мета робота й осювн1 заедания доапджень. Метою дисерта-щйноТ роботи е створення системи монггорингу температурных псийв газових середовищ на гвдсгав! тсорегичних доанджень акустичного методу вим1рювання температури I розробкА алгоритм1в визначення розподогу локалытх температур.

Наукова новизна роботи.

1. Залропоновано 1 розроблено споаб апроксимаци лросторо-вого розподшу величин«, обсрненоУ до фазово! швидкоей звукових коливань в газовому середовиии, краткими тригонометричними, ал-гсбраГчними чн змшаними полшомами, що дае можлив!сть звссти визначення просторового розподыу температуря до розв'язку систе-ми лШШних р1вняш> ! подальших иростих функиюнальнмх иеретво-реыь.

2. Отримано анаштичш вирази для коефвдентт систем р1внянь, що пов'язують парамстри шуканоготемпературного розпедалу з результатами вим1рювання часових штервал^п.

3. Розроблено принциии ^обудови систсми акустичного монггорингу температуря, н основних модудш та снещал13ованого програыного забезпечеиня.

4. Запропоновацо методику уточнения трасктор1Й проходження звукових 1мпульав для зменшення похибки визначення розпод!лу температури вш рефракци звукових промешв.

Достовфшеть та обфунтован1сть наукових результатов за-безпечуеться коректшетю проведения рЪзрахунюв, результатами шггащнних моделювань 5 експериментвльною перев1ркою функщо-

нування створеиого макету системн мониторингу розподшу темпера-тури.

Практична щнтсть робогпи.

5. На основ! вибрано'1 физикоматематично! модели 1 розробдс-них алгоритм!В та струкгурних схем запропоновано апаратну реашзацпо акустичного методу реконструкцп температурного розподшу як в топках котлоагрегатш, так) в шших об'ектах,

2. 3 метою наближення процесу реконструкцп температурного поля до реального масштабу розроблено оригшальний алгоритм, який рсалповано в пакеи програм для попередньо! тдготевки да-них.

3 Розроблено пакет прохрамг для ¡лпгацшного моделювання ал-горитм!в рсконструкци температуря в площинних перетинах для об'огйв з р!зними формами ! розьмрами, а тахож з резною залью сто ахусгичних перетв0рювач1в 1 Ех розташуванням.

Теоретичт {практичш результата дисертаци вккористаш:

«

- в науково-досладних роботах, що фшансувалнсь на конкурешй основ! Державнимком1тетом,з питань науки та технологШ;

- мстодичних вказ!вках до практичних роб1т з курсу "Модеяю-вання на ЕОМ", який викладаеться на кафедр1 шформацШно-вики-рювалъноГ техтки Державного утвсрситету " Л,>з»вська Полп аика"

Апробацш роботы. Про основт результата, отримаш в днеер-ташЁнш робот!, зроблено ряд доповщей на наукових конференшях в Харков1, Дюссельдорф!, Брюссел!, на науково-техшчноиу семшар1 кафедри ¡нформацШно-в^рювалъноТ техн1ки державного ун!верси-тету "Львгвсыса пшптехнжа" (Льв1в, 1995р.)

Структуру та обсяг дисертаци. Дисертащя складасться з! вступу, чотирьох роздшв, висновюв, викладених на 100 сторЬасах ч

машинописного тексту, списку лггерагури з 69-найменувань, ри-сунив .габлнць, та йнострацш на 15 сторшках.

Пубмкацйрезультатов. За результатами проведение досшджснь опубл!ковано 10 друкованих праць. Основна частина досл1дкень, теоретичш та практичш роз робки виконано автором самоспйно. Визначальним с внесок автора в розробку загальних алгорнтьнв вадновлення розподшу «¡нзичних величин кратними попшомами за штаграяышми виборками та коккретних алгоритадв для рЬних типш пол!ном1в.

ЗМ1СТ РОБОТИ •

У всгупнШ частиш сформульонат мета 1 основа завдання проведен их дослщжень, показана наукова новизна \ результата, отри-ман1 в робо-п. " , - -'

В першому роздми дисертацп розглядаютьея практична ахту-алыпеть тематики, дослщжешсть теорстичних основ визначення розподшених параметр1в ¡, зокрема, температури. Зроблено огляд гснуючнх засоб1В вим^рювання локальних значень температуры | мождавмаь 1х викориЛання для визначення просторового розподшу температуря.

Обгрунтовано виб1р тсмпсратурноТ залежносН швидкосп по-ширеняя акустичних коливань для и иикористання в безконтактному метод! визначення локальних значень температури:

Яс И- ушверсальна газова стала; а - вщносна концентращя 1-1

компонента газу (£81=1); Ср| та с« питом« теплоемносп компонент

6

при сталому тиску та об'еш'; молокуляраа вага ¿-Г компонент

Використання ще! эалежносп с можливим -ильки за умози де-термшованосп молекулярного складу газовоТ сум1Ш чи хоча 6 р1вном1рносп розподалу и компонент.

При вим1рюванш часу 1 поширення акустичних коливань через середовище гадовж шляху Я результат вим1рювання е штегральною характеристикою фаэово'1 швидкосп V звукових коливань,'а отже 1 температури Т:

де 8 - иапрям поширення зиуку. К - коефпчент пропорщйиосп, що залежшъ вщ складу 1 ггтастэтостсй газового ссрсдотица.

Основною проблемою, яка дослщясусться в дисертацп, с в)д1товлс1гня нет'домоГ фупкпн температурного розподЬгу Т(х,у,г) за П штегральнимн характеристиками - виг.нряпмми штервалами ¡ю-.ширення звуку в середопищь , '

За результатами теоретнчпия десядясеш» сформулюзано за-гальний алгоритм вигпгорешш просторопого розподшу температури 1>газовому середовлиш кратним полиномом.

Пщготопч! операци:.

1. Випромшюпач1 й приймач1 акустичних ¡мпулылв повинш розташовупагись на станках доелвджувапого об'екту так, щоб на-прями поншрення" гмпулылв р'тном1рко покривали дослщжуваний простер. Система координат повинна бути такою, щоб надат можна було отримати прост! анаштичш вирази.

2. Виходячи з апрюрноТ тформацн про характер розподшу температури Т(х,у,г), вибрати тип и(х,у,г) I порядок п 1фатного

(2)

(

тошному для модедювання розподалу величини, обернено! до фазо-го! швндкосп акустичних колнвань: 1

и(*,У,г)= ё^и^у,/), (3)

'1-е

де к невщош коефоденти полшому.

3. 3; ' йснити аналпичне ¡нтегрування вах члешв Щ*,у,г) ПОЛШОМу ВЗДОВЖ ВС1Я-ИаПрЯМ1'В ЗЕуКОЗИЯ прометв { обчкслити Гх значения для кожного напряму (пари перегворювачЬ). Для конкретно! виьпрювальнс>1 системи з задании положениям перетворю-вачЬ операдцо ¡нтегрування можна провести заздалепдь 1 ттльки одноразово, оскМьки значения коефодештв Ад знаходяться у взаемшй 1 одпозначшй вадповщносп з заданими координатами перетворю-вач1в. Ц1 результата наведено в роботт

- 1нтегрування для обчислёння коефщкнтш А* можна здШснюва-тн aнaлiгaчнo чи числовом способом. Для гнучкоТ вим!рювальноТ системи з наперед не заданими координатами I кшьк1стго перетворю-вач1а иеобэидио мати анал1тичш вирази для пах штеграл1в. Щ вирази стгримаш I подаються в робел.

Вим1рювальна процедура:

4. Внм1ряти часов» штервали поширення акустичних коливань в уси можлюзих напрямах вздовж яких здШсненс понередне ¡нтегрування ыодел1 розподшу температуря, 1 таким чином отримаги систему лМйних р1внянь:

N ■

«81 21 А,|К| (4)

1=0

Процедура реконструкцн температурного розподшу:

5. Розв'яззти систему р1вшпь (4) \ зкайти косфЫситн та полшому(3).

Описаний алгоритм е загальнйм для реконструкцц прс.старово-го розпошлу абсолютных температур в об'ем! газового с:ргяовнща у вигляда кратного полшому.

Вибф порядку полшому залежить'вщ ащИорноГ шформацп про розподш температури, - а саме: мльюсть можливнх екстремуппв I тонок персгину функцп розподшу вздовж ycix папрхшв вгафювань. Спроба використати менший.за ¿декватний порядок призведс до значних методичних похибок при в1Дновленш.

В робел виведеш формулы для обчислетоы коефадатв Ад р1зних полшом1в, наведено алгоритм» дня вцщовлення розподшу температури кратними алрбраТчними, тригонометричними, ком-бшованими полиномами. .Так при використанн! алгебршчпих пол1Ном1в коеф!щенти А^ системи 'р{внянь (4) обчислюються за формулою: (5)

де 1=ра1+4п+г, Х)п та хр. координата приймача та випромшювача вщповщно, коефоденти оц, р), хь ^ визначають налрям $ викирюван-ня часу поширення звуку 1 обчислюються з координат випро? л1Юва-ча та приймача.

При реконструкци даомфного розподшу температури з вико-ристанням тригономстричних полшом1в порядку п вияыряний час поширення звукових 1мпульс1В вщ випромиповача до приймача мож-на подати у вигляй:

«$ = ^+«1 • 2»чю+ I »чо------, -'—V-——-— +

V

-ь9

+ Г I

,=1 Р=1

^ г ч

т(2*((а]р4 д) + р|р) н<<?*((Д]Р- д)»Р,р) дапфдр) |

[ с«<2»((адР ' д) ' Р]Р) са<2х((с.|р - д)->

^¡Р'Ч 20С|Р Ч ч2-<ЧР2>

саИхМаюкй* В;п) «мЛхАссч - а}4

-<Цр

^сш(2х((а]рИ1)4 Р,р) соб(2х((а;р~д)ч(^р) о^рс«<Р|р)У| I

'2х]Р+Ч 4 (6)

де ¡=рв+0, а,Ь,с,(1 - коарпиапи тригонометричиого полшому, як! в

>

р5вняннях (3,4) позначен» як .

При використашн иолпюлпи Чсбишсва косф1шслти -А* об, чисЛюються за формулою

^ (Р 2к)!к! ^ (Ч 21)!И Л-Ь)!Ы

де яг=р+о-2к-21-Ь+1, та х^в. координата нриймача щ.широмшюва- '

ча.

При подаши роз ноли IV змннаними шхшномами чистина косфщгсшш систем и ршнянь (4) обчислюналась ча формулою (Э), а

1 I. .

частина за (6).

При бшсутнос-п апрюрпоУ шформаци для подашш тс:.;псратур-иого поля СЯ1Д нккорис;аиуиь!и зАпшаш иол'шоыи 1 шшшкши розпочати з 1-го порядку

Дослщжсння функцюнунання системи р1-конпрукцп температурного поля здшсшовшюся днома способами: шпашйпим м оделю-палиям роботи системи за допомогою спсадалмга розроблсних хтго-

pHTMir^i гтрограм та скчпсрнмснтальним дослщжелням янготовленого 1 ^ ' ч макету системи для иим1ргопання реального температурного

розиоди:у. Опис макету системи подано в роздш! 3. На рис. I показано структурну схему макету системи, на * .ому проводились експериментальш доондження розроблених алгоритМ1'в.

iMiTauitjue моделгоиання проводилось з метою nepenip^ii функ-

шонування алгоритм1в реконетрукцп, ix CTiftKocTi до резнях факторш' • *

похибок, доыпджувалися методичш га шструмситальш г.охнбки вим!'рювання часових штервал1'в i li вплив на результат рекокетрукшТ температурного розпод!лу, а також похибки т'д рёфракш'Т зиукогшх npoMctiiD. 'Модеяюванню шддапався процес збирання вим1рювальноГ шформаци.

При експсриментальному дослщженш системи штервали .часу виМ1рювадись багатоканальним таймером i зберйались в пам'ят! переффШноГ станпй'. Кожна eepia результат!!) вим!рювань через штерфейс переписуваласъ в пам'ять комп'ютера."

Процедура реконструкцй температурного, розгюдшу п обох пи-ладках (скспсрименг та ¡Miraniiinc модслюнапця) однаковою i за-безпечуе розрахунок та випедешш темпера! уриого поля i його характеристик. .

Для реконарукцн oöepueucu ппшдкосп I i(x ,у) ноширення ко-

j

ливань були CTDopeiri та випробупаш алгоритми i програми. -

Для моделгавання було обра но кшька типових функщй-моделей середовища з розподигеною температурою i задавалось пеане розта-шувгння акустичних перетворювач1в. При цьому числовим способом визначались штеграли, яю вщповщали б вим1ряним часовни штерва-лам поширення звуку при заданому 'температурному розподшь Результате моделювань наведен! в робот». На рис.2 показано приклад

рсконструкца розподшу температури: а - модель, розподшу, яку слщ було щентифжувати, б - результат вщновлення описаними в роботг алгоритмами.

шдгагаювяч, БКТ- багатсгавальнвй таймер, ПОП- пристрш оперативно! шн'сп, ПК-иццямимдй ТОУД'ЦЩ).

Для досшджеяня роздтьчоУ здатносп вщиовлсння розподшу температури при застосуванш рЬких полшонив выбирались модой з

12

великими талантами температуря (понад 100К/см) ) стрибкопо/пб-ного зм!ною температуря. Зрозумшо, що реального розподЬту з таким розривом температуря в газовому ссрсдовипи досягти важко, однах результата рекотструкцп таких моделей температурного розподшу дали можливють здшснити пор1вняння ефективноеп застосування р!зних полшош'в.

Як критерш оцшки ефективноеп реконструкшТ використовува-лися середня квадратична, середня за модулем та максимальна по-хибки визначення температуря. Результата моделювання наведет в робот! 4 ■ '

* Для визначення цих характеристик реконтрукцн обчислговались значения реконструйованоГ темпера гури та модел) в понад п- 400

Рис.2 Модель ро-зподалу температуря (а) та результат 55 регоистругцц (6).

точках середовища з кроком не бшыпе тж 30см при розм1рах об'ек-та 6м х 6м.

При експерименталыпй псрев!рщ розроблених алгоритмов: - здШснено обгрунтупашш вибору параметр!в вимфювальноГ систе-' ми;. .

- проанал1зовано принцини иобудови та струкгурш схеми апаратноУ реалЬаци акусгичного методу реконструкцп розподшу температуря;

- проведено .серию експеримешчв, як! тдтверджують ыожлишсть практичного эдшсненнй реконструкци роэподшу тсмпсратури в газо-вих ссредовищах.

г

Кр1м зазначеного в роздал! 3 проведено аналЬ процес!в'збуд-ження д поширення акустичних ксшивань в газовик середовищах при температурах до 1500К, проведено аналп 1 обгрунтування вибору акустичних перетворювач1в.

У четвертому роздш проведено ангипз 1 систсматизацш похи-бок похибок реконструкш температурного поля, сказано на мож-Л1Ш1 шляхи зменшення Тх впливу. Проведено аналш вшшву ¡ндетер-мшованостп складу та концентрацй компонент газовоТ сумши на по-хибку реконструкцп розподшу темнератури.

Кормгування похибок ъщ ¡эдстсрмшоианост! газово* чушш за-ропоновано здШсшовати шляхом-введения зризкоього акусгичного каналу. Це дозводяе уникнути процедура ша/изу складу'газу 1 об-чкелити безпосередньо косфкисш К з }»ви.яння (.2).

Запропоновано також шший спослб корекци результатов реконструкш"! шляхом 1ввеясшш. до складу сисхеми^контактних термо, мстр1Е, яш забезпечують вширкшалад яокальних температур з по! 1 зибхою до. ±1.%. Це дае змогу- змасштабувати оочислену функщю

розподшу тслшературиГприв'язавши и до вим1ряних локдльних зна-чень. ( .' ^ ■ ' \

Роз^облело ч.методику , коригуваиня - похибок реконструкци, зумовлених спотворенкям прямолшшних траекторш поширення звуку. Сутшсть, методики пощгае в тому, що кожма з' траек-торШ.наближено визначаеться сукупшспо -послщовних йрямолшш-них дшшгок. Результата, отримаш теля реконструкш! за моделю-ванням поширення прямолштними траекториши, використову ються

* 1 I-

.14

як перше наближення, I для кожноТ пари випромшювач-приймач зпа-ходять сукупшсть гочок, через ям проходить кус:сово-лш!Йна траек-тор1я. Нова система р1внянь (4) формусться для уточнен::* траек-торШ, - обчислюються нов1 косфщ1енти Ад чи словим Ьтегруванням вздовж нових в&омих напрям^в.

Сформульовано засади метрололчно! перев!ркн система. Розроблено методику визначення середнього значения фун'здн сбср-неного кореня температуря в напрямку акустичного капз-ту.

ОСНОВН1 РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ ТА ВИСНОВКИ

1. Проанал1зовано методи реконструктивноТ техшчноТ томсграфи 1 обгрунтовано виб1р ф1эико-математично! модел1 акустичного методу вцщовлення температурних полш;

2. Запропоновано 1 проведено дослщження подання просторового розподшу величини, оберненоТ до фазовоТ швидкосп' акустичних ко-ливань в газовому середовинл, кратними полиномами. Дослщжено залежшеть порядку зазначених пол1НоМ1В вщ числа внкористовува-•них акустичних перетворювачгв та результатов вим1'рювання часу поширення ¡мпульа'в;

3. Проанал1зоваш джереяа похибок реконструкцн температурного поля. Встановлено, шо домшуючиыи екпадовими е:

методична лохибка тил апроксимацн поля задаиим полшамом, методична иохибка вш нелшШносп поширення акустичних хвиль у середониий з нсоднор'щиолз температурою, ¡нструментальна лохибка вим1'рювання часових шгервашв. Показано, що у иипадку априорно! невизначеносп температурного розподшу, наймекш! методичт похибки забезпечуються при засто- . суванн! комбшованих полшом1В. Для корекцн похибки вщ рефракцц

звукових промешв запропоновано алгоритм уточнения траекторШ эвукових ¡мпульсю. Встановлсно, що вже одна гтсрац^я е достатньою для зысншення похибки до заданого р1вня. Показано, що для отрицания critaoro .образу температурного розподшу шструментальна вшносна похибка вимфювання часових ¡нтериал1В не повинна пере-вищувати 0.5%. Запропоновано алгоритми для визначення локаль-них значень температур газових середовищ за результатами BHMipio-вання часу поширення акустичних ¡мпульав при поданш просторо-вого розшыйлу них значень кратним тригонометричним, алгсбраГч-ним, Чебишева та хомбшовашши пашномами.

4. Створено пакет програм для ¡штащйного моделювання алго-ритшв реконструкцп температуря в площинних перетинах для об'ехпв pi3Hoï форми й розм!р1в, з р1зною кшьшспо i розташуванням акусгичних випромшювач{в та приймач1в при використанш р1зних видав полшом!в, що дае можливкть сутгево скоротити об'ем натур-них експеримен-пв, а також отримати обгрунтоваш ¡вихдаи характеристики для побудови вим1рювально'1 системи. Шляхом ¡мп-ащйного моделювання дослдасено методичш та шструментальш похибки ре-консгрукци температурного поля, встановлсно, що найкраиц ре-зультати можуть бути отримаш при використанш- комбшованих

ПОЛШОШВ.

5. Створено макет вимхрювальшм системи для вщновлення температурного поля в даапазош до 800К в o6'cmî прямокутно! форми роз-MipoM бмХбм з 16 перетворювачами. Результата випробувань noBHicno пиггверлили огримаш шляхом комп'ютерного моделювання' дат, що дае ыожшшсть проводити подальНи роботи над створенням промисдового зразка системи для високих температур. Така система з вжхжотеыпературними акустичними перетворювачами може бути

застосована для керування процесами спалювання, що забезпечить покращення еколопчних та сконом!чних характеристик теплових електростант'й;

6? Обгрунтовано засади метролопчного забезпечення системи мошторингу температурного поля, показано доцшьншть комбшова-ного методу метролопчно! переварки, а такояс необхщшеть створен-пя зразковоТ системи для перев1рки системи на об'скть

Список наукових праиь:

1. М.М.Дорожовец, А.И.Кузий'Я.Т.Луцик, Б.И.Стаднык Восстановление локальных температур газовых сред на основании бесконтактного измерения интегральных значений температуры. Метрологическое обеспечение температурных и тепЛофизических измерений в области высоких температур, IV Всесоюзная научно-техническая конференция, Харьков 1990г. 398с.

2. Кузий А.И., Сгаднык Б»И. Обзор методов определения значений локальных температур газовой среды по измеренным выборкам. Тезисы докладов школы-совещания "Метрологическое обеспечение информационно-измерительных систем и гибких производственных процессов", Москва 1990г.

3. М.Ю.Баран, М.М.Дорожовец, А.И.Кузий Система измерительной реконструкции полей по их интегральным выборкам. Цифровая обработка сигналов в системах связи и управления. Межрегиональная научно-техническая конференция научного технического общества радиотехники, электроники и связи им. А.С.Попова, Львов 1992г. 1«1с.

4. М.Ю.Баран, М.М.Дорожовець, Б.1.Стадник Споаб вщгво-ренкя температурних ПОЛ1В перетишв газових середовищ рядами

Фур'е, Техшчш засоби автоматизаци BHMipiB та керування науковиыи процссами - Bicmnc Львшського пслггехшчяого шституту N267, JIbBiB 1992р, 9бс. ч

.5. Dorozovcts М., Kouzli A., St;;lnyk В. Mathematical Aspects of Measurement of Temperature Fields in Gases and Flames. VDI/VDE Gesclschaft Mess-und Aiitomatisierung Technik, TEMPERATUR'92 Tagung Dusscldorf, Oct. 1992

6. Dorozovcts M., Kouzii A:, Stadnyk B. The Measurement of Temperature Field by Ultrasonic Computer Tomography Methods, IMEKO TC-4, International Symposium On Intelligent Instrumentation For Remote And On-Site Measurements, Brussels, 1993.

7. М.М.Дорожовец, А.И.Кузий Метрологическое обеспечение систем реконструкции температурных полей акустическим методом Метрологическое обеспечение температурных и теплофизичесхих измерений в области высоких темцератур, Всесоюзная научно-техническая конференция Температура'94, Харьков 1994г.

8.M.Dorozovets, T.Dudykevich.'A.Kouzii, B.Stadnyk.The

/

measurement system for the temperature field in gaseous environment 5th International Symposium on Temperature and Thermal Measurement in Industry and Science Tempmeko'93,Pi-ague 1994.

9. М.Дорожовець, А.КузШ Уточнения результатов реконетрукцп рознодаду температури, Тетшчш засоби автоматизаци BHMipiB та керування науковими процесами - Вкник Льв1вського шыптехшчного институту, Льв1в 1994р

10. КузШ A.I. Коригування лохибок реконетрукцп температури, ;умовлених рефракщею звуку при нер1внашрному розподоп температур. TexHi4Hi засоби автоматизац17 BHMipiB га керування наукови-

ми процесами. Вгсникдерж. ун-тету "Льешсько nomresHixa", JlbBtB 1995р.

АНОТАЦ1Я

Kouzii A.I. Gasc medium temperature fields acoustical monitoring system. Manuscript. . -

The theses is presented for the Ph.D. science degree competition. Speciality 05.11.04 - the devices and techniques of the measuring thermal values. State university "Lvivska polyteehnicka", I.viv 1995.

There are sugested for defending 10 scientific papers where the method of approximation of the area distributed value that is inverse to fase velocity of sound oscilations in gase medium was proposed. This method means the presentation of unknown distribution by multiple thrigonometryc, algebraic and mixed polynoms that leads the temperature reconstruction to the solving linear equations with the next simple founctional transformations and allows to apply the acoustical method for definition of distributed temperature in boiler furnaces.

This method settles theTeconstruction as theplane temperature distribution as volume and onedim.entional.

I „

Кузий А. И- Система акустического мониторинга температурных полей газовых Сред. Рукопись. ,

Дисертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.11.04 - приборы и методы измерения тепловых величин. Государственный университет "Льнивська полит-эхника", Львов 1995г.

Защищается 10 научных работ, в которых предложен и разработан способ апроксимации пространственного распределения величины, обратной фазовой скорости звуковых колебаний в газовой среде кратными тригонометрическими, алгебраическими и комбини-рованьши полиномами, что дает возможность эффективно реализовать акустический метод для определения пространственного распределения температуры в газовых средах (в частности в топках кот-лоагрегатов) и свести реконструкцию температуры к решению системы линейных уравнений и последующим простым функциональным преобразованиям,. Метод позволяет осуществлять реконструкцию распределений температуры как в плоскости, так и объемных или одномерных.

Ключов1 слова:

вюфкзвання, акустичний, температурний розподш, темпера-

турне поле, термометр, тоыограф!Я. / у*

&

Падл. до друку,, . йорцату60х&й /16 .

Далхр друх. №.2. Офс^гоук-. Уыовн.дйук.арк.у.«*"

Гираж/<у прим. Зам. .¿о*. .Щзпдатао .

ДШ1 290646 Львхв-13. Ст.Ба^деш. 12 ■

Дмьшщя оперативного друкуЕЙЩ _ Львхв, вул. Городоцька,

увеличение относительной сорбции S% с увеличением iMn» в часовом интервале. В целом же сорбционныа всюможности био- и фитосорбентов по отношению i ионам стронция реализуются при tcmt в минутном интервале.

Сорбция S, или видимая емкость лежит в пределах 0.05 - 1 мг/г. Коэффициенты распределения Kd для лучших сорбентов порядка б ■ 1Q3.

Европий. В химическом отношении поведений европия в водном растворе сходно с поведением плутония. Задача в основном состояла в "наработке" био- и фитосорбентов с хорошими показателями в отношении плутония. Бышз покапано, что несколько био- и фитосорбентов производства ВШШБИОТЕХНОЛОГИЯ являются перспективными в отношении сорбции плутония ио водных растворов (коэффициенты распределения достигают ~ 10*).

Уран. Исследования сорбции урана но водных растворов актуальны по тем же причинам, что и для плутония. Исследовалась сорбция ионов ура-Hffija UOj ш водных растворов различных соединения уранияа (хлористый уранил UOjClj, трикарбонатоуранилат калия U0jC03-2KjC03, дигидрат двуокиси урана U02 2Hj0 и др.). Ио-оа экспериментальных трудностей измерения Су проводились атомно-эмиссяонным, сяектрофотометрическим В гамма-спектроскоппческпми методами, причем С/ брались от SO до 1000 мг/л.

Экспериментальна погаоано, что лучшие образцы био- и фитосорбентов производства ВНИИБИОТЕХНСШОГИЯ обладают Kd ~ 103 и видимой емкость» S ~ 100 мг/г (в дальнейшем для данных сорбентов видимую емкость удалось довести До ~ 600 мг/г). Примерно такими же характеристиками обладает и фятосорбент "Виктория" . При этом модифицированный сорбент "Виктори-Т" (более дешевая технология иоготовлешы) лракти* чески не уступает по сорбционным характеристикам исходному сорбенту.

Хром. Хром является особо опасным в экологическом отношении оа-гряонителем (сильным канцерогеном является шестиваяентный хром). Исследовалась сорбция как хрома.(III), так и хрома (VI). Био- н фита-, сорбенты протводства ВИЙЙБИОТЕХПОЛОГИЯ прекрасно сорбируют хром (III) и практически не сорбируют хром (VI).

Магний, кальций. В реальных водных растворах оба элемента являются в химическом отношении иакроаналогами стронция. Био- и фято-слрбенты производства ВНИИШЮТЕХНОЛОГИЯ обладают умеренными сорбционнями характеристиками по отношению к кальцию и магнию (лучшие обраоцы имеют до 100).

Ж^леоо. В природной воде желеоо, как кальций и магний, содержатся в больших количествах (до нескольких мг/л). Рад био- и фятосорбентов производства ВНИИВИОТЕХНОЛОГИЯ хорошо сорбируют ионы желеоа ш водных растворов.

Марганец, никель, цинк, медь, кобальт. Данные (элементы представляют интерес н как оагряонители, н как ценные металлы. Для всех наован-ных олементов есть био- и фптосорбенты, обладающие кооффициентами распределения порядка 103 и выше.

Церий, гадолиний, дисирооий, неодим, тулии, гольмий. Исследования проводились как поисковые ввиду широкой сферы применения этих редкоземельных олементов в науке в технике. Ряд био- и фит о сорбентов производства ВНИИВИОТЕХНОЛОГИЯ обладает прекрасными сорбционныыи характеристиками по отношению к укапанным редкоземельным элементам (особенно по отношению к церию).

Бериллий, кадмий, свинец. Укапанные олементы относятся к особо опасным для одоровья человека. Фитосорбент "Виктория" и некоторые био- в флтосорбеиты производства ВНИИВИОТЕХНОЛОГИЯ обладают высокими кооффициентами распределения К^ ~ 103 и выше по отношению I указанным ол смен там.

Путем перебора технологических операций и сырья в принципе можно получить сорбенты с хорошими параметрами. В результате подобных исследований в настоящей работе и были отобраны несколько перспективных био- и фатосорбентов.

В третьей главе рассматриваются случаи конкретного применения синтеоированных био- и фитосорбентов для решения отологических оадач.

Одна от наиболее интересных в практическом отношении оадач — экстракция из природной (в данном случае водопроводной) воды стронция (соответственно и радионуклида 903г). Концентрация ионов кальция п магния в водопроводной воде была по величине на порядок выше концентрации ионов стронция. Тем не менее, целый ряд сорбентов (СД-ЗГ, СД-4Д, СЕ-ЗД, СЕ-ЗЕ) экстрагировал стронций то водопроводной воды примерно также, как и но раствора на дистилляте (относительная сорбция ~ 40 ч-45%). Очевидно, что при правильных условиях эксплуатации фильтры в водоочистительных системах, содержащие упомянутые выше типы сорбентов, могут эффективно удалять радионуклиды £08г но природной воды.

После аварии на Чернобыльской АЭС актуальной стала оадача по очистке природной воды от радионуклидов цеоня, стронция и плутония. В на-

стоящей работе в качестве природной воды бралась водопроводная с добавлением леоиа (С( =1 мг/л, метка )37Cs), стропция (С, =1 мг/л, метка B5Sr), европия (имитатора плутония, С,- =1 иг/л, метка 152Еи).

В качестве фильтрующих материалов бралпсь сорбенты СЛ-ЗЛ, CASK, СБ-ЗА, СГ-1Б, СД-ЗД, СД-4Л (протэводство по технологии ВНИИ-БИОТЕХНО ЛОГИЯ), волокнистые сорбенты типа ФИВ АН (К-1, К-3, К-4). Исследования проводились в динанвчссгом режиме в три стадии. Основной результат — ко вышеукаоанньгх сорбентов можно легко составить три типа фильтров, совместное использование которых пооволяет практически полностью освободить водопроводную воду от радионуклидов цеоая, стронция я плутония.

Исследования проводились с нслольоованнем методов 7-спектроско-пяи. Приведены 7-слектры исходного объекта, после промежуточных стадий очистки и конечный спектр, практически совпадающий с фоновым. По-видимому, при варьировании состава фильтров можно свести указанный процесс очистки воды а двух- или даже одностадийному.

Самостоятельное оначение имеют исследования по методике опреде-пзния радионуклидов стронцид-90 в объектах внешней среды на основе селективных сорбентов типа жраун-офлров. В частности, 7-спехтрометр "Припять" использовался для контроля наиболее ответственных операций в укапанной методике (вместо стронция-90 в качество метки испольоовался 7-пояучатель S5Sr).

Экспериментально ггаучалсд выход s5Sr в операциях пробоподготовки, при вымывании горячей водой по хроматографяческой колонки, при осаждении карбоната стронция, при осаждении стронция на полистирольную матрицу с дпциклогексия-18-краун-6 . Покачано, что наиболее "сяабмн" местом методики является процесс вымывания стронция горячей водой из хромагографическоя колонки. Подобран режим вымывания, обеспечивающий как минимум 90% выход стронция в данной операции. Наиболее ка оптимальным вариантом «вшгется одиораповое иеггольоование хроматографяческой колонки. В отом случае полностью исключается влияние предыдущих намерений на реоультаты последующих измерений.

Был проведен целый ряд исследований по удалению тяжелых металлов то активных илов и сырых осадков станций аэрация Минска п Москвы, техногенных растворов. Экстракция тяжелых металлов на активных илов и сырых осадков проводилась с помощью смеси поверхностно-активных веществ и хелатирующих агентов (составы раорабатывались в Институте

биооргашгаеской химии РАЕ, г. Москва). Удаление абстрагированных металлов но жидкой фаоы проводилось с помощью био- н фитосорбентов производства ВВИИВИОТЕХНОЛОГИЯ и фитосорбента "Виктория" .

В качестве примера приводятся реоультаты очистки активного ила и сырого остатка станции аорация Минска;

Концентрация металлов (мг/кг)

Образец до очистки после очистки

Си Сг № са Си Сх N1 са

Сырой осадок 1631 1381 688 бб 10.6 12.1 0 0

Активный нл 1290 975 298 13 41.3 20,6 16.3 0

Наиболее ответственной является стадия абстрагирования металлов с помощью смеси поверхностно-активных веществ и хслатирующкх агентов. Вовлечение ионов металлов ко жидкой фаоы с помощью б во н фитосор-бентов принципиальных трудностей не представляет.

Глава 4 посвящена перспективам использования био- н фитосорбентов при решении ряда вкологичесжих оадач.

Ва территориях, подвергшихся радиоактиъкоиу оагряоненпгэ вследствие авар на на Чернобыльской АЭС, актуальной является проблема мониторинга радона в воодухе, поскольку эффективная эквивалентная дооа облучения от радона и его дочерних продуктов составляет в среднем около 1 мЗв/г (половина всей годовой дооы от естественных источников).

В настоящей работе предложено модифицировать систему мониторинга радона фирмы ОВ.ТЕС. Предложен вариант с исяольоованаем 7-спектро-метра "Припять", несколько окаемлляров которого успешно эксплуатируются в Могилевской и Гомельской областях, в качестве детежтсра 7-лучей продуктов распада радона. В качестве контейнера-концентратора радона н продуктов его распада предлагается исяольоовать фильтры, наготовленные ио фитосорбента "Виктория" .

Другой вариант модификации системы мониторинга фирмы ОПТВС состоит в оамсне активированного угля в контейнере-концентраторе фя-тосорбентом "Виктория" . После эхспсюиции предполагается сжигание контейнера-концентратора и измерение активности оольного остатка с помощью люминесцентного 7-спектрометра с кристаллом с колодцем.

Подробно рассматриваются свойства фитосорбента "Виктория" , приведены реоультаты намерения сорбциониых характеристик модификаций

этого сорбента ("Викторня-Т и "Виторад-Т" ) по отношению к радионуклидам цотия, стронция, плутония (европия), урана, вредных в еюлогн-ческом отношении элементов (бериллия, кадмия, свинца). Даны рекомендации по исполыэованию фнтосорбеита "Виктория" для решения конкретных экологических задач:

• в системе мониторинга радона в всюдухе;

• как эффективное средство для очистки воды от нефтп и нефтепродуктов;

• в качестве концентратора растворенных в воде элементов в геолого-раоведочных работах;

• вместо активированного угля во всех сферах применения последнего;

« в качестве рабочего вещества в фильтрах Водоочистительных систем;

• в качестве пищевых добавок в кори скоту и птице для "перехватывания" радионуклидов;

« вместо ферроцналддов в качестве фильтров при очистке водных растворов, соков, вин, молока и др.

В работе так ixe приведены результаты намерении сорбционных характеристик последнего нового сорбента СЖ-ОЁ, спцтеопрованного в отдела профессора Б.Д.Величко на баяе исследованных предыдущих сорбентов. Данный сорбент характеризуется уникальными оначениямн сорбции по отношению к урану, достигающими 800 мг/г, что соответствует самым высоким мировым стандартам. Большие оначения относительной сорбции наблюдаются тааие для желеоа, хрома (III), меди, стронция, кадмия п це-оия.

кой работе результаты:

1. На баае шестшсристального -у-слектрометра "Припять" с уникальными по чувствительности и точности измерений параметрами впервые были проведены широкомасштабные исследования сорбционных характеристик бпо- и фитосорбентов отечественного проководства по отношенаю к радионуклидам (7-иолучателям 13*С8,13ГСа, 85Яг, 153Еи и др.).

2. Впервые детально исследованы сорбционные характеристики большой партии новых био- и фитосорбентов (50 образцов), произведенных

перечисляются основные полученные в длссертацнон-

по технологии ВНИИБИОТЕХНОЛОГКЯ, по отношению к радионуклидам цезия, стронция, плутония, а также тяжелым металлам и вредным в экологическом плане химическим элементам (кальцию, магнию, желеоу, марганцу, никелю, Цинку, меди, кобальту, хрому, бериллию, церию, гадолинию, днспршию, неодиму, тулию, гольмию, урану, свинцу).

3. Впервые детально исследованы сорбцнонные характеристики антп-радионуклидного сорбента-детоксиканта "Виктория", произведенного по технологии Института химической фионхи РАН, ло отношению к радионуклидам цезия, стронция, плутония, а также химическим элементам — бериллию, кадмию, свинцу, урану.

4. Впервые с помощью шестикристального 7-спектрометра "Припять" и с использованием в качестве радиоактивной метки 85Sr получены надежные количественные данные о потерях стронция на равных стадиях в "Методике определения стронция-90 в объектах внешней среды (почва, вода, молоко) на основе селективного сорбента", утвержденной НПО "ВНИИМ им. Д.И .Менделеева" (г. Санкт-Петербург).

5. Экспериментально покапано, что наиболее "слабой" с точки прения воспроизводимости результатов в "Методике определения стронция-90 в объектах внешней среды (почва, вода, молоко) на основе селективного сорбента" является стадия десорбции стронция горячей водой из раствора дициклогексил-18-краун-б в тотрахлорэтане. Показано, что вымывание стронция на 90+92% вооможно лишь при температуре горячей воды 70 + 80"С, а не При - 50"С, как это указано в вышеупомянутой "Методике...".

6. Экспериментами в статическом режиме показало, что многие био-н фитосорбенты обладают очень высокой относительной сорбцией по отношению К радионуклидам цезия (до 70 + 90%) в первые минуты контакта сорбента с раствором (5-20 мин). В дальнейшем наблюдается десорбция цезия в раствор с асимптотическим значением относительной сорбции ~ 50% при временах контакта сорбента с раствором порядка нескольких часов.

7. С помощью шестикристального 7-спектрометра "Припять" н при использовании в качестве радиоактивных меток шСв, S3Sr, 152Eu (имитатора плутония) отработана методика практически полной очистки водопроводной води от радионуклидов цезия, стронция, плутония с помощью фильтров на основе бно- и фнтосорбентов, произведенных по технологии ВНИИБИОТЕХНОЛОГИЯ, и волокнистых фильтров типа ФИБАН.

8. С помощью шестикристального 7-спектрометра "Припять" л атом-

во-эмиссданшого сггеггрометра с mr дукгив по- cdi о airrro й тгапиой "Плао-иа-100" на основе фятоеорбента "ВяЕторня" в сочетания с коиплексооб-раоователяна раоработаны методика очистки техногенных растророа от радионуклидов цгаи, стронция, ияутспяя н рада тяжелых металлов с эффективностью очистки ~ 70 + 00%.

9. Впервые цследованы сорбционпые характеристики уникального по перспективам испольоования для целей экологии фитосорбеита СЖ-ОЕ, Синтезированного в отделе профессора Б.А.Величко,

Основные реоультаты диссертации опубликованы в работах:

1. Андруховпч С.К., Берестов A.B., ГУтько В.И., Зяоюяя Ф.Е., Мар-цынкевяч В.А., Рудак Э.А., Талаат A.C., Тихер H.A., Тесевич Б.И., УЬун-бад;каков А.С,, Хильмановяч A.M. Высоючувстввтелыдае шестижрпсталь-ныя гамма-спектрометр "Припять". Модификация "Прптмть-1". — Мянск, 1893. — 39 с. — (Препринт / Ик-т фяпнкп АН Беларуси; N 681).

2. Тлхер Ai.Л., Рудах Э.А. Концентрация радионуклидов цеопя, стронция я трансурановых элементов с помощью б по- н фятосорбентов. — Мннск, 1993. — 19 с, — (Препринт / Нм-т фприхп АН Беларусв; N 682).

3. Величко Б.А., Рудак Э.А., ïiœ?p M.А., Заблоцкин C.B. Исследование поведения радионуклидов а тяжелых металлов в водной среде методой сорбцтюнппго 1о!ЩентрароваЛ!йя // Докяад яа Мпддутр. кшф. по sîoïïo-пш, 24-27 над 1994 г., г. Подгорец, Югославия.

4. Величко В.А., Заблоцяий C.B., Кузнецова В.В., Рудак Э.А., Di хер М.А. Сорбирование радионуклидов по водной среды с помощью био- и фятосорбентов // Доклад на VI Российской науч. Еонф. по оащите от ионизирующих получений ЯТУ, 21-23 сентября 1994 г., г. Обнинск.

5. Веяичзо В.А., Рудах Э.А., Thxep М.А. Система мониторинга радона в воодухепабаое гамма-спектрометра "Припять" // Доклад на Междунар. гонф. по (зго.тагпк, 24-27 маг 1994 г., г. Подгорец, Югославия.

6. Величко В.А., Эабяоцкнй C.B., Рудак Э.А., Тамр М.А. Методяха определенна строНция-90 в объектах внешней среды на основе селективного сорбента // Доклад на Междунар. конф. ио окологип, 24-27 мая 1994 г., г. Подгорец, Югославия.

РЕЗЮМЕ

ТАХЕР Масауд Абдуватиф Т. Исследование поведения радионуклидов в водной среде Методами ядерной спектроскопии.

Ключевые слова! радионуклиды, цеоий-137, стронций-90, евроиий-152, плутоний, ураннш, тяжелые металлы, экология, водная среда, сорбенты, сорбционнаа емкость.

Раоработан и научен ряд новых био- нфитосорбентов, изготовленных ио дешевого сырья и предназначенных дм удаления ио водной среды радионуклидов чернобыльского происхождения, токсичных тяжелых металлов и органических веществ.

Исследования проводились на модельных водных растворах. Для регистрации гамма-иодучення радионуклидов ислольоовались ниокофоновый высокоэффективный гамма-спектрометр "Припять" и полупроводниковый гамма-спектрометр- Концентрация тяжелых Металлов определялись с помощью атомна-омиссионного спектрометра с индуктивно-свяоанной плазмой "Плаома-100" и спектрофотометра "Specord".

На основании Подученных в диссертация реоуяьатов разработана новая, технология получения дешевых фитосорбентов практически ш любых отходов сельскохоояйственного производства, не уступающих но своим сорбционным характеристикам аучшлм аналогам отечественной в зарубежной промышленности. Отработана методика определения содержания стронция-90 с помощью высокоселективного сорбента дициклогегсня-18-«раун-б.

Покапана высокая эффективность исследованных сорбентов при очистке природной воды от радионуклидов чернобыльского происхождения. Наиболее перспективная область применения ноученных в диссертации сорбентов — удаление но водной среды радионуклидов, токсичных тяжелых металлов в органических веществ.

SUMMARY

TAHER Masaud Abdulatif Т. Investigation of the behaviour of radionuclides in aqueous medium by means of nuclear spectroscopy methods.

Key words: radionuclides, caesium-137, strontium-90, europium, uranyls, heavy metals, ecology, aqueous midium, eorbents, sorption capacity.

is

A number of new bio- and phytosor bents, made of cheap jaw materials and intended for the extraction of radionuclides of Chernobyl provenance, toxical heavy metals and organic substances, have been developed and studied.

The investigations we re carried out using model aqueous medium solution. Low background high-effective gamma-spectrometer "Pripyat" and semiconductor gamma-spectrometer were used for registration of gamma-radiation оf radionuclides. The concentrations of heavy metals have been determined by means of atomic emission spectrometer with inductively coupled plasma "Plasma-100" and spectrophotometer "Specord".

A new technology of production of cheap phytosorbenta, made practically from any agricultural wastes, has been developed on the base of the results, obtained in this dissertation. These sorbenls axe inferior in its sorption characteristics to best analogues of home and foreing industry. The method of determination of strontium-80 content using high-selective sorbent dicyclohe-xyl-18-crown-G has been 'worked out.

A high efficiency of investigated in this dissertation sorbents for refining of natural water from radionuclides of Chernobyl provenance has been sbown. The most perspective sphere of application of studied sorb eats — the extraction of radionuclides, toxical heavy metab and organic substances out of aqueous medium.

РЭОЮМЕ

ТЛХЕР Масйуд Лбдулац5ф Т. Даследаванпз паводош радьгёнуийдау у водным асяроддо! метадам! ядрериап спектра&калм.

Ключапыя сковы: радыёнутады, дэош-137, строицый-80, eypcniû-152, плутошй, ypaniaii, цяжж!я металы, BsaEariâ, аодн&е асдроддое, сарбенты, сарбцыйная ёиктасць.

Распрадазалы i зшвуташ шэраг новых 6ia- i ф'ппеяр6sjit&-}, выр&бяе-ных о таннаы скграв1ны i прыаначаних для выдаиепня о зоднага асяроддоя радыснужящау парпобыльсхага паходкаиля, тажсЗчных цзгазх метзлау i Е-ргалгашх ротыва#.

Даследавшш! лраводэшея на ыадояыгых водных растворах. Для poricT-рацьн гама-выпраиеньвашш радыёлухш'да^ зшарыстоувал]'сд шохафона^-вы высохгофехтьфш гама-спехтроыетр "Прыпяхц." гпауправадш'козы га-ма-спехтрокетр. Канцонтрацьа дзйхпх нетала? эывяетал5ся пры дапаиоое

IS

атаыпа-ошшгшага спектрометра о шдуктыУна-авжанай плаомай "Плаома-100" i спежтрафатометра "Spccord".

На падставе атрьшаных у дысс-ртацы) Bbmiiaj? распрацавана новаа тэхналогш атрыманпя тайных ф1тасарбентаУ практычиа о любых адходау сельскагаспадарчаы вытцорчасщ, im не уступаюць па ccaiu сарбцыйным характарыстыхам лгетпым аналагам айчшшан i оамежнай прамысловасць Адпрацавана методыга выоначошш ^трымаши стронцыю-90 пры дапамоое высогаселектк#нага сарбента дыцыклагекс1л-18-краун-6.

Пакаоапа высока! &фектыупасць даследаваных сарбентау пры ачыст-цы прыроднай вады ад радыёнугл1да^ чарпобыльскага паходжашш. Нап-больш перспекты^нав воблаедь прымянення вывучаных у дысертадьи сар-бентаУ — вывддоенне о вод л ara аскрсддоя радыёпуклЗдау, такачных цяж-lix метала^ i аргавЗчпых рочыва^.