автореферат диссертации по разработке полезных ископаемых, 05.15.05, диссертация на тему:Применение гуминовых веществ торфа для дезактивации металлических поверхностей

кандидата технических наук
Гонец, Леонид Васильевич
город
Минск
год
1995
специальность ВАК РФ
05.15.05
Автореферат по разработке полезных ископаемых на тему «Применение гуминовых веществ торфа для дезактивации металлических поверхностей»

Автореферат диссертации по теме "Применение гуминовых веществ торфа для дезактивации металлических поверхностей"

'О

рг6 ой

1!ЛУК БЕЛАРУСИ

Институт проблем ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПрИПОДНШ! ресурсов и экология

УДК 622.331:665.662.24

И'онец Леонид Еосчльович

ІЇЛШІШІЕ ШИЛОВЫХ ВЫЩЗТВ ТОРМ ДЛЯ ДЕЗАКПІВАІЩ ІЖШИЧВСЮГС ÍIOEíK-aiGCíEii

Очяаіальпость 03.15.05 - технология и комплексная механизация терряиого ироиоосдогва

/, ВТ ОрефЯ реТ ,'ХЇТСП Є ОТ•• її ВІН на RCltCKSIKIO учрНОЯ сгиичіш КЯШШЖГаІ тохничосісїх наук

Риоота винолаиа;. и ¿«•ос^.аюрии (|изп:ц/-хищ|Чс:скол иикаииги* ирцроцних доитлУ'-иих с.ичч-г.'! Институт» иробле:; йспользсшач.'/.

нрароя.ьчи р-'.-сурцо.. ¡.¡хи.опш Лклдо;;лп па,и; Ъелар.усц ;; и.' заио,;^ лить.ч ¡; иь ио "Гоио^и.:...■•'„ ■

Научный руководи'¡иль - доктор технических наук, профессор,

академлк АНЬ Лиштван И, П.

■ Официальные оппонент:;: доктор технически:: н&ук

Гпврильчнк л.11.

кандидат технических наук Греоенькоз Л.1.,

Оппонирующая организация - Институт радиоэкологическах

пробном АНБ

Защити состоится года п чассч!

ни заседании совета но защити диссертации Д U0o.X7.ui г. 1Ьст?-туте проблем ИСПОЛЬЗОВАНИЯ' природных ресурсов И ЭКОЛОГИИ А-1и (220114, I*.Минск, Староборисовски# тракт* 10, конферанц-заа).

С диссертацией ми/ьо ознакомиться в библиотеки Института ироолем использования природных ресурсов и экологии Ань.

Автореферат разослан 1у«лз р.

Ученый сскрыта щ. оовета по защите диссертаций кандидат технических наук

2,1-/1

С Институт проблем использования природных ресурсов и экологии АНБ, 19У5 г.

-8 роз.ул/.'Г.'Ц’О ім ’ÍOfunú-nj а:':-!

Млі Г. “:і-с’лрг <'”'(0 .! 'Н:рС".їС;іО úi'.^Os: *:0V Гі .С ;V0 ГЛ> г::: • І

шп:\ І'гс""-; уого,. сг.гп.'гргг^цгто j-:.у: --:оЧ ori-"'1' г'!,г;":г’';-.т:'т:г.>-” ¡

.....у,,.,.,..,.,,.,,, ^оуї'їСОТГУГЯЛССІ» ;í Г'ї Г'ТП' ."! ""¡УЛХїіа ї'".-ТГГ.'ї л;'"

od:ci:’.soTïsrn:ucî ’¡гзотип вотгч, Лясооаи.чгй ор'~а с г-ід'іО’.'У'.-тїГ'Г”': noH.irvrn я гситяляцясшпіз сгістг.'їті рСосл-тг. "пполо’ї. Лг:?С/0.г-. пягг'ппг’Ш”'-я отзпяі'ліь лсіі’ссїгсїг^ї sorostcn Гс'г'.гя і; аС~

лап?.’?, l‘.o,n'íciiy:t"J.ír.n, еопбпрегпхг:їсол ;n гс-';г.х’“т';сс.-::;х гтс-з^п-пес-тях П;:п?х'.п”оу и ycT2?:cr>0!c, псгзїя’Гї г.-’ї''>-о--кг;а:;«зть з ігс::?^еиг«я.'С до 7С -COCO f :tn/"cot уодогалдо г,:; •*;-.лПчісі'сгі-:”з и cenrwsvio оппс;і:хгіГл .«ля здсрспы cCa^r:?î?ü?rvH‘fl тпос-?:-?-^ П<м7:гг?'.-з дссокг;:-гліргі кгмпр я уплсп і;онт^лтілотг*пг” ,r*:r-‘ic~’0‘: «j-vcts с:г'г.з Х'с;';т;! з’от?с:ї с nr—nuovv.cM г'^-ртлмг гпггг**л г.г'-пйгл гч •••/л;-

•¡•«TÍC-». ХЧЛП.

ї і'-гї;';;;:'}";-':- ^"¿орзтот-.'ПП пссл 'і :‘;:-.í'”CMa /аппг.кл

v.otw'. ь'.'п •-їгфПі.кге'П' ;с

Jni)VÎC':!~CD О^ОТИЛО-Г’?"'*, СГЇЗІСГСї’іПГ, .3 ■"■■ wi';'C"Пі. лілу, р.аТ’Г-.ґ-г.пуі'о ітут:;п їїгг !,;ro::oü napoj.'îwnu-y*! ,;т.г-!з. _цз>.г?:.’ ;oíl -

!:г.'$ггс~:л:.пя з псч гугглознх :и ■іиг.'п*

У, :, -?.7о?::;с.в х^охгл пд Сзяодо лмпл :? ізсрг’-їлоіі ПО ,Тс^сзлн:а.й'' рйбсг- "? л*г.шя 7'Пп:йнзпц?іл псііт.”л,’га:;онпш: уогзаояои по paspstío-■rsmíc'í гсгаямогжх, '

іЬу™шо яссясдовшпя л прякигтзсгля padcsa «з опвсдо ыокягода, тю .’із sees яззестшг cnoccdOB дозакгшгшш кзтоалпчеокпс дстялоК (s ряйото содержатся озиссіт ІЗ ■ раасгшя sœæoaontft» яршсяяо-im ил практико) прадлагосдШ верзонт. сйодсог рядом яропмупестл. Смеете о їег.1 С7Д0ЯЫШЗ їояїсяаютеекїо кдр^люцог грсбсгояя (Зояео дотадакх пссдодохяшй для раекрішш і:зхеіше"оз еоздсіістеяя раз-лячизаз фзїсгсрсз, гхйшгшх пз прс-цосо дозгігтпт-зшя. К оглгл параг.?от-ps?5 отгіоояїсяі кяояогность раствора гугшового предорога (ІТІ) :г ero тс?.їяерагура, глда яржзадамж кмяот, cncood очлстїсг еддіг-їж радіїсотїглвниз сї:шдоб.

Всо sia зспрсол неаяя сірзгеїша а ягсїоя£.зй 'работо, и . опррделяотоя са ГіКтуальнсоїЬ. ‘

Опгггл гг«б<кні о' кпурь''.”.'.? илудщтлт т-г; »?■Работа еіллхшо-т в раглса:: Гсеударс?ае;аш*1 арйггл&ии по ддішцдшеш восдедсгшЛ ашрак ю> '¿зг»азОи,іьоі;оіІ І'сіі иа І5С0-І835 гг. по шш "Рйз^иа^ауь ’ ссоі'сса яка дозсг«гаод:ії їсдаккл с ейардушашд на сгцоьа иио^и- ■

ЇОВ 'ЛОС«і>і'ДЗС2й їОрі'Я*» •

Дакт. п ьтт~і г,нбгу?п, Цедш игетояцай раоотп яплясіся рзерл-богса иаучшпс оанов иозой «охиовошг доззіжвваїщц, іш бази іано-роС уотшюакоїш »охиояогпчэзкио параштрл процесса дозаижиьают їидаткяядаошюго оборудования на заводах» всдозргаахоя овгрязксш» радцоакишшй а шиї)* ■ , '

Исходя яа пос^авкеваой цвлц билш раовни сдодушцв осколшдо зшил'чз- . ■ '

- определена возможность использована« гуушіового вропорста для дєзеетікщигі.когшишчесіизг: деталей;

~ исследовано вдщпшц отдельных факторов (кислотности, танцора-гуріі8 вродйллаїтйльноста ведераки доходи у раствора) на нроцесо дезактивации к эффективность' очистки от радаонуглідап^

- изучена возможность к еЗфзктиішость применения торфлоп; фильтров для очистка еіідккх радиоактианшс отходов о цальэ вторичного. использования вода в технологическом процессо а создания зашшутоіі технолоїчш» искяючащей появление гзщішх радаоактиваш:; отходов,

Конечная цель райохи - разработке технологической карты и ооздание установім по дезактивации вентиляционного оборудования.

' Научная новизна. На основании вшіолііошшх научных исследовании обобщены и вковеряиентачьио объяснена нроцсссц взаимодействия радионуклидов о поверхность« металлическая деталей, на которых они зокрзпшшоь в результате виведений радшогхгшшх' осадков» Изучено влияние внеаших факторов на вадвшшость радионуклидов а растворах ГЛ. Исследовано влияние врисадои к иовдш средствам Ври очистко металлически поаархнсзтеіЗ от грязвашашмой плешш. .,• : . .

Осноеныз ноша научныа результаты; V

- установлено, что о повышением киолотиоота раствора подамж- “

ность радионукладов „ закрепленных иа поверхности етталлкчвмшх . деталей, возрастает и это способствует их отрьшу к выведение в раствор*. . ■ • - ' ;

- определена закоцомернооть влияния температуры дезактивирующего раствора на вффактивнооть дезактивации металлических иоверхнос-

••і прл погруїап>-і метко •: причснетпіп i’.vrnmonü.; препаратов :і г>. ірпльнш: ки::Л"

- ноказїяш v> ‘ПокП'ї '•:'>> ••»"•ппйіСОїь оч'іг.тяі ::аілш.и радіїоактнпії1 .'f.

ХОДОВ с JJCWibr» ГОГ-Г'.:-ї;ї: ; ІЇ-УІГ-ТОО-З. •

ifpnUTII'T'-^V" -..'’¡ьум?-: ¡¡’»lOTCit П "ОМ, ЧТО II Î CtiMí' •

im ироподйт."?;: гюу •№■::• ursonctoTimrii* рппрас!отл;п нема ver-¡i ’!o:?nuT:m::ivr : :’Я!ї.Г!-"і '«того n{io:-.'";>,mnn. (î :r¡nro:i Няу-П”” > зультатоз пр.^.'їогскл ■;с ".к'.-;ох':ї’їосл"і ! чяпга дпзагш::я\’!и r.'.van: ~ •>

O'.VÏT, ДСКІЛ”'., • ’

lb каводо і; vo\'’: '~!q\\ ^'г-ухі:нра'шрнягпгл: Гс^лл н Гг.-

їьсг-o.’t orf.7.°c':”" го mir'-тітіїсі і їсї'г'їс.^п’іг.ї /:с:-‘:,::лгтго’,:іни ?-.ц. • п сбразш :.т 'Л п і nt і ■ ; t -'с5т>улоп;..Р' \

Иолучпічп:о ї- idот', г:?:г'лї,татп г "?íO'!'r'íUí :'\4Kv:~r!0"':T.', jr-;

зп::Сгохко кэтс'п дпзг’:г:-’-гп,м ч в?;л-vv.ovo тто rov-S'-W^'i птг >-‘шсюто лот, rrx'i?"'.n,.;.'"-inru юдно-т:1- "і:иль

ni.-Vvf'-'* V'? .nncntra г^!*5(>ягг’!«о$ :*"'■* ’ÍOIÍKÍ 3 íir’It- :Г;СЧ1СМ J-Г" ПГ'ОП ІІГГ''.: ТПЦЛ;.) :П ■

:ии»«алей ПО "'¡•cr'rsevrt-* ' m ?:*, ncr*: я’тч) илг.7* ч .

duc*зічзсїсіЛ r.'.';"!;ce 3.û ;• ,;иру:и п г -ігу, тгаетл .Uivi г» Лгиго «г- .■

Ї0 6СЛ00‘ ЙК) г;?:г.1Д5ТИ WTn.Z yCTrUOr::.'

Сг?ттотпп-»с» :т'г":г'Г"'т ••"’'!:n^,rr"îr.. .....; .

- озконсгапиот'л П'гпг"': » нггиттег; >: • пглш crt !п 'о'пс’.т!- >

ісгшіостп лсппт;х:грпп7-*'”': "охг'їсй ?■ ? c-î їкоіГ"”: ■ '

~ гаиягаэ пісготпоогк гпс;ч'огя Ш ;м V'^víony^i./.c-v.

їогтиеишг: па !'стзлтг:.'‘.с,лпп nc?njTsre:v?.'tÄ> n myromn 'To; v.-*: '

- г.пяшо гсг:;г2пп!гур'* г~стпеш III 'Í^stn* ücsîjb д*з«!:т?г!пг’: ?

•агтапєоетк дгглл.9іі^ • • . . ' '

- гфЪставносгь пргптгпгптїй ісрі'ліггл’г? p;rt о”п:ж;т

ртегнегкевзг огсолое; ' • ' , . • ' •' ' '

~ то'-аюлопл .-еззкгзгггщ ;!г”"і-її>ггг;птсго оаару'.оггтал a nr:v •-> ЇЗСІ1 Ї7Ї.Т5ЇС20ГО npcnar.T,.-!* ' • . " , '

Ссчптїпїг гсп лзбораіс^г''.

лодегг’пгл :?ггстт :ítTтгптгїоотл. eV’rrt• П Жта.гп*;/Г-* Pütz-nor^ vfiotz ;^~скх”'зпірс«» і» ї-’-л’ггача прхтэт.пст’пл тзяю»

ж лезапт:’Г"’гг:а їійГіїп’їгт^іс'іїоі’о об^пуло^'ШЯ-, . •

/пгейгт г~'ътгтхс^гчгг('ъ?™'-' х;. Тг/луяякгп гоаедоппп^'.і к;> э дпоозїйгпгпї яояо-tctn» г. оСщ-'лцсіс? ;кі .гаооліїї'Ш; ocïœunt ynonoso зхз Шсїйтзгїа нрэйяса нспо;їі.5ойлп'.>; ï/tcpo^rç poayrootj »гкол:*-; РеопублашїскоЛ 'н0з?шіо-пршкячоокс4» ішферавдкч ио радяобйс-

логии и радиоэкологии, Минск, 1990; Республиканской научно-практической конференции "Результаты научных исследований, выполненных в соответствии с государствешюй программой по ликвидации в республика Беларусь, последствий катастрофи на Чернобыльской ЛЕС", Минск, 1990,

' Опубяиковзнкость результатов. По материалам научных исследований 1 по теме .диссертации опубликовано 5 работ в различных яурналах и сборниках научных трудов.

Структура и объем диссертации. Днооертацпя состоит из введения, пяти глав основного текста, сомі приложений, списіса использованной литературы. ОбдиИ объем дасоертавди составляет I4S страниц,

3S таблиц, 26 шшготрацпй.

Первая глава "Состав и основные свойства торфа" посвящена анализу состава и свойств торфа с позиции получения кз него ПІ п других дезактивирующих составов, а также показана воомокаоеть при-меіюішя торфа в качество фильтрующей основи для очистки отработанных растворов» Состав торфа в есгественжМсостояшш и пра. хранении неоднократно изучался (Базин Е.Т., Бамбалоз H.H., Болькешч П.И., Гавральчак А,П., Король Н.Т,, Лзшюан И.И., Панкратов Н.С., Раковский в. Б. п.др.) как о позвдай его использования, так и дня установления' общих закоаадорцооїей в составе и свойствах (Лишпт И.И., Король Н.Т,), Сорбцшашо свойства торфа и гумшювдх вещеото изложены в работах Беяьшшча Л.Й., Ромашова H.fL, Дыштвана И. К. и др. Особенности водораотворшшх гушновнх веществ, составляющих основу ГПе представлена в работах Баыбалова H.H., Смичишг Т.П., Дударчика В»У, ~

На основшшц анализа работ ШИПРЭ АНБ по технологии подученкл ГП и праыонения торфа в качестве фильтров, делается вывод о пре;:~ цущеозгаешом попользовашш низинного торфа отопеныо разложения болоо 3$ травяной, древесно-травяной и древесной групп с золь-, иоотью но шае 15%. Преимущество отдается торфу о високим содержанием tyimiios'jx толоч, Верховой торф, который шоет вкоо^ю нзс-лотнооть й низі^ю ешюсть поглощения, менее: пригоден дкя получения III, Анализируется оф^актишость исиользовзніш торфа &яя улавливания вредных компонентов на окружающей орэда( о .именно" при очистке сточных вод промышленных предприятий, в оиотемах оборотного водоснабжения. При очистке сточных вод по одно» и двухступенчатой схема сорбционный метод очистки о применением торфяного оорбшгге об-

,'чдает г.'Кохо'А : Мжг,'л-поатлл) (яаршч с -укгио сН.О - 1ис-

; 3 = 1 07,Г: - г;^), '

'°Гг'1.т?г'.’г;!1 "Спо«'.г.!;л двзшаигг-тд*;’' ллппкл'егмстпна

п лностпу' глуодсп .чогагглг'яш» сипе, а:; :;;г ¡имо п с-;~

г ;17дтел;-,ц1'<! ( тсм'пл! (Ш;т ’ ■лтпр'лп’.'С'! - ■; о

Г^ШЛСПС ?:П!С*'Г!1 П 1:0>1р ТТ)Р01>ЯШСИ ГЛПТГ";” '].;'! г!Гм;..

■ п^ссол, Способ;! ,г,~ап1:\’:Г'\!Л : дел:. и; ^десл'1"ог; -'.лгдупил'; "р-=ис:.’^иг'г;.ч: ' .

- сбаояечягь г лр-;; "птзцси удаяешиг ■лс-х::!гп:г: слгппзпешШ;

- не .•■'зглг'л’ь оуг:л;гг:зо!ГЛС*'. ::оррозТ:; 1: р:л:\,;;:л:?ллл ^езглтпглр.уо -

'•,о1*о иауо1.из.’1п; . '

- обесточить мшклум радпеактвши сч-.'гедсп.

Споссо догзакгпьппдолжен <5ш?ъ охоисп’ипр.;, ('езепаенг и не приводил,". рсспссстрг.чешго ргетоактяткигс елгпгяплллл, пезголпть пкшенять ’.озсатвтаацд-!. ' ’ . '

Но соисл.г? :>яу>цц.’: трудов лчдио&япс ¿азо^/сеют ¡: анрубс.лшс /лс-ин::, . тс ¿¡ссцся П,П., ’пг.сС' хи-г-о.-г , /: и^чогсаа 11.11.,

' тппиово. л'» .ИЛ!,, Тг"лзашп:сп Б. А., Спглпт 0., УдСплс* О. П., , С^уп '-.Д., Я::.;ачи;глЛ А.П*ЕПедсз Б-П., ¿орс'":'7с-а Л,1!,, ; ’ зоэгксгс г:х?л ;?Л!. и ,П|). ^ларя-лотанп !! лезт! лраасиошго ля щгп’.ггкз около 05 г-'гл • , лллп:: елпч лгм дола’.: ллашл.

Сухие / лз::ко-г¡¿¿т.. (члесиис спссоон дг-гагклпглулт с щ:ц:.:е:;.:ацс:л обдува, хил'ууглрохил'П;: и т.п. лродаааначени для оллс ;чл нефисслро-нагаивс запжнепл:! рлдлоаютлшой ¡шдл пял боясо :сг.уи;п частиц. Сухио мвхспэтсскко способи дозагллвашл уштореглкт л доотпюлпо зффакишнн. Недостатка.*^ лпяяотоя больше потарл материала л врал-лно условля рябоги от поднимаемой при ото!! радаоеетпг.;:ой пит!..

Наиболее распростралешяс,! среди способов дозакгпгартя о применением вол'! и пара являатоя водоотруённй. Направленная отруя лодп под давлением удаляет с поверпюош доза.т;т1ш-труеглсй дзгали радиоактивное ЙЯГПЯЕНИИв, скалпну Л Т.П. Уг^СЛ? ОЛПСТГЛ ВЗГЛСКТ СГ спор™ ?<ш удара струи, а следовательно от даглипп л гччрэпровод'э, Игл этом способа зачетно влияние па оф^ота дезтлгплелпл олаоилаих рсо-год води, лто приводит к пояуленлв бодшого гллилэзтел я’ццш ра-ацсактивни’Х о1?одсв4 ■ ■

Хшач':скло и ^тгтао-явггсеокйо споссбтз дегактлйсшга нродотси» ллют прсдьсс дасорб^" рпд!:с;«1Ж5дс2 я рпд;-сс:;п":;шл ’»зеки т'лх'л

удаление окисных пленок и отлоа&шй с поверхности металла. Существуют следуйте способы такой дезактивации: деэаипшация погружным способом, дезактивация с исяользовшшен паст к суспензий, сорбционная дезактивация, дезактивация съошкш подшлорними покрытиями, ■ дезактивация расштвлошшми солями, дезактивация растиранием раствора, струйная дозактивация, паровая дезактивация с использованием растворов химических реагентов, ультразвуковая дезактивация, электрохимическая дезактивация.

Применяемые в настшдаав врс.мя 1,;етоди дезактивации имеют рад недостатков, Бее она осиованн на применении поверхностно-активных и химических прес°ратов, производят большой объем жидких и твердых радиоактивных отходов. Мокраа фшко-ыеханическце способы создают большие объемы жидких радиоактивных отходов. Химические и физико-химические способы образуют также больше объемы жидких радиоактивных отходов, которце шесте с.теы загрязнены вредными химические веществами. Методы с применением пара, паст и эцульсий требуют дорогостоящего оборудования, препаратов и больших затрат руиного труда. Поэтому для дезактивации заводского оборудования использован наиболее приеияемый погрубелой способ с применением гуминового препарата в кислой среде. Гушновый препарат получен из осокового торфа степени разложения 25-2Ф. .

В третьей гдарэ "Выбор объогаов и методика проведения исследований" приведено описание технологической схеыц и объектов исследований, в качестве которых использовались образцы металлических изделий, вывезенных из зоны отселения. В качестве-таковых били использованы неокрашенные нержавеющие детали с гладкой поверхностью и поверхностью сложной конфигурации, а ташке образцы жестяной кровли, подвергнутые коррозии.

Технологический процесс дезактивации (рис.1) включает в себя следуюцие этапы; • ' ’

- демонтаж и доставка вентилятора к месту дезактивации;

- снятие лако-красочного и грязе-масляного покрытия путем

погружения в ванну (2) с моющим раствором; ■

- обработка вентилятора раствором ГП путем погружения его в

ванну 3; ■ .

- промывка и-нейтрализация вентилятора в щелочном растворе

в ваше 4. ’

При проведении исследований влияния гугшнсвого препарата на процесс дезактивации бшо установлено soiuo, что зффзіст дезактивации поверхности при pH раствора 3 нсзна’пиолшШ (тг.бл.2).

. ‘‘'пбліпіп 2

Результат» дезактивации образцов при pH 3 !■. использованием разлячиих н'лслот

^иг'чпч'я Радиоактивность образцов ( р-частнц/шн*см,,г) '

" ‘ 1 и при продолжительности лсэпкгпшашщ, -шо____________

0 1 2 3 ß 10 Ш 20 ‘;0

H2S0„, ~ № 444 472...452 455 «Ю* І5І ~435 3SÖ~

СН2(СС0Н)2 659 666 659 648 634 605 630 660 618

%Р04 ' 490 410 466 484 . .420 398 410 430 405

Изменяя кислотность препарата (табл.З) можно значительно повисить ;хЬіекті;віюс ть дезактивация і которая становится ужо существенной при pii 2»

. Таблица 3

Результаты дозтштшуш образцов, подвергнутых коррозии гц:н pH 2, с использованием рззличшіх кислот

/лслота

Ршщоактивность образцов ( Jb-частиц/ман» сг-Г)

0 I 2 V/ 20 30 ■'0 со ■

E2S 5Є6 572 549 428 352 01 15

G08 582 580 550 548 544 ¿23 ' 137

423 413 411 410 386 284 22 р

Н230л CHgtCGOHJj,

H3i°, "

Kait видно из приведенной таблицы, дезактивация значительно быстрее протекает в препарате с ортсфэсфорной а серной кислотой И VJ',7.S со павелевой. Это связано с различиям проявление!,і электродных процессов на поверхности металлических изделий. .

Наиболее эффективно процесс дезактивации происходит При кислотности препарата pH I (табл.4). Sa время 10-25 часов исследуемые детали считаются до продольно допустимих уровней, что подтверждает рель олектродных язлешШ в процессах дезактивации.

, Таблица 4

Результаты дезактивации образцов, подвергнутых коррозш;, при pli I, с использованием различных кислот

Радиоактивность образцов ( Jb -частиц/мин*смй) Кислота при продолжительности выдержки, чпо

20 25

18

На рис.2 графически изображен процесс снижения уровней загрязнения дезактивируемых деталей.

0 I 2 3 6 10

На*»* 479 413 350 250 2S 4

СН2(С00Н)2 242 189 166 144 105 61

Н3Р04 493 294 212 144 56 II

1 - серной КИСЛОТОЙ;

2 - со щавелевой кислотой,

3 - с ортофосфорної! кислотой

ц

£ і», g SQQKV^V

і - І

s т

~ 0 1

С целка отцоканяя оптимальных параметров, влияющих на процесс дезактивации, проводились исследования по определению шшя-ния температура на ^фахампшооіь дезактивации. Опыты проводились при температуро Ш$ 40? 60} С0°0,- при кислотности pH I с применением ортофоофораой кисдохи. -

Результаты исследований пра температуре дезактивирующего препарата 20°0 приведегш в табл.5» ■

Таблица 5

Продолжительность дезактивации образцов,покрытых коррозией при температуре 20°С о применением ортофосфорной кислоты

пгіп™™ Радиоактивность образца .( -частип/мин* ом*)

иорааец ПРК продолжительности выдержки, чао________________

___________________0 3 6 7__________8 ....9___

1 333 311 *“ 233 171 50 4

2 730 556 . 508 164 43 7

/ / ; р-..

і

■ /

Г.. іґ~

Ji.

iiriLC

? I ' І;і

і ; Ш

» ■ 'і ¡ ; < -M¡:

í '"W-r il\ ¿

ÍZ І î I : ;Г ? y t.™,»:;

. І';:зД, c-:ctn ' .

A - роль*? ôm ;î *• pz'i нгт"«'’л ^акок?я;;й‘'"пго поі;г!™::л'

З « P-wuü'í nr’CtJ^rr"; ІП; ~ Г-‘ Vi ? о пг?г!г'су:«їгг::'?ї г^гітксго ¡t

0 - ішг/.у. ■') - о.*з*с. íxtit; ? «• ';Cw'.""!í5‘l 0 - ;nr.:-;;rx)!rr-

русмзп ¿P:г. .

. lîpc'i'î’Cî о«»їоїгл підг::: рал^с”::пшшс: c'J*.ptos чЗРОІ глтгггпс::ї

- - оїГ'г^’" И'іега:" С5) па оапк Сі п 4} с-:••••.'.глг"чг: рпоглоро:: п отйїоНП'Г; Í3) ;п;- orewmrön.r • .

- шін“'’? КГО з;і-»:'з0гї ”з orcîo,'!in?a (G) ї::і лозархиоэт/' vop&no-ro ÍV}, . ' . ■ ' ■

lîcs 2u’, r r o?nw ¿"Ш'рг“"? íínrw:$K~ó рсптг&нхд nwr:nan до-МЮТЭПШ írvíf'::, ' ' ' '

Лпс^тат'пг.о ї'блгйлшгіш bwmttktct« г:ч усгпяакгз, осгоо"-г.зїі по вг::г: оглкзїг' 3 дп?і»зз# шшогшягоь paahonarct о

jñwztm*--: гдщокг^їлїЯ ГП, rí.> - :-п?.яет №3;:v,s ' ' 'Ошгг.і іггіоуодї^глї, Ьз*ггм поїяугс-лгш оЗрпапоз а і:ат» пр\: ипт.к-ПОГчІШШ ?Л» ‘iCüiir-p-.’VVr.'i 3 nníiOP'; »»¿ДО. З !?а<ТООТВО, стптзрзя OKfíH-

пі во лез:: гту^ат: вр’їшнгсо/і ffiwyTsi5?o»i;c*j?A cm.r •пі обрасгд ;;о ЩРС. • ryíriaaríl идогіарг:*, йодгушьіі- пь »oxtwtorin КШПЇЗ ДЕВ, прадогавдяя Qoâoü попоглк о рпкмбргіпі чосхгд ;-;о

2 мм и влажность» 5И-Х£. Количество растворяющегося в воде органического вещества было -¡іс ліснее 25%.

Математическая обработка результатов выполнена с исподьзова- ' наем статистической программы ТА ІД. ‘. ■

'Чотиертая глава "Соктори, влшшдае на ьфіективность .дезактивации" посвящена результатом лабораторних исследований влияішя гуминового препарата на процесс дезактивации при различных pH, температурах и наборах кислот.

С целью определения влияішя кислотности раствора ГН на эффективность очистки от радионуклидов, применялись различные кислоты (серная, ортофосфорная и щавелевая). Кислотность раствора ИІ устанавливалась в трех диапазонах pH (1, 2, 3). Детали, принятые в качество образцов» имели различную конфигурацию и неодинаковое состояние поверхности.

Экспериментально установлено, что при снятии лакокрасочного покрытия и гряземасляной пленки при первичной обработке дезактивируемой детали иощлії эффект повышается при добавке сукцимидной присадки С-5А (табл. I),

Таблица I

Результаты оценки эффективности мощей присадки С-5А и сольвенту

Режим проведения Радиоактивность, ^-распад/мин»см**

замеров без присадки С-5Л

До нромшзки 2715 3124

Через 5 минут иосле погружения

в растворитель • 2589 1000

То же через 10 минут 2666 790

То же через 20 минут 2551 707

Установлено, что при дезактивации образцов с гладкой поверхностью кислотность раствора ГП оказывает незначительное влияние на эффект дезактивации в диапазоне pH -.1-3. .

Образцы, покрытые ржавчиной, поддаются очистке значительно труднее. Здесь кислотность раствора играет существенную роль. Показано, что применение минеральных кислот (Н2804, Н3Р04) дает большой аффект дезактивации по оравншшю, например со щавелевой кислотой,

зии ее поверхности. Так, наиболее легко поддаются дезактивации детали с гладкой поверхностью. Детали, подверженные коррозии, очищаются труднее. Существенное влияние по эффективность очистки оказывает перемешивание раствора. Установлено, что оптимальное значение pH колеблется в пределах от 1,0 до 1,5. При применении препарата ГГІ имеет большое значение вид применяемой кислоты. Наибольший оффект дают ортофосфорная и серішя кислоти, что связано с их большим влиянием на электронные процесса па поверхности металла. Практика показала, что применяемая технология позволяет также в значительной степени сократить количество жидких радиоактивных отходов. ЖРО, полученные в процессе дезактивации, хорошо очищаются до предельно-допустимых концентраций путем фильтрации через торфяной фильтр. Очищенная вода может повторно использоваться душ приготовления гуминового препарата. Таким образом, применяемая технология дезактивации позволяет проводить эти работы по замкнутому циклу без сброса жидких радиоактивных отходов.

Очистка жидких радиоактивных отходов проводилась аа специально изготовленной установке. В качестве фильтрующего элемента используется торф. Фильтр имеет форму цилиндра, шшіяя часть выполнена в виде конуса для удобства отекания и сбора очищенной воды. По периметру фильтра проложена труба, по длине которой через определенные промежутки просверлены отверстия )vm равномерной подачи ЖРО на поверхность торфяного фильтра. '

13 результате проведенных исследований было установлено, что наиболее оптимальний вариант фильтрующей загрузки по пропускной способности составляет: нижний слой (щебень) - 150 мм; средний слой (песок) - I5U мм; верхний слой (торф) - 300 мм. Такая загрузка позволяет обеспечить оптимальную пропускную способность фильтра вследствие незначительной кольматации порового пространства. Расход составлял и,0014-0,0015 л/с. .

Действие гуминового препарата в растворе кислоты сводится в основном к сорбции радионуклидов на функциональных группах. В таких условиях концентрация радионуклидов в растворе постепенно снижается, что способствует росту диффузии радиоактивных ионов с поверхности металла в раствор. В дальнейшем при очистке КРО, содержащих гуминовкй препарат, усиливается его поглощение на фильтре вместе с сорбированными радионуклидами. В этом и состоит основной

о ’•»■j *•2 Са

О ? * *"Т О Щ о

pi О о о Si! "ги .

£ ¿г л о с d р --Î / -’'

о Î-4 Н м *• і * С5 : j г* 1Г ri ! л f :û І П ч ri

О I «. ■Ч» г4 а «■;5 С!

С* О "СЗ в ,_■; о f -f й i>*v >-Т Л •г* І-Г-5

О *г* ~ïi гг í~ О ‘J* k*"J í-v>” С V3 ¿’-з

'О її tf о d '*4 tí о о Я Сч сз W

о 'Х и сз ■a £Л й ¡’З fj Ч'і й Ö л Í^J в, s О 3 ш С:, $8

S3 Е о о ?« Й *“■< 3 W ш го н « W .§ a О и *&

Hi о £•* Cu о ï5 â СЗ &« є-* о О

п Z-Î о ;’Л n '•р-' f-í сз э сз 5*4 о *=3

М £3 (-* О 5J 1 су* о Q я 'О 5 6 ^•1 О

íí¡ Г.f Q 23 и: сз ä п (■] ►С) 5? 3 о

И Oí Í*í î>* ."Í * 3 22« ?* G

к-î ¿3 С5 о Cí а ’.Л ♦Ч ê

C« сд і:5 ¡Ä •*» о ц Р, а >CÿC О о

СЗ сз о £*** о » о W Й! сГг

С) « l£Î о О Гг ЇЛ О «Ірч,

п 3 »і? пз И о Í-4 СЗ О О » ’* Г-1 М f' ГЗ

в С24 Г-1 о 7^1 to *м Ci 1 ’S 9 оьс kW

Вч CJ * т о о< îpSj с? *4 о 1 G О w< Й

Î3 >» 3 W ' я» о Е5 О а«

«> п« я г 0 о о ІН

а із 54 Í-4 £« S3 О ГЇ &4 ►3 о

о їм «3 о •о ?í о а «-î *-* Ï2 5

£ч Ei 04 Q *С » Р1 £3 •3 «tí РЗ S3 Й

сз О ,& о п о

Сн Н tH Я3 te s Л сз Í.Í f-j

В СО о £ О СЗ ІГ*"? о о Í-Í -si 0

сЗ g.. с, « 1 о ?* £-* О í=4( ÿ fi 3 *-4 5* О сз U

Сч й 3 a О S н JV*

га к о гч о гг р ÏTÎ £2}

.н П С о о ь*3 § 3 о о & о о £-* н {

Л ES Еч '•‘1 о X & 1 f-"* щ о W ft ¿

О І IT U^4 ÊÏ g о н о В- »-і о « a Cí

с£ a и сз Ьч ä S »4 2 о ч К ¿H

& В э о О Г-« о S о 3 о 5 СИ О* •—< о о сз S

Рч CS д ш В- Í3 п сз я о* >§< í4

с п С5 Q О в СЗ О к vn о О q Оч ¿3

£5 03 3 a Р4 о о C-v СЦ g S5 я

Р К я сз Сч о « W4 ”1 н o а

Е, « и >> CÍ >» W д о «r* <íí

О о с со s' Оч о о с-« о Í=í 0

5. ч Сц CD к сз О « tí 4Î5 3 Л С4 CJ

О о W Рч £3 « Г5 и <=* gi С 3

*=í «ç сГ сН о С" *y3 л Ръ ?

о о о О ti* ài 0 -7«, п Îx5 г?

Ё о zí О: ^3 СЗ о o' 5; сз

£3 Л Ï3 И J3} Сч я PI и С гз

§ а Cs В » <*> tî о С 5 л с-* о г^£ лг о о

¿Г О Pv, Я о К! Q а Ï5 Й о,

d ££ =3 « Я рц Я о tH G

сз

i a О c> q f i и M о о о % H H и

E> • « - e

> О Q ^

Ю ^ СЪ LO

?0 ^ 1Л О

невозможно осуивотайїь ua-sa ($ояьшх 'объемов эокоронешя оїхолов

Как видно из тайл, 5, процесс дезактивации происходит па время но болэо 9 час. При повниошш томнературн ростпора до 40°С, про-цвсс дезшстииашш ускоряется и происходит за прсмл, рп;ш.,о 7 час.

Я0 г,яш. В табл. 6 приведены розулътатк лаборатории* исследований.

Тпйлтт Г>

Продолжительность дезаЛтиюпщш ойрз зцол,покр’гпг/ коррозиой при температура 40°С,с применением орт «фосфорной кислота и pH 1,

Радиоактивность образца ( £ -частиц/мин»см^} ~ Образец _________при прололжительности вцдепчки. час

О 12 3 ' "4 5 " 5 7 7.30

1~ 507 416 403 305 223 Ш 55 57~

Я 513 465 444 434 330 237 92 23 5

3 421 382 353 29Э 251 181 85 40 б

Пояшая температуру до 60°С дезактивация образцов, подвергнута коррозии, ащо болсо ускоряется. В табл.7 приведенц результат яабораторньк исследований при темпорзтуро 60°С,

Таблица 7 , -

Продолжительность дезактивации образцов,покрытых коррозией прл температуре 60°С,с применением ортсфосфорной кислоты и pH I

Радиоактивность образна ( £ -частхщ/мш-ол'6) при пполол;з;та.тьноотп выдерсти час

0 I 2 3 4 5 5.30 6

I 477 365 313 137 48 23 II 6

г 492 414 349 281 223 47 24 И

3 517 433 399 233 160 23 13 7

Как вщщо из приведенных дашипс, процесс дазагсгяпацш! йрояско-1ит уке за время, равное не болео б часам.

Результаты исследований процесса дезактивации при температуре !0°С приведены в табл.С.

Тоблзща 8

Продолжительность дезактивации образцов,покрыто: коррозией, при температура Е0°С ,

Образец Радиоактивность образца ( ,Р -носгиц/лян*см**) при поодешжчтелышети вт^даки. час

0 I 1.30 2 2.30 3 3.30

. I 2 3 4 5 б 7' 8 '

а

А.

ь

в

I 501 4С0 1ЕВ 112 би .12 9

.2 375 *8У ШЗ 124 ШБ Зй О

3 792 533 353 248 124 £1 II

Процасо <шо«ш пол втой ггсмиературо прсдс*одат зиачатолько Омотрее И состаишог уже 3 ЧйС, 30 МИН. . .

На рис.З показано ошшшио уровней загряаивиия при разлцчшх •¿ешшратурах. ¡{а оснований ироаедешшх цсследсваяиЦ мс.*:шо коаста-•1 кровать, что дезактивашш усляисается с ростом температуры растворов ц саязяно ьто о ’/скоршше-л процесса шссогшрепсса радисиугг-Л'.щое до устеиоьлешш соответстнукщего дыаюй температуре хишчес-исго равновесия.

¡1®

Рис.З. Иродоя:.;лтелы1ость дезактивации образцов при роаличных . тшарЕ1',урах раствора

га (рн = 1)

Гляпа 5 "Резудагахы исследований доэашшацяи и производство»-ггм: условиях“«-В йроцеосе проводсшшз лаборатории исследований л практической ребогц по дозшяйпацзя уошкшсио, чао на ,е$$окг дезактивация эдачптелыюо ишшо оказнваот ш:по факторы как кго-лотноса'ь деаак*И1Шктаего' раотвора и его «еааеуащю, а яакао продолжит ельность вцдорлзш а нш дезгтшшруегюй дожала, Время видоре-ки в деаактисырущод! раезворэ до доведения радиоактивности до ЦДК изменяется 02 3,5 до 9,0 часов, в зависимости от стапели и характера загрягшышоои, о гакзо ог конфигурации дзтоли и степени корро-

тсутствия в Республике Беларусь в требуомнх количествах новых еппшящлотт систем. Во-вторых, произвести дезактивацию сборудо-іашія, снизив загрязнения до НДК, что оказалось наиболее реальным.

Внедрение разработанной технологии с применением гушшового грепарата только на заводе литья и нормалей ПО "Гомсельмаш" за . ;S90-I99I гг. позволило получить экономический еффскт 3,5 шн.руб.

і ценах карта 1992 года.,Всего Сто очищено (Затее 250 веннилтщаи-шх установок. Результаты проверки в производствегашх условиях по-сазали, что предложенная технология позволяет достиі’нуть высокой їтепени очистки, -

. 1ПІ ВОДЫ , - ' .

В результате .проведенных научных исследований получены новые данные о взаимодействии'радионуклидов с металлическими поверхностями, изучено влияние отдельных'физико-химических факторов на іроцесс дезактивации. lia основаїши научных исследований разработа->а техиадогия дезактивации вентиляционного оборудования, в результате применения которой на заводе литья и нормалей ПО ’Томсельмаш" Зшш дезактивированы вентиляционные установки. Окономичесішіі зф-].)ект‘ по заводу составил около 3,5 шш.руб. в ценах марта IS92 года. Основные научные и практические виводи по данной работе:

I. Установлено, что эффективность дезактивации металлических поверхностей гуглйиовнм препаратом увеличивается с ростом кислотное- ■ ти и температури раствора. Продолжительность процесса дезактивации описывается зависимостями: '

t = 41 pH - 33,3, . где . .

fc - продолжительность дезактивации детали, час; pH - кислотность.

t - 11,1 - 0,09 Т (дяя НдР04), где

t- продолжительность дезактивации, час; Ï - температура раствора. ГІІ, °С. ' . . ' •

Показано, что максимальным эффектом дезактивации обладают растворы с pH - I. Исследованные кислоты по эффективности регулирования процесса десорбции радионуклидов с металлических поверхностей располагаются в ряд: Н3РО4> H^SO^>HCI > HgCiCOÛlDg, что • хорошо согласуется с действием ¡этих, соединений на электродные процессы в металлах.

S., Установлено, что іли:ч:;міі то?Л «рці-о.йш» ,цл»; і ¡частки .сгр.> Сп'нишгл pacœopoij сг рэдао^ктиииого с.-л'р-'-Уьоция. І-р.сіїлилшс f; :;д£x-pj с oarpysKoii: i.opxnUi, слой - тогу) л"1) {...!{ (.рзділіі слоіі rny¡í!!0.í£;p¡tIK;'¿-¡)Ü КіХіС 150 і:-.;? КЛГЛШ; С.ЛЇ.. - ¡‘ouQiU, KU і ;!.¡ s-' счиї'їна-і. >;гїіогjcvíоа.--одь ].дК.

. .Ті::’Г;і!СЛ?ГСІЇОг VVO ;îoHc ïX;.:Q .Г,'/;.. ¡Ht/ЦГ. Ч; І <;„СД;іХ;:.К :

сорицпп ¡if; ("уш-лріснп.шшх г_\ціипї рлдпо^' -íu.: ¡;í¡;k

2. >:..і,чггі:»сп:!іу п* 3Æi'.nuiwp;;m:i. 4: рлохпшіс s: ничш^.ч:.. lv^ííOtíüü ! ГО.1'0 ,1;СС0Р0ІЦШ раЫОДуИй’ЛГсЛ (; ДОЛиШїСи •.! і аЯЧШ... ,

ІІОКЯОЯНО, V і’С lípH S u 1 ¡ г ! їй т üj. ІЛ і С ! і ;4»t\'iß.;ntO .’.^UüUTHBüpyt.. .¡.'лгіел, кокріігіп j'p;;i3t;;,u.;cir::0.; iuicaboh, :.о. oivai;:^; г-лuüoíjістііьиі:

і Äiiiw, едцзотк^иуп роль '.rpaw еукпшіхмлнля ;;п;;о:іщ:л (С-Б/,) у {¡c.'jiöü ¿ліциостк (j¡i:¡rpúCt i.opoöi»J8 ■-ai:і:--,;¡v. :v, дгли гпшгеи, иодь j mw), lipa wotíDEiu; l.Qí C-íik дийсдшс:.?; •■•..ииш.у і**-і;иіі : лфзїсі-íiOJÚ 0 'W.:.. В 2 га:, ■>■ o lin ссиоиаіилі иручянг. ■ шлик рзрао^а..;-} їк.:>о:іопічс-с:кзи ;•

•. а :: :yui:iiraaiuíf! ^¡икляциешх-тт. сборудоиаі. -и 'жсед ru,:¿»:n гф:и\ v;u,i ш;оиодіЛііи; ,'ноо; >.;пи,.г, .-«¡л н kgsv,

::’Л ПО :Та;а^.’П г,л круг1;;:: ;л-Л;лри^г.г:; •. -.л и !\.,.сч:,и .nL с и -

.Япсдя:):.хшпл.‘"схиачс;.1.;!. •■.цииа.чс-г лл .иллцусо'-.;/ ¡ілгду, vro іилигліліс liOU"..'¿;rL лгліічас. '.:л-ли:с р;-дп<цл л:.ч:л. сг:ч:црїі%

V. і cxruiDiiJiClIos го fij. :aaui' .».-.uckvin.;- :-фйкхиьен

)л:л і.о.і;н;Ші>:лп;л іЛ^лл'іПЧйЗії.;л ^игср-.ііслл..,- -лллалт,. т.орго:.:їсі-...

о ійпдксЛ колеріліоохіл;, имоді",;.о ‘.аліц; ыжц;. •:ссшоо-aorpj itCiíííu, легко іюрхтмїса ;;сиаллллліи:! нр:ї і.\лх\;и:аз:^н:,: рлитворол ииелег о pH от'І хм Ц,-

0, PtiapaôoïaHîren roxuexontn дозактияс* кэтсл^чссык поііор: їіосгал }ір;;іілтп кс^ейдсцоївсшіоД і‘с:лйо::єіі о ¿-частис;.; Гсюкоіїчорїіо-йти Рсспуйдїиш Беларусь н решжуюпша', v. к^рског^- хлгедреїшп,

Oüuc^tio.o ссдьі;;,.:лпіс дцос< ¡¡¿ипііі оіП'ййілгілшо в padoxax:

І, Cu”ej;o2üi2iii ІЗ»Е«« Дзпщіогої.ть: П,Н.« Бслс*'«.і.їіЄ С/Г,, Сличив;: 1,1 AifCiiiCüUKö Сисдагі S.B,, іЗлнаи Леастіассїпїя воитета цїошого оіЗок/доЕсшїя, Tctnciï zoux, Гесиуйл, гшу^го-ирактичес-коіі коцфарснизЕ по родцобзшозгааі и рг.Щіог:шатаг, .Vjiiick, 1990,

Os im, „ ■ '

!. Лиштван И.И., Швноц Л.Б., Смвловсглй В.Е. Результати заводских испнтаїшй технології'? дозактишшэд оборудования с применением гумкнояого препарата. 'Гоз.чси докладов Межгосударствен. конф. "Хшлия рплионуїиидоп и мсташго-ионов в лриролинх объектах":

Г-'л,, IS9S, с. 94, '

3, Васильев С.Г., Шоноц Л.В. Защта сіроитольиих коист^укпий oí накопления рпдоолукішдов. Сйорилп "Сгроитольстпо и оксшіупто-тп дслсиюдороашого пути и сооружений", Гомель, БГИчГ,

1993, о, Ї70-І7О. . . '

4, Шш.шц Л,В, Очистка оборудования от рздлонуклмдоз. їсзисц докл, коиф, "ПрОбЛОМЫ ІЇХЛШЗЮШГЯ ФуНШЮИПЯЬИОЙ н OltOîtCf.mCOKOÎl устой-’«гпоотїг wjöotu транспортного :;с?тплспоп а ого кадрового обоопс-чотт я условиях риша", Гомеш», 1993, с. 23.

§ Г! ts

tí T- *:•

<; с К"

о Г"» ;-;

Ьг.‘ £г* ó j£l

1;} О и

* í 11 о С

Î* ÎH f3 t4 О

О î»i о

*-J S ИН>

rj о b fS

» о Û FÍ

О ы M Rt t:

5:*; fcT а

•т ►а a J »T

ЇЙ f 3

Í2 К £3 ►'J

о ІЗ

>3 О g tJ u ñ К

|~* *p

г • *rt 5 * ►*«

Q -і*' *■* J* fi

** о

u to í¿>

С.!; с 1-І Г-' U

н SL-} о tri о

в а j*« Fl 3-4

ë S »Ö я w

►ft £î о u

”C3 Y г* va с. ¿3 (—1

i-' «•’ *с û- О р с ó

c» £5 Оч зг* о о 'r* Ci Ci

in с V— "Z3 г* О ¡-2 V-«

О u. г'-"' Ö ь-' *“ї О ?5 о te* tr1 í - Hr'

hl ►и; Í— ti С _£| hf •e O 6*

ÎX Í12 сз Ъ О ъ?

i^. t- í~n ь< С Cj Ш с:> ьЗ ►5 • V-I

il-4 ( О 'Г' м о CJ cc- O O

i'Ü V.1 £2 ^3 » — ’S {пі* о. *-*5 "л ti C5

О О с g tí O КЧ

£“ о УЗ W о С? ¡2 Í*-« B a ♦t3 *è

CJ о t*7 U W О t-3 '.-£, £

к JW г: а к и В 3* ■V* C5 r¡ tí

гг о ¿TU с с? P s~: *~2 o

о ,-, ,< о tu о tri О Vi o O

*"3 гр4 ’3 j * >-3 0?

. о tí s о о o с ó І-Ч O

2) S e rt c? о »o w Cí

<*> o K? «< jtj а о со « К

2Î £2 11 r M H О v.- }=í *■* Г? И O

O v*-í frj t-*- »» î:i ГЛ *•< la є

“O £u crt P *o b «і Ш к á ►n

H w >4 S3 î p t*3 к »4 Û3 В

3^ >7-» ¿>4 с zz о L; í3 ca ►3 о

Й H o t; О “f-! HJ я £3

t* ë > ! a С ti V’ >*=»:

tu S'I •»> ►5 *>4 и К 2ГІ к « U

sS2 ІЗ 7>-t їх* o к c? p ч-i Г- Lí t-з

íj H o u v; •о 2» ь Jp. t»

ti ►?■» o C3 ym u о. w о p

Srf о e? ^:' »*5 9

*, о Jü o О T. j, í с о *.Cí

t.*. U w CJ b-i

к ► » в î”n !"* s D Fi

O ‘S *rí fc-( ÎÇÎ rî *>3 O E» t; §

І-r «~з í-í t? с tJ Я tí *£Í ri

* e 1’ £ V • u W O o P tí ►tí

с П О M c3 9 >í 1 о

о

% Б

§

с

о

t-

о

LO

■О

» О

ti h

*-3 о tv & H £• ë i-í к Г,1

к о о г"? о ►5 Ц О

t-ч ^3 о ¿4 t; <^'i *»

а о К tr1 *■’ ■*^4 Ьз Í*J

с ti,* и С tt 13 П t21» К? о

3=s с G w •w CJ О р5 . к»

к» О о w <3 S2 *о

сз и нз о CJ •-. Н и yd »•3 5 О « t й f.Hl о

ST3 о ri к w Я >-•« S

52 ö pj P S о ч ё

& 2 о • fq »a k¿¡. û h P *—• о є

а о b о to іл <3 Kî О P § t? 3 |<

£3 **í Р « с >•4 о 'О 5 S с*

и Е SJ p Г--1 VJ n Vi tr W о

Ci •* о «”» Й ►*•4 ¡-і С<4 ё

Sx w w *-â О

S о Й с о р u с Щ О н ñ о

*CJ м о о Z". î5? с

Ь о с: )■' О p г * '.•*

a к сс 1 ►3 *q ÏL ►-» s г» & о

к5 W в § Ö **>i b ÎU о s о bf с:

О о. « •* о tí ¡7^ о а î^ï

*C5 с с;: w Q о Г- о

U 5 ►d м »Ö £3 Г:: ►-Ч 1 и а са 6

а> Hä о H £ij Cï te

И с С о ï- о о '¿Z

*v.1 'TÎ c H3 •р «•

_£ ■* ч р и; u 4 и ci "=

ï£ с? О CJ ё 5 Ч*. сГ h“

sí сз о S ä Q * Ü3 Р о ►г» £0

О t-f о с ё •г* нз і в О к s S о О ё

о с\ о ti о ь ¡r^ й сч І'-ч

» н tn ( J T tx 5 ' О *■•?

і> З 3 З П Г) '

Ю'їнєц Лзанід Ііясія оіЯч

ПГі'.’ЛІНГ'ііНЕ Г./МНІАПіПі РДЧМП5У ТОГ‘і'7 .пул РЗШНВАІІЩ {•.ГіДІГГ.ПГПЯ'З'гНЛ?

Ра/пС-игли^нзо гї:ор.>'дт;:;,- и!!а, з^гліляцідіні:;: уоилії^/їїї, металі-і» кип пплпр:г;:І, дззс::агязн»::і, ‘;зг>, пупінтг.п п:опарі?, кїота‘л?ас'и>, тзмпоратурш рзгіУп, пакяллеіша рал£»ухя Ь.з1/.

У я*;:і!:су апарні т -ЧЛОС гдеїзийозпл колопсгуі тзгзтгаНиаяі-г й0отіигяп9ння, тзхнілі, нз^алічзп!^ яянструкциИ, Йудшка? і абудч-пвпня; ппдперглася зз-Зрудзсаїш» і*актиуш?.-л| рзчигапі. іЬйооль^ звбрудегпшкі алшулзсл зснтияяцийипи ‘.боталявглшз, с!стз*л} канді:-циянІрапапня І ачистяі пяветра, у г:у«яз! з та, што у нрзцзсо прг.-ци праз !" пракодзілі паток! папотря, утрумкіпаичмі радиіізкївушз пгіл. .

. Аналіз вядогзіх спосабпу дезаяшсііиЛ шишззу» іг.'з для ачнсїпі Ийгалічнвх паверхняу од рчлиенуялідау нні!6оль"і і!зтасгодш:м з'яуля-ецца пршлнгнне такі іа дог і 1 а сикпристплпга рлзтезру гупінярага прз» парата навдюсз торса.

Виконання даследазйіші пианачь'їі асиоуния фізіка-хімічнші пр:л< • [тупи мезтяізма дзепшя гуміногтги аишпріт» п:с дззактяпатара г.*п-. талічння гіпперяіл?. На осново ипиумвих дрдзсішк праязшваив иаяагічшя параметр нрацзсу дззпктоппцці кетолкодсс паввргня? •* аелталяцнйнага абсталлшшл.

. Визначала, што механізм дазиктивіруючага дгзпкія гумінавага прзпарату уклзчаз $ сг.ба два яслоулух гтрацзсм: - дзсорЗцнз. радиЗ-іуклідау з паверші кетяяп за ко"іт піолотішИ пааісацч! 'їй адгезій-іага узаемадзекння; - еорбцш рядиинуклідпу цвЗрдрЛ фази гуаінава-і’а препарату 1 яеравод Із у подпрастпар'чльни етап. • •

■ . На паде тазе напукогшх дадзсішх рйсгірчцовала ихналогіл дззак-гипацн! металічних паввркняу, якая мош гшрока пшгарнстоувацца адя ачнетк! ад радиііактиунага забрудчошшя розлнз метал Ічмкс *зталяу, а таксама металічнага лому парад перяллаукай.

Л)

и г ;■ .к н ï

Uiaat.tc ілї.пхсі V;-¡jДul;

í'H'.’ ЛРПіІСЛЇІО:.' l'JA'L- ьїпч: SUiJiJÏAiX.'i* í’Oií ИВ2АШО IWJRVXV.:.?. тПАСТП’ЇНС/,

ItedJ.Quctive üoíii:.;uiiiiü.tiürt, vcni.ilaiic.u pie.*,, te, íur c£>vjcío)t wvf-X'liiu ü-jvíuc.-:u, clic,.;'», t'.lvr. tiur.:, hw.-.-in, uui’irüiu-

¿•o rc¿,iuc, ;!í:at 'jfiltúr, ассцлцДгЛ.ісц of. redioiiúciidoa.

a r.j.-ralt ví fc)w 'ЛлноЬfl (-.ücj.dtmt с of tccliue-

lügiüûi vf.aij'ux'iH, si^olîiîu.ii, tuîIiUn;:£j t-.iid coí¿¡;í : ¡!otíoi:í; v;arii cou-tc.v.ijiat'-í5. viih radien a iiv;- VcntiJ.« Uc,-« o;; u i r. .n ít oce-

diticjjiíij*. ur..i aír puriiiyiitica ¡.у;Дел« a£j;í;u:u>: to L'a í:¡l- ticül eoj! botyiUiC i).., ;,laut,s c.i.júini Id to ufítí- t¡¡i i:coi-

doní c.uù iL'-i utx ílov.o scutuinior. хчмііоаоїілч ù-.іьi- vuw риогік,” M»rouj:h thuac

ІІІГ, O f T.í;Cí;:;,í!?;¡ ¡¡ j. i. lí'Ji'.íiOi. úl-.-ü. 1Íí:í1.

U)f ruxM.íiu-.--tiOO oí" ¡/ni . Z ; o ík.i-ii'.u;; ¿wtV. i-о л .£ !•■ ■!'. tii:¡ t pxc.4.(.'J4-.Uio Ії,с.1аіОІс;'й i .: iv"¡ ар; !....^.‘.tíou o і.' :ч ■: г.с-.лу. ■;:::lutic.,;

І ІЛ i “..¿г Lnsil1, і.і. ІІІС.І»

-iiö cr.iii¡ і4)/а»ісп.1 t i-d t;Lc.«is.s;l L-fíec!,? oi. ];u, ,ії or'jpcuj.-d

t ;i ;í UXíiaci.lv»>tcu* í’cr ¡-jirllXa ;л.и'-.;»сіл. Ь.л\deiüі ':'hc-

i«schnûlc£:ici-î ;¡arüraJtüi’;.: ¡:x *i№ di;ac.tivuti<n; \".сксс t'tr.- r.'jiiillic cari'ar.G.n ol -ventilaticn ¡.д# caen ¿:ur,;.. nt;:ú c¿. lar. 1.a-

ui' tiw SCitííltii'iC Г - .cuite» '

I i ItQß toen ootúblizbcú. that the ьіссіишісг. cí huaio ссксшів <li¿'.uotlvütlvc cí’fcoi iualuaoa v.vu uain proceu2-¿£> j det¡oj-j¡fcicn oi' laùioBucliùco freo tha znrZàoo o£ «dala Ъссииьс cf tfeu acidic y-accivity ci' their oúho?ioa iatarc-atlon» end сы-рНо ci’ r^dionuc-lidijc \rith с hard рішсо cf ths h'Æia соарсивй cnù tlicii- tmsuforcati> сл into u wator-incolublc ¡state. . .

Од the íaoic of Eoicntiíic üütiJ the icohïiûlc;.;;>' of cütallic tiurfaeos äicae tlvQtion bao been developed v;hicb cun Ъо widely used for tbö purification of radioactive coutcsinstion of different notallic parte ae v;ell во of я згар batoro ixEflting* .