автореферат диссертации по технологии материалов и изделия текстильной и легкой промышленности, 05.19.02, диссертация на тему:Научное обоснование и разработка технологии термолизной переработки костры льна.

кандидата технических наук
Бергер, Евгений Эмильевич
город
Херсон
год
1997
специальность ВАК РФ
05.19.02
Автореферат по технологии материалов и изделия текстильной и легкой промышленности на тему «Научное обоснование и разработка технологии термолизной переработки костры льна.»

Автореферат диссертации по теме "Научное обоснование и разработка технологии термолизной переработки костры льна."

На правах рукопису УДК 677.027.5.04

БЕРГЕР ЄВГЕН ЕМІЛЬОВИЧ

НАУКОВЕ ОБГРУНТОВАННЯ І РОЗРОБКА ТЕХНОЛОГІЇ ТЕРМОЛІЗНОЇ ПЕРЕРОБКИ КОСТРИЦІ ЛЬОНУ

Спеціальність 05.19.02 - первинна переробка текстильної сировини

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук

Херсон - 1997

Дисертація е рукописом

Робота виконана в Херсонському індустріальному інституті в 1993 - 1997 р.р ' .

Науковий керівник -доктор технічних наук, професор .

• Людмила Андріївна Чурсіна

Офіційні опоненти: доктор технічних наук, професор

Лровідна організація - Інститут землеробства Української '

' академії аграрних наук, відділ льону

на засіданні спеціалізованої ечєної ради К 19.01.04 при Херсонському індустріальному інституті за адресою:

32500Є, к. Херсон, Беріславське шосе, 24

З дисертацією можна ознайомитись в бібліотеці Херсонського індустріального інституту.

Автореферат розісланий 1997р.

Вчений секретарь спеціалізованої ради

Володимир Борисович Кльонов; кандидат сільськогосподарських наук Ольга Михайлівна Баканова

Захист відбудеться "А-І" о " " годині

кандидат технічних наук, доцент

І. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ.

1.1. Актуальність теми. Аналіз роботи розвинутих капіталістичних країн по збиранню та переробці вторинних ресурсів, в порівнянні з аналогічною роботою на Україні показує, що існуючі об'єми переробки відходів виробництва та темпи їх зростання б наиі'“ країні не відповідають сучасним вимогам розвитку науки і техніки. Суттєві недоліки в використанні відходів виробництва є тако'" і в галузі первинної переробки лубоволокнистої сировини. Відходами виробництва в ці.*? галузі є так звана костриця - деревна частина луб’яних стебел.

Згідно з юанями асоціації "Укпльоноконоплепрои" цільні записи костриці за рік, в залежності гід потужності заводу, кількості сировини, по лереробдшгься, та власної потреби у костреці, складають від 4 до 15 тис.т. При цьому ступень використання відходів виробництва як вторинної сировини складає І2-І5Й від загальної маси відходів. Однак ці показники не в побнт“: мірі відображають стан проблеми, бо ці відходи, що мають багату хімічну структуру, рключагачи целюлозу, часто використовуються нераціонально. У більшості випадків вони спалюються в котельнях заводів або використу-ються як термоізоляційний матеріал.

Аналізуючи склад костриці /целюлоза 44-46%, лігнін 26-30$, пентозани 2І-26&, пектінові речовини 2-3можна зазначити, що він близький до складу листяних порід деревини, внаслідок чого кострицю мочена використовувати в технологічних процесах виробництва різноманітних матеріалів /костроплити, кормові дріяисі, спирти, активнівугілля, папір та ін./ Між тим на сьогоднішній день не існує на-

уково обгрунтованих ефективних технологій і обладнання для утилізації костриці з урахуванням специфіки роботи льонозаводів.

Актуальність створення технологія переробки костриці' обумов-лека не лише економічними, але й екологічними вимогами до сучасного виробництва.

В зв’язку з цим робота, що присвячена науковому обгрунтованим та розробці технології термолізноГ переробки костриці льону, є актуальною.

1.2. Мета і завдання дослідження.

Метою нашої роботи було проведення поглиблених досліджень, пов'язаних з розробкою і впровадженням технології термолізкої перероб-

І

;-:и костриці льону р сорбенти. '

У зв'язку з поставленою метоп до програми досліджень входило:

1. Дослідження факторів, ідо впливають на механізм процесу активації вугілля з костриці льоку.

2. Розробка!дослідження імпульсного методу активації дерев-

ного вугілля з костриці льону та розрахунок його матеріального і теплового балансу. .

3. Розробка обладнання для активації деревного вугілля імпульсним методом.

4. Дослідження Лізико-хімічних властивостей активованого вугілля, одержаного при різних режимах активації.

5. Розробка математичної моделі процесу та розрахунок Кого оптимальних параметрів за допомогою нелінійних мноадних регресій.

6. Практична реалізація результатів досліджень.

1.3. Наукова новизна роботи. В результаті проведених досліджень розроблено нову технологію та обладнання

я одержання активованого вугілля з нетрадиційних джерел сирови-

- костриці льону.

Одертано математичну модель процесу і розроблені номограми " я визначення і прогнозу кінцевих характеристик сорбентів за вхі-ими параметрами технологічного рекиму.

Запропоновано конструкцію дослідно-промислової установки ім-льсного типу для активації еугілля у виваженому шарі.

Розроблені та проведені іспити оригінальних конструкцій за-нтачувальних пристроїв для слабосипких матеріалів на підставі с.К* І5І460І та рішення пс заявці У 94І07П9.

Внаслідок проведених досліджень запропоновані оптимальні теологічні пє'-пми процесу активації ругілля ня основі костриці льо-

1.4. Л р а к т и V н а ці н н і с т ь. На підстарі прошених досліджень та теоретичних розробок можна прогнозургти хід сцесу актирації та обрати “того оптимальні параметри в задан:::: те-ературних та часових межах.

Одержане активоване вугілля можна застосовувати для поглинан-вхдносно крупних молекул або міїсросуспензі** 3 рідншос середовищ.

Дисертаційна робота виконана у відповідності з замовленням НІ 5.33.07/005-93 та замовленням Міністерства освіти - наказ '5 78 д 21.03.91р.

Теоретичні положення роботи, результати досліджень та запро-новані методи розрахунків використовуються кафедрою "Виробницт-натуральних волокон" Херсонського індустріального інституту в бовому. процесі при підготовці інженерів для текстильної промис-вості.

Економічний ефект в перший рік впровадження за рахунок пропонованих технологічних рішень і використання нового виду сировини складає 133502,5 гр,

1.5. Апробація роботи. Головні положення дисертаційної роботи доповідались та отримали позитивну оцінку на:

- науково-технічних конференціях Херсонського індустріального інституту / м.Херсон, 1993 - 1996 р.р /;

- засіданні технічної ради Ріпкинського льонозаводу / м.Ріпки, 1995р./;

- засіданні науково-технічної ради ДКА "Укрльоноконоплепром"

/ у..КкЇЕ, 1996г,./; (

- розширеному засіданні кафедри "Виробництво натуральних волокон" Херсонського індустріального інституту / м.Херсон, 1997р./;

1.6. Л у б л і к а ц і З результатів досліджень. Основні положення дисертації опубліковані у 9 наукових працях та тезах доповідей на науково-технічних конференціях.

1.7. Структура і обсяг роботи. Дисертація містить загальну характеристику роботи, огляд літератури, теоретичні посилки, методику та результати досліджень, висновки та пропозиції виробництву, бібліографічний показник використаної літератури та додаток. Робота викладена на сторінках машинописного тексту, в тому числі містить 22 рисунків та ід. таблиць. Список літератури включає І і7 джерел.

ЗМІСТ РОБОТИ

У вступі обгрунтована актуальність теми дисертаційної роботи, формулюється мета і завдання досліджень, розкривається наукова і практична значимість результатів досліджень.

У пертому розділі наведено аналіз хімічного складу костриці льону, а також сучасного рівня її використання.

З огляду і аналізу робіт Дубініна М.М., Кельцева М.В., Лін-сена Б.Г., Черенського П.Г., Михайлової Г.М., Сугова М.А., Веретенні; Д.Г., Чурсіної Л.А., Клевцова К.ІЛ. та інпіїх дослідників ооз-г:р;іта суть процесу активації і досліджена пориста структура сорбентів. .

Аналізуючи роботи Брунауера, Еммета, Теллера і де Вура, про-редено визначення питомої поверхні пористих.матеріалів і процесу адсорбції на ній.

Описано базу сировини для виробництва сорбентів та типи активних вуглів, що одержуються з різних типів сировини.

Проведений аналіз сучасних розробок за типами сировини і способами їх активації показує, що для костриці, як базі для виробництва сорбентів, відсутні дослідження основних факторів та параметрів обробки.

Виходячи з цього, сформульовано мету роботи і визначені завдання для досягнення поставленої мети.

Другий розділ присвячено теоретичним передумовам з вибору оптимального методу і режимів активації вуглецемістних матеріалів.

Розглянуто два основні способи активації і досліджено меха-

нізм цієї реакції, а також визначені фактори, які впливають на розподіл пор та швидкість активації.

Аналіз способів активації показав, що найбільш припустимим

і ефективним в умовах льонозаводів є метод парогазової активації. Змінюючи і комбінуючи параметри цього процесу, можна досягти великого виходу активованого вугілля з потрібними властивостями.

В цьому й полягає одна з задач даної роботи - дослідження і вибір обладнання та оптимальних технологічних режимів виробництва активованого вугілля з костриці льону.

У третьому розділі ця задача вирішується на основі аналізу сучасного обладнання, проектування та вибору устаткування, яке найбільш ефективне в умовах льонозаводів України.

Критеріями, за якими класибікуять апаратуру, що використовується, ч періодичність чи неперервність процесу, ’Іого гідродинамічний та тепловий режими, фізичні властивості речовин, що вза-їмодіють.

Обладнання сучасних виробництв розглядалось за типом палива, що використовується, за режимами роботи та продуктивністю.

Проведений аналіз дозволив зробити слідуючи висновки:

- використання печей в умовах льонозаводів, буде неефектигним, тому що будівництво обертальних печей потребує великих капіталовкладень; шахтні печі, що перероблюють кусковий матеріал, набагато знижують свою продуктивність через низьку густину деревного вугілля з костриці; многополичні печі потребують для забезпечення своєї потужності дуже великих запасів костриці, яких не може забезпечити льонозавод;

- використання реакторів киплячого шару значно скорочує час

ктивації /порівняно з печами інших конструкцій/, але нагрівання, іеактора викликає значні утруднення., тому що висока температура 'азів, що необхідна для процесу активації, може привести до спікан-ія часток попілу. Осаджуючись на розподільній решітці, ці частки іахаращують і забивають її, що порушує рівномірне проходження га-ювого потоку і може привести до неоднородності "кипіння" шару;

- використання струминних реакторів та шнекових установок було > найбільш раціональним, але габарити струминного реактора /висока І5-20м/ створюють певні труднощі його виготовлення; у шнекових остановок активізаці’"на камера розроблена без врахування того, цо ?угіль-сирець з костриці а слабоскпним матеріалом, що створює умо-ш виникнення пробок і може привести до зупинки обладнання. .

У зр’язку з цим однією з задач даної роботи є створення установки для активації деревного вугілля з урахуванням Рого бізи-со-хімічної будови. ,

Четвертий розділ присвячений визначення енергетичного балансу імпульсної установки та оптимізації параметрів процесу активації на цій установці.

Для встановлення виробничих норм витрачання матеріалів та зиходу продуктів, а також оцінки ступеня використування і розподі-иу тепла в установці імпульсного типу розрахован енергетичний ба-

панс за слідуючими вихідними даними: -

- о

- об’ємна витрата парогазової сумішки, м /ч..............54-180

- температура парогазової сумішки, °С ............. 760-1000

- температура пару у змішувачі, °С............................... 100

- газ, що спалюється.................................пропан /СдНц/

- тип топки ............................................ камерна

Числові значення розрахунків теплового і матеріального балансу імпульсної установки наведені в таблиці І.

На подальшому етапі було визначено два суттєвих фактори режиму активації /вхідні параметри/:

Х^- тривалість активації, с;

температура активації, °С.

Як результуючії фактори досліджувалися /вихідні параметри/: вихід активованого вугілля,

У|- адсорбційна активність за метиленовим голубим, мг/г;

Уо- адсорбційна активність за “одом,

У-- адсорбційна активні за мела соя , *>

Анпліг залежності ?::хі"К!:?: факторів сіп часу ачткчації і

твішвпатул: процесу показує їх суттячу ке.г і и т”н і ст ь. В з в * гзгу з цим для побудови математичної мсдєлі пронесу обрана мкояиша нелінійна регресія квадратичного виду

З умови мінімальних відхилень експериментальних значень /суми квадратів відхилень/ від апрошімуючої функції /І/ складено системи рівнянь для визначення її коефіцієнтів, які вирішуються за методом Гаусса. В результаті залешості вихідних факторій У,і від та Х2 одержані у вигляді

У = (Xо + Оі’Хі + Q.zX, Хг.+ 0^' Кг.

/І/

У0 = 195,415 - 0,295-Хг + І,324*І0“4-х| - 0Д78-Х2 -

2 2 ‘

- І,68“І0

У: = - 110,64 + 0,5746-ХІ - 2,5035'ІО-4- х| + І,І529-Х2 -? >

- 0,02І*Х§

/з/

/2/

Показники теплопого та ■іатерта.т’ьного ^плансу

Показники

Ентальпія димоізих газів на виході з топки КД-’ї/м^ ■ ■

Температура,

°Р.

! Витрата парогазової ! . сумішки, м, /ч. ^

54

т _

г

і

'і—

180

100

151

Ентальпія пару, що надходить у змішувач 'І ті , кдж/м^

760

1000

3124,2

Ентальпія парогазової сумішки'Іпг, кдж/м^

750

1000

1724

і і і

| 2114,25 -г---------

1743,8

2115,38

4. Об’ємна витрата паруN/11, м /ч 760 25,5 87,7

1000 10,34 61,06

5. Об’ємна витрата димових газівХ/у, м^/ч 760 26,5 95,3

1000 35,66 118,94

6. Витрата палива , м^/ч . 760 0,94 3,22

1000 1,2 4,02

І

2

У2 = - 341,805 + 0,79835-- 3,786-Ю"4- х| + 0,8297-Х2 -

л о /4/

- 2,4938*КГ4-Х| '

У3 = - 557,066 + 1,542-Х1 - В.О^-ГО"4- х| + 0,8544-Х2 -

2 о /5/

- 1,3497*10 •Х2

Складено програми для комп’ютерного визначення .коефіцієнтів регресі ** та для обчислювання функцій /2/ - /5/.

па основі виконаних розрахунків розроблено номограми для графічного визначення параметрів технологічного процесу. Висока точність одержаних математичних заге-сносте.'? дозпзляе прогнозувати г давати оцінку впливу гідхилень вхідних технологічних Фагто-

ріг на ві.тк/.лекь е,,.хідіг« параметрів Уі. Р пєзультлтт огєр-

•~яня чо-”.ттявість вирізувати основну виробн:-:цы:у задачу: за заданими якісними характеристикам/, активованого вугілля визначити необхідні технологічні параметри процесу активації. Це дсзеоляз практично використовувати математичну модель для технологічних розрахунків у серійному та масовому виробництві активованого ВУГІЛЛЯ.

У п’ятому розділі згідно з основними завданнят.іи роботи проведено дослідження впливу технологічних Факторів на фізико-хіг.іч-н.т характеристики, одержаного активованого вугілля, а тапоч наведено опис запропонованої технології та імпульсної установки, що її реалізує.

Експериментальні дослідження складаються з трьох етапів:

- визначення аеродинамічних характеристик вихідної сировини;

- дослідження залежностей якісних показників активованого

. ІЗ

вугілля від тривалості І температури активації;

- дослідження залежності адсорбціоної активністі від тривалості і температури активації. •

На першому етапі визначались аеродинамічні характеристики деревнєвого вугілля з костриці льону як вихідного матеріалу для активації. Результати експериментів наведені е таблиці 2.

На другому етапі визначені оснор.ні якісні характеристики активованого гугілля згідно з існуючими методиками - Державним стандартом /ТОСТ 12596-67; ГОСТ 12597-67; ГОСТ І6І90-7С; ГОСТ І72І9-71/.

;->• треться ^тапі :.;;ср -анг егспер/ментальні дані з адсорб-

^КТіїрНОСТІ Т ГІ п.СОТіС *ГО?'Г' а'ГТИрОмаНиХ -’'ТЛІГ. Лгоо—

г-5пт"чп а:-:т;'рнтс?ь визнзчаласї згідно ? ст.інг.пг'гом

/т Л /Г.О ^ '• . П^Лф уітгі Г- *. / ,

/А і ~/(С± / ■*/.

Викладено суть запропонованого імпульсного методу активації р.угіллн з костриці льону. !ііетод полягає е тому, що в розробленому технологічному процесі швидкість парогазової сумішки плавно змінюється від швидкості витання часток до швидкості їх унесення.

Оскільки деревне вугілля спладаоться з часток цілкої тг* крупної 'Іракції. то при активації традиційними методами з постійною-швидкі сто парогазової сумішки мілки частки згорають до попілу, а іняі обробляються не повні ста. Леревагоп імпульсного методу з ди~ ференціт/на обробка конні“т з іракці". Внаслідок цього зростає ефективність процесу активації.

На рис. І показано схему дослідно-пиробничої установки імпульсного типу, яка реалізуй запропонованії’" імпульсни" метод активації.

Таблиця 2.

Аеродинамічні характеристики деревневого вугілля.

1 № І Фракції деревневого вугілля

! Показники • і і мілка "! І і крупна "1 і змішана

( і

І І Швидкість паріння часток, м/с 0,71 І І 0,84 і і І 0,80 .

! ! і і !

і Критична маса завантажуєм!И 0,24 і І 0,20 1 І 0,22

і - порції деревневого вугілля, кг ! ' і і і 1

2 і Критична концентрація завянтаяувае- 2,55 і І 2,13 * ! 2,34

| мого деревневого вугілля, кг/м^ т і і ! І 1

4 і Швидкість унесення часток, м/с | 2,18 | 2,50 і і | 2,38 і і

У???У?УҐ/7Т,

Рис.І. Схема дослідно-промислової установки імпульсного типу.

І - топка; 2 - змішувач; 3 - колосникова резітка; 4 - активаційна камера; 5 - кладка з вогнестійкої цегли; 6 - завантажувальний пристрій; 7 - кришка; 8 - бункер-відокремливач вугілля; 9 - бун-кер-охолодчувач; 10 - паропровід; II - регулятор витрати пару;

12 - газопровід; ІЗ - регулятор витрати газу; 14 - дросельний датчик витрати МДС 5-М; 15 - запобіжний клапан; 16 - термопара.

16 .

Установка являє собою реактор, викладений з вогнестійкої

шамотної цегли. Основними частинами реактора є завантажувальний пристрій, активаційна камера у вигляді відсічного конуса з жаростійкої сталі, бункер-відокремлювач та бункер-охолод^увач.

Задани"* температурний ретоїм створюється згоранням газу в топці камерного типу з вогнестійкої шамотної цегли.

Активуюча парогазова суміока утворюються в змішувачі шляхом суміоіу димових газів та водного пару. Зміна швидкості і температури парогазової сумішки в активаційній камері виконуються за допомогою регуляторів витрати пару і газів. За умовами експерименту температура активації змінчралась в .ме^ах 7б0-І000°С, час - рід 5 до 20 сёк. Внаслідок цього технологічні параметри г,ослт.дно-?и-

робнпчої установки зміняються у ме~ах:

- прояукткьність по г.еревноку вугіллю., кг/ч ..................29-72

- продуктивність по активованому вугілля-, кг/ч ................ 7-34

- температура в активаційні" камері, °С ...................... 760-1000

- швидкість парогазової сумішки витання часток

на рівні їх завантажування, м/с ........................... 0,71-0,04

- швидкість парогазової сумішки унесення часток

на рівні їх завантажування, м/с .............................2,Іс>-2,5

П ■

- витрата парогазової сумішки, м /ч ............................ 54-180

о

- витрата пару, и /ч ............................................ 18-88

О

- витрата пального газу, м /ч................................... 1-4

У шостому розділі наведені результати виробничих випробувань дослідно-промислової установки імпульсного типу при оптимальних режимах активації: температура 865 °С; час - 12,5 с - див. таблицю 3.

Таблиця 3. Порівнювальна характеристика сорбентів.

№ і і | ПОКАЗНИКИ і і І Номер І Держ. і стандар-І ту 'і Показник Держ. стандар- ту Вугілля активоване 3 льону

І. Сумарний об’єм пор О за водою, см /г 17219-71 0,6-1,6 1,34

2. масова долр вологи, ^ не бтльп 12597-67 5-Ю І)

О « Масова полк золи, % не бІЛЬ’Д 12596-67 6-Ю 7 '

4. о Насипна щільність, г/дм не більа 15190-70 240 ІЗІ

5. Адсорбційна активність за метиловим голубим, мг/г не мени 4453-74 210-225 210

6. Адсорбційна активність за йодом, % не менш 6217-74 30-70 75

7. Адсорбційна активність за

меласою, % не менш 4453-74 50-100 85

Розрахунок економічної ефективності від впровадження нової технології переробки костриці льону в сорбенти на пропонуємій установці імпульсного типу дає очікуваний економічний ефект, що сягає 133602,9 гр, за перший рік впровадження. Термін окупаємості впровадженої установки складає2,5 місяців.

ОСНОВНІ висновки .

Одержані результати та їх аналіз дозволяють зробити наступні висновки:

1. За проведеними теоретичними і експериментальним;; дослідженнями запропоновано і розроблено імпульсни"; метод активації вугілля з костриці льону.

2. Розрахога.ч тепловим і патеріадьнин баланс процесу паро-газової активації імпульсним методом.

3. На підставі цих розрахунків та експериментів визначені оптимальні норми витрат пального та пару для забезпечення ефективного процесу активації.

4. Розроблено математичну модель процесу активації і на підставі експериментальних даних визначені рівняння математичної регресії. Складено програмі' для комп’ютерного вирішення математичної регресії.

5. За визначеними параметрами сконструйована та пройшла виробничі іспити дослідно-промислова установка імпульсного типу для одержання активованого вугілля з костриці льону в умовах льонозаводу.

Окремий вузол цієї установки "Завантажувальний пристрій для

19 . _

слабосипних матеріалів" сконструйовано на підставі А.с.Л1 І5І460І та рішення по заявці № 94І07ІІ9 від 03.10.94р.

6. На основі рівнянь регресії розроблені номограми, які дозволяють прогнозувати результати процесу активації та вирішувати основну практичну задачу - визначення технологічних режимів активації за заданими фізико-хімічними характеристиками сорбентів.

7. Досліднено фізико-хгмічні властивості одержаних активо-

ваних вуглів та їх знінення в залежності від різних технологічних режимів процесу парогазової активації. '

8. Встановлені оптимальні параметри термічної переробки деревного вугілля з костриці льону р активоване вугілля.

9. Встановлено, що активоване вугілля, одержане при оптимальних технологічних параметрах, відповідає за якістю вугіллям типу ОУ і Б\У Державних стандартів /ТОСТ 4453-74, ГОСТ 5217-74/ та може застосовуватись для поглинення відносно крупних молекул або мікросуспензій з рідкних середовищ.

10. Очікуваний річний економічний ефект від впровадження установки імпульсного типу для термічної переробки костриці льону

в сорбенти сягає 133 502,9 гр. /у цінах 1996р./. ■

На підставі матеріалів цієї дисертаційної роботи можна рекомендувати промислову технологічну схему процесу термолізної переробки костриці льону в сорбенти. .

РЕКОМЩАЦИ ВИРОБНИЦТВУ

І. При виготовлені промислової установки пропонуємо користуватися технічним завданням, розробленим на кафедрі "Виробництва

натуральних волокон" Херсонського індустріального інституту.

2. Активаційну камеру необхідно виготовляти з жаростійкої

сталі.

3. Отримання якісних виробів можливо лише при певних технологічних параметрах, вказаних в роботі. При визначені цих параметрів на практиці рекомендуємо користуватися розробленими номограмами .

4. При замірі температури в активаційній камері треба користуватися термопарами ТІШ.

5. Оцінку адсорбційної активності активовакного вугілля проводити за ^.ер-авними стандартами ;/Г0СТ 4453-74, ГОСТ 5217-74/.

Основні положення дисертації викладено в роботах:

1. Основные направления научных исследован*!"* в области первично"' обработки волокнистых материалов: Учеб. пособие /Л.А.Чурсина, К.К.Клевцов, Е.Э.Бергер и др.- К.: УйК, 1995.-Вое.

2. Чурсина Л.А., Антонов С.И., Еергер Е.Э. Активирование угля е ретортах с "кипящим" слоем.//Ресурсосберегающие технологии в первично"! переработке натуральных волокон.- Сб. науч. трудов.- К.: .УкрИНТЭИ. 1995.- с. 17-19

4. Ьг'гг,';і' Е.Э., Гепютей А. А., шісвцов К.Н. Активирование газами.//ресурсосберегающие технологии в первичной переработке натурадьных волокон.-Сб. науч. трудов.-К.: УкрИЬТЭИ. 1995.-

с Л9-21. - '

5. Шостак А.Я., Бергер Е.Э., Чурсина Л.А., Антонов С.И. Определение аэродинамических характеристик слоя угля-сырца при

21 • активации в реакторах "кипящего" слоя.//Научный прогресс в произ-юдстве натуральных волокон,- Сб. научных трудов.- К: Миниетерст-SO экономики Украины. ЦЕГИ легкой и текстильной промышленности. ' :995.- с. IB-I9.

5. Клевцов К.Н., Еергер Е.Э., Решете^ А.А., Шостак А.Я.

)сновы термолизно"! утилизации костры льна и конопли.//Научный прогресс в производстве натуральных волокон.- Сб. науч. трудои.- К: /шнистерство экономики Украины. ЦЕГИ легкой и текстильной промышленности. 1995.- с.21-22. . . • '

7. Шостак А.Я., Бергер Е.Э., КлевпоЕ К.Н., Чурсина Л.А. Факторы плиязгке на распределение пор ш скорость аеткаирокакая углег:.//Нау^у.ы" прогресс в производстве натуральных по-окон,- С5. -;су-:. трудов.- К: Министерство'экономией Уктзаикк. ЦЕГ.! геггэ?. :•< гекстильно-" прошзленностн. IS95.- с. 22-24. '

S. Бергер S.3. к др. Манипулятор.- А.с.}? I5I4S0I.

9. Бзргер Е.З., Чурсина Л.А., Антонов С.И. Загрузочное устройство для слабосыпучих материалов.- Заявка }? 94I07II9. Решение

з выдача А.с. от 03.10.94г.

■ SUMMARY

Berger E. E. The scientific basis and elaboration of technology of thermolysis conversion of flax sawt.

The thesis for application of science degree of technical science candidate on speciality 05.19.02 - the primitive processing of textile raw material. Kherson industrial institute. Kherson 1997. ■

Seven research uorks and two author certificates are being defended. They contein theoretical and experimental investigations in the field of sant flax thermolysis conversion, with obtaining on its base the coal sorbent.

j:: ‘’.he is C: 1 nvc-st i gat I'..-n a::.~

aathems: veal iaodei the L?cn;.niog'-- cf :.hprB)Olviis .jwere.oii ;:ж procasc s-i.'sie-i.sd.

The ei.’Mfrrlfttfnu'il - devase of iinr/j.ie ivre fot Lhe

c-rodu.tioii of rtctjve cosi frc*a crierct'si rftcieved oft the basis of flax ssut. •

The industrial incula*. ion of the suggested techhuloev arid equipment is realised, the date of its effectiveness in the process of using are given. ' .

АШОТАЦйЛ

Еергер E.3. Научное обоснование и разработка технологии термолиэно- переработки костры льна.

Диссертация на соискание ученоч степени кандидата техни-. . ческих наук по специальности 05.19.02 - первичная переработка текстильного сырья. Херсонский индустриальный институт, Херсон 1997.г. - '

Защищается 1 научных работ и 2 авторских свидетельства,

которые содержат теоретические и экспериментальные исследования в области термической переработки костры льна с получением на ее основе угольных сорбентов.

. На основе экспериментальных исследований и разработанной математической модели предложена технология термолизной переработки костры льна. ,

Разработана опытно-промышленная установка импульсного типа для производства активированного угля из древесного угля, полученного на основе костры льна. Осуществлено промышленное внедрение предло’гекно" технологии и оборудования, приводятся данные о егс ?’*?;ектирност:: ,р процессе эксплуатации. . ■ .

Ключові слова: термолізна. переробка, костриця льону, деревне вугілля. активоване вугілля, установка імпульсного типу.