автореферат диссертации по электротехнике, 05.09.13, диссертация на тему:Аналiтичнi моделi в дослiдженнях силовоi дii проникаючих електромагнiтних полiв на провiдники та диелектрики

доктора технических наук
Батыгин, Юрий Викторович
город
Харьков
год
1993
специальность ВАК РФ
05.09.13
Автореферат по электротехнике на тему «Аналiтичнi моделi в дослiдженнях силовоi дii проникаючих електромагнiтних полiв на провiдники та диелектрики»

Автореферат диссертации по теме "Аналiтичнi моделi в дослiдженнях силовоi дii проникаючих електромагнiтних полiв на провiдники та диелектрики"

ХАГКТВСЬЮ'Д пслтткхнгшШ 1НСТИТУТ

Яа правах рукопису

Батиг1н Юр1й В1кторович -

АНШТ11ЧН1 ысдаг Б ДОСИДШШЯХ СМ0В01 ДГ1 ПРОШЕДШИХ ЕШСТРаМГШТНИХ ПСЕ1В НА ШШДЕГКИ ТА Е1ЕЛЕ1СГРИКИ

05.09.13 - техн1ка сильних електричшх та ыагн1т!шх

полГв

Автореферат дисертацП на здобуття вчепого ступеня доктора технГчних наук

■о

Харк1в - 1995

ДисертацГя е рукопис. Робота виконана у Харк1вському шл1техн1чному 1нститут1. Науковжй консультант - доктор техн1чних наук ХЕменко Лев

ТимофГйович

0ф1ц12н1 опоненти: I. Доктор техн1чнжс наук, професор'

Бовдалетов Вояодимир Миколайович 2. Доктор техн1ч1шх наук, професор

ФГнкельитейн Володимир Борисович, .3. Доктор техн1чних наук Титко ОлексГй 1ванович

ПтювГдне пйшривмство: 1нститут Гмпульсних цроцес1в. та • технологи АН Укра1ни, гл.Микола1в

Захпст дисертацП вГдйудеться "7 / " О^у^у 199/ р. на зас1данн1 спец1ал1зовано1 вчено1 рада Д 02.09.02 у.ЗЕврк1всь-кому пол1техн1чному 1нститут1 /м.ХаркГв, 310002, МОП, вул. Фрунзе, 21/.

3 дисертацГеп можна ознайот.штися у б1йл1отецГ Харк1всвкого пол1техн1чного Гнетитуту.

Автореферат роз1сланий "Я " еЛЛС^Ьгчр 199^Р..

Вчений секретар спец1алГзовано1 зченоГ ради

БатигГн Ю.В.

АктуалънТсть робота. Пряскорення науково-техн1чного прогресу за-безпечуеться упроваджрнням у народне господарство нових технологи: елентроно-пром1нниг, плазмовгог, Гмпульсних та 1н„, як1 доэ-воляготь значно п1двисити продуктивна ть прац1, ефективн1сть вико-ристання ресурсХв та ггонизити матерХалоемкГсть виробництва. 0кр1м пол1пшення показникЕв виробництва, усякий новий сучасний техно-логГчний процео повинен забезпечити бГлып високГ показники еко-лог1чно1 чистота у зр1внянн1 з ран1ше звГсними та дйочими у про-мисловосИ» •

Використзння досягнень фГзики та тезш1ки великих 1мпуяьсних струмГв та електромагнГтних. полГв вГдкривае втогочн1 можливост1 та дозврлить у близкому майбутньому перевести значний ряд труцо-м1стких та шкГдливйх для навколишнього середовища прошслових 'виробництв на якГсно новий рГвень, в1дпов1дний вимогам нашого часу. Привабливого особливостго практичного використання процесГв взаемодП електромагйтних пол1в з речовиною е. можпив1сть "безкон-тактного" силового тиску на р1знГ матер1али, 1х деформування та виготовлення, в к1нцев1й справХ, вироб1в заданно1 форми.

ФХзичний механ1зм виникнення зусйль п1д час взаемодГГ поля з речовиною, в першу чергу, визначаеться електрофТзггчнтш власти-востями речовини /тобто належиостп до пров1дник1в чи диелектрикГв/. В основГ цього механ1зму для пров1дник1в лежить збудження лорен-цових сил, для диелектрикГв - поляр1зац!йн1 ефекти. '*аким чинил, деформування пров1дник1в можливо т1льки з допсмогов перемЬтих потужних магн1тних полГв. Для деформування диелектргчних катерГа-лГв необх1дн1 короткочасн1 електричн1 поля з високою напруженнГсяя.

До передовиг 1мпульсних технолог1й, як1 були визнанГ у останнГ 20*30 рокГв I як! використовуготь ефекти взаемодП магнТтного поля

з достатньо добрши проводниками, ставиться магн1тно1мпульсна обробка метал1в ДИСК/. У наш час МШ1 використовуеться на пГдприем-ствах машинобуд1вноГ, ав1ац1йно1, електротехн1чно1, автомоб1льно1 та 1нпшх галузеи прошсловосгГ.

Як зв1сно, деформуванню тонкост1нних чи, так званих, "поганих" пров1дник1в за допомогою традицШних схем МГОМ перешкоджують процесс проникнення пол1в крТзь заготГвл! ЗапосЯгти. негативних нас-л1дк1в дифузП можна:, якщо тучним чином створити визначен1 межн1 умови для вектора магн1тного поля на повёрхнях пров1дника, який деформуеться /з однХе! сторони - амплГтуда, з друто! - нуль поля/. На практщГ ця задача мае р1щення, наприклад, за допомогою, так званих, складнях 1ндукторних систем, де суперпозщ1я пол1в дек1ль-кох джерел дозволяе синтезувати магн1тне поле заданоГ геометрП,

Сл1д в1дзначити, що у ф1зиц1 плазми формування 1нтенсивних сгуст-к1в часток здШснювалось за допомогою комб1нац11 з двох мало-1ндуктивних солено1д1в. У МЮЧ под1бн1 копструкцП 1ндукторних систем не зв1сн1„

1дея синтезу спец1альних мекних умов для вектора на'пруженност1 магн1тного поля, з надо! точки вору, мае велике майбутне« 0кр1м практичного застосування в наш час для обробки токост1нних та по-ганих пров1дгшк1в, складнГ 1ндукторн1 система з дек1лькох джерел . магн1тного поля у недалекому майбутнъому дозволять реал1зувати безматричне програмоване деформування металевих загот1вель та одер-жання вироб1в задано1 фарми.

Серед сировинних матер1ал1в, ян1 застосовуються у сучасному промисловому виробництв1, значне м1сце пос1дають пластичн1 дие-лектрики. Однак, у сучасн12 науков1йл1тературГ зовс1м немае н1я-ко1 1нформац11 про використання 1мпулъсних пол1в у технолог1чних процесах по обробц! диелектрик1в„

Одна з причин вГдсутностГ роб1т $ цьому напрямку е гадана. без-. перспективн1стЬ' використання електричних пол1в /сл1д п1дкреслити, диелектрики взаемодГють.. з електричними полями/внасл1док мало1 щ1лъност1 енергП. -

3 нашо1 точки зору, досить велику 1мпулъсну щ1льн1сть електрич-^ но1 енергП. можна одержати у- системах, принцип'д11 яких мае характер "ударного" збудження /в основГ явище- електромагн1тно1 Тндук-ц11/„ Р1зн1 мод1ф1кац11 систем "ударного" збудження вйсористову-ються для прискорення електрон1в- у фГзиц1 .високйх енергШ.

В цЬлому, як показуе анал1з. сучасно1 науковоГ пер1одики,. дос-л1дження, спрямовгнГ .на створювання нових та удоскояалення звГсних способГв- силового тпску електромагнГтних полГв на провГдники та диелектрики, е актуальн1 та перспективн1. В цьому зйязку слГд п1дкреслити важливГсть роб1т з розвитку ф1зико-математичних моделей у теорИ електродинам1чних процёсГв взаемодП пол1в з пога-ними.пров1дниками та диелектриками. Спрощен1 моделГ явищ, як1 дос--л1джуються, дають моклив!сть прогнозувати найбЬлып ефективнГ тех-нГчн1 р1шення та напрямки розвитку 1мпульсноГ технологи з викорис-танням електромагн1тних полХв- в р1зних, галузях виробнйцтва.

Комплекс теоретичн'их та. експериментальних дослГдженъ, поданних у дисертац1йн1й робот!, був виконаний на кафедрах вищо1 математики та 1нженерно1 електроф1зшш'Харк1вського,пол1техн1чнсго 1нсти-туту в пер1од 198С*199Ср,,р. Узагалънення результатГв за весь час роб1т було зроблено в межах держтеми "ТеорГя силовоГ дП пронтдага-чих електрошгнГгних пол1в на провХдники та диелектрики в техн1-ц1 великих струм1в". ПГдставою для виконання- ц1е1 теми буле постанова ДКНТ СРСР в1д 30.10.85р. по Загальносо'юзн1й науково-техн1ч-н13 програм! п„04.72.С6 "Создание новых' технологических процессов и оборудования для получения и обработки материалов высоким давлением" .

Мета роботи. Мета. даноГ роботи е розвиток аналГтичних метод1в теорИ для янГсного прогнозування перспективних налрямкГв у створю-ванн1 технГчно реальних Гндукторних систем, як1 дозволяють синте-зувати електромагнГтн1 поля задано! геометрП; теоретичне та екс-периментальне доелГджеяня процесгГв у Гндукторних системах для де-формування тонкостГнних металевих загот1вель силами магнГтного тиску /в умовах значного проникнення пол1в кр1зь заготГвлГ/; теоретичне дослГдження процесГв взаемодП високочастотних /чи достат-ньо короткочасних/ полГв з диелектричними середовищами,, спрямова.не на ¿ясування фГзичних особливостей пробою 1золяц11 пристроГв з високою напругою та обгрунтування можливих засобГв силового тиску на пластичнГ диелектрики у технГцГ великих Гмпульсних струмГв та електромагнГтних полГв»

Наукова новизна. ЗапропошванГ фГзико-математичнГ моделГ для теоретичних дослГджень Гндукторних систем.синтезуючих магн1тйГ.пом з заданою простГрно-часною геометр1ею.

ЗапропонованГреальн! конструкцИ Гндукторних' систем для дефор-мування металевих загот1вель при значному проникненню электромаг-н1тних пол1в.

ЗапропонованГ способи магнГтноГмпульсного деформування поганих провГдникГв чи достатньо тонкостГнних металевих пластин та оболо-нок.

Проведено дослГдження електромагнГтних процесГв, напруженного " та температурного стану бГметалевих соленоГдГв у складних Гндукторних системах - системах з декГлькома дяерелами магнГтних полГв. СформульованГ рекомендацГГ для значного полГпшенкя технГчних характеристик бГметалевих ГндукторГв.

У адекватному наближеннГ дослГджена проблема пГдвтцення мГднос-тГ.соленоГдГв цГлГндричноГ геометрГГ. 33 допомогою рГзних моделей

було показано, що вйкористання б1металевих обмоток 1ндуктор1в при певних умовах даё ефект, зв1сний в теорП м1цност1 складових ц1л1ндричних конструкцХй як ефект натяга чи ефект академ1ка A.B. Гадол1на. Дан1 рекомендацП по пГдвищенню м1цност1 1ндуктор1в.

Виконан1 теоретичнГ досл1дження "крайн1х" можливостей складних _ 1ндукторних систем для деформування тонких чи поганопроводячих метал1в у пор1внянн1 з сучасними традицГйними схемами практич-но1 реал1зац11 магн1тно1мпульсного метода.

Здобули розвиток анал1тичн! методи досл1даення електродинам1ч-ннх процес1в при силовШ дП проникзючих пол1в на tohkoctIhhI ме-талевГ загот1вл1 рГзноГ ф1зично1 природа /феро- та неферомагнети-ки/. Обгрунтована математична та ф1зична достов!рн1сть прийнятих анал1тичних метод1в обчислення.

Цроведен1 експериментальнГ досл1дження електромагнГтних процес1в у Гндукторних системах, як! дозволяють одержання пол1в з заданкм прост1рно.-часним розпод1лом вектора напруженност1. Сформульован1 рекомендацП з практичного використання таких систем у штамповочному виробництвГ р1зних виробГв.

Проведен1 теоретичнГ досл1дження процес1в "ударного" збудаення електричних полГв та мояливих механГзмГв- руйнування 1золяц11 1м-пульсниг пристро1в' з високою напругою. Запропоновано cnoclö 1м-пульсноГ обробки диелектричних матер1ал1в.

Розроблен1 та упроваджен1 у промислове виробнщтво ефективн1 конструкцП 1ндукторних систем для виконання р1зних технолог1чних операцИ.

Практична ц!нн1сть та упровадження результатХв. Здобули розвиток анал1тичн1 модел1 для теоретичних дослХдженъ 1вдукторних свстем, • синтезуючих магн1тн1 поля з заданою простГрно-часною геометрКю, та обчислення динамГчних ефектГв п!д час руху /деформування/ про-

в1дник1в за д1йю проникаючих магн1тнихпол1в.

Запройонован1'конструкц1Г Тндухторних ристем'зГ значно пол1п-шенними електромехан1чними показниками, •

Зд1йснено прантичне деформування металево! фольги, товщина яко1 значно. менше ефективно1.глибини проникнення поля /у 10 раз1вГ/, силами магн1тного тиску без використання якихось' пром1жнга: /пере-даючих зусилля/ середовищ. ■

Запропонован1 та захищен1 авторсыаши_св1доцтвами способи об-робки тонкост1ннгас /чи,поганопроводячих/ металевих загот1вель.

За допомбгою адекватних модельних наближень теоретично досЛ1д-женГ процеси у диелектриках п1д час д11 короткочасних пол1в; за-пропоновано та захищено авторським св1додтвом спос1б обробки ди-електричних.матер1алГв.

У ц1лому, результати досл1джень, одержан1 автором" дисертацП, знайшги лрактичне використання у роботах /у межах госпдоговГрноГ тематики/ м1ж Харк1вським пол1техн1чним 1нститутом та Харк1всышм заводом транспортного обладнання у пер1од 1982*1990р„

В1дпов1дно до технГчних завдань та прийнятою программа досл1д-жень була розроблена сер1я високоефективних Гндукторних систем для виконання рГзних технолог1чних операцШ»

. Розрахунки високом1цних 1ндуктор1в: з концентраторами магн1тного потджу для складальних та 1нших операцШ продовжутоться за нашого часу.

" Упровадженвд вищчеперел1чених розробок пГдтверджуеться документами, як1 « у додатку до дисертацП. Сумарний економ1чний ефект в1д 1х запровадження у промислове виробництво товар1в народного спояивання снЛав 229,424 тис.рублГв /зг1дно з курсом 1991р./.

АпробадГя роботи. Головн1 результати ,,дисертац1йно1 роботи до-пов1дались на- II Всесоюзн1й науково-техн1чн1й конференцИ "йсиоль-

зование импульсных источников энергии в промышленности" /Харк1в, 1985р./, Всесоюзн1й науково-техн1чн1й конференцП "Современное состояние, проблемы и перспективы энергетики и технологии в энергостроении" /Гваново, 1989р../, Всесоюзн1й конференцП "Создание комплексов' электротехнического оборудования высоковольтной, преобразовательной, сильноточной и импульсной техники" /Москва, 1990р./, Всесоюзн1й нарадГ "Теоретические и технологические аспекты создания и применения силовых импульсных систем" /Караганда, 1990р./, ВсесоюзнШ нарадТ з сучасних метод1в обробки метал1в тиском /Куй-бишев, 1990р./, на сем1нарах 1нституту математики М1школьцкого. УнГверситету важко1 промисловост1 ДНР, М1школьц, 1986р./, Висо-ковольтного науково-досл1дницького центру /ф1л1я BEI 1м.В.ТЛе-н1на, 1стра-2, Московська область, 1991р./, 1нституту 1мпульсних . процес1в та технолог1й /МиколаГв, Г99Гр./, а також щорГчних кон-ференцГях професорсько-викладачського складу Харк1вського пол1тех-н1чного 1нституту.

ПублТкацП. За темою дисертацП надруковано 28 наукових праць, одержано 8 авторських св1доцтв на винаходи.

До захисту подаготься:

- анал1тичн1 модел1 та теоретичн1 досл1дження, спрямован1 на зксування принципових умов практично1 дГйност1 1ндукторних систем, як1 дозволяють зд1йснити синтез пол1в заданоГ прост1рно-часно1 геометрП;

- анал1тичн1 модел1, 1х достов1рн1сть та ф1зична обгрунторан-н1сть, а також в1дпов1дн1 результата досл1джень електродинам1чних процесГв пГд час силово1 д11 проникаючих полГв на tohkoctIhhI метали р1зноГ ф1зичноГ природи /феро- та неферомагнетики/;

-р&зуяьтати експериментальних дослГджень процес1в у 1ндукторних . системах, як! дозволяють одержати поля задано! геометрП; висновки

та практичнГ рекомендацГГ з використання таких систем у штамповочному виробництвГ виробГв рГзноГ номеклатури;

- результат теоретичних дослГджень процес1в взаемодГГ коротко-часниг полГв з даелектриками, спрямованГ на ¿ксування фГзичних особливостей механГзму пробою ГзоляцГГ в Гмпулъсних пристроях,

з високою напругою та обгрунтування можливих метод1в силово! д11 на диелектрики;

- способи обробки тонкостГнних чи поганопроводячих металГв силами магн1тного тиску без застосування пром1яних передаючих сере-довиц, а також спосГб деформування диелектричних матерГалГв за. дошмогою "ударного" збудження потужних короткочасних електромагнГтних полГв.

Структура та обсяг роботи. ДисертацГйна робота складаеться з вступно! частини, чотирьох глав з висновками, закГнчення та додят-к1в. Робота викладана на 299 сторГнках машинописного тексту, мае 50 малюнкГв та список цитоваяноГ лГтератури з Г87 найменувань.

ЗМГСТ РОБОТИ.

Вступна частина мае короткий огляд лГтератури, обгрунтування актуальностГ роботи, ГГ новизни та значения.

Перша глава дисертацГГ посвячена аналГзу електромагнГтних процесГв у складних /синтезуючих магнГтнГ поля заданоГ простГрно--часноГ геометрП/ Гндукторних системах з нерухомими провГдниками.

ПервГсний розгляд вузлових конструктивних елементГв дозволив виявити приоритетах напрямки дослГджень Г перейти до створюанння спрощених фГзико-математичних моделей Гндукторних систем з двох соленоГдГв, роздГленних тонкостГнними провГдниками /один з них -матриця, другий - заготГвля/.

У найпросТГшому наближеннГ "заданого поля" /не враховуючи взаем-ний вгошв джерел/ знайденГ головнГ умови працездатностГ складних

10 »

1ндукторних систем. Було показано, що тучне створговання межних

умов, таких що'на однШ поверхн1 тонкост1нно1 загот1вл1 поле в

нуль, на практиц1 найб1льш просто здИснити у низъкочастатному

режимГ, коли «I / - час дифузП поля в пров1дник/, при

V-

прямопропорц1ональн1й залежност1 м1я напруженностями магнГтних пол1в у робочих зонах 1ндуктор1в:

чг(ё

Ц-4 '

~У{} та с/. „ - електрична проводтДсть та товщина пров1дник1в.

Подальше ускладнення моделей розрахункГв дозволило провести к1льк1сн1 оц1нки головних характеристик електромагнГтних процес1и та обчислити взаёмннй вплив джерел поля у "крайнХх" випадках конструктивного виконання 1ндуктор1в /обмотки - абсолютно "прозор1" для дГючих пол1в та, навпаки, обмотки - не"прозор1", тобто викона-н! з Гдеальних пров1дник1в/. Було показано, якщо робоч1 поверхн1 1ндуктор1в - суц1льн1 та 1деально проводячГ, зниження ампл1туд пол1в у робочих зонах за рахунок взаемного впливу - мансимальне. Якщо 1ндуктори "прозорГ" для д1гочих пол1в, взаемний вплив - духе малий, зниженняг напруженностей магн1тних пол1в у робочих зонах солено1д1в практично немае.

БГльш суворГ розрахунки за допомогсю моделей, б1лып близысих до реальних конструкц1й солено1д1в /обмотки яких маготь к1нцеву. товщину/, дозволили к1льк1сно уточнити ран1ше здобут1 резульгати та виявити особливост1 у робот1 складних ц1линдричних 1ндуктор-них систем.

Так, для площинних конструнцГй знайденГ мея1 застосування ре-зульгат1в,як! були одержан! у наближенн! "заданого поля". Були

ГГ

встановлен1 умови, використання яких дозволяе зам1нити звкзок м1ж напруженностями полГв у робочих зонах, необх1дний для створю-взншг нулевого поля на внутрГшн1й поверхн1 загот1вл1, на аналогГч-ну прямопропорц1ональну зале«н1сть м1ж струмами у обмотках соле-но1д1в, а саме : г /Л -¡г г

Щ ~' н"

Сл1д п1дкреслити, для реальних конструкций 1ндукторних систем цей результат б1лып корисний н1ж з^язок м1ж напруженностями.

РОзрахована вГдносна'зм1на напруженностей пол1в у робочих зонах солено1д1в , обмотки яких виконанГ з реальних пров1дник1в. У крайнь.ому випадку низьких .частот / ¿0 —О / в1дносна змГна . напруженноетей визначаегься достатньо простого анал1тичного залеж-ностю:

_______/_

О.+ -

^ г&т.сг 7

3 \

Ло - хвильовий опТр вакууму, та ^. с/) -

- електричн1 проводимост1 та товщини пров1дник1в„

У л1н1йному наближенн1 знайдено доданка, визначаючого р1зницю в умовах працездатност1 складних ц1линдричних та площинних конст-рукцГй. Величина доданка - ^ - внутр1шн1й рад1ус

внутр1шнього солено1дУ/,

У ц1лому, результати досл1джень електромагн1тних процес1в у складних 1ндукторних системах дозволили обгрунтувати способи об-робки металевих заготГвель, за допомогою яких стае можливим штам-пування тонких пластинок за формою матриць г розпод1л бГметалевих пров1дник1в та 1нше.. .

де

^еред досл1джень nepmoL глави сл1д вид1лити розрахунки електро-динам1чних та тегагавих процесХв у б1металевих обмотках соленоГ-д1в. Ц1 розрахунки показали, що використання б1метал1в для виготов-лення 1ндуктор1в у площинних конструкц1ях дозволяе значно Ix змХцнити, збХлылити- крайни струм, значно зменшити сумарний ак-тивний onlp обмоток I таким чином п1двищити добротн1сть розрдд-ного кола вс1е1 магн1тно1мпульсно1 установки.

Н-априк1нц1 nepnrol глави описан! досл1дження процес1в збуджен-ня растягуючих напрут у цЬшндричних 1ндукторах. Ц1 досл1дження дозволили запропонувати та обгрунтувати ф1зичний механ1зм знижен-ня таких напруг при впкористанн1 складових обмоток /дек1лька ша-р1в/. Було показано, що д1я ефекту дифузП при э1дпов1дних ум'овах екв1валентна д11 натягу у складових ц1линдричних конструкции механ1чногп призначення /пропозиц1я акад. ГадолГна A.B./.

У друг!й глав! дисертацП подан1 анал1тичн1 методи теоретичного досл1дження руху та деформуванкя пров1дник1в п1д тиском магн1тних пол1в'. Ц1 метода заснован1 на вибор1 достатньо малого параметру з покйдуючов л1неар1зац1ею р1внянь стану. За допомогою даного методу було знайдено анал1тичне р1шення р1вняння_ магн1тного поля у пров1днику, який рухаеться. Таким достатньо малим параметром було обрано в1дношення максимально! швидкостГ руху до серед-ньо1 швидкостГ ДйфуэП поля кр1зь пров1дник. Обчислення показали, якщо цей' параметр менте чи р1вняеться 0.1+0.12, л1н1йний ви-раз для напруженностГ магн1тного поля у пров1днгосу, який рухаеть-ся, е ц1лком справедливим. Знайдено умови, за яких обурення.поля п1д час руху мае р1вном1рну залёжн1сть по товщин! пров1дника. Це обурекгог збГльшуе сумарну напруженн1стъ поля на його границях. Показано, що цей факт не суперечить законам збереження I тод!,

коли причиною руху являеться д!я сил магнГтного тиску. Обчислення повноТ робота лоренцових сил у цьому випадку дае нульовий результат.

Дал1, досл1джено процесГв руху та деформування пров1дник1в у матн1тних полях. 0бчислен1 швидкост1 руху при в1дсутност1 опо-■ ру, визначенГ швидкост1 деформування ц1линдричних оболонок. Показано, що швидкостГ деформування оболонок мають екстремуми, як£ обумовяен1 д1ею сил опору.

За допомагою методГв обурення знайдено айал1тичне р1шення задач про простГрно-часний розподГл напруженност! та ГндукцИ матн1тного поля у достатньо тонких феромагн1тних пластинах. Параметром розкладу обрано в1дношення характерного часу дифузИ у шар провГдника з товщиною с/ та електричною проводимХстю Г до характерного часу зм1ни зовн1шнього поля /це може бути."се-реднГй" пер!од гармон1к спектрального розкладу у.полосГ частот, де зосередаена енергГя сигналу/.

ОдержанГ анал1тичн1 рГшення про1ллюстрован1 чисельними розра-хунками /схема першого порядку точностГ, аналогГчна методу Ей-лера/, як1 пГдтверджують справедлив1сть л1н1йного наближення при обчисленн1 характеристик електромагнХтних процес1в»

Дня к^льн1сноГ оц1нки впливу феромагн1тних властивостей на внутр1шн1 процеси формування пол1в у тонкоет1нних проводниках запровадаений, так званий, "еквХвалентний" час дифузИ поля кр1зь проводячий шар з нел1н1йною проницаемоетю. Ця характеристика дозволила к1льк1сно визначити р1внозначн1сть екрануючих властивостей феромагн1тних та неферомагн1тних прои1дник1в» Даний результат можна використати на практиц1 для запису 1нтегральних у1аоБ пра-цездатност! складних Гндукторних систем з феромагнетиками.

На закГнчення анал1ткчно дослГдкенГ особливостГ динамГки феро-магнетинХв пГд сил магнГтнсго тиску. 0бчислен1 гавидкостГ руху з урахуванням збудкення внутр1шн1х' полГв, визначенГ кГль-к1сн1 критерП внеску феромагнГтних властивостей натерГалу пластин на динаг.тГчн! характеристики пронесу пересуваннй."ВизначенГ критерП сильних полХв, д1я яких не проявляв келГн1йност1 влас-тивост1 серёдовипа. Тобто в цьому випгдку взаемодГя з зовнГкнГм полем та швидк1сть руху тэк1 ж як I для нешеромагв-Гтпого провГд-ника.

Третя глава дисертацП посвячена експершентальним дослГджен-ням процес1в взаемодП проникапчих електромагнГтних пол1в з тон-костГнними провХдниками.

Виконай1 експерименти умовно монна розпод1лити на дв1 групи. Перша з них включае до себе розробку та створювання спец1ального стенду для моделювання електромагнГтних процес1в у складних- Гн-дукторних системах з нерухомкми пров1дниками„ Друга група експе-риментХв об'еднуе створювання д1ючих макетХв Хндукторних систем, синтезуючих магнГтнГ поля з заданою прост1рно-часною геометрХего, та власно досл1дження процесГв деформування тонкост1нних щэовГд-никГв.

Розроблений стенд. д1яв у частотному диапазон1 0.68+20 кГц-збуджених магнГтних полХв з амйлГтудами напруженностей 0.14+ т2»7°10^ к/и. Вим1рювальний комплекс, в ц1лому, забезпечував точ-н1сть визначення поЛ1в пГд час експерименту не г1рше.

В експериментах були використан1 пластини з електротехн1чно1 сталГ - 1Х18НТ, алюм1н1я - АТС, мед1 - М1.

За допомогою розробленого стенду були проведен1 вим1рювання простГрно-часного розпод1лу напрукенностей магнГтних полГв у плос-кГй складн!й ХндукторнГй системГ, дослГджено взаемного вщиву

солено1д1в та 1нше. Результата вгоЯрювання в1дносних напружен-ностей у робочнх зонах 1ндуктор1в добре узгоджуготься з розра-хунковими даними, одержанный за допомогою формул першо1 глави дисертацП. Важливш експериментальним результатом являёться висновок про незначнш взаемний вплив джерел пол1в при достатньо великих'1золяц1йних пром1жках у ГндукторнИ систем1. Як показали вим1рговання, при ^ у, ф-р^г коеф1ц1ент проникнення зовнЪннього поля /тобто поля протилежного джерела/ в робочу зону солено1да практично р1вний нули. Ааний висновок ц1лком узгоджуеться з як1с-ним прогнозом ранГше розвинуто1 теорП.

Досл1дження процес1в деформування тонких металевих пластин /фольга з мед1 товщиною 5'10~5м/ проводились за допомогою 1ндук-торних систем двох тип1в: одновитковий солено1д - диелектрична матриця та складна конструкц1я з двох паралельних солено1д1в', м1ж якими знаходились дв1 пластини.

Ц1 дослГджепня проводились на магн1тно1мпульснШ установцГ М1У-24 у диапазонГ напрут 6.0+10.5 кВ.

Перший вар!ант 1ндукторно1 системи в1дпов1дае задач1 про проникнення магнГтного поля крГзь тонкий екран у вГльний прост1р. 0ц1нки, виконан1 в перш1й глав1 дисертацП, показують, що товщина. екрану з реального пров1дника, який знижуе зовнГшне поле на один порядок, складае приблизно 2°10_8м„ Тобто в 1ндукторн1й системГ "плоский !ндуктор-диелектрична матриця" умови ефективного деформування тонкостГнних пров1дник1в /чи 1накше - межн1 умови для напруженноет! магн1тного поля на поверхнях загот1вл1/ створюються природним чином.

За допомогою дано1 1ндукторно1 системи пробивались отвори у фользГ згГдно формГ заглиблень у матрицГ. При використаннГ масив-но! мГдно! матриц! зам!сть диелектрично!, ефективн!сть /вГзуальна/

силово1 ДП гагн1тного поля 1ндуктора значно зненигувалась. Створи не пробивались, на експер1ментальних вз1рцях було видно результат в1дитовхування д1лянок фольги над заглкблекнши вГд метале-во1 матркц1 /так званий ефект"магн!тно! подушки"/. '

Частотний диапазон струмових 1мпульс1в за угловами експерюлен-т1в складав 22*25 кГц з ампл1тудами сигнал1в 130*150 кА.

Другий вар1ант 1пдукторно1 спстеми, яка дозволяла тучне ство-рговання потр1бних межних умов для вектора напруженяост1 магйт-ного поля, був пиконаний з двох плоских одновиткових.сйлено1д1в. III солено1ди розм1щувались паралельно. "!1;х ними ставились дв1 пластини з м1дно1 'фольги.

За допомогом даноГ системи такок пробивались отвори у пластинах зг1дно форм1 заглиблень у диелектрику м1к ними. При виконан-н1 умов, одерусанзх paulme у глав! першШ, мала м1сце достатньо висока ефективп1сть здКснення модельованно1 технолог1чно1 опера-цП.

АмплГтуда струну в 1нпулъс1 - 125 кА, частота - 18.52 кГц.

В цГлому, здГйсиеяГ експеришнтальнГ дослГдкення пГдтзердили головнГ висновкя теорП I продемонстрували висок1 потенцБш! можливостГ дослГдзхештх 1ндукторних систем для итампування вироб1в з загот1вель, як! являютья"прозорими" для дХючих пол1в.

У четвертТй глав! дисертацП теоретично досл1дкен! поля та сили у диелектриках п1д час д11 струмових 1мпульс1в мало1 трива-toctI.

Ц1 досл1дженяя машть паукове та практичне значения з сл1дуп-чих причин: а/необх1дн1сть п1двиг:ення електрично1 м1цност1 Гзо.ля-ц11 виссковольтчого обладнапня; б/ створювання нових нетод1в об-робки диелектричних матерХалХп /аналогТчндх магн1тно1,упульснш для мстал1в/.

У cboIx роботах акздЛоффе А.Ф. пГдзначав, г;о нластячпе дефор-

мування чи механ1чне руйнування б найб1лъш в1рог1дний процес, який,попередкуе електричний проб1й твердих диелектрик!в. Подал1 ця гипотеза знашла експериментальне п1дтвердження у роботах його учн1в.

Яри проведекн1 теоретичних досл1джень, саме. ця, особлив1сть ефекту взашодП короткочасних потужшпс електричних пол1в з дие-лектринами визивала найб1лыпий 1нтерес, тому що у перспектив! ця особлив1сть, на нашу думку, може в1дкрити принципово нов1 моя-ливост1 для створговання методГв виробництва р1зних деталей з диелектричних матер1ал1в.

У дан1й глав1 осв1чен1 результата теоретичних досл1джень пударного" збудження короткочасних потужних 1мпульс1в електрич-ного поля /час д11 менше статичного часу запТзнення при розвит-ку пробою у диелектрику/.

Одержан!-анал1тичн1 вирази для напруженностей збудаених пол1в та, в1дпов1дно, електродинам1чних зуриль.

Розрахован1 головнГ характеристики працес1в у електротехн1ч-них системах р1зно1 конструкцИ, де принципово може мати м1сце ефект "ударного" збудження електричного поля, а саме: а/диелект-рична пластина на металев1й п1дложц1; б/ площинн1 пров1дники, м1ж якими розм1щен1 р1зн1 диелектрики.

Показано., що тиск випробуютъ диелектрики, як1 поляризуються. йайб1льш1 напруженност1 та максгояальн1 зусилля, дфочГ на диелект-рик, маготь мГсце при зб1гу частот зовн1шнього поля та "власних" частот поля, збудженного у диелектрику /частотний резонанс/.'

Чисельн1 оц1нки досяГджених процесГв' показали можливГсть поя-5зи значних сил тиску, як1 обумовлен1 електричйим навантаженням. ЕГд д1его цих сил моялива пластична дефор1ац1я чи руйнування диелектричних вэ1рц1в.

Результат! проведенних досл1джень лягли у основу запропонова-ного та захищеного авторським св1доцтвом способу обробки матерГа-л1в за допомогою "ударного" збудкення електричних пол1в малоГ трявалостГ.

ЗАКШЧЕН11Я.

Головний результат дисертац1йно1 роботи е пропоз1щ1я, теоре-тичне обгрунтування та експериментальне пГдтвердасеиня нового напрямку у розвитку ?>тагн1тно1пульсно1 технологП обробки тбн- -кост1нних та поганодроводячих металевих виробГв, якии м1стить формування заданого простГрно-часного розподГлу напруженноет1 магн1тного поля у загот1вл1, з яко1 формуеться вир1б,

Б1льт детально, сукупн1стъ висновкГв дисертац1йно1 роботи можна подати сл1ду1эчимтт положениями.

1. Розвпнут1 спро!пеп1 теоретичнГ моделГ, як1 дозволяють опис електроман1тпих процэс1в у складних 1ндукторних системах з двох солено1д1в, м1ж якими рози1г;ен1 тонкост1нн1 пров1дники. Сдержан1 умови практичноГ реал1зац11 ефективних режимГв д11 саладних 1н-дукторних систем. Показана доцХльнГсть використання низькочас-тотних пол1в. Проведена оц1нка взаемного впливу ддерел поля.

2. Ззпропоновано та обгрунтовано способи магн1тно1мпульсно1 обробки тонкостГнних'та поганопрово.дячих металГв.

3. Сформуяьован1 реком'ендацП з п1двтдення сфективност1 складних Хндукторних спстем. Показано, по використання солено1д1в, "про-зорих" для д1гачюс пол1в, знячно п1двкщув спли магн1тного тиску.

4. Розвинут1 анал1тичп1 паблйкення у розрахунках, адекватно подапч1 електро»лаиштн1 прощеси у реальних конструкциях складних' . 1ндукторних систем р1зпоХ геонетрП. Проведено уточнения голов-них полокень, кк1 були одержан1 за допомогою 1деал1зоваиих модельных- подань.

Досл!даен1 особливостГ систем, як1 магать ц1линдричну геомет-р1га. У л1н1йному наближенн1 одержана анал1тична оц1нка доданка, по вГдр1зняе розрахунков1 результати для пдощшших та ц1линдрич-них конструкцЫ»

5, Запропоновано та обгрунтовано використання б1металевиХ обмоток солено1д1в у складних 1ндукторних системах, що дозволяе значно пГдвисити ефективн1сть магн1тно1мпулъсного методу д11 на металев1 загот1вл1.

6 о Проведен! оц1нки "крайн1х" можливостей складних 1ндукторних систем. Зроблено пор1вняння з показниками д1йност1 традиц1йних схем реал1зацИ 41 ОМ» Сформульован! переваги методу, який припуска® синтез пол1в з заданою формою розпод!лу.

7. Запропонований та обгрунтований спос1б, що дозволяе розд!-лити б1металев1 провГдники за допомогого складних 1ндукторних систем,

8. Розвинут1 анал!тичн1 метода теоретичного досл1дження елект-водинам1чйих процес1в при пересуванн1 тонкост1ннлх пров1дник1в

за д!ею магнргного поля. Зроблен! оц!нп справедливоет1 використання л1н1йного наближенкя у виразу напруженностГ магн1тного поля,. збудженого п1д час руху пров1дника.

9. За допомогою методу обуренпя проаналГзовано проникнення поля кр1зь тонк1 феромагн1тн1 пл§ютини. ОдержанГ умови, як1 визначають однаков1сть екрануючкх властивостей феромагн1тнкх та неферомаг-н1тних пров1дник1в„

Умова однаковост1 дозволяе у розрахунках складних 1ндуктор-них систем для деформуванкя феромагн1тних загот1вель використову-вати сп1вв1дношення, як1 буш одеркан1 для неферомагнГтних метал1в.

У л1н1йному наближенн1 дослГдкена дкнам1ка тонкост1нних феро-магнетик!в за д!еЮ проникаючих пол!в. Ссв!чен! ссобливост! процвсу..

10. Розроблено. стенд для експеримейтальних досл1джень електро-магнТтких процес1в у площинпих складних Гндукторних системах з нерухомими пров1дняками„ Експерименти, як1 були проведен1 за до-помогого цъого стенду, п1д?вердшш головн1 положения теорИ про шляхи пГдвгатення'ефективност! складнкх 1ндукторних систем для деформування "прозорюс" металевих заготГвель.

11. Проведен1 експерлментальн1 досл1дження штампування. вироб1в '

—1ч ' '

з м1дно1 фольги, товщиною 5"10 -м, за.допомогою 1ндукторнлх систем,

.синтезуточих магн1тн1 '^ля задано1 прост1рно-часно1 геометрП.

Показан1 висок! лотенцКлГ мокливост1 та сформуль'ован! рекомен-

дацП з використання запропочованих конструкц1й 1ндукторних систем

для штампування вироб1в з заготГвель, "прозорих" для д1ючих пол1в.

■12. Виконан1 теоретичн! досл1лження процес1в "ударного" збуд-ження короткочасних електричних полХв у диелектриках:. Показано, що у випадку частотного резонансу зовн1шнього та збудженого по-л1в монлива поява достатньо високих електричних напруженноетей та, як сл1дство, значних механ1чних зусилъ у диелектриках, як1 поляризуються.

Зроблен1 оц1нкл показали, що зусилля, як1 обумовлен1 елект- ■ ричним навантакенням, за визначними умовами мокуть привести до пластично1 деформацП та нав1ть руйнування диелектрик1в. Одержа-н1 результата мають значения для анал1зу умов роботи 1золяц11 -типових струмове.пучих елементХв високовольтних 1мпульсних пристрой,,

13. Запропонований та обгрунтований спос1б обробки диелектрич-них матер1ал1в за допомогога сил тиску короткочасних електромагн1т-них пол1в. Гозроблений вар1ант техн1чного використання /виконання/ . запропонованого способу. Дан1 рекомендацИ з удосконвлення мож-ливих техн1чних р1шень для практичного зд1лснення способу обробки диелектрикГв.

14. По результатам проведение досл1джень розроблен1 та упровад-хен1 у виробництво ефекгивн! конструкцП 1ндукторних систем для зд1йснення технолог1чних операцИ з виготовлення вироб1в р1зно1 номенклатури. -

Характер резулътатТв дисертацП. На погляд автора, одержан1 . результата можна квал1ф1кувати як науково обгрунтован1 техн1чн1 р1таення, впровадження яких вносить значний вклад в прискорення пауково-техн1чного прогресу.

ОсобистиЁ внесок. Головн1 результати дисертацП одернанГ особисто II автором.

Так, у публ1кац1ях 1з сп1вавторами /окр1м особисто автором дисертацП запропонован1 $1зико-математичн1 модел1 процес1в, схеми практичноГ реал1зац11 експеримент1в, особисто виконанГ вс1 обчислення та сформульован1 висновки по розрахункам та вим1рюван-ням, особисто написан1 тексти публ1кац1й„ В автору дисертацП належить огляд польових метод1в розрахунку.

У винаходах /окр1м j_27,2s]/ автором дисертацП обгрунтована працездатнГсть предмет1в винаходХв. В автору належить обгрун-тування г.10жлив0ст1 пГдвищеняя к.к.д. 1ндуктора,в |28J - розрахун-ки головних вузлГв установки. .

Автор дисертацП брав безпосередню участь у вс1х експериментах, поданих у дисертац1йн1й робот!.

CchobhI матер1али дисортац1йно1 робота осз1чен1 в наступних публ1кац1ях:

I/ Батыгин Ю.В., Бондаренко А.Ю., Горкин Л .Д., Решетников.В.В., Хименко Z.T. Технические характеристики, области применения и инструмент магнитноимпульеннх установок.- Деп. ЦНТН "Поиск", ПТО, 1990, Ж.

2/ Батыгин Ю.В„, Хименко Д.Т. Электромагнитные процессы в материалах с низкой электропроводностью при силовом воздействии

импульсного поля.- Тезисы докл. II Всесоюзной научно-технической

22

кон$. "Использование импульсных источников энергии в промышленности", Харьков, 1985, с.218-219„

3/ Батыгин Ю.В., Горкин Л.Д., Решетников В.В., Хименко Л.Т. Анализ и синтез магнитных полей в специальных индукторных системах»- Деп. ЦНТИ ^Поиск", 1ГТ0, Г988, Ю.

4/ Батыгин Ю.В., Лопатко И.Д., Пряницкая В.В.' Решение некоторых задач теории проникновения и силового воздействия магнитных полей на тонкостенные проводцники.- Библ.указатель ВИНИТИ. Депонированные научные работы. Г988, МХ/205/, с.246.

5/ Батыгин Ю.В., Хименко Л.Т., Щетинская И.И. Магнитное поле в системе из двух соленоидов, разделенных тонкостенными проводниками,- Техническая электродинамика, 1990, с.3-8.

6/ Батыгин Ю.В., Легеза A.B., Решетников В.В., Хименко Л.Т. . Взаимное влияние тонких параллельных соленоидов, разделенных тонкими металлическими экранами,- Деп.ЦНТИ "Поиск", ПТО, Г989, Ш.

7/ Батыгин Ю.В., Горкин Л.Д., Хименко Л.Т. Способ.магнитноим-пульсной обработки металлических заготовок,- A.c. № Г490792.

8/ Батыгин Ю.В., Решетников В.В., Хименко Л.Т. Расширение и сжатие тонкостенных металлических оболочек в поле коаксиальных соленоидов.- Деп.ЦНТИ "Поиск", ПТО, Г989, Ш.

9/ Батыгин Ю.В., Горкин Л.Д., Хименко Л.Т. 0 разделении биметаллических проводников с помощью магнитных полей.- Тез.докл. Всесоюзной конф. "Современное состояние и проблемы, перспективы энергетики и технологии в энергостроении", г.Иваново, Г989, т.Г, 0.45-46.

10/ Батыгин Ю.В., Горкин Л.Д., Хименко Л.Т. Способ обработки металлических заготовок,- A.c. № Г557790.

XI/ Батыгин Ю.В», Решетников В.В., Ушаков.В.М., Хименко Л.Т. Электромагнитные процессы в цилиндрической индукторной системе

2 Г.

из двух коаксиальных соленоидов, разделенных тонкостенными проводящими оболочками,- Деп. ЦНТИ "Поиск", 'ПТО, 1990, №4.

Г2/ Батыгин Ю.В., Горкин Л.Д., Очеретяный В.М., Решетников В.В., Хименко Л.Т. Способ обработки металлических заготовок.- A.c. * 1605376." '

13/ Батыгин Ю.В., Сапелкин С.А., Хименко Л.т. Электродинамически® и тепловые процессы в тонких биметаллических рбмЬтках со- ' леновдов,- Техническая электродинамика, 199Г, ЖГ, с.3-8.

14/ Батыгин Ю„В.. Движение и деформирование проводников в магнитном поле,- Техническая электродинамика, Г989, №3, с.15-21..

15/ Батыгин Ю^., Демидова С.А., Хименко.-Л.Т, Аналитическое интагрирование- уравнений поля в движущемся тонкостенном проводнике. - Техническая электродинамика, Г990, №1, с.9-15.

16/ ^атыгин Ю.В., Хименко Л.Т., Щвтинская И.И. Аналитическое описание электродинамических явлений в неподвижных и движущихся . тонкостенных ферромагнитных проводниках,- БиЛк. указатель ВИНИТИ, депонированные гаучные. работы. 1989, №5/281/, с.185, *

17/ Батыгин Ю.В. Расчет распределения магнитного поля в тонкостенной ферромагнитной пластине методом возмущений,- Элёктри-. чество, 1990, Ш, с.78-81..

С ' *

18/атыгин Ю.В., Изотов О.В., Решетников В,В., Хименко Л.Т. Аналитическое решение задачи о распределении магнитного поля в тонкостенной ферромагнитной пластине,- Деп. ЦНТИ "Поиск", ПТО, 1988, №12.

19/ Батыгин Ю.В., Горкин Л.Д., Легеза A.B., Решетников В.В., Хименко. Л.Т. Стенд для-экспериментальных исследований процессов диффузии электромагнитных полей сквозь проводящие экраны.- Деп. ЦНТИ "Поиск", ПТО, 1989, J64.

20/Батыгин-Ю.В., Горкин Л.Д., Легеза A.B., Решетников В.В., Хименко Л.Т. Экспериментальные исследования возможностей магнитно-

импульсногоъ метода для деформирования тонких металлических пластин.- Техническая электродинамика, 1990, №5, с.15-19.

тыгин Ю.В., Горкин Л я До, Хименко Л »T. Экспериментальные исследования процессов деформирования тонкостенных проводников магнитноимпульсннм методом,- Тез.докл. Всесоюзного совещания "Теоретические и технологические aciffcm создания и применения силовых импульсных систем", "Импульс~90", г.Караганда, 1990, с.177-179.

22/ Батыгин Ю.В. Механические усилия в твердых диэлектриках при воздействии быстроизменяющихся магнитных полеЛ.- Электричество, 1989, №8, с.84-86.

23/ Батыгин Ю.В., Сапелкин С.А. Поля и силы в диэлектриках при воздействии токовых импульсов малой длительности.- Библ.указатель ВИНИТИ. Депонированные научные работы.1988, №11/205/, с.245.

24/ Батыгин Ю.В., Хименко Л.Т., Давление на диэлектрик в быстро-изменяющемся магнитном поле.- Тез, докл. Всесоюзной конф. "Современное состояние и проблемы,перспективы энергетики и технологии в энергостроении", г.Иваново, 1989, т.1, с.45-46.

25/ Батыгин Ю.В., Сапелкин С.А. Электрическое поле медцу плоскими параллельными проводниками, разделенными разнородными диэлектриками.- Электричество, 1989, №2, с.51-55.

26/ Батыгин Ю.В., Горкин Л.Д., Хименко Л.Т. Способ обработки материалов,- A.c. № I36I8I5.

27/ Батыгин Ю.В», Михайлов В.М., Хименко Л.Т. Индуктор для магнитноимпульсной обработки металлов,- А»с. № 441750.

28/ Батыгин Ю.В., Горкин Л.Д., Горкин А.Л., Лысенко И.М., Хименко Л.Т. Магнитномипульсная установка с выносным индуктором.-A.c. № 1478480.

?9/ Батыгин Ю.В., Коган В.И., Токарев Е.В., Хименко Л.Т. Магнитное поле концентратора о короткой деталыо„-//Известия АН СССР. Энергетика и транспорт, 1974, №4, С.ГТ2-ТГ7.

30/ Батыгин Ю.В., Горкин Л.Д., Решетников В.В., Хименко Л.Т. Диффузия встречных магнитных полей в биметаллические проводники,-//Деп. ЦНТИ "Поиск", ПТО, 1988, Ш.

31/ Батыгин Ю.В., Горкин Л.Д., Хименко Л.Т. Деформирование тонкостенных металлов силами импульсного магнитного поля в сложных индукторных системах.- Тез. докл. Всесоюзного совещания "Вопросы теории и практики МИШ", Самара, октябрь Г99Г, с.4-5.

32/ Батыгин Ю.В., Горкин Л.Д., Решетников В.В., Хименко Л,Т. Способ магнитноимпульснрй обработки металлических заготовок,-А.с. № Г77Г126.

33/ Батыгин Ю.В., Горкин Л.Д», Решетников В.В., Хименко Л.Т. Способ магнитноимпульсной обработки металлических заготовок.-А.с. Я Г74Г354.

34/ Батыгин Ю.В., Хименко Л.Т. Эффективность деформирования металлических оболочек в специальных индукторных системах.- В сб. "Современное состояние и перспективы развития МИОМ". Изд. КУАИ, • Самара, Г991, с.4-10.

35/ Батыгин Ю.В., Горкин Л.Д., Решетников В.В., Хименко Л.Т. Экспериментальное обоснование перспективности магкитноимпульсного метода для производства печатных плат в электротехнике.- //Техническая электродинамика, Г992, №6, с.44-49.

36/ Батыгин Ю.В. Проникновение поля сквозь тонкие листовые заготовки в индукторных системах магнитноимпульсных установок.-//Техническая электродинамика, Г993, №1, с.20-26.