автореферат диссертации по транспортному, горному и строительному машиностроению, 05.05.05, диссертация на тему:Повышение несущей способности пролетных балок мостовых кранов

кандидата технических наук
Ткачев, Анатолий Викторович
город
Одесса
год
1996
специальность ВАК РФ
05.05.05
Автореферат по транспортному, горному и строительному машиностроению на тему «Повышение несущей способности пролетных балок мостовых кранов»

Автореферат диссертации по теме "Повышение несущей способности пролетных балок мостовых кранов"

ОДЕСЬКІ#' ІІЕР^ВНИЙ ПОЛІТЕХНІЧНІ УНІВЕРСИТЕТ

правах рукопис

Г;-г' * л Г -■• "'.‘Р л т‘* *і 'Г^Л '""г *"' *■ ^Л"

ЧИЩЕННЯ НЕСУЧОЇ З.Ц*ТН -ПРОЛЬОТКИХ ВАЛОК МОСТОВ' КРАНІВ

Спеціальність 05.05.05 - Піднімало:

н н т о р еф ,е р а т дисертації на. здобуття науковоп? ступьи-кандидата технічних наук

Одеса - Ї996

Робота виконана не кафедр! "Ліднммш^транспортне і робото-технічне устаткуьйш я "Одесько го державного політехнічного університету .

Дисертація є рукописом.

Науковий керівник: кандидат технічних наук, '

професор Ухов О.В.

Офіційні опоненти: доктор технічних наук,

. професор Крук Л.Д.,

кандидат тезгаічних наук

. Шилін І.А. '

. •_ #

Головне підприємство - Український державний інститут

краюбудування /Укрінкран/.

Захист відбудеться " 5* " 1996 р. о

годині на засіданні спеціалізованої вченої Ради Д 05.06.01 в Одеському державному політехнічному університеті за адресою: 270044, и.Одеса, пр.Шевченка, І, ОДПУ.

З дисертацією можна ознайомитися в біблітені Одеського державного політехнічного університету.

?•

Учений секретар спеціалізованої вченої Ради, доктор технічних наук, професор

Актуальність тема. В умовах ринкової економіки особливо гостро стоїть питання про зниження собівартості випуску кранів разом з поліпшенням їхніх технічних характеристик і різних параметрів. Ьодючас дуже багато кранів у всіх галузях промисловості потребують модернізації для підвищення їхньої вантажопідйомності, подовження строку служби, переведення в режим іктенсивнішої ро- . боти, ліквідації остаточних прогинів тощо.

Успішно подолати все це можна шляхом підведення несучої здатності металевих конструкцій зввдяки автопереднапрухенню /АЇШ/ разом з мінімізацією маси. Тому завдання щодо створення, дослідження і використання економічних автопєреднапружених конструкцій є .одними з найактуальніших у кранобудуванні.

Мета рсботи. Опрацювати науково обгрунтовану методику проектування прогінних балок кранів мостового типу з автопереднапруже-ннпм. Дати рекомендації иодо конструювання АПН балок. Зипвити міру зменшення металомісткості'й збільшення несучої здатності для практичної реалізації конструктивних схем. ,

. Наукове нововведення. Виявлено розрахунковологічні залежності, по дають змогу досліджувати АПН кранового моста за основними критеріями працездатності. З” я со вя но, яо генеральним критерієм працездатності при розрахунку балки на міцність і жорсткість е статична исорсткість. У результлті теоретичних, та,експериментальна досліджень, розроблено конструктивні схеми, які забезпе- . чують найбілЬЕ ефективне розвантаження прогінних балок.

Практична цінність. Визначено оптимальні параметри розвантаження головних балок методом АІШ. Обгрунтовано й розроблено то-найраціональніиу конструкцію, яка дає зкої^ збільшити несучу здатність кранового моста. Розроблено методику розрахунку і проектування мостових кранів з АШ прогінними бллками. .

Застосування роботи. Згідно з запропонованою мето •мког. розрахуй^ мостових крянів з підвищ-юп несучою здатністю розроблено інструкції та секоменчяції щодо розвантаження псотінних споруд для їх подальшого використання в промисловості. Результати досліджень передано кранзбудівним заводам, проектним організаціям, спеціальним кафедрам вузів.

Апробації; роботи; -'Дисертаційну роботу розглянуто на обедненному засіданні кафедр деталей машин, опору матеріалів, теоретичної механіки, піднімально-транспортного і робототехнічдаго устаткування Одеського державного політехнічного університету, піднгігально-транслортнчх мащин Одеського інститута інженерів морського флоту та в Українському інституті кракобудування.

ДуолікаціІ. Основний зміст дисертації опубліковано в Ь с тат» тях. Одержано пріоритетну довідку на видачу патенту України.

Обсяг еоботк. дисертаційна робота нас /^^сторінок маэд-нописного тексту, 4ґ& ілюстрації, ’ҐО таблиць та бібліографічний список, що містить найиецування літературнюс дкгрйіа

. . ' . .. ' ЗМІСТ РОБОТИ ■ ■ ■'

' ' ' ' . • ' і ' ■ ~

Вступ обгрунтовує актуальність теми дисертаційної роботу ... формулює мету дослідження.

Питання оптимізації параметрів та аналізу методів розрахунку металевих конструкцій мали розгляду працях В.Н.Демокрітова,

Н.С.Летникова, А.В.Вершикського, А.В.Ряднової, А.А.Сумцової,

В.К.Станіславської, К.М. Мані лова,' А. Н. Мальованого, М.М.Гохберга, Г.К .Карасєва, Хола Ісси та'інаих. Відомі також дослідження, присвячені питанням розрахунку, проектування та експлуатації попередньо напружених металевих конструкцій. Великий внесок у справу зробили, зокрема, Є'.І.Беленя, М.Р.Уельський, Г.а.Бубнєва, А.А.Воеводін, Ю.В.Гайдаров, М.Н.Л&гсенко, В.А .Пермяков, А.М.Спє-р«нсмсий, Б.А.СперйНс'ький, В.М.Суиянцев* Н.С.Стрелецький, о Л. Гуревич, В.Б.Лаиііст, В.А.Гусев, А.Малюк, І.Коларов, М.Тохачек,

Н.Ференчик, В.Б.Трофимович, В.Г.Шухов, В.Н.Безпелов, В.А .Голубенко, М.М.Жарбін, А.Л.Клейкерман, Б.С .Ковальський, Ь.С.Левитін,

Ь.І Лезо, М.Мертесен, І.Теслер, А.С.Семиглазов, Н.Ь.Харитоюв,

З.А.Слободвниік та інпі. ■'

Акааіа науковта праць названих ввтогів показав, по актуальним напрямкам розвитку полегшених кранових конструкцій з підвищенням їх несучої здатності є пошуки все новтсих конструктивних ррзвнязків, у яких якнайповніше реалізується переднапружєність. Тому завдання, пов"язані зі створенням, дослідженням і використанням економічних переднапружених конструкцій е однією з головних у храмобудуванні, • . ' - ' -

' У першій главі проаналізовано працездатність металевих конструкцій мостових кранів із звичайними та пєредкапружє-

і-іТиу коробиат/мії головними балками. Зроблений огляд яонструкг/в-НО-ТЄХНОЛОГІЧНИХ 38X0дів по розвантаженню прольотних споруд.

. Аналіз методики розрахунку та проектування заздалегідь напружених крепових мостів виявив відсутність чітких рекомендацій чи залежностей,по яким визначаються геометричні розміри перерізів балки тй утворюється її’ компонування. Мало .вивчене питання знаходження раціональної довжини затяжки а залежності від довжини прольоту при дії пересувального та вібраційного навантаження. Крім того, геометричні-розміри головних бьлок без ГІН, відповідно із загальноіизнанними'рекомендаціями призначуються-не раціонально, тому ер не ураховується вантажопідйомність крана, матеріал балки тэ інші параметри. Таким чином, існуючі методи розрахунку ираногкх >"остіе без ІІК не. завжди відображають реальну поведінку конструкції. .

В огляді конструктивно-технологічних заходів по розвантаженню прольотних балок розглянуті основні недоліки .ПК, які обмежують його вживання в крзкобудтвництві. В зв'язку з цим пропонується здійснювати розвантаження прольотних белок автозазадалегідь напруженням /АПН/, який дозволяє звільнити основні недоліки ПК.

' ‘Таким чином, головна балка розвантажується, моментом протилежного знаку тільки тоді,.коли діє тимчасове навантаження, величина якого залежить від вантажопідйомності. Коли ж робочі навантаження не діють, крановий міст знаходиться у ненапруженному стані. . ' ’

Тут же дається класифікація АПН конструкцій,' розглянуті найбільш поширені з них, а також пропонується конструкція мостового крану з АПН про льотним станом /мал'Д/, на яку подана заява на отримання патенту України та одержана пріоритетна довідка. •

Відповідно викладенному в дисертаційній роботі поставлені такі задачі:

- здобути залежності, які-дозволяють досліджувати реальну

поведінку /ЛН прольотних балок по основним критеріям працездатності для різних схемних рішень; ^

- провести теоретичні та експериментальні дослідження впливу розташування розвантажувальних блоків усередині прольоту, їх кількість,та кратності стискувальних поліспастів на міцні та жорсткі-сні характеристики кранових мостів;

' - підтвердити правомірність теоретичних результатів експерименте льндои дослідженнями;

- розробити рекомендації/ які дозволяють вибрати необхідне

схемно рішення розвантаження балки в залежності -від діяння навантаження та технічних умов єнспяуьгьції цап»і

- розробити оптимальну конструкцію розвантажувального при-

стрія ть інженерну ‘.'етодику розрахунку мостових кринів з АШІ головними балками. .

Друге глава присвячена математичному моделюванню А1ІН прольот-них балок. Зроблений аналіз ьиявкв трй найбільш оптимальних схемних рішення розвантаження белки: по торцям т& центральній чистині прольоту /блоки стискувальних ПОЛІСПйСТІ» Закріпленні, 5 І ДІЮ-

■ відно, на кінцях та в центральній частині про льотно І будови/ і багатосходний /блоки стискувальних-Поліспастів розташовані як на кінцях головної балки, так і у середині прольоту/.

Визначення оптимальних параметрів розвантаження кранового мостаі зв"язано з аналізом його напрЯжеяо-деформоіаного стану. В ав^язку з цим.розв'язується задача по ьизначенню внутрішніх силових' факторів у будь-якому перерізі балки при поздовжньо-поперечному згинанні. Здобуті порівняння, які дозволяють здійснювати розрахунок прольотної балкч на статичну і втомлену міцності, статичну та динамічну жорсткість, а також стійкість мовть вид:

- при розвантаженні по торцям: . .

у, = ССОІ КоХ* КоХІд - Єо) -. ^

^ -(СОЗ к'.СС $іп (А X іу - Єв) +

ГЗ/П^ХС їі* «У X 2 л'о ~ !ІІ

КОЛИ 0{-Хі(^-Хс) '

. /І/

- при багато сходно му розвантаженні:

У'-к^((а>^х+

) л{гЛ^,.„:Ч.-0

-_при розвантаженні центральної частин;! г.рольотної будови: У=С4С0Ж0Х*Ъ31ПХ0Х-Е£[♦

+ Х(і-х)) * Є, + у-а '

II = //, (С, СОЗИлх + сг $ІП Щ

коли

/З/

де Х(, а-і - відстань від опори до, відповідно, місця застосування поперечного навантаження Р та міст розташування розвантажувальних блоків; X - поточна координата місця знаходження прогину ’’ У " та момента " М 9- - розподілене навантаження від ваги балки; € - прольот; е<> , е, - ексцентриси-

тет застосування стискувальних зусиль л/о та ліі , відповідно;

С, ,-Сг ~ - довільні сталі, внргсц яких дуже громіздкі, тому Я ге приводяться. .

,,г а4 ,.2 .

" £Уя; * *'=ТЗГ .

хе а- згинальна жосткість балки.

Аналіз математичних.моделів показує, що вариїруємими вияв-

іяються два параметри: стискувальна сила /У та ексцентриситет

в . Якщо величина останнього завжди обмежується по конструктив-ш міркуванням, то значення зусилля а/ змінюється^в'Іієжах:

, а/=о^..,Зпо '

в 3 - нотуга у вітки канату, яка приходить на стискувальний оліспаст; Іи, - кратність поліспайту, який збільшує стискуваль-е зусилля. .

Для коробчатих АПН 'головних балок, розміри перерізів яких і дг.опідають серійно випускаєм им мостовим кранам, був зроблений ээрэхунок на ЕОМ. Він показав,, що в порівнянні з звичайними кра-эвими мостами напруження та деформації знижуються Н8 35 - 40 °/о* в окремих випадках до 50 °/о. Крім того, виявлено, що в ряді тадків жорсткість прольотної споруди с вир і шквальним крітеріпи ;ацездатності,. тому що при знаходженні тимчасовоі'о навантаження зд опорою вигін балки уверх може перевищити найбільтдопустииі ібочі прогини при задовільнептому напруженному стані. Зі сказа-)го виходить, що при розрахунках головної балки з АПН необхідно :оховувати два найбільп нєблагоприємниЯ положення робочого на-інтаяення: над опорою і з середині прольоту. Рекомендований діа-

гійзон кратностей " л ”'стискувальних поліспастів: Р. і п < -6.

В третій главі розглядаються конструктивні рішення розвантаження балок, конструкція розвантажувального пристрою /РГІ/ та проводиться аналіз функціональних можливостей останнього.

?ГІ уявляє собою стягувальний поліспаст, який складаоться з двох симетрично розташованих і жорстко зв"язаних з прольотною будовою кронштейнів І, в отвір.яких установлюється вісь 2 з блоками 3, а також втулок 4, планки 5, болтів б та ребер 9.

. З'ТОЧКИ зору зменшення величну місцевих напружень конструкція кронштейнів прийнята аналогічно конструкції двохстінчотого анкерного упору Г-3, який застосовується в ЯН белках.

. Не менш важливим, на нашу думку, являється рішення установлення розвантажувальних блоків в прольоті. Аналіз напружено-де-формаційного стану АЗН балки показав, що найбільш оптимальні діапазони розміщення блоків стискувальних поліспастів такі: багато-сходне розвантаження - на відстані а = /0,22...0,33/ <? від опори; при розвантаженні про льотної частині! - а = /0,ІЬ... ...0,2д/£ . па най погляд, віддавати перевагу треба розванта-

женню мосту в його прольоткій часуині. Але ж, коли головним критерієм-працездатності крана с втомлена міцність, то кронштейни

о блоками треба розміщувати ближче до опору, до згинальні моменти від зовнішніх сил малі. У цьому випадку розвантажувати балку молене й двома останніми способами, в залежності від технічних вимог то умов експлуатації крана, конструктивного міркування та ін.

Кріп того, необхідно відзначити, що робота про льотних балок мостових кранів супроводжується коливанням в перехідних режимах.

У зв"язку з цим додатково досліджувались питання, пов"язані з необхідністю внесення поправок у запропоновану конструкцію при виникненні коливань великого розмаху. • .

Розроблена динамічна модель мостового крану з АПН прольотною спорудою,- . . ' • -

Здобуті вирази для визначення таких амплітуд

• кута повороту опорного пєргрізу:

реакції:

де К'Сех), К,(ЄХ)1 ^ех)і(Єх),ї,(іЦт*п- " ^ункції к£ил0'

ва, аргументами яких а Ті,х} Зі, і А*, Мі - пульсуючі зосереджені. сили і моменти; 9- - частота зовнішніх навантажень;

^ - розподілена вага балки. 5

Проведений розрахунок на СОЙ показав, що амплітуди прогинів АПН балок можуть перевищувати амплітуди звичайних мостів. Але їх динамічні прогини приблизно однакові, а в деяких випадках /коли тимчасове навантаження знаходиться посередині прольоту/ значно краде. Максимальні динамічні деформації виникають при знаходженні робочого навантаження над опорою, але вони не виходять за межі допускасмих значень, а амплітуди периої г.олухвчлі приблизно дорівняються амплітудам балок без ПН. .

Таким чином, рекомендується .проводити перевірочні динамічні розрахунки АЖ мостів кранів на можливий резонанс з частотою обу-рювальтої сили, а також динамічні прогини і. зіставляти їх з допу-скаемиш. ... •

Четверта глава присвячена експериментальній дценці правильності теоретичних результатів та відловіданості прийнятих у математичних моделях спрогценостей. Експериментальні дослідження здійснювались на стенді, яюій зображує модель .мостового крану /мал.З/. Стенд складений із звареної белки І /сталь мерки ОтЗ/, коробчатого перерізу'з розмірами В х Н = 50 х 100 мм, прольотом £ - 2,65 м. Ло кінців балки приварені куточки 2 і 3, в котрих змонтовані вісі колес‘4. У вертикальних стінках на горизонтальній вісі симетрії висвердлені отвіри з кроком

іут же здобуті вирази для знаходження чвстот власних коливань мосту з обліком дії стискувальних зусиль, які мають вигляд;

і = о,іг . .

В отворі вставлені пвльці 5, котрі фіксують кронштейни 6, 7, 6

3 розвантажувальними 9, 10, обводяими II і вантажними 16 блока-

ми. Передавання- зусиль з кронштейнів на балку здійснюється за допомогою пальців 12, які торкаються нижнього пояса прольотної будови. Паралельно балці натягнута струка ІЗ, один кінець якої кріпеться на вісі стойки 14, а другий, через'о б во дні блоки'висить з вантажами на протилежному торці.,На верхньому поясі прольотної будови наклеїні репере 16, гострі.кінці кккх вертикально розташовані під струною. . .

При проведенні експерименту-вимірювались стрілки прогинів балки при різних-значеннях поперечних зусиль, кратностях сткс:г/-вальних поліспастів і розміщенні розвантажувальних блоків від опір. План трьохфакторного експерименту був вибрениіі класичним та рандомизировуваний по поперечному навантаженні. Виміри здійснювалися універсальним точним ‘теодолітом серії 2Т5К, який випускається вітчизняною промисловістю відповідно з ГССТ .10529-70.

Аналіз експериментальних та теоретичних результатів /мал.

4 / вказує на кількісну адекватність предпосилок розрахунку

Середні відхилення деформацій від розрахункових були 6-6 °/о. Характер експериментальних кривих прогинів якісно підтверджують теоретичні' виведення та рекомендації по конкретному використовуванню схемних рішень для розвантаження прольотної будови.

_ У п'ятій главі викладена методика розрахунку АПН головної балки мостового крану. І^т розв'язуються дві принципово різні за дачі: : . .

1. Проектування і конструктивне розроблення нових металевих конструкцій про льотних кранів з пристріями для розвантаження головних балок.

2. Підвищення несучої здатності дійових кранів. .

Велика, увага при проектуванні крана уділейа питанням компонування переріза, белки. Пропонується висота ” Н "та ширина "В иоста у середині прольоту назначати,використовуваючи такі залежності , ■ • ' .

Ь= /0,35...0,55/// , .

де і - прольот; Кі - виправочний коефіцієнт,ураховуваний матеріал балки та вантажопідйомність крана.

Ур&ховуваючи досвід проектування заздалегідь напружених ме-

г Ц

Мал. 2

талевих конструкцій, рекомендується робити переріз балки несиметричним, із зміщенням центру ваги перерізу в напрямку верхнього поясу, з величиною асиметрії:

А = 1,5...Г,7.

Знаходження діючих і розрахункових навантажень створюємо відповідно з прийнятою методикою, а розрахунок моментів в небезпечних Перерізах по виразам /і/, /2/, /З/.

У зв"язі^у з тим, що генеральним критерієм працездатності АШ кранових мостів є статична жорсткість, то попереду розрахунків на міцність треба проводити деформаційні розраі<унки головних

балок, які мають вид

г

де Ш, - відповідно, розрахунковий та найбільш дозволений відносні прогини. ' ' ■ .

Для оцінки несучої здатності прольотної будови прийнятий . метод граничних станів. ' •

При розв"язанні задачі підвищення несучої здатності дійоага кранів вибір схеми розвантаження прольотних балок та визначення діючих навантажень здійснюється аналогічно сказаному. •

Після цього розрахунками на міцність кінцевих балок, опорних та інших несучих елементів розв'язується питання про необхідність та доцільність підвищення вантажопідйомності крана. При позитивному розв'язанні розрахунки та міцність та зхорсткіть здійснюються аналогічно розглянутим у першій задачі.

До запропонованої методики розрахунку АДН мостового крана була розроблена програма на мові B>asiЄ Q застосовано ДО ЕОМ.

ОСНОВНІ ВИВОДИ ПО РОБОТІ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ

Основні результати дисертаційної роботи такі: ' ■

1. Пропонується підвищувати несучу здатність прольотних бу-

дов мостових кранів автозоздалегідь напруженням, котре дозволяє зменшити масу металевої конструкції, а також модернізувати кран з метою підвищення вантажопідйомності та поширення терміна служби без його демонтажу. . • ■

2. Розроблені математичні моделі мостових кранів з ЛІН головними балками. ■

• 3. Здобуті розрахункові залежності, які дозволяють здійсни-

ти розрахунок АШ кранового мосте по основним критеріям працездатності ...

. . 4. Установлено, що статична жорсткість - це генеральний критерій працездатності при розрахунках АЗН балок. '

5; Знайдені оптимальні діапазони розміщення блоків розвантажувального поліспаста у середині прольоту: при багатосходноиу розвантаженні - на відстані С£ = /0,22.. .0,33/ в від опор,"

при розвантаженні в центральній частині прольоту - О. = /0,18.,

... 0,28/ В -

6. Рекомендується застосовувати кратності " Л " стискувальних поліспастів при підвищенні несучої здатності мостових кранів

у діапазоні 2 £ іг і 6. ’ . • .

7. Установлено, що максимальне підвищення несучої здатності'

кранових постів, при їх задовільненому напружено-деформованому стані буде, коли розвантаження вести центральної частини прольоту з кратностями стискувальних поліспастів 2 4 (і і 4. Але, не

рекомендується використовувати цей спосіб, коли втомлена міц-кість є головним критерієм працездатності крана.

. 8. Пропонується викорип-овузатя багатосходний спосіб розвантаження балки при менших кратностях стискувальних поліспастів на кожній ступені, коли головна балка працює на-втомленість, а також <■ у тю випадках,-коли необхідно збільшити довжину балки при незмінних геометричних характеристиках її перерізів.;

•, 9. Розроблена конструкція розвантажувального пристрою голов-

кої балки і основні технічні вимоги до. нього, а також запропоновано три конструктивні схеми розвантаження кранових мостів. '

- 10. Підтверджено правильність прийнятих допускань і спрощень

у математичних моделях експериментальними дослідженнями, які також якісно і кількісно підтверджують теоретичні значення. Макси-Пальні відхилення експериментальних результатів від теоретичних не перевищують 8 %• . ,

. II. Розроблене спрощена методика розрахунку мостового крана а АПН головними балками, яка дозволяє вибирати раціональну схему розвантаження, призначати оптимальні розміри перерізів балки та здійснювати її компонування, о також визначувати і другі раціональ ні параметри кранового мосту, розв"язуючи питання жорсткості, міцності, стійтості, втомленості та ін

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ ОПУБЛІКОВАНО В СЛІДУЮЧИХ РОБОТАХ:

І. Конструктивно-технологические способы разгрузки продетых строений кренов постового типа Ахов О.В., Семенюк З.Ф., омерованний 8.С., Ткачьов А.В.; Одес. держ. політехн. ун-т. -деса, 1994., - 16 с.: іл. - Бібліогр.: З назв. - Рос. Деп. в ИТБ України 20.07.94, № 1367 -Ук.94.' , •

■ 2. Исследование говгдения автопреднапршкенкых балок мосто-

их кранов /Ткачьов А,В., Ухов О.В., Семенюк В.Ф.; Одес. держ. злітєхн. ун-т.' - Одеса, 1994. - ІЗ с.:'8 іл. - Бібліогр.: б азв, - Рос. - Деп. в ДІТВ України 14.12.94, №. 245І)-Ук.94.

3. Анализ эффективности автопреднапряжения.дл^ кранов мосто-эго типа /Ткачьов А.В., Ухов С.О.; Одес. держ. політехн. ун-т.

Одеса, 1995, - 8 с.; іл. - Бібліогр.: назв. - Рос. - Деп. в

ЇІТБ України 13.04.95, Р 807-5’к.95.- . ' .

4, Оптимизация автопреднэпряженных балок мостовых кранов / '

качьов А.В.; Одес. держ. політехн. ун-т. - Одеса, 1995. - II с.:

п. - Бібліогр.: З назв. - Рос. - Деп. а ДНІВ України 01.06.95,

І382-Ук.95. ' • ' ■

'5. Способы повышения нагрузочной способности пролетных балок )Стовых кранов. Ткачьов А.В-., Ухов О.В., Семенюк В.Ф, Інформа-ійііий-листок 0ЦНТІ № 078-94, ,7994. ■ •

6. Автопреднапряжение пролетных балок кранов мостового типа,

зменюк В.Ф., Ухов О.В., Ткачьов А.В., Ковальчук Г.Н. Інформацій-ій листок 0ЩІТІ, Р 066-95, 1995. ' '

7. Влияние размещения разгрузочных блоков внутри пролета

» характер напряженно-деформированного состояния балок мостовых :онов /Ткачьов А.В., Ухов О.В.; Одес.’держ. політехн. ун-т. - ,

іеса, 1990. - с.; іл. - Бібліограф.: назв. - Рос. - Деп. в ІТБ УкраГни 21.02.96, № 604-Ук.96. ■ •

8. Использование малых кратностей стяжных полиспастов при юга ступенчато? разгрузке кранового вдета /Ткачьов А.В.,

юв О.В., Труди Одеського політехнічного університете. - Одеса, *96. - Г’ І. - С. 40-43. ■ ' ' ' ; • ' '

' . АННОТАЦИЯ

' Ткачев Анатолий. Викторович. Повышение несущей способности . пролетных балок постовых крашв, Диссертация на соискание ученой степени кандидата текняческкх наук по специальности 05.05.05 -Подьзмно-яранспортше машины» Одесса - 1996. Защищается научная работа, которая содержит теоретические и экспериментальные исследования наяряжзкш-деформиройаннаго состояния главных балов постовых кранов с цель» повышения их несущей способности методо у предварительного напряжения» ?езработана полная математическая -уодедь мостового 'крана е Ш пролетными балками и исследовала ее.поведение яри различной положении временной нагрузки. Данная работа едухадт 'созданию и соверкенствованию конструкций и методов расчета металлических конструкций крашв. , ■ ■ .

: .АНОТАЦІЯ' . '

Ткашюв Анатолій Вікторович» Підвищення несучої здатності прояьоткюс балок мостових кранів. Дисертація.на здобуття наукою-го-ступеня кандидата технічних наук з фаху 05.05.05 - Піднімально-транспортні маияни, Одеса. - 1996. Захищається наукова робота, яка містить теоретичні Й експериментальні ^слідження напруже-но-дефо?мовагого стану головнях балок постових кранів, що мають на меті, пі душення їх несучої здатності методом пареднбпруженкк. Розробает математичну модель мостового крана з Ш прогінними балками х досліджбно П поведінку за будь-якого місця тимчасового' навантаження. Дана робота сприятиме створенню й удосконалення кокструщій та.-аеїодів розрахуй^ кренів, - '

■ SUKKARY '

iKftCKOU Anatoly Victorovich. Loading capacity increasing travelling cranes. Dissertation, for tha award of scientific degree of candidate of techpical science in sreciality 05.05,05 - Hoisting and transport aachines.

Odessa state Polytechnics! University, iSSS. The scientific «opk is being defended, uhich. is of theoretical and. an * axperiaental research of stress-strain statu of mit) beaus 01 travelling cranes on pirposa. to rise their load ability ' in the way of autostress .-The full sathssatic acdel pf loading bridge with autoprastressed beass uas elaborated and- it? behaviour was resoached on different teaporaHy load Positions. Tha work is intended for creation and inprcveaent

oi constructions and calculation s aethod of crane Mtsllic constructions. • ,

Key uords; ‘ - ...

iUioprestrsssad bsass, bees s strags-strain state, .

Підписано до друку 02.09.96. Формат 60x84/16. Папір газетний. Друк офсетний. 0,93 ум.друк.арк.- 1,0 обл.-вид.арк. Тираж 100 прим. Замовлення .¥■/•?$ ‘

Одеський державний політехнічний університет 270044, Рдеса, лр.Шевченка, І. . . - .