автореферат диссертации по приборостроению, метрологии и информационно-измерительным приборам и системам, 05.11.04, диссертация на тему:Пiрометричнi перетворювачi пiдвищеноi точностi (теорiя i практика)

доктора технических наук
Засименко, Виктор Михайлович
город
Львов
год
1994
специальность ВАК РФ
05.11.04
Автореферат по приборостроению, метрологии и информационно-измерительным приборам и системам на тему «Пiрометричнi перетворювачi пiдвищеноi точностi (теорiя i практика)»

Автореферат диссертации по теме "Пiрометричнi перетворювачi пiдвищеноi точностi (теорiя i практика)"

Р, . ОД На правах рукопису

- 5 СЕН Ш

З А С И М Е і і 1(0 Віктор Михайлович

. . ' УДК 53(5.520.2:389.0

ПІРОМЕТРИЧНІ ПЕРЕТВОРЮВАЧІ ПІДВИЩЕНОЇ ТОЧНОСТІ (теорія і практика)

Спеціальність 05.11.04 — Прилади і методи вимірювання

теплових величин

Автореф е р а т на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук

Львів — 1994

. Дисєртадіс» с рукопис. ; --

Робота виконана в науково-скробничоку об'єднанні -терноприлад"

на укс вия кон с ультант:

засдухешіП винахідник України. доктор технічних наук, професор Лах В. І.

ояніині опоненти:

доктор технічних наук, професор стойярчук п. г.

засяухоїхкй випахідник уісрзііш. доктор технічних нале, процесор Саченкр а. о, .

доктор технічних пале іуков А Ф. ■ . . ■.

провідне підприємство - Иауково-виробгшче об'єднання -нетрологія . захист дисертації відбудеться •У' • ^

^_го

£І£„2_,ГГ 1995р.

о :М_год.(/у_хв. па засіданні спеціалізованої ради до&&. 35.04 дай , дєрізвнону університеті "Львівська політехніка* {290013. н. Львів. вув. Сг. Еаидери. 12). ' ■ : : : , : . ■■

г 3 дисертацією^ ножна ознайомитися в Ибліотощ державного , університету "Львівська політехніка" <290015. н. Львів, еул. профе сорська .17). ■ • . ' ■ •, ■ - ■■ . ,■■■■.

Автореферат розісланий 99')р.

вчеииа секретар ..■■■■■ спеціалізованої ради

казішдат гехяічннх пзук

Я. Т. ЛУІПІК

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

актуальність проблеми, створення промислових засобів і>іро-нетріі випромінювання серед найбільш конкурентноздатпнх засобів вимірювання температури є одніє» з головних проблем сучасного термометричного приладобудування. Яе пояснюється наступники перевагами безконтактних методів вимірювання температури перед контактними:

- підвішена надійність, особливо при вимірюванні писсіак температур. верхня грашпя яких теоретично не обмежена; .

- нохлнвість вимірювання шізьюя температур і температур

о . . ...... ■ • • .

об'єктів калих розніріз без спотворення температурного лоля;

- нохлнвість вимірювання температури рухомих об'єктів без не-

панічного контаїсгу з нкни ; 1 . ; ' • - - .

- висока йвйякодія методів вимірювання. ■

в сучасних промисловик піронетрах випромінювання температура є параметром не тільки пшрювальпоі. але а керуючої інформації ДЛЯ бідьпості ТеЖИОЛОПЧШІХ-ЛРОЛеСІВ. ТОКУ, РІШеПЕЯ НР06ВЄІШ створення ПРОМИСЛОВИХ засобів піронотри випронінюватія тісно пов'язувалось з основними йахковини напрямами розвзггку народного, господарства, комплексним програмами лауковсГ-технічких 1 фунда- . ментальних досліджень. . . . ■-

До початісу виконання даної роботи народне господарство ле забезпечувалось достатньою номенклатурою пірометричних перетворювачів (ПШ 1 пірометрів випромінювання (Ш для контролю температури в різних галузях промисловості, сільського господарства» транспорті. недшшні Д т.п. з необхідно» сукупністю те2ніко-експлуатапія-шк характеристик; по точності вимірювання текператуз>и. діапазону

вимірюваних температур, тлрині робочого спектрального діапазону, швидкодії, показнику візування. .

гострота проблеми створення широкої ионевклатури ЦП і п підсилювалась швидкими темпами розвитку нових технологій в Різних галузях виробничої діяльності, дв контактні нетоди вимірювання ставали недопустимими або недостатньо ефективними в пєршу чергу по причині недостатньої надійності, низького ресурсу, швидкодії, тощо.

Актуальність проблеми для вітчизняного приладобудування значно зросла в останні роки по причині обмеження використання платини та інших дорогоцінних металів 1 сплавів на їх основі для контактних вимірювань температури термопарами і термометрами опору. При цьому технічні характеристики ШІ 1 п ие повинні поступатися контактним засобан в першу чергу по. точності і нижній граниш вимірювання температури. '■ ■ . ' ' - - . - ■ ■ . •

таким чином, проблена створення пп і п. шо породжує проблему розробки основ проектування і.структурної їх побудови, є актуальною. . ■■ '• ■ ; .

загальнеи стан проблеми. Загальна проблематичність питання створення конкурентоздатної номенклатури пл 1 п полягає у відсутності достатнього наукового доробку теоретичних основ проектування і структурної побудови конкретизованої номенклатури промислових засобів пірометрії випромінювання- параметри яких не поступаються існуючим контактним засобам еяектротермометрії або переважають їх.

не зважаючи на отримані певні успіхи в розвитку тєоріі безконтактного вимірювання температури і створенні обмеженої ноненклату-ри піх і П. теорія проектування 1 структурної побудови пронислових ХШ і П не отримала достатнього розвитку, зокрема:

- при розроблених спробах /20. 23/ узагальнити техніко-експлуатаційні характеристика ПП і П та осінити їх Рівень по єдиному критерію не вдавалось оптищзувати енергетичні параметри для синтезу структурних схем іш 1 П . при цьому структурна побудова не випливала з сукупних параметрів ПП;

- аналітичний внраз функції перетворення /19/ не враховував впливів не інформативних Факторів 1 пин не дозволяв встановити граничні параметри ш і п. розробити теорію отримання мінімальних похибок, близьких до рівня тернопар і термометрів опору;

- розроблений нетод аналізу основних енергетичних параметрів ГО 1 П. /21/ та робота інших авторів не ставили перед собою зала- ' чу по розробці теорії проектування, кінцевіш результатом якої є тєрнонєтричний перетворювач, наділений перевагами як контактних., так і безконтактних засобів єяєктротєрионєтріІ.

"НЕІА роботи полягає.в створенні єдиної узагальненої теорії проектування і структурної побудови промислових засобів щронетрії випромінювання з наперед заданими і прогнозованими /оптимізованнни чи граничними/ основшаш паранетрани. ео обумовлюють-переваги контактних засобів електротерноме трі 1 по точності .вимірювання температури і нижній її границі вимірювання та безконтактних засобів -по параметрах надійності, ресурсу, швидкодії, верхній граниш .вимірювання 1 т.п. ' ' - -

Для досягнення поставленої нети вирішувались наступні задачі:

- розробка основних положень теоретичних оспов проектування ,

ПП за допомогою нових критеріїв класиФіїсаші. повного аналітичного опису функції перетворення та основного пірометричного-співвідношення кіх основним! енергетичними паракетааии;

- розробка узагальненої: та індивідуальних методик проектування

ПП з оятинізованинц або граничним параметрами : '

- аналіз похибок та розробка методики аналізу номінальної ста-

їичиоі характеристики ПП; ,

- розробка структурних нетодів підвищення точності Ш на осно-

ві теоретичних і експериментальних досліджень в області иіромєтріі випромінювання: /

- теоретичні і експериментальні дослідження по забезпеченні

єдності вимірювання; розробка 1 створення нових нормативних документів в області пірометрії вкпрокінювашя: .

- розробка агрегапдог комплексів і засобів пірометрії внпроні-. ное іння.. параметричних рядів та спеціалізованих ПП 1П з перева-гани безкортактних 1 коптаашшх засобів.

наукова давнзйл і значення роботи иолягаигь в наступному: і. створена узагальнена нетто дика проектування пп і п та структур-ноі їх побудови на основі натеиатичпого опису «ункдіі пєрєтворєн-ня та основного піронєтричного співвідношєшш для об'єктивних ПП /повного, часткового, квазіновохронатичного випромінювання і спектрального відпсшеннял а також для суб'єктивних /візуальних / пірометрів з врахуванням кваліфікаційних їх ознак, г. На основі узагальненого основного пірометричного співвідношення, то встановлює.взаємозв'язок ніж Фізичними величинами / тепле-ратуров, спектральним діапазоном, інтенсивність потоку випромінювання. випромінювально» з дата іс та». пропусканням середовища / і основними технічними параметрами ПП /’діапазоном випромінювання, робочим спектральним діапазоном, показником візування, точністю і ШВИДКОДІЄЮ/, виведені критерії ОЦІНКИ ЯКОСТІ ПО СУКУПНОСТІ граничних параметрів ПП. , ' • ■

3. На основі аналізу методичних, інструментальних та інших похибок викладені принципи нінінізапії адитивних складових інструментальних похибок при проектуванні пірометричних систен з граничними параметрами, а також принципи ніиінізадп нультиялікатийних їх складових при виборі і розрахунках структурних схен ш. вперше до* ведена необхідність використання ійсхруиентальнйх похибок в теорії і практиці розробок пп з иікропропєсорною обробкою інфорнаші і без неї. а також необхідність ві»овадження інструментальних ио-хибок в практику передачі температурної шкали по нтн-90 від еталонів до робочих засобів.

4. Вперше ревізується стереоташіе твердження /ШОДО ТОЧНОСТІ/ ПРО

переваги контактних засобів вимірювання температури перед безконтактними. теоретично обгрунтовуються допустині граничні похибки ПП 1 Л . які не поступаються платюіовгаї термопарам.ітеРнокетран опору. Пропонуються напрямки реалізації Ш. шо замінюють контактні засоби на основі дорогоцінних металів та сплавів на їх основі. .5. вперше доведена можливість створення уніфікованих параметричних Рядів промислових ПП 1 П з оптимізованими 1 граничники параметрами в складі саностійних агрегатних комплексів, сумісних з іншими комплексани автоматизованих-систен управління технологічнини процесами. , . ■ . . ■ ■

практична Цінність .- запропоновані критерії і- принципи створення промислових ПП 1 П дозволили розробити., впровадити 1 серійно випускати уніфіковані ряди засобів піронєтріі випроніяювавна агрегатних конплексів АПІР-С 1 АПІР-Л. починаючи з 1970 р. з наступною їх модернізацією з 1989 р. на Хан'янедь-подіяьському приладобудівному заводі.

дальше вдосконалення наукового підходу до 'комплексних розробок дозволило створити і сєріяно освоїти гану спеціалізованих.

вт.ч. МІКРОПРОПеСОРШК ПРОМИСЛОВИХ Дії і П типів ‘Смотрич-Т". "СНотркч-О". "Сиотрііч-11■. "Сиотрич-іЗ","стир-1% "Сткр-2* в Науково-виробничих об*єдішгшяк ^їсрноприлад’ та "Елсктротєрио-

МЄТРІЯ". - ■ - : . .. .

В цілому на основі проведених в роботі досліджень, тєоретич-ник і практичних викладок розроблено , і впроваджено в виробництво більше зо тинів пірометрів випромінювання /понад 100 модифікацій/.

9 типів вторшших виніровальних перетворювачів. З державні стандарти. 4 основпі .галузеві нормативно гтехнічпі» документи, необхід- ■ ний ряд нестапдартизованого обладнання.. Оїсрені наукові положення робота на конкретні розробки вніизні в інформаційній 1 аовіатто- . вік літературі вітчизняних та зарубіжних видавництв.

Промислові пп 1 П. по серійно випускаються або освоюються на 5 підприємствах України, знаходяться на рівні края^х зарубіжних зразків, а по окремих параметрах їх перевищують. Останнє стосується використання мікропроцесорної техніки і тих технічних, рішень, які заміняють дорогоцінні платшюиіеткі контактні засоби вимір»-вашій температури. .

НА захист виноситься вирішення проблеми створення сучасних : нропислових засобів пірометрії випромінювання з граничними і овтииїзосаііиіш параметрами.. а саме: : - . ■

- основні -'.положення і теоретичні викладки основ, проектування і структурної побудови ПП і п. в яких суїсушіїсть 0СНЄЕНИ2 па- ■ раметрів описує, грани-шии мінімальний. вимірювальний потік випромінювання або-його іієрєкюпус . забезпечуючи посніс'.іх> вимоги сножи-

вача і можливості виготовлювача по конструктивній, схемній і інформативній сумісності як в нежах параметричного ряду яри виготовленні. так і поза його нежами при використанні пп 1 П у споживача;

- структура промислових засобі в пірометри випромінювання та ш-интіпи побудови агрегатних комплексів;

- загальна методика проеістування ПП з граничними' і оптинізо-

ваннми паранепрани: ; ' .

- нетодики аналізу номінальних статичних характеристик і аналізу похибок ПП;

- рекомендації по вибору складових частин, розрахунку 1 конструюванні вузлів ПП:

- наукові положения 1 результати дослідження по створенні спеціалізованих ПП, но суніщаоть переваги безконтактних і контактних засобів електротернонетрц;

, - теоретичні аспекти передачі температурної плсзли, побудови

схеми повігки. (вериФікаяіі) і рекомендації по створенні метрологічного забезпечення проиислових засобів пірометрі 1 вігаронінювання.

публікації, по матеріалах дисертації опубліковано понад юо наукових робіт. Технічні рішення захищені понад 20 . авторськими свідоцтвами. З дкх роботах автору належать основні наукові результати теоретичних і експериментальних досліджень ери зиртеплі проблеми створення стаціонарного апір-с 1 переносного АПІР-П агрегатних комплексів промислових засобів яіроиєтрІі ■втпіроніїдаваїгая, ваукові результат:! Л0 теорії ЛСГИБОК ГРОНИСЯОЕИХ ІЕ 1 ". розробка структурних схем ПП і їх метрологічного забезпечення. , .

апробація результатів роботи. Результати досліджень та основні положення роботи доповідались на 12 всесоюзних, З республіканських. з регіональних 1 в міжнародник конференціях, нарадах 1 симнозі-умах. де зроблено понад 40 доповідей в період з 1975 по 199г p.p.. в тону числі: на всесоюзній паукопо-технічній конференції "состояние и перспективы развития средств измерения температуры контактній і и бесконтактным методами* /Львів. 1978 р. /: Всесоюзній лауково-техшч-ній конференції "температура’-ві" /львів. 19Q9 р./: міжнародному сии- ■ возіумі інеко /Носила. 1906 p./; VI всесоюзній конференції "Эдектро-тєрмонстрия-88“ /Луцьк. 1988 р./. Шжнароднону СИМПОЗІУМІ ІИЕКО /ЛЬВІВ 1989у,/і ніхвародній конференції •негеш Teplot у Frumysiv” /парду-бі«п.. 1989 р. /: Шхпародній конференції "Hetrologie Tepioty' 90" /пра* га. 1990 p. /; IV всесоюзній науково-технічній конференції "Тенперату-ра-90* /Харків. 1990 р./: ніжіїародпому симпозіумі " тешшеко 90-4U іиеео" /кельсінкі. 1990 р./; *ш ніжнародній науково-технічній конфє-ренті "тенпература-эг’ /Львів. 1992 р./ і інших.

І. РОЗВИТОК ПРОМИСЛОВОЇ ПІРОНЕТРІГ ВИПРОНІНШЛННЯ

І ПРИЧИНИ ЙОГО ВІДСТЛВЛІПІЯ .

Розроблені ДО 19Т5 РОКУ ПІРОНеТРКЧНІ перетворювачі /ПП/ 1 пірометри /п/ не являли собою серійно насову продукцію, то пояснювалось в першу чєргу відсутністю достатнього наукового доробку, а сане: ■ : ' ■' ■ /: - . ■ ■ , ; ■ ■ у' •

- розроблені mi 1 л призначались для одиночного виробництва, не забезпечу па ли необхідну наукову новизну. уніФікашю виробів, стандартність їх номінальних статичних характеристик при тиражуванні, ті: сукупність основних параметрів іш не відображала

достатні переваги перед хоптактнин способои вимірювання тенпера-туря. 16,36);

•- Існуючі задатки теорії проектування промислових Ш і Л не могли сприяти створенні» серійноздатннх виробів на внутрішньому і зовнішньому ринках, ггп:

- відсутність єдиного підходу до оцінки метрологічних характеристик ші' і 3 та єдиної схеми верифікації порушували єдність зкнірввашш температури різнотипними Ш| і її. "1191.

стааіопарякя си ‘Тера-50’ і переносний п ’саі?-оі7*. шо сєрійно випускались, не були патентно частини 1 не яогли задовольнити назрілу потребу.з засобах безконтактного вимірювання тенператури. СЛи-нам сєрійнин 53зодон п масштабах СРСР зализався хан’янеиь-подільсь-хий приладобудівний завод в, той час, коли з СТА кількість подібних фірм.перевищувала 50. практично До кінця 1900 року гаї і П поступа-іпі з значній кількості по імпорту з сял, Великобританії, фрн. ішр, Болгари. Польщі та-ішаик країн. . '

єдине виробництво дослідник зразків /в нзо ■тернодрялад'. 1550 •"урввісшж*/ через відсутність теоретичного підходу в проектуванні ЕП. ГНІФІКаяН С2ЄШНК 1 КОНСТРУКТИВНИХ рішень, відсутності метрологічного забезпечення на стадіях:випуску і експлуатації п у споживача згактично ге було забезпечене Реально» базою для впровадження. _ пп Д п,. зо знаходилися в експлуатації до 1980 року, в бідьаості випадків лостуяалкся баг&тогрзішйм техпічяим вимогам. а використання із обмежувалось наступник: - -

- її.:-лиса похибка винірювання. обумовлена методично», інструментально» та іїгаими складовими, ио на»ть кіс до дри безконтактному зи-нірсванні. теклератури, 16, 10, 19, £0, 21):

- обмеження граничними енергетичними параметрами промислових ш. . і п. а саме: недостатньо низьким значенням нижньої границі шшірс-вання. широким робочим спектральним діапазоном, великин значенням показника візування 1 т. п,. по викликано калими значеннями винірю-ваних потоків випромінювання. близьких до еквівалентної потужності шуму прияначів випромінювання. Сів. £0. 20;

~ загальнопромислове призначення ПП 1 П не забезпечувало необхідної достовірності результатів для конкретного технологічного процесу. 125, 371:

- обмеження функціональних можливостей ПП. що викликано недостатнім теоретичним доробком по використанні ПП та відсутністю застосування НІКРОПРОаеСОРНОІ техніки, Г35, ЗТ. 423.

для вирішення поставлених задач та з метою подолання відставання . в галузі промислової пірометрії випромінювання в СРСР були розроблені і впровадженні в серійне виробництво агрегатні комплекси стаціонарних аіпр-с і переносних алір-п піромєтрів випромінювання. Сіг. го,

25. 35. 37.1. а зв'зку з освоєння» нової елементної база/вимірювальні прияначі випромінювання, нові оптичні натеріали і світловодна техніка, малогабаритні засоби модуляпіі 1 монохронатизапії потоку випромінювання з малини матеріале- 1 евергоністкістю. мікропроцесорна техніка /, розробкою нових структурних методів підвищення точності винірювання температури сроиисловиии пп 1 П накреслилась нова тоиденоія на створення мікропроцесорних переносних 1 стаціонарних П з розширеними Функгионалнмни можливостями. СЗТ. 44. 431.

таким чином для вирішення проблеми створення оновленої номенклатури комплексів АаіР-С і апіР-п. а також спеціалізованих ші 1 П з мікропроцесорною обробкою інформації для конкретних технологічних процесів необхідно було розробити 1 впровадити теорію проекту-

вання в нові розробки промислових ПП і П. Теорія проектування повніша була направлятись на знецінення методичних і інструментальних погибок. досягнення граничних гаранетрів. по максимально визначаються граничними можливостями приймачів випромінювання і оптичною схемою. [37> 44]. розробка принципово нових напрямків промислової піронєтри випронінювання вимагала створити нові зразкові засоби метрологічного забезпечення С14, 27, ЗО], а для досягнення єдності винірювання при існуючих схемах верифікації - більш досконалі нормативні матеріали. 122, 24. 29. 33, 36. 40. 43].

г. основні положення теоретичних ОСНОВ ПРОЕКТУВАННЯ ПП.

основні положення теоретичних основ проектування ПРОМИСЛОВИХ пп грунтуються на класифікаційних ознаках ПП з точки зору мі-німізадії похибки. Фізичній ноделі процесу вимірювання температури, математичному- опису функції перетворення ареальних умовах, основному пірометричному співвідношенню щодо підвищення технічного рівня.пірометрів, організаційних аспектах створення базових ' моделей 1 окремих модифікацій спеціалізованих ПП агрегатних конплексів пірометрів випромінювання. Провідною особливістю основ проектування є їх теоретична направленяїсть па . створення пп і п з ■ -щічними'-1 оптинізованими параметрами.

2. 1. Критєри класифікації'промислових П.

Раніше існуючі критерії класифікації П грунтувались па Формальному визначенні ширини робочого спектрального-діапазону вимірюваних температур, далі, як наслідок, поза залежністю від лохиб— ки. ио отримується при переході від умовної до дійсної тенперату-ри. Такий підхід з неоднозначністю в класифікації п приводив до

стримування розвитку теоретичних основ проектування 1Ш і П з мпималышми похибками винірюваиня. іібі.

Запропоноваций новий критерій класифікації по апаратній функції ПП разон а діапазоном шшіршаиих температур, t і б. 19, ги. базуєті-су на математичному описі номінальної статичної характеристики пп 1ИТ). яка авроксинується такою функцією ТііТ). похибка с ■ £ ■ : ' .

апроксимації ЛІ від якої с нінікальвою. похибка Дт є оішією

■ . а. . ...... а . .

зі сшіадових похибки вимірювання і мас місце при переході від унов ноі температури тупяо дійсної Т.фориула переходу вік Тук до т визначається конкретним виразок в залежності від флїкпхі апрокси-наті 1161 і в загальному вигляді вигадається як:

■' " . '. ■■ U ! Т > ... ■ • .

' • -' ■ . 'а. угі . . ■ ■

. ■■ ■ ' Т. = АГЙ--------—— . / t / '

. . : ' .• ■'■.■£, t т J

Класифікаційні аспекти проектування дозиоляють правильно вибрати напрям розробки . оцінити аналоги 1 технічний Рівень Иб, но, 37]. а також нідійти до розробки ПП з необхідно» сукупністю основний текніч-их вимог: тн. . J4. Xz. ГГЛИИПІ допустимої основної похибки дт і інструментальної похибки-дт^-гчзі»' показника візування К. часу встановлеиия показів Л . 1Г.Ы. ;

г. г. основне пірометричне співвідношення і. його властивості, використовуючи функцію перетворення. 16]. для пп, гао працюють в умовах фоновик засіпток. а та.кох граничні параметри приймачів вшіронитванн». і і в-1, отримано узагальнений вираз основного пірометричного спі свішюшенвд. Ійі. 23.. R5!. ден вираз встановлює взденозп'.язок ніж основними.ааганєтранй• ЩІ !• дозволяє їх вільно зни.юютн п границях заданої нерівності. . .■

З нетою досягнення граничних параметрів т,. V-Л , к. Я . Дт. ,

я і і ва і

виходячи з відношення 'сигяая/шун* або “сигнал/фон* запропоновані узагальнені «•актори виявної здатності і енергетичної яскравості для ПП часткового, повного випромінювання, спектрального відношення, а також візуальних пірометрів, {371. граничні характеристики, шо досягаються в ПП і Я часткового 1 повного випромінювання. визначаються наступною нерівністю:

де права частина нерівності являє собою реальний «актор виявної здатвості пп Р* іл). а ліва частина - граиичпо досягнуте його значення; . ■ . . : '

з, їй,- відповідно, вхідна апертура ш і використовуваного "ірийнача; / ’ ; ' . - '

д! - паспортне значення виявної здатності приймача:

у_ 1 V - відповідно. і»емдієнти використання потоків бипро-

■ "я . ■ ■

кінювання-згн нгсгній гралипі вин.ірюваяоі температури л .ери , ,

яаспортноиу значенні т„. наприклад, ;оо" с. :оо~С. зсо 2. 900 X; , \і_я - коефіцієнт, по визначає Рівень' ояінкич^ :

Ь &.У) - сгектральпа густина потоку п-шронікювання.

Аналіз зсрдваості іг) соказав. а©..-незважаючи аа.тоботу багатьоз ^каначів 2>ез®і обмеження еопоп, теоретична границя для ГЗ ,х П :іє досягнута, 1373, , - -

? : споау енег-ге'гхчпогс рсзрззузку ЕП і Л покладешйг ^загальне-на їахтор виявної здатності і£си. Е25, - 373.. акагогічний.ао своє-

иу змісту фізичній виявлій здатності врийнача .виронінювання V*.

Узагальнений Фактор виявної здатності р£іХ» об'єднує всі основні параметри Пй і вказує на чисельне значення оберненої величини зні-ни потужності потоку виромівювания. шо падає на одиничну илошу (і снг) вхідної апертури пп і створює на виході пп в смузі пропускання і гч зніну сигналу, яка відповідає основній похибці вимірювання теняератури. Із Функції перетворення ПП €23. 25] витікає гранична умова працездатності'ПП в реальних умовах експлуатації, тобто при мінімальному значенні вимірюваної температури об'єкту Т . . його випромінюваної здатності £ (X. Т ). випромінюваної здат-аості джерела Фонового випромінювання Т4) при температурі

Фону і при селективному пропусканні проміжного середовиша *1 Ш міг об’єктом вимірювання і пп: .. .

^Вгю^%Щ аь„и,и ..

—--------- \ СОЛИ {>,)•[ -*=—І ЛХ

№ Лат т-т- р;ш

. ,Г- г аь.ит) - . аь.сл.'Т» ■

І1' £<А.УІЕ.°-їі™Я—^^(ХУЗДГ-^- ]<и

вирази (г) 1 (3> є вихідними для енергетичного розрахунку па часткового і повного випромінювання. Надалі по вибраному Фактору визначають технічні вимоги до приймача випромінювання £251, вибирають структурну.схену. проводять при необхідності тепловий розрахунок пп. розраховують оптичну схему, аналізують функцію перетворення . знаходять або розраховують номінальну статичну харак-тєристику, включаючи 11 апроксимацію і аналіз похибок.

По аналоги з виразом (2) для енергетичних пп запропонований

також узагальнений Фактор для пп і П спектрального відношення. Г371. Використовуючи апаратні функції для двох частин спектру і (-Х). отринаено:

- - і/9т—— • /,,

V* ^Гздк4Д,-ДГГ€к(1,- д ш^у

де ■ ,

ab.iA.Tr - ' аь.ц.т)

, » Г -> оои-МЛ,

-Зси-^/х) ——ах

в зт т«тн V 1 . зт т.-ги

.7 5 7

Енергетичний розрахунок візуального П пропонується вести по уза-гальненоку Фактору енергетичної яскравості, в якому такі параметри, як швидкодія і показник візування, втрачають свій практичний зміст:

■ ■ ■ ■:' Л : . ;

Р-Ц). _—^ -------- •

- ЗТ

р;ьі5(і) являє собою обернену веяичину внергетичної яскравості. по фіксує за допомогою ока зміну винірюваної тенператури. рівну основній похибці на хщхніа.пранияі вимірювання. -

Граничну унову працездатності ЦП. аналогічну виразу (3). ноша от-

ринати як для тш спектрального відношення, так і для візуальних п. •

. . ' ' . • * •

Аналіз них внразіЕ 'озвояив розкрити наявні резерви в еронисловиі пп і п для покраиення їх'метрологічних характеристик. -Після розрахунку т* (А) для ряду енергетичних пп і П виявилось, ео. як витікає з виразів <3). похибка винірсвання температури но хе бути зиешпелз в знг випадках колі! виконується умова виду: . _

- */5. • эт -V..

Анаша, основного ШРонетРктого сдіввілношеняя йотльна направити на досягнення граничних значень точності і швидкодії, що є визначаючим гля подальшого вдосконалення засобів ніронєтрі 1 випрокінювання.

18. 10, 33. 37. 401. Наприклад, граничне значення швидкодії для енергетичного пп виражається як:

(1 >. •

10,і86сі*у V*

1______о^ппйя

ПЯ М1«

/ 8 / .

визначною властивісі» основного піронетричного співвідношення, спрямованого на досягнення граничних дараиетрів щі і п. є можливість розрахувати будь-який параметр ПП. При иьону для енергетичного розрахунку основних параметрів рекомендується користуватись виразом: л

о.іихх-Хо-йт, г.,: ^иТи _ ,

-Ж~— \ . > .■, •

для. зручності розрахунку Фактора виявної здатності рекомендується вираз:. ‘ , • ' '‘ . ■ • • - *

_ г« ' зь.и.'П V м ■

з = 5^а)-—=—] лх . */іо/

1 дТ Т--П .

подати в числобону значенні у вигляді таблиць для типових апаратних Фпікдіа шо використовуються в промисловій пірометрії випромінювання. . .

3. ВИБІР СКЛАДОВИХ ЧАСТИН. РОЗРАХУНОК X КОНСТРУЮВАННЯ , ВУЗЛІВ Ш X Е.

До складу ЕД входять: оптична система з засобаш нодуляші і ноно-хронатизаяи потоку вимірювання, приймач випромінювання, аналогова

електронна система «включаючи електронний підсилювач. Синхронний детектор, аналого-цифровий Перетворювач. і тл.і, звичайно пп ускладнюється при застосуванні опорних джерел випронінювання або .вимірних приймачів, то забезпечують високі метрологічні параметри.

використання допоміжних пристроїв ЦЦ підвииує працездатність та надійність приладів в реальних уновах експлуатації, гг*. г9, 37. їзі.

в зв'язку з розширенням функціональних можливостей пп і п кількість складових частин засобів пірометри значно розширилась при .внкористан- . ні нікропропєсорноі елементної бази. 137. чг. 441,

з.і. принципи побудови агрегатних комплексів засобів лронисловоі Н1РОМСТР11.

З нетою усунення відставання вітчизняного приладобудування в галузі пірометрії випронінювання розроблена і в більшій мірі впроваджена <в частині агрегатних комплексів ш і п АПХР-с і апір-п) структура безконтактних засобів пірометри випромінювання, п 2. зі, 35, 371.

окремі лп і п групуються в уніфіковані ряди {сімейства), побудовані по функціональній ознаці і володіють високим рівнем конструктивної і схемної .уніФікаціі. Різні діронетричні системи «повного, часткового випршіинюванвя 1 спектрального відношення) створюються на єдиних конструктивах, загальних для засобів конкретного призначення, в межах ряду досягається повна схемна і інформативна сумісність, в цьону полягає основний принцип побудови агрегатних стаціонарних шгг п апір-с і переносних П АПІР-П. Ї37» чгі; -комплексну розробку засобів пірометрії випромінювання слід вважати перспективною і додільною, оскільки вона дає можливістьлєрєйти від ДР16НОСЄР1ЙНОГО ВИПУСКУ окремих талій П ДО СЄР1ЇЇТІОГО СИПУСКУ 06ИЄЖЄН0І номенклатури типових вузлів, ко дозволяє шшхон їх набору розширяти галузі використання пірометричних засобів.

3. г. загальна методика проектування Ш зграпичними оптимізованими параметрами. • . \ .. • ’ ; /• ■ ■■ '

під оптинізованиии параметрами розуміється певна сукупність основних характеристик ПП (тк'Т, • й Г..Х.^, Д^-А^ДА. К.Т„„або їх похідних), шо найповніше забезпечують технічні вимоги конкретних технологічних процесів або об'єктів вимірювання. СЕ5, 37). Під граничними параметрами розуміють таку сукупність оптимізованих паранетрів пп. працездатність яких забезпечується при граничних потоках вимірювання, шо близькі до шумів.приймача і Фонових засвіток. Підтверджено, шо сукупність пара- ' метрів тц. к, йк. ДТ- і'С повністю описує граничний мінімальний вимірюваний потік, 121. гзі. на основі теоретичного підходу до оцінки пп по сукупності їх основних параметрів розроблені нормативні документи на нетсди вимірювань. £221 і методи верифікації, сзз. Зб. 40]. а також дерхавйі стандарти на загальні технічні вимоги, в .тл і на перспек-тиші вимога. 12». 2». 43). в подальшому розвитку теорії використання граничних можливостей засобів пірометрів випромінювання введені нові критерії оцінки сукупних параметрів пп,' а сане: ї£(Х). р*р* (А.),

■ . . - .. ; •• . * І * ис<5 ■. '

•$(Х), З .ДЗ. 137). Одночасно введені такох нові індивідуальні пара-нетри ПП 1 П, наприклад, границя допустимої основної Іиструиентаяьної похибки. 141.43), ’ ;

Загальна методика проектування ПП полягає в послідовності наступних операпіа: . ■ ;

- розрахунок сукупності параметрів, наприклад. Рк*(\). шо задовіяь-

няє сукупності граничних параметрів і відповідає найвищому технічному * рівш). • сг^ге^гз. ^37іг * \

- аналіз методичних похибок з врахуванням специфіки застосування,

по. ?,5. зг, чги : ’ • • ■ ' : ' ■ .

- вибір ариинача виироиіішзаНня.на. 21. гз. 371;

Рис. і. Структура загаяьііоі методики проектування пп повного випромінювання

- проектування пірометричної системи по нінінізаті адитивної складової інструментальної похибки, ігі. гз, геї;

- бибір і розрахунок структурної схеми шт. шо задовільняє вимогам

нінінізапи иультталікативкрі складової інструментальної похибки, ігі,

38. 43. 5TJ: . . ; . ■. ■:■ '

- розрахунок номінальної статичної характеристики, сгі. 27];

- аналіз геаіщць допустимих інструментальної і основної похибок,

ні. 431:' ">;/'■ ' - ■■■ :\ ■ ' '

- вибір окремих вузлів Ш і розрахунок КОНСТРУКЦІЇ в ЦІЛОМУ. £26.

35. 39. 43. 44): . \ ■

- вибір методів випробувань, верифікації 1 атестаті ш на стадіях ВИПУСК ' і експлуатації П. 122. 24, 27. 29. зо, 33» 36. 40. 431:

- перевірка результатів і оцінка досягнутого рівня пп, Г37. 43. 571. на рис. і зображений приклад структури загальної методики проектування пп повного випромінювання, при пьону як аналог для порівняння вибирається однотипний з проектованим ш або Е. в якому співпадає ро-бочиа спектральний діапазон (ефективна довжина хвилі» або нижня границя вимірювання ІТ„1 згідно рекомендацій. 1371.

3.3. Нетодика аналізу номінальної статичної характеристики пп.

Кожен з тинів ПП. чи то повного, часткового випромінювання, квазі-юнохронатичиї. чи ПП спектрального відношення, описується своєю номінальною статичною характеристикою ШСХ) у вигляді функції дєрєтворєн-ня для нормальних унов експлуатації, [б. и. 16, 211. В найбільш загальному вигляді вказана функція являє собою складну залежність від довжини хвилі 1 винірюваної температури 1 ноже бути апроксимована у вигляді многочлена, шо складається з адитивної складової, а також иультишикативких складових, як лінійних, так і нелінійних по відно-

гг -

шенню до Т. Тону методико» аналізу НСХ ПП передбачена як адитивна корекція нсх. так 1 нультиплікативна. проведені дослідження підтвердили теоретичні викладки і показали, шо в загальному випадку в ПП поташі бути передбачені обидві корекції для усунення впливів таких дестабілізуючих Факторів як оточуюча температура, час. електромагнітне поле, робоча відстань 1 т. п. В залежності від результатів дослідження 1 аналізу впливу дестабілізуючих Факторів яа НСХ запропоновані Різноманітні варіанти корекції з яскраво, вираженим впливом на зміщення характеристики. 121. на зміну 11 крутизни. С61 або на те 1 інше. £Т1 для випадків компенсації впливу оточуючої температури в ПП повного випромінювання. '

в ряді використань реконендовапі комбіновані корєкдіі нсх з не-тою. наприклад. 11 лінеаризації або вибору необхідної робочої точки а Фотоелектричних пп з постійним. 131, або дшанічнин. [9), зміщенням.

необхідність використання адитивних корекцій викликана також застосуванням в сучасних пп перемикачів на введення поправки випромінювальної здатності, цзз. вказана адитивна складова похибки ше більше виражена в інфрачервоних пп, по вимірюють близькі до кімнатних температури. Компенсація внутрішнього теплового Фону є складним завданням при конструюзанні оптико-електронної, пірометричної системи, в таких випадках рекомендується спеціальний ПРОТИФОНОВИЙ ПРИСТРІЙ. £26). ЯКИЙ зменшує абсолютне значення складової фону. Г2П. ’

Структурні методи, шо рекомендуються для підвищення інструментальної точності пп. 18. ,10. із, іт. зз. 463, реалізовані в промислових п. усувають як адитивну, так 1 мультиплікативну складові похибок.

Впровадження мікропроцесорної техніки в засоби пірометри випромінювання дозволяють зменшити в 1.5 - 2 рази інструментальну похибку за рахунок зменшення апаратних витрат при адитивній 1 мультиплікативній корекціях програмним шляхом. [37. 42, «. 4&1.

Виходячи з аналізу НСХ. запропонований спосіб градуювання пи по двох точках шляхом розв'язання системи двох рівнянь з двома невідомими для визначення необхідних адитивної ис„ 1 мультиплікативної К4 корекцій, ігті. після вимірювання апаратної функції, гібі, оцінки иеліішшості цех, виніровання вихідних сигналів ис при двох значеннях вимірюваних температур по «орнуді

Ч=им+к- ЬС(А,Т) ^ ^ ' 11

визначають-сигнали шш ішшх точок нсх. ‘ для випадків нелінійного перетворення, гз. 9). розрахунок нсх пп * вимагає індивідуального аналізу функції перетворення окремих його ланок. гі9і.:-' ' :: ■ ' ■. " V '■ . . \ -

Запропонований для оцінки нелінійності функції перетворення нейт-ральния опти^даа послаблювач діафрагмового типу; хзоь точність встановлення логлішання якого визначається точністю пп чи п. знайшов широке ^застосування в серійних цифрових п. £28, 35. 44. 48). вказане Рішення одночасно забезпечує перевірку точності встановлення поправки на Еирогшювадьну здатність з дискретністю о. ооі. ізб. 401.

Із аналізу функції перетворення в найбільш загальному вигляді ви-шшває. шо в ПП необхідно передбачити міри по підвищенню точності в реальних умовах експлуатації, лєрвг за все це відноситься до введення -поправок на випромінювальну здатність і Фонове випромінювання. Для -нєнікропродєсорних П рекомендовані спеціальні структурні рішення. £28.

зі, 393. шо забезпечують широкі Функціональні моханвості, близькі до реалізованих в кікропроцєсорних П. £42. 44. 48. 563. .

3. 4. Взаєнозв' язок структурних Рішень з використовуваною сленентною базою. . .

при проектуванні пп 1 п після вибору нетоду вимірювання температури (повного, часткового чи квазімоиохронатичного випромінювання або спектрального відношення), приступають до вибору прийнача випромінювання, виходячи зі сукупності вимог, до Р*. рис. І. Паранетри прийначів 0*. Бв або подібні їм ше не визначають вибору структурної схеми ПП. до якої необхідно приступати після дослідження метрологічних характеристик рекомендованих приймачів випромінювання. Рекомендації по вибору приймачів випромінювання. С4, 37. 471, повинні виходити з кохяивостей роботи в промисловик уновах. С24. 29. 431. не відноситься такох до вибору модулятора потоку випромінювання. II. 11. 131. опорних дяєрєд випромінювання. [521. елементів електронного ТР2КТУ. 15. 9. 451. Дослідженнями підтверджено, ио тільки високі метрологічні параметри (висока часова і температурна стабільність, відсутність гістерезису» висока надійність роботи в промислових умовах, висока відтворюваність параиетрів під вшш вон дестабілізуючих Факторів і т. п. > складових елементів дозволяють використовувати пряму схєну перетворення. 1211. Тону вибір структурних рішень поеинєн направлятись на використання нестабільних елементів. то

забезпечують високі паранетри по Р* (X) і необхідну точність вимірюван-

. ' ' / ' . к . . ■ ■ ’ -

ня температури, таким чином вибором структурної схени ПП мохва підняти значення Р*(Аі при використанні недостатньо стабільної для прямої схе-ки елементної бази, не підтверджено рядон реалізованих в промисловості рішень. <ш суттєво відрізняються від традиційних, аз» 15. ге. ге. 34. 4&. 491.

В основу підходу до вибору структурного рішення пп рекомендується вибір одного з найбільш точних еленентів структурної схеми, а саке: основний приймач випромінювання. С2. 7. із. 28. 34. 39. 491. опорне

джерело випромінювання. ІЗ), модулятор потоку, 11. ги. опорне джерело напруги. С4бі. допоміжне опорне джерело випромінювання, 138]. допоміжний опорний при#нач випромінювання. 115).

Вказані елементи є основними для рекомендованих структурних схем. тому похибку вимірювання температури по онінш. її зразковим засобом вдалося суттєво змешшгга. Ш). в зв'язку з пим введений новий термін граниді допустимого значення інструментально і похибки, 143. 57). варінні з раніше існуючим терміном граниш допустимого значення основної похибки . 124. 29). Дослідження показали, по значення основної похибки визначається в більшій мірі зразковим засобом та точністю ле-редачі шкали від еталону і приблизно в 2 рази перевищує інструментальну похибку Робочого засобу вимірювання. 143,57). :

4. ОСОБЛИВОСТІ ВГОда^ЕАЩШ СЯШІІАЛІЗОВАНЙХШОИЙСЛОВЙХ Ш І п. Більшість спеціалізованих ІШ і П використовуються тільки в конкретних технологічних процесах, основною особливістю проектування таких пп і а є широке впровадження мікропррпесорної техніки в промислові засоби безконтактного вимірювання температури, шо дозволяє створити локалізовані пірометричні системи з розширєнвии Функціональними можяи-востяик. При ньому мікропроцесор виконує дві основні задачі: розширвс функціональні можливості для споживача: приймає участь в обробці -електричних сигналів ВІД первинного ПП. Г37.42. 44. 48}.

4.1. зменшеная інструментальних похибок в пп. ‘

Використання мікропроцесорної техніки дозволяє понизити вимоги до аналогової частини ПК. а-нестабільність окремих елементів ноже «ути скомпенсована введенням відповідних поправок при обробці інформації по наперед заданій програні. - .

Періодична або постійно діюча калібровка ПП дозволяє використовувати иенш стабільні приймачі випронінювання шляхом введення адитивних і мультиплікативних поправок. (42. 441.

Алгоритм обробки інформації. отриманої від ПП часткового випромінювання. прийначем випромінювання якого є тернобатарея. ноже бути приведений для мікропроцесорного пірометра до виду. [50]:

р„ піт,)і.іт,і м.'і'1-м,т.нл.)-імт,)-м(т,т,))-и-ам,а / іг,

де . Тр - температури холодних кіндів термобатареї 1 "шторки": Н1.

Нг. Н - густіша потоку випромінювання, ео ояїнюється по термобатареї: !і„ - густина потоку випромінювання від "шторки": н,, - задане оператором значення густини фонового потоку випромінювання.

Густіша потоків випромінювання Я(Т{) і її (Т, т?) визначається відповідно в нонеит опромінення тєркогбатареї потоком від “шторки" і в кох-шій із моментів опромінення і і потоком: від об'єкта. .

кількість каналів (чотири: вія термобатареї, двох давачів температури і одного задавача) може бути збільшена. Наприклад, для компенсації залежності вихідного сигналу ПП від робочої відстані мо^е бути використаний окі>ьмий канал, шо суттєво змінить алгоритм обробки інформації. алгоритм обробки в цьому випадку буде визначатись оптичною системою (дзеркальна»,лінзовою. світловодно». комбінованою і т.. а.).

4. 2. зменшення. методичних похибок програмним шшхон. зменшення методичних похибок є нробледао» задаче» для всієї пірометри випромінювання. Введення поправок на випромінювальну здатність апаратним шляхом, сгз. 391, чи шляхом вивчення об'єкта вимірювання. £32], ке давали можливості автоматично вводити поправку в процесі вимірюванім температури. При використанні раніше прийнятих рішень. 128.39].

аналогового введення поправок сумісно з прийнятими мікропроцесорними рішеннями методична похибка знєншується. шшо вводиться поправка у вигляді двох складових, одна із яких є функцією вимірюваної температури або вимірюваного сигналу \)с. схенне рішення ічбі забезпечу наступний -алгоритм обробки:

г р.-ь-е.-нчЧ-;. ,

з кетою зменшення методичних похибок при змінній випромінювальній вдатності в заданих діапазонах 1 ^ і £ ^ рєкомєндусться алго-

ритн обробки сигналу для поточного значення т >т. >Т,. при яьону зву-

■ ■. ... ф з м ■ .

хення діапазону т - т, веде до зменшення методичних похибок, а сан ме-

: Я В , . . ^ . ..' . . . . ■

тод вироджується в загальновідомий спосіб апріорного введення поправки на випромінювальну здатність. .128]. ;

для зяеншенрч методичних похибок в широкому діапазоні вимірюваних температур запропоновані варіанти багатоканальних ш з робочими спек-трзльнинн діадазонани. шо зміщаються, в яких зміщення до більш корот-лсих довжин хвиль проходить автоматично ^ри зростанні вимірюваної температури. . Нохливі аналогові і міісропроцесорні структурні рішення, наприклад. лля трьохканального пірометра ногуть реалізуватися з наступ- . нии результуючим сигналом: .

^(Т)4(Т) 4ЛТ)-4(Т)

ТТ (ТІЧІТІ+^Т)- —-------------—- —-----------—----- . / и / ■

4 ■ ; . Е* • : . .. Е. . . . . . .

Якшо па початку икаяи ПН прадює переважно як фоторєзисторний ПП

и,г - з. а мки), а в кінці шкали як фотодіодішй <о. 6 - і.гнкм), то методична похибка ^нєкшується більше ві* в б разів. М91.

Варіації каналів в ході винірюванля тенаератури за допоного» мікропроцесорних програмних рішень забезпечують роботу в рехянах поліхроматичного пірометра, квазіконохронатичного. часткового випроміпювання. спектрального відношення, а також в режимі піронетра з робочим спектральним діапазоном, шо зніщається. В результаті досягається мінімізація методичних похибок при конкретному застосуванні. £32. 49. 54. 565.

4. з. спепиФіка проектування пп для роботи в умовах впливу промислових завад. .

При, проектуванні пп і п необхідно враховувати мотиві впливи на покази пп різних промислових завад, типовими з яких є: високі (порядку юо'о і низькі (порядку нінус 50*С) оточуючої температури, запиленість. загазованісь, підвищена вологість проніяного середовшца. іцо веде до селективного поглинання випромінювання. наявність сторонніх і Фонових дхєрєя випромінювання, електромагнітні завади, тощо. І5б].

тиловим прикладом практичної реалізації подібних спеціалізованих ПП і п являються прилади типів "Снотрич-і-з-оз*. •снотрнч-т* і ІЕШ. 153. 5Б1. по використовуються в іонно-плазмових технологічних процесах, де на докази піронєтрів Значно впливають плазма промітного середовища, електромагнітні завади, запиленість вхідного вікна, діюче значення періодичної функдіі перетворення кохе бути вираженим в аастгпноиу вигдя-

ис-{ио+іПЛ^і-^ТЛІ)Зг

о .

^а)-ь0(тк»^А]г+

-°[Г£(Т,ЛД)-гГЛ,4)х

Г 15 /

де її-період імпульсів; Ю-довхина іипудьсів; уо-напруга \змішення і подавления нуля; №ш-вапруга сигналів Флуктуації плазми, внутрішнього Фону, шумів приймача і попереднього підсилювача; тк-текпература катода. Особливістю виразу, (15) є часова залежність сигналу від випромінювальної здатності об'єкту вимірювання £ іт, А. гь випромінювальної, здатності катода ^ (Тк, X. и як одного з джерел фону, пропускання проміжного середовища <Г (X, і), 1531.

Використання світдоводнкх пірометрів в значній нірі дозволяє позбутись впливів багатьох завад, особливостями пректування світло-водних ші з відкритим світдоводом с; петрологічне забезпечення, специфіка захисту світловодів. залежність показів від робочої відстані, значні затухання по довжині світловоду, залежність затухання від довжини квилі. обмеженість діапазону оточуючих температур та інші.

СБ1ТЛОВОДНІ термометри, по побудовані на принципах піронєтріі випромінювання, повністо позбаімені впливів тад£ (і. Т) к іХ). і5Ы.

5. НЕТРОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕ'ЇЕШІЯ ПРОНИСЛОБИХ Ш X П.

Серійне впровадження пронкслозих засобів піронстрхі:випромінювання можливе ори достатньому метрологічному забезпеченні на стадії випуску ЯЛ і Д заводон-виготовлювачек 1 на стадії ;к ‘експлуатації у споживача. • Протягом довгого часу створювалась ситуація, ари якій відсутність єди-еоі схеми. верифікації галькувааа дальший розвиток пірометрії. В зв'язку з ким періодично вдосконалювались аіорнативш документи л лєтродогі-чна база, 129, 33, 36, ЗД. 433. ,

Е. і. Теоретичні аспекти передачі температурної кісали.

Теоретичний аналіз-методу опінке тєееічного рівпя.промисловик Ш і " дозволив відішанювати метод передачі температурної шкали з хч-діапазо-

ЛІ. В ЯКОМУ ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ сікейство 2Ч-і;ІРОИЄТРиз ЧЯ МИ -З 4-1КСОВЗ-

- зо -

тни робочими спектральними діапазонами 1 нормованими інстртнеатальни-їй похибками. . . ■ , .

цри передачі тснпєріітурноі шкали віл робочого еталону до зразкового мироміішвача за допокогою щрометрів-компараторів в діапазоні температур тн-тв необхідними умовами являються: .

£р'гХ,Т{)~ Є-зр. !І. )

■' : . / 16 /

Ш> ^ БЗР. •

Граничне значеиня прогнозованої похибки передачі температурної шкали з і-точні (Т=Т. ) з допомогою і-пірометра має настуїший вигляд. 158):

3. 19?. сї .

'■ - ■ аі , .

ае Ні. в.. Ч-.сД.) - параметри і- пірометра: Р? . 'сі,і', -.-Ті ~

з »} ІІ 3 і з -> .

параметри основного приймача. шо використовуєтьсяв .і- пірометрі: ь0( X, Т >• £ <• ті. т^- параметри потоку шшрокишвания.

На основі теоретичні»; 1 екснериментальиих даних зроблений висновок, ^о для передачі температурної шкали від г. о до 14, 0 мкм з покибкою, ішгаїою ніж ї к. попити використовуватись іч-лірометри як з теїиіотіни, так і Фотоелектричними приймачами впцромиювашія. [Ъв1. .

По результатах реалізації методу передачі температурне 1 мсали з'до-' ііомоі’о»'п'«ти іггони слошге пірометрів 18,0 - пики; 8.0 - 9. О мкм:

ч. ь ■ ь. 5 ики: з.'і - л. 5 икн 1 2.6 - г. 8 мкм) отримано аналітичний вирзз .о»! плчнвки- зразкопої о тміроніітпача в діапазоні температур ггз - к. еззэ: ' - ■ . ' '

/ДТ/ - С. 002 ( Т-273) + 0,5 . / 18 7

■ • ■

Таким чином, рекомендується створити метрологічну базу для пронисі ' . ’ і. ' енх ПП 1 П на основі передачі тенпературної шкали з допоногою ніроне

рів-конпараторів з Фіксованими робочими спектральними діапазонами.

5. г. Нетролопчне забезпечення промислових пп і II зі суміщеними перевагами контактних 1 безконтактних засобів електрометрії.

контактні пп і п, побудовані на основі світловодних рішень, суміщають в собі як переваги безконтактних засобів по надійності, строку служби, швидкодії, завадостійкості, так і контактних засобів до точності вимірювання температури, відсутності впливів проміхіюго і навколишнього середовища. Ш в конструктивав платинових термопар 1 тер-И0НЄТР1В ОПОРУ дозволяють ПОВНІСТЮ УСУНУТИ нетодичну похибку ПО ПРИЧИНІ значно більшої крутизни НСХ в порівнянні з .традиційними контактними

засобів по НТЕ-90 і світлових контактних рішень

зг -

методами. Сказапе ілюструє рис. 2. в якону відображені довірчі похибки зразкових контактних засобів 1-го розряду (крива-і). 2-го розряду (крива 2) і 3-го розряду (крива 3). шо витікає з рекомендацій гсга-90.

Крит 4. 5. 6 1 Т відображають значно менші, ніж в ;ггш-90 теоретичні значення довірчих похибок при довірчій ймовірності о, 95 для пп з відповідно робочими спектральними діапазонами 4. 8 - 5. г нкм, а. о - і'і.о ккн. о. б - 0.7 мкн. і. 8 - 2.7 мкн. в діапазоні середніх і високих вимірюваних температур.

дещо проблематичним є досягнення рівня похибок зразкових илатановік термометрів опору 1-го розряду (до 0.002 К) при низьких вимірюваних температурах, для досягнення такої граничної похибки при догоїш і ші 550 мм і діаметрі 20 нм необхідно при мінімальних втратах в світоводі забезпечити при 8. о - 14. о нкм і вимірюваних _ температурах порядку гтз к наступні параметри приямача випромінювання:

ш 8 -т

тг^г. 0*10 Вт си Гц . X = 10 сек. Л,- 0. і см. оскільки вказані параметри є реальнини, то зразкові світловодні Рішення ПП повністю задо-вільняють вимогам нтл-90 або їх перевищують.

ВПРОВАДЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ РОБОТИ І ВИСНОВКИ.

Основнинн результатами роботи є створення наукових основ і теорії проектування та структурної побудови промислових засобів електротер-монетри, що базується на основних енергетичних співвідношеннях в пірометри випромінювання для сукупності технічних виног до промислових пірометричних перетворювачів (ПП) і пірометрів випромінювання (Ш. ае дозволило освоїти масове виробництво уніфікованих рядів ПП 1 Я широкого промислового і спеціалізованого використання.

Результати роботи зводяться до наступних висновків:

і. Виведено основне пірометричне співвідношення міх Фізичними величинами і технічними парднетрани піронетричних засобів винірювапня

температури. Ео базуються ва принципах пірометрії випромінювання. Встановлені класиФікапійні ознаки всіх типів пп та критєріі їх оцінки. встановлені нові критерії оцінки технічних характеристик пп і Л по іе сукупному параметру (узагальненому Фактору виявної здатності, узагальненому «актору енергетичної яскравості, апаратній функції, функції перетворення 1 їй. к Виведені критерії ОП1НКИ якості ПО СУКУПНОСТІ ГРЗ-ничних і оптимізованих параметрів Ш. П6. гз. 25. 37, 53, 573. -

2. Розроблена загальна методика проектування пп .1 П ііа основі міні-газаші методичних, основної, іпструмеїггальиоі та ікзшх складових г.о-шбок. 'Розроблена теорія похибок для ви і п з граничними 1 оптимізова-пигоі параметрами. Розроблені нові структурні методи підвищення точності і швидкодії ЯП і п з використанням нікропрояєсорноі техніки та без неї. Розроблена методика аналізу номінальних статичних характеристик

. ПРОИИСЛОЕИХ і спеціалізованих Ш, [21. 2£. 28, 32. 38. 39. 41, 44. 49.

50. 53, 541.' . •

3. розроблені .принципи комплексної стриктурної побудови уніфікованії} рядів промислових ші і п та агрегатних комплексів стаціонарних та пе-РЄНОСЕИХ Е1Р0НЄТМБ випроміїюваїшя різного ПРОїШСЛОВОГО призначення. Встановлений взаємозв'язок різних структурних рішень з використовувано» елементною базою. Розроблені методи 1 засоби, то покращують комплексні ааранетри прошслових ІШ 1 Н. ПЗ. 13. ЗО. чь. ?7, 521.

Розроблені теоретичні, технологічні і метрологічні основи ство- . рення контактних засобів сикірювашія температури з використанням лрип-дипів 21Р0НЄТР1І випромінювання, жі в перспективі повинні замінити с< уійкі платшоністкі термопари 1 термометри опору в’•піх випадках, де ' домінуючу роль Бідіграє еконокія аорогодіяних металів і сплавів на іг основі. Використаная світлоеошшх Рішень в контактних ші дозволяє зменшити похибку до ілтія і ните зразкових платинових терновар і термометрів опору, тобто леише 0. 002 2. створення КЄТР0Л0Г1ЧН01 бази.

достатньої для нормування введеної інструментальної похибки розширює перспективу даному напрямку, в т. ч. і для передачі температурної шкали по нтш-90. ігг. 24, 29. зг, зз, зб. чо. 43. 5і. 5Т. 58).

5. результати роботи використані при створенні промислових Ш 1 Пі при иастушіому їх випуску сєрШшни заводами: Кан'янець-Подільськии приладобудівним заводом, лупькин ішо "Елєктротєрнонєтрія*. нво -тєрно-прилад” та ія. осиови проектування впроваджені в закінчені розробки по наступник приладах: "Сиотрич-1.-г. -з*, ппт-142. ппт-ігі. ппт-ізі. ‘ цчд-ігі. П'ід-ізі агрегатного комплексу стадіонарігах пп 1 в АПІР-С; "Снотрич-'Ш,-5П" агрегатного комилексу переносних П АПІР-Ш иікро- . процесорних ПП 1 П типів: "СНОТРИЧ-Т. -8. -11. -12. 'ІЗ. -15% 'СТИР-1*. імерсійних П "Стир-г* 1 ін. (всього понад 200 нодиФікадій). НЕ. 20.

31. 35. 42. 44. 48. 56].

, б. Експеринептальпі і теоретичні результати роботи по реалізації ПП з граничними параметрами рекомендуються для створення національної схеми всриякапії та національного етзлопу температури, при пьону:

- рекомендовані Функції апроксимації дозволять знешйти похибки ап-

роксинації при переході від уновних до дійсних температур до рівня їй- . струнентальних похибок пп. 116.571: :

- для пєрс.^ічі температурної окали з мінімальними похибками до

іо,5 к рекомендуються пірокетги-компаратори па основі промислових пп

і п. теоретична граггоая параметрів яких ще пе досягнута. [37, * 581;

- основне пірометричне.співвідношення та узагальнені Фактори вияв-ноі матнбсті дозволять трансформувати скриті , резерви ПП у вамипі для метрології параметри:вілтвореішіеть результатів, іиструнеитальиа похибка, роздільна здатність, чутливість, тощо, [41};

- найкращі досягнуті Результати в пп і п по основній похибці /і-з/ К. інструментальній ііоу.нбпі /о. і-і/ к, чутливості /о. і-о.оог/ к.

похибці передачі шкали /О, і-р.5/ Е розкривають перспективу для .зменшеи ня інструментальноі похибки безконтактних Ш1 і контактних яа принципах иіроиетри випромінювання дорівня зразкових платинових термопар. 153. 58]. ■ ■ ■ •.

основні полсаишя роботи

ВІДОБРАЗИ» В НАСТУПНИХ ПУБЛІКАЦІЯХ: і. А. с 310591 /СССР/, электрохимический модулятор светового потока.

/ТРОФИМЄИКО В.И..Засимешсо В.Н. - ЗаЯВЛ. 19. 01. 70 Н 1397492/18-10. г.. А. С. 415511 /СССР/. Телескоп пиронетра суммарного излучения. /Засине-нко.в.И.. ГаРбар Э. П.. сворляк А.С., саиченко г.п. /- опубл. в в. и..

' 1974* Нб. ■ ■ ■■ ■■ ■ ' .. .

3. А. а 424021 /СССР/, Способ измерения температури, /засинецко В. н.. Заяц Е.В.. Санченко r.D.y- ОПУбЛ. В Б.Е.. 3974, НИ.

4. сс-менаова . й.. Засимекко В.-Н. терностатироваїнша охлаждаемый

гпркгшшк ішфрахорасіого излучения. - штико-неханическая проиышлен-і ВОСТЬ. І9Т5. Н8. С. 63-65. ; ' ■ г ■

: 5. Голюка .В. Б,» -Засиненко В. К.. ЕовальчзН. г. - синхронный детектор . на операционном усилителе. - Прибори и техника эксперимента, 1975.

S2. С. 141-142. *

•«. Засииенко В.Н.. Лолишук Е.С.,‘ Ковальчук ІІ.Г. о повышении точности пирометров суммарного излучения. - гонтрольно-изкерктельная техпшса '

- Львов: Зила школа, .1575,Hie,с. ІІЗ-ІІ6. '■ . •

7. А. С. 475511 /СССР/. Лирометр суммарного излучения. /Засименко В. Н. /

- ОПУСЛ. -В Б. П.У І975,22.4., . . . ■

8. Заршелко 3. й.. Голюка Е.Б.,; самченко Г. Е. Прибор для измерения . интенсивности излучения.- S its.: Структярные методы повышения

• точности ы ічувстіжтельаостк измерительных преобразователей. -

S.J. знание. .РЛЗЮТ, 1976. с. 15

9. засиненко в.я.-, ковальчук Н. г.. полиште Е.с. .Фотоэлектрические преобразователя с динамическим снесением рабочей точке.

- ПРИбОРЫ И системы управления. 197Т. яг. С. 24-25. .

Ю. Эасиненко в. и., Голюка Н. Е. Апализ структурных нетодов повышения точности и быстродействия пиронетрическик преобразователей частичного а полного излучения. - известия ВУЗ: Электромеханика, 1977. НЮ. С. 1169.

11. засиненко В. и. Статические погрешности фотоэлектрических преобразователей с астатической характеристикой. - Измерительная техника. 1977, 116. С. 32- 33. ' .

іг. вичипюк и. г., засименко в. л., Наевекия т.л, . Санченко г.п.

Агрегатный конплекс пиронєтров излучения.В кн.: Преобразователи и приборы для изиерения температуры. - Киев: Знание. 1978. с. 19.

13. А. С. 708924 /СССР/. УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗНЄРЄЩІЯ ИНТЄ НС ЯВНОСТИ

излучения, /засиненко в. нг., голюка н. Б. / - заявл. ю. оэ. 79 1І2807544/13-25. . : . •

и. л.с. 931003 /ссср/. нодель абсолютно черного тела с большой

издучательноя поверхностью, /им» В.Н., куланов А.к.. дубсон л.и.. Засиненко В. н.. Коган А. в., Кин В. В., санченко г.п., Бардыло В, Я.

- 'заявл: 4.12. ао.-нзгизоі. -

15. а. с. 932885 /ссср/. пирометр, /засиненко в. н., Голюка И. Н. , ;

Вичитаж Н. Г. , Санченко Г. П. - Заявл. 30. 10. 80. 113317804. * . '

16. засиненко в. н.. санченко г. п.. Лах В. И. Критерии классификации

нроншлмшмк энергетических пирометров излучешія. - приборы и системи управления,; 1981, ню. с. 18-1?- .

17. засиненко в. н., Голюка II. В. Использование структурных нетодов для повышения точности пирометрических преобразователей

частичного и полного излучения, - контрольно-измерительная техника

- львов: Виша шкода. 1982, Н32. с. ю-17. :

1в. засиненко в.И.. голюка Н. Б.. санченко г.п. использование пределыи параметров приемников в пиронетрах частичного и полного излучения.

- Контрольно-измерительная техника - Львов: виша школа." 1962.

- Н32. С. 90-94. ' \ ' ; '

19. засниенко в. п. Анализ погрешностей передаточной фгнкшш пиронетри-ческого преобразователя в прямой схене измерения." - контрольноизмерительная техника - львов: Вша школа. 1983.

НЗЗ. С. 9-13. ‘ \ -

20. Засиненко в. и.. лах в. и. , санченко г. п.. фуртак с.л. оденка технического уровня пирометров конплекса АПИР-С. - в кн.: Нетоды и средства оптической пнрометрна - н.: наука. 1993. с. 43-47.

21. Засиненко в. н. разработка методов анализа основных энергетических параметров и создание лирометрических преобразователей частичного

. и полного излучения в диапазоне 0-3500* . с. - Автореферат диссертации на соискание уч. ст. кандидата технических наук, лешшград. 1969- с. ?.з. :

, 22.. Козлов в. Ф,. Санченко г. П.. засиненко в. н.. нарусеиков' А. в..

. Базилевич к. ю. преобразователи пирометрические а пирометры ;

спектрального отношения.полного н частичного излучения.

-нетоды иегшташт. -’Рхн г5бтз-ев. -- н.; юшприбор. 19й“. ' -

гз. засименко в. н. * Олейников. ?. Обобщенное шп>ометрнческое .

сооотоиение' для предельных параметров. - В кн.: современные методы и прибора автоматического контроля и регулирования технологических продесов. - н.: кадтп. 19еп, с. 93-97.

.2-5. санченко г.п.. Варусенков а.В.. Засиненко в.н.. гыевешш т.п., .Базилевич Х.Ю. : промышленные пирометры излучения. Обше техни-

.. ческие требования, -ГОСТ 6923-84. -Н. : Изо. стандартов. 1985 с. 10.

25. засиненко в. н. приборы для бесконтактного измерения тенлературн В РЭА. -ВОПРОСЫ РЗЯИОЭЛЭКТРОПИКИ. СОРИЯ TFTO. 1985. 8 2. С. 41-44.

26. А. С. 1175251 /СССР/, пирометр, /фуртак с. П.. Засиненко в. н.. Санченко Г. П.. КУбышин С.Н.. Вичшшк Н. Г. - заявл. 10.06.83.

Н 3602468. '

27. А. С. 1179755 /СССР/, способ градуировки пирометров излучения, /засимепко в. н.. санченко г. п.. Билоус Б. Т., -Заявл. 15.11.83.

Н 3661874.

2S. А. С. 1222021 /СССР/. ЦИФРОВОЙ ПИРОНеТР ИЗЛУЧеШШ. /ЗаСИНвНКО Ей. . семетшова Т. Н. - Заяви. 02. 09. 83 Н 3B38410.

29. фуртак с. П.. сакченко г. П.. Нарусенкоз А. в.. засиненко в. я..

наевский т.л, Хохлова л.с.. Базилевич X.S.. Андреева г. А

' ■ ■ • f •

пирометры. Обшие технические требования - ГОСТ 26701-85. -

и.: изд. стандартов. 1986. с.ч.

30. А. С. 1235304 /СССР/, нейтральный оптический ослабитель. /Засиненко В.Н., СеРаФин Я.А.. Сенеяяова т.н.. санченко г.Л.

- заяня. Об. Об. 84. Я3771584. : ;

31. Засиненко TJ.H. переносные шгоонетш частичного нзаученш

*снотрич-4П“ и *смотрич-5П" - приборы и техника эксперенента, 1986. Н4. с. 229-230. . ■ :

32. vitchenyuK н,G.. cutniK I. s.. ZaaimenKo V.H..HarusenKow а т... samchenKo G. p.. FuxtaK s. p. Eesuitaof inveaUsatlon alxsed

to reduce tbe effect of interferine Factors on Temperature Measurements with pyrometers. . .

- In: STOPOswa on najor ргомеш of Present-day Radiation pyrometry. IHEKO. - H03C0W. Hovejnber 17-20,1586, PP. 234-240.

33. засиненко В. H. Лукьян^д г. H. Преобразователи сиронетгиче-

ские и ииронетгы частичного излучения “Смотрвч-1*, ’

”СИОТРИЧ-г* И "СМОТРИМ-3'. методика поверки. - НИ 1474-86

- Н. : ИЗД. ВНЯМНС. 1986. : . .

34. а. с. 13839ег/ссср/. пирометр, /фуртак с. п., засиненко в. н.. Нарусенков А. В.. фуртак в.л. санченко Г.П., билоус Б. т. -заявл. 24. 07. 85 Н3939689.

35. засиненко в. н.. санченко г. п. цифровые пиронетры *снотрич-4П" и *смотрич-5П* агрегатного конплекса апир-п.

- прибора и систет управления, 5987, вг. с. го-21.

36. Засиненко В.К. Лукьяпеа Г-Н. Преобразователи пкронетрнче-ские и пирометры частичного излучения -снотрич". Иетодика поверки. * НИ 1474-67 - Н. : ИЗД. ВНИИНС. 1967.

37. Засиненко за н. . санчешсо г. п. Состояние и тенденции раз,. вития переносных пирометров излучения. - Обзорная инфорна-

ция. - н.: дшштэя приборостроения, тс-б. вып. г. .1987, с. зь.

38. а. с, I'36617 /ссср/. пирометр /засиненко В. Н. . ФУРТЗК с. п.. Билоус Б. т.. Санчешсо г. п.» насвяк в. и. - заявл. зо. оз. 87.

. . Е4216403. ' '■ ■ ... . ; . -

39. А. С. 1457531 /СССР/. ПИРОНОТР./31.СИНМШ0 В. Н.. ,

Сеневпова; Т. Н. « Голюка Н. Б. - Заявл. 20. 05. 66.114095507.

40. засиненко в. Н.. лукьянец г.н. йетодические указания “Госу-

- дарственная система обеспечения единства измерения.Ире-

образователи пирометрические и пиронетрв частичного излу- ' чения -СНОТРИЧ*. Методика погерки. -'. НИ 1474-88 - л. „• лзд. ВНИИНС. 1988. •

41. z?simenKo V.H. Measurement Uniformity Frovision by industrial Kadiation.pyrometers. - In: "Basic Trends and

■ ways tor increase -of Temperature Heasurement -Accuracy by

Radiation pyrometers" imeko - Lvov. April 12-15, 1989.

PP. 47-48.

42. HarusenKov A. v.. газшепко т.н.. semv О.н.. Goiuna н.и.. tansKy a I. Microprocessor units in Radiation pyrometry.

- Here too. p. 3.

43. засиненко в. H.. лан в. и.'. Базилетгг х. ю,. Обручников а б.. Казыкова з. н. Пирометра. Обшие технические требования.

- гост 28243-89. - н.: изд. стандартов, 1989.

44. засиненко в. н. стапконарпне я переносные пирометры частичного излучения с использованием микропроцессоров.

V: Kereni Teplot ч Шш rechnlKy csvts - Praba. 1989.

г dll. 326-329.

45. А. С. 1569948 /СССР/. УСНЛИТеЛЬНСе УСТРОЙСТВО. /Андреев О. А., Боконко б. А.. засиненко в. к.. калиняк в. А.

- Заявл. H?421450/24-09 /069358/.

45. А. С. 1580974 /СССР/. СПОСОб измерения температуры И

устройство для его осушествления. /Засиненко В. Я.. нарусенков А. В. - Заявл. H4617l99/24-25 /138452/.

47. ХУбЫШШ С. и., фуртаксп.. засиненко в. м. пленочине прием-пик!! излучения. - приборы и техника эксперимента. 1989. Н4.

’ С. 236. -

48. засиненко В. И.. Каевский т. Л.. Нарусеиков А. В.. Сенив О. Н.. юпсропропессорнке переносные пирометры частичного излучения -снотрич НбП'- - Приборы и техника эксперимента. 1989. Н4.

• С. 248. - . :

49. А. с. 1672235 /ссср/. пирометр частичного излучения со сне-иак>ш}тся спектральным диапазоном. /Засиненко В. Я.. Голю-ка Н. Б. - Заявл. H447679i/24-25/1235Tl.

50. А. С. 1679216 /СССР/. СЛОСОб ИЭНереЗНЯ теннература и устройство для его осявествлешя. /засиненко а н.. нарусел-

КОВ А.В. , СеНИВ О.Н. - ЗаЯВЛ. 84&76921/24-25 /024179/.

' ' ' ^ . • . • . . '

51. zasimenko v.n.-. TtTiik H.G. HeJeanoznacnost noroovanl netro-aicisycb charaKterlstiK pruaysiycb radlacnich pyrometru.

- netroiosle Tepiotr '90Cam TecbniKy CSVTS. Praha, 1990.

. ■ . 105-105. ' ■.,/ . . ; ' . : ■ ■ ;• ‘

. 52. zasiisenKo т.н. VyzKum casove a temotni stability mtenzity

zareni ругошегпекусъ zaroveK a lnfracersenrch svcteinycb v . ■ .mod. - «etrologie Teploty '90 - хш TecimiKy csvrs, Eraha,

' 1990. 109-110. : ' ■ .

53. газшшКо т.н.. чзатка гн. В. special-purpose Eaaiatioa ' pyrometers for Hon-contact Teisperature Heasurement in ion, P lasma ins t ai i at lens. - Тешршйсо 9 0-4th IKEKO sympo slum on

Tenpcrature and Thermal- Heasurement m iriaustrr and science - HelsWKl. IT-19.09. 1990. PP. 414-421.

54.jl c. i 18245Н6/. Способ ^бесконтактного определения

v тениературы. /Засиненко В.И., TiapyceuKOB А. в.. Сенив о. л..

Белов Е-Вч. НШШН В.А. - Заявл. K'i625147/25 /053004/.

• 55. А. С. ireoia? /СССР/, пирометр. /Блаюсевич И. Б. - Заскне-jnco.3.11, ЗЗЛСКНЯ В. В. - Заявл. Н4936978/25 /041085/.

56. засиненко 3.S. Дроишалешше специализированные пирометры '

. излучения, и направления их развитая. — првборы л системы

управления. 1991» В!0. С.4Ь-1Ь.

57. засиненко в. в. .Обру^шпсов Ю.Б.. негрудак в. т. Особенности . Еорыировалия ^метролохтипеских характеристик промышленных

НИРОИСОТОВ излучения. - измерительная техника , 1992. нз,

• С. -39-41. . v v:.- ■■ ■ ■■ • ■ ■ ; - \ ' '■ ■ ; . ,

38. засиненко в. н. Актуальные вопросы метрологического обеспечения проншлейннх пирокетров излучения. - измерительная техника . ' 1992. Н‘1. С. 43-46. .

Підписано до друку 18. 07. 94. Формат паперу 60Х847іб- Папір письмовий. Друк офсетний. Обсяг видання в умовних друк, листах 2,44, Умовних ________________фарбо-відбитків 2,44. Тираж 100. Зам. 457.__________________

ЕДД УНД1ПП. м. Львів, Володимира Великого, 4.