автореферат диссертации по безопасности жизнедеятельности человека, 05.26.03, диссертация на тему:Разработка огнезащитной композиции с использованием отходов промышленности для повышения огнестойкости строительных конструкций и перевода горючих материалов в группу трудногорючих

кандидата технических наук
Чалий, Валерий Григорьевич
город
Харьков
год
1998
специальность ВАК РФ
05.26.03
Автореферат по безопасности жизнедеятельности человека на тему «Разработка огнезащитной композиции с использованием отходов промышленности для повышения огнестойкости строительных конструкций и перевода горючих материалов в группу трудногорючих»

Автореферат диссертации по теме "Разработка огнезащитной композиции с использованием отходов промышленности для повышения огнестойкости строительных конструкций и перевода горючих материалов в группу трудногорючих"

, і із и;

/ £ И'Г'П

ХАРКІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ

УДК 614.842

ЧАЛИЙ ВАЛЕРІЙ ГРИГОРОВИЧ

РОЗРОБКА ВОГНЕЗАХИСНОЇ КОМПОЗИЦІЇ З ВИКОРИСТАННЯМ ВІДХОДІВ ПРОМИСЛОВОСТІ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ВОГНЕСТІЙКОСТІ БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ ТА ПЕРЕВЕДЕННЯ ГОРЮЧИХ МАТЕРІАЛІВ В ГРУПУ ВАЖКОГОРЮЧИХ

Спеціальність 05.26.03 - пожежна безпека

АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук

Харків - 1998

Дисертацією є рукопис

Робота виконана на кафедрі "безпека життєдіяльності" Придніпровсько? державної академії будівництва та архітектури

Науковий керівник:

кандидат технічних наук, бєліков Анатолій Серафимович, доцент кафедри безпеки життєдіяльності Придніпровської державної академії будівництва та архітектури

Офіційні опоненти:

- доктор технічних наук, професор Жартовський Володимир Михайлович, Київський факультет Черкаського інституту пожежної безпеки ім. Героїв Чорнобиля МВС України, професор' кафедри пожежної профілактики;

- кандидат технічних наук Стельмах Олег Адамович, Харківський* інститут пожежної безпеки МВС України, доцент кафедри пожежної профілактики в населених пунктах.

Ведуча організація:

Національна гірнича академія Міністерства освіти України (м. Дніпропетровськ)

Захист дисертації відбудеться липня 1998 р. о Т4 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 64.707.01 при Харківському інституті гххмежної безпеки МВС УкраГж за адресою: 310023, м. Харків, вуя, Чернишевського, 94

З дисертацією можна ознайомитись в бібліотеці Харківського'-інституту пожежної безпеки МВС України.

Автореферат розісланий червня 1998 року.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради /$<<г В.І. Кривцова

Актуальність теми. Ефективність пожежогасіння та величина збитків від пожежі залежить від динаміки 'її розвитку і швидкості прибуття пожежних підрозділів. Вільний розвиток пожежі при затримці пожежних підрозділів на одну хвилину веде до підвищення прямих та опесередкованих збитків на 20-90, а в окремих випадках до 1000 $. Основним параметром який визначає динаміку пожежі є лінійна швидкість розповсюдження полум'я. .При великій швидкісті розповсюдження полум’я різко зростає величина збитків і трудність ліквідування цієї пожежі. Знизити швидкість розвитку пожеж можливо за рахунок використання вогнезахисних покриттів, які не тільки не сприятимуть розвитку пожежі, але й підвищать вогнестійкість дерев’яних, металевих конструкцій. Ефективність використання вогнезахисних покриттів обумовлена мінімальними витратами якщо порівнювати з Іншими засобами захисту, спроможністю переводити горючі дерев'яні матеріали в розряд важкогорючих, підвищити вогнестійкість усіх видів будівельних конструкцій, ефективно проводити евакуювання людей та матеріальних цінностей. Такі фактори, як загибель людей і великі матеріальні втрати призвели до того, що у Державній програмі України особливо визначена проблема підвищення вогнестійкості як один з приорітетних напрямків фундаментальних та прикладних досліджень. Об'єктом дослідження є вогнезахисні композиції з використанням відходів промисловості, які враховують технологічні умови виготовлення І нанесення вогнезахисних сполук для будь-яких конструкцій будівельних матеріалів. Предметом дослідження є динаміка гальмування процесу горіння І розкладу деревини, прогрів зразків металевих конструкцій, захищених вогнезахисними покриттями.

Зв’язок роботи з науковими програмами. Робота виконувалась згідно з «Державною програмою забезпечення пожежної безпеки на1995-2000 роки», затвердженою Кабінетом Міністрів України від 3 квітня 1995 р., №238, та згідно національної програми "Поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 1996-2000 роки”, затвердженої Постановою Кабінета Міністрів України від 15 листопада 1996 р., №13'45.

Мета І завдання дослідження - Метою дослідження є підвищення вогнестійкості будівельних конструкцій, переведення горючих матеріалів в групу важкогорючих за рахунок розробки і використання нових вогнезахисних композицій на основі відходів промисловості. Для досягнення встановленої мети та на підставі робочої гіпотези необхідно було вирішити такі науково-техничні завдання:

1. Обгрунтувати вибір головних показників, які впливають на підвищення вогнестійкості дерев'яних несучих конструкцій.

2. Обгрунтувати вибір показників і розробити методику оцінки вогнезахисних властивостей покриттів за час вогневих випробувань металевих зразків та обгрунтувати вибір компонентів для вогнезахисних композицій на основі відходів промисловості.

3. Встановити залежність впливу вмісту компонентів вогнезахисного покриття на зміну динаміки горіння деревини та прогрів металевих зразків.

4. Розробити математичні моделі втрати площі поперечного перетину, швидкості втрати маси деревини під вогнезахисним покриттям від тривалості вогневих випробувань.

5. Розробити нову вогнезахисну композицію для підвищення вогнестійкості будівельних несучих дерев'яних та металевих конструкцій.

6. Дослідити зміну степіні вогнестійкості конструкції від товщини шару вогнезахисного покриття; його впливу на зміну міцності деревини в процесі вогневих випробувань.

7. Впровадити результати випробувань на підприємствах народного господарства України. •

Наукова новизна досягнутих результатів.

1. На підставі досліджень динаміки процеса горіння деревини встановлено, що оцінку вогнезахисних властивостей покриттів необхідно виконувати по сумарній втраті маси і сумарній втрап площі поперечного перетину деревини. Якщо враховувати втрату маси або перетину за рахунок повного згорання чи обвуглення призводить до суттєвої помилки в оцінці горючості та вогнестійкості дерев’яних будівельних конструкцій (до 50%).

2. На підставі проведених досліджень визначені компоненти для отримання ефективних вогнезахисних композицій і встановлені залежності їх впливу на зміну пожежно-технічних властивостей матеріалів.

3. Встановлені залежності впливу товщини вогнезахисного покриття на втрату маси, площі поперечного перетину; на зміну міцності деревини на стиснення вздовж волокон і на статичний згин в процесі впливу високих температур.

4. Розроблена нова вогнезахисна композиція для підвищення вогнестійкості будівельних несучих дерев’яних і металевих конструкцій, застосування якоі дасть змогу переводити горючі будівельні матеріали в групу важкогорючих.

Науково-дослідний центр патентної експертизи Держпатенте України, враховуючи новизну досліджень і отриманих результатів на розроблену вогнезахисну композицію видав три патента України (№22316А, №22317А, №22319А).

Практична цінність отриманих результатів. Розроблена методика оцінки вогнезахисних властивостей покриттів дозволяє обрати найбільш ефективні вогнезахисні композиції для обробки дерев’яних і металевих конструкцій. Отримана в результаті досліджень нова вогнезахисна композиція дозволяє підвищити межу вогнестійкості будівельних конструкцій, перевести горючі матеріали до групи важкогорючих, що підвищить пожежну безпеку будівель та споруд. Вогнезахисні композиції пройшли державні випробування в Науково-дослідному центрі державних випробувань пожежної безпеки Українського науково-дослідного інститута пожежної безпеки МВС України, де було встановлено, що матеріали оброблені вогнезахисними сполуками відносяться до важкогорючих (протокол №3/1Ц-98, протокол №4/1Ц-98). Для практичного використання розроблені “Рекомендації по технології виготовлення і нанесення вогнезахисних сполук для будівельних конструкцій”. На сьогодні в ЗАТ “Павлоградбуд" складається поточна лінія для виготовлення вогнезахисних сполук. Розроблена вогнезахисна композиція може застосовуватися в усіх галузях народного господарства країни. Результати випробувань мають велике

теоретичне і практичне значення при вивченні дисциплін "Безпека життєдіяльності” і “Охорона праці” в ВУЗах країни.

Особистий внесок автора. Особистий внесок автора полягає в формуванні робочої гіпотези, мети випробувань, науково-технічних завдань при проведенні даних досліджень.

В розробці методики досліджень по вибору ефективних вогнезахисних покриттів для дерев'яних будівельних конструкцій - 50%.

В розробці методики оцінки вогнезахисних властивостей покриттів при вогневих випробуваннях зразків ■ 80%.

В розробці рекомендацій, впровадженні результатів досліджень - 70%.

Решта науково-технічних завдань поставлених в роботі і винесених на захист цілком розроблені автором.

Апробація результатів дисертації. Основні положення проведених досліджень докладались, були обговорені та схвалені:

1. На науковому семінарі «Пожежний захист будівель і споруд на стадії розробки проектної документації і в період будівництва» ,28 червня 1995р.,Київ, МВС України.

2. На науковому семінарі «Обеспечение огнестойкости зданий и

сооружений при применении новых строительных материалов и

конструкций», Москва, 1988г., МВД СССР.

3. На спеціалізованому семінарі «Методи, тактичні схеми, технічні засоби, вогнезахисні речовини і моделі проведення пожежно-рятувальних робіт», Харків, 1994 р., УДПО МВС України.

4. На 1-му Міжнародному фестивалі «Екологія і творчість»,

Дніпропетровськ, 24 вересня 1994р.

5. На 1-й регіональній конференції «Екологія і безпека

життєдіяльності - 96», травень 1996р., Дніпропетровськ, ПДАБтаА.

6. На 2-й регіональній конференції «Екологія і безпека

життєдіяльності - 96», листопад 1996р..Дніпропетровськ, ПДАБтаА.

7. На семінарі по проблемам «Екология и строительная биология», 27 жовтня 1996р., Лейпціг, Німеччина, 5-й спеціалізований будівельний ярмарок.

8. Міжнародна наукова конференція “Сучасні проблеми механіки і математики", м. Львів 25-28 травня 1998 р.

Публікації'. Основні нзучні і практичні результати досліджень викладені в 13 роботах, в том числі 3 патента України, 3 роботи в спеціальних журналах, 7 в збірниках наукових праць.

Обсяг роботи. Дисертація складається із вступу, п яти розділів, загальних висновків і додатків, списку літератури із 121 найменувань і містить 200 сторінок, в тому числі 21 малюнків, 29 таблиць і 21 сторінок додатків.

ЗМІСТ РОБОТИ

На підставі аналізу науково-дослідної нормативної літератури розглянуті питання оцінки пожежно-небезпечних властивостей будівельних матеріалів і підвищення вогнестійкості будівельних конструкцій. Обгрунтована актуальність теми дисертації, сформульована робоча гіпотеза, обран об’єкт і предмет дослідження, сформульовані цілі і завдання досліджень

У першому науково-технічному завданні (розділ 2), на підставі динаміки горіння деревини обгрунтовані основні показники оцінки несучих дерев’яних конструкцій. Згідно з розробленою методикою оцінки ефективності вогнезахисних покриттів (композицій) проводиться по сумарній втраті маси і сумарній втраті площі поперечного перетину з урахуванням згорілої І обвугленої частини деревини.

Вогнезахисне покриття є ефективним засібом, перешкоджаючим _ виникненню і розвитку пожежі, якщо при проведенні досліджень температура на поверхні зразків, захищених вогнезахисним покриттям (І), менше температури

* стандартної пожежі (ТП) за даний проміжок часу (ті):

І < Тп = 345 Ід ( 8їі+1 ). (1)

У другому науково-технічному завданні, на підставі досліджень розроблена методика оцінки вогнезахисних властивостей покриттів при вогневих випробуваннях металевих зразків. Сутність методики міститься у вимірі температури на поверхні металевих зразків під вогнезахисним покриттям. Межа вогнестійкості металевих конструкцій (степінь захисту) встановлюється за проміжок часу від початку експеримента до моменту фіксування критичних

б

температур (для металу - 500°С, для алюмінію - 250сС). В найбільш профіваємій точці поверхні. Для розробки вогнезахисних композицій, на підставі вивчення хімічного складу, фізичних властивостей для проведення досліджень були відібрані азбестоцементні відходи; горіла порода (відхід при видобутку вугілля - порожня порода териконів); золоунос (відхід спалювання вугілля низкого гатунку); гшастіфікатор адіпіново-лужний (ПАЛ-1) - являє собою змилений рідкий стік; кремнеорганічна рідина (ГКР-10).

Згідно третього науково-технічного завдання (розділ 3) вивчена динаміка процеса горіння деревини під вогнезахисним покриттям. Внаслідок досліджень встановлено, що серед усіх розглянутих компонентів в суміші з рідким склом найбільш ефективним є азбестоцементні відходи (мап.1). Температура горіння в реакційній камері залежить не тільки від типу компонента, але й від його кількості в суміші. Якщо співвідношення азбестоцементних відходів і горілої породи в вогнезахисних сполуках найбільш раціональне (30:70), на 8 хвилині температура в камері горіння складала відповідно 400°С и 600°С, а середня швидкість підвищення температури - 0,83°С/с та 1,25°С/с. Для поліпшення технологічних параметрів вогнезахисних сполук вирішено було увести кремнеорганічну рідину ГКР-10. Дослідження показали, що додаток ГКР-10 кількістю до 3% знижує в’язкість сполуки на 20% (до 22,5 ГЬ), дозволяє наносити механізованим засібом на захищаєму поверхню і не погіршувати вогнезахисних властивостей композиції'. В процесі горіння деревини оцінка зміни температури, втрати маси і поперечного перетину за рахунок повного згорання, обвуглення проводилась на трьох складах композиції з фіксованою кількістю компонентів (рідке скло : азбестоцементні відходи : ГКР-10; склад 1 - 67,5:30,0:2,5, склад 2 -78,0:20,0:2,0, склад 3 - 57,0:40,0:3,0). При проведенні випробувань встановлено, що рекомендовані склади володіють різними, але добрими вогнезахисними властивостями, тому що температури на поверхні зразків значно нижчі за температур, отриманих по температурній кривій стандартної пожежі. Швидкість горіння і обвуглівання (%/с) деревини, обробленої вогнезахисними сполуками, в порівнянні з необробленою уповільнюється в 1418 разів. Вперше отримані математичні залежності, які дозволяють встановити залежність зміни нижнього і середнього перетину зразків деревини від часу горіння. При вогневих випробуваннях металевих зразків основним критерієм

вогнестійкості є критична температура під вогнезахисним покриттям. Межою вогнестійкості конструкції є час досягнення критичної температури під покриттям в найбільш прогріваїмій точці зразка. Дослідження показали, що розроблені нами покриття при товщині 2,5 мм значно уповільнюють інтенсивність прогріва металевих зразків в порівнянні з необробленими. Інтенсивність прогріва до критичної температури (500°С) необроблених зразків складає 19,2°С в секунду, тоді як у оброблених Інтенсивність прогріва зменшується в 192 рази (склад 1 -0,098°С/с; 2 - 0,1°С/с; 3 - 0,11°С/с). Сполуки які застосовуються для захисту металу забеспечують межу вогнестійкості 40-60 хвилин (наприклад, покриття ОВК-2, яке спучується - 40 хвилин). Розроблені нами покриття, при товщині 2,5 мм забеспечують межу вогнестійкості 75-85 хвилин.

У четвертому науково-технічному завданні (розділ 4) встановлен взаємовплив компонента на вогнезахисні і технологичні властивості композиції. Дослідження дозволили розробити математичну модель залежності швидкості сумарної втрати маси деревини (£\Л/т) від компонентного складу при товщині покриття 1±0,2 мм:

Шт=9,997-0,109x1+0,735X2-0,087хз, (2)

де Хі - склад азбестоцементних відходів в композиції, мас. %; х?- склад кремнеорганічної рідини, ГКР-10, мас. %; хз - склад рідкого скла, мас. %.

Аналіз моделі показує, що взаємозв’язок компонентів Хі і Хз з параметром Ши дуже тісний (коефіцієнт кореляції Яу*і=-0,947; Р*Ух:і=-0,998). Степінь тісноти зв’язку функцш з х? незначна (ЯуХ2=-0,373). Компонент хг не-робить впливу на вогнестійкість покриття безпосередньо, а його вплив проявляється у комплексній дії через поліпшення технологичних властивостей композиції. Кремнеорганічна рідина ГКР-10 дозволяє на деякий час знизити активність окисів (пластифікувати суміш) і сприяти огортанню поверхні азбестоцементних відходів, утворюя однорідну масу композиції.

t,°c

Кількісний вміст наповнювача, %

і__________і__________і__________і_________і„_________і_______ і

100 90 80 70 60 50 40

Рідке скло,%

Наповнювачі:

1 - азбестоцементні відходи;

2 - горіла порода.

Мал. 1- Зміна температури в залежності від компонентного складу.

Для визначення вогнестійкості дерев’яних конструкцій суттєве значення мала оцінка сумарної втрати площі поперечного перетину конструкції. Обробка даних вперше дозволила розробити математичну модель, яка описує зміну швидкості втрати сумарної площі поперечного перетину деревини (Я/VV, %/хв)

від компонентного складу (хі.хг.хз) в вогнезахисній композиції при товщині покриття 1±0,2 мм:

Ш^,=13,12-0,14X1+0,7хг0,12хз . (3)

ПараметриПА/п, і Ш5 змінюються за одними й тими ж закономірностями. Розроблені моделі дозволяють із вогнезахисної композиції вибрати сполуку, яка забеспече необхідну степінь вогнестійкості з урахуванням технологічних. параметрів.

В п’ятому науково-технічному завданні для розробки композицш необхідно було оцінити зміну механічних властивостей 'свіжої", не доторкнутої вогнем, деревини під вогнезахисним покриттям. Дослідження зміни міцності на стиснення продовж волокон і статичний згин "свіжої' деревини під вогнезахисним покриттям, після вогневих випробувань показали, що суттєвих змін цих параметрів не відбувається:

^ . ■ .

” 0,02+0,00039т ’

(4)

—-—■

’г 87,3 -1,41т

де і Яіг - відповідно межа міцності на стиснення продовж волокон та межа міцності при статичному згині, при товщині шара вогнезахисного покриття до 2,7 мм, МПа.

Встановлено, що при незначній товщині покриття (до 1 мм) відбувається деяке зниження міцності в "свіжій", не доторканій вогнем деревини. Випробування показали, що вогнезахисна композиція може бути використана в широкому темлературно-вологісному інтервалі (температура повітря -4°С±+35°С та відносній вологісті повітря до 100%). Підвищення атмосферостійкості покриття може бути досягнуто за рахунок нанесення атмосферостійкого покриття.

Отримані результати випробувань дозволили на розроблену вогнезахисну композицію одержати три патента України.

В шостому науково-технічному завданні необхідно було встановити вплив товщини вогнезахисного покриття. Дослідження захисних властивостей композиції при товщині покриття 1 мм показали, що будівельні матеріали мають

втрату маси менш ніж 9% і по методу “керамічної труби” відносяться к важкогорючим матеріалам. Проте для безпечного гасіння пожеж, езакуювання людей і матеріальних цінностей необхідно підвищити межу вогнестійкості конструкцій до нормативних значень, чи з урахуванням пожежного завантаження приміщення. Ця проблема може бути вирішена за рахунок підвищення товщини покриття вогнезахисної композиції. Дослідження показали, що між втратою сумарної маси деревини і товщиною вогнезахисного покриття композиції спостерігається нелінійний зв'язок, який добре описується гіперболічною функцією:

2Дт =--------і------ (5)

0,0025+0,0195

де £Дт=(Дтг+Дтобе)-сумарна втрата маси деревини в процесі горіння,%.

S - товщина вогнезахисного покриття, мм.

Отримана залежність дозволяє до проведення робіт по захисту від полум’я конструкції для підвищення межі вогнестійкості визначити необхідну товщину вогнезахисного покриття. Провести класифікацію будівельних матеріалів, конструкцій по пожежній небезпеці.

Обробка даних показала, що між зміною середнього, нижнього перетину і товщиною вогнезахисного покриття композиції існує тісний зв'язок:

Sc8p=68,32-5,235 ;

(6)

SH=exp(3,77+0,28),

де SC8P; S„ - відповідно площа середнього і нижнього поперечного перетину, %.

Одержані залежності зображують як теоретичний, так і практичний інтерес, тому що дозволяють прогнозувати втрату несучої здібності будівельних конструкцій під вогнезахисним покриттям.

Сьоме науково-технічне завдання присвячене впровадженню результатів досліджень. Розроблена вогнезахисна композиція витримала державні випробування в Українському науково-дослідному інституті пожежної безпеки МВС України. Для практичного використання розроблені “Рекомендації по технології виготовлення і нанесення вогнезахисних сполук для будівельних конструкцій". В ЗАТ “Павлоградбуд" виготовляється поточна лінія для

приготування вогнезахисних сполук. На підприємствах народного господарства України впровадження вогнезахисних сполук композицій здійснюється по вимозі органів нагляду і використано на 2-х об’єктах. Економічний ефект від впровадження вогнезахисної композиції на 1 м2 обробляємо'! поверхні дорівнює 147000 фн.

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ І РЕКОМЕНДАЦІЇ

1. Запропонована методика оцінки вогнестійкості дерев’яних і металевих будівельних конструкцій з вогнезахисним покриттям.

2. Встановлені залежності впливу окремих компонентів на зміну пожежно-технічних властивостей матеріалів. Дослідження показали, що при оцінці вогнезахисних властивостей покриття необхідно враховувати сумарну втрату маси деревини і сумарну втрату поперечного перетину деревини. Не враховування втрати маси або перетину деревини за рахунок повного згорання чи обвуглівання додає суттєву помилку в оцінку горючості матеріалів і вогнестійкості дерев’яних будівельних конструкцій (помилка дорівнює до 50%).

3. Розроблена вогнезахисна композиція для захисту деревини на основі не дефіцитних компонентів та визначен її раціональний склад. Наукова новизна підтвержена патентами України.

4. Встановлені залежності впливу клмпонентного складу в вогнезахисній композиції на вогнезахисні і технологичні властивості, що дозволяє прогнозувати заздалегідь вогнезахисну спроможність покриття деревини.

5. Одержані матаматичні моделі зміни швидкості втрати маси і втрати площі поперечного перетину деревини під вогнезахисним покриттям від компонентного складу в вогнезахисній композиції і тривалістю вогневого впливу.

6. Встановлені залежності впливу товщини вогнезахисного покриття на зміну втрати маси і втрати площі поперечного перетину деревини в процесі впливу високих температур.

7. Визначені залежності, які описують зміну міцності деревини на стиснення вздовж волокон і статичний згин від часу горіння і товщини вогнезахисного покриття.

8. Встановлено, що запропонована вогнезахисна композиція може бути використана не тільки для захисту деревини, але й в якісті вогнєзахисного покриття металевих конструкцій, що дозволяє підвищити межу вогнестійкості до нормативної.

9. Виявлено, що запрпонована вогнезахисна композиція може бути використана в широкому температурно-вологісному інтервалі як при t=-4° С + +35° С і W = 75 %, так і при вологісті до 100 %. Підвищення атмосферостійкості покриття може бути досягнуто за рахунок нанесення атмосферостійкого покриття. Вивчено вплив багатошарового вогнєзахисного покриття (вогнезахисне покриття - атмосферостійке покриття) на вогнезахисні властивості деревини.

10. Результати досліджень впроваджені на об’єктах ЗАТ “Павлоградбуд” і на шахті “Дніпровська” ДХК "Паалоградвугілля”. Обробка вогнезахисною композицією будівельних конструкцій і будівельних горючих матеріалів підвищила пожежну безпеку об'єктів і дозволила отримати економічний ефект 147858,5 грн.

Основні положення дисертації опубліковані в роботах:

1) Беликов A.C., Крикунов Г.Н., Чалый В.Г., Шаломов ВА. Методика исследования огнезащитных покрытий для металлических конструкций. Сборник трудов Приднепровской государственной академии строительства и архитектуры, Дн-ск, 1998, с.83-85.

2) Беликов A.C., Крикунов Г.H., Чалый В.Г., Шаломов ВА Изменение площади поперечного сечения деревянных образцов в процессе горения. Сборник трудов Приднепровской государственной академии строительства и архитектуры, Дн-ск, 1998, с.58-59.

3) Беликов A.C., Крикунов Г.Н., Чалый В.Г., Шлыков Н.Ю. Оценка возможности применения разработанных покрытий для защиты от огня деревянных конструкций. Сборник трудов Приднепровской государственной академии строительства и архитектуры, Дн-ск, 1998, с.77-79.

4) Пат. 22316 А Украина МПК 6 С04 В 7/14, Огнезащитный состав/А.С. Беликов, Г.Н. Крикунов, В.Г. Чалый и др. (Украина). - № 96114157; Заявп. 04.11.96; Опубл. 1998, Бюл.№1. - 4с.

5) Пат. 22316 А Украина МПК 6 С04 В 7/14, Композиция для повышения огнестойкости конструкций/ A.C. Беликов, Г.Н. Крикунов, В.Г. Чалый и др. (Украина). - № 96114154; Заявл. 04.11.9S; Опубл. 1998, Бюл.№1. - 4с.

6) Пат. 22319 А Украина МПК 6 С04 В 7/14, Композиция для получения огнезащитного покрытия/ A.C. Беликов, Г.Н. Крикунов, В.Г. Чалый и др. (Украина). - № 96114150; Заявл. 04.11.96; Опубл. 1998, Бюл.№1. -4с.

7) Беликов A.C., Крикунов Г.Н., Чалый В.Г., Мерцалов A.B. Изменение объема и площади образцов, обработанных жидким стеклом, в процессе горения. Экология и безопасность жизнедеятельности. Сборник тезисов докладов 1-й региональной конференции SKO-96, Дн-ск, 1996, с. 63-64.

8) Беликов A.C., Крикунов Г.Н., Чалый В.Г., Мерцалов A.B. Повышение огнестойкости строительных конструкций. Экология и безопасность жизнедеятельности. Сборник тезисов докладов 1-й региональной конференции ЭКО-96, Дн-ск, 1996, с. 66-67.

9) Беликов A.C., Крикунов Г.H., Чалый В.Г., Мерцалов A.B. Влияние толщины пленки огнезащитного покрытия жидкого стекла на процесс горения древесины. Экология и безопасность жизнедеятельности. Сборник тезисов докладов 1-й региональной конференции ЭКО-96, Дн-ск, 1996, с. 68-70.

10) Беликов A.C., Крикунов Г.Н., Чалый В.Г., Мерцалов A.B. Проведение огневых испытаний. Экология и безопасность жизнедеятельности. Сборник тезисов докладов 1-й ретональной конференции ЭКО-96, Дн-ск, 1996, с. 68-70.

11) Беликов A.C., Крикунов Г.Н., Чалый В.Г., Шлыков Н.Ю. Оценка

достоверности результатов исследования при оценке горючести деревянных образцов. Экология и безопасность жизнедеятельности. Сборник тезисов докладов 2-й региональной конференции ЭКО-96, Дн-ск, 1996, с. 37-39. -

12) Беликов A.C., Крикунов Г.Н., Чалый В.Г., Шаломов ВА Оценка прочности древесины, защищенной огнезащитным покрытием. Экология и безопасность жизнедеятельности. Сборник тезисов докладов 2-й региональной конференции ЭКО-96, Дн-ск, 1996, с. 40-41.

13) Беликов A.C., Крикунов Г.Н., Чалый В.Г., Бородин АА. К вопросу повышения отестойкости несущих конструкций из древесины. Материалы международной конференции, IGMB'96 Дн-ск, 1996, с. 133-134.

АНОТАЦІЯ

Чалий В.Г. Розробка вогнезахисної композиції з використанням відходів промисловості для підвищення вогнестійкості будівельних конструкцій і переведення горючих матеріалів в групу важкогорючих. - Рукопис.

Дисертація на присвоєння вченого ступеню кандидата технічних наук по спеціальності 05.26.03 - пожежна безпека. Харківський інститут пожежної безпеки МВС України, Харків, 1998 р.

Захищається наукова робота, в якій є зміст досліджень, пов’язаних з розробкою нової вогнезахисної композиції' для підвищення вогнестійкості будівельних конструкцій і переведенню горючих матеріалів в групу важкогорючих.

Дисертаційна робота містить в собі нові (патенти України №22316А, №22317А, №22319А) вогнезахисні композиції для підвищення вогнестійкості будівельних конструкцій, переведенню горючих матеріалів в групу важкогорючих.

Одержані залежності і моделі становлять як теоретичний, так і практичний інтерес, тому що дозволяють враховувати технологічні умови виготовлення і нанесення вогнезахисних сполук та втрату несучої здібності конструкцій. Сполуки вогнезахисної композиції витримали державні випробування і впроваджені на підприємствах народного господарства України, що підвищує пожежну безпеку будівель та споруд, дозволяє більш ефективно евакуювати людей та матеріальні кошти.

Ключові слова: вогнестійкість; підвищення вогнестійкості;

вогнезахисна композиція, покриття; згоріла, обвуглена

деревина; горючі, важкогорючі матеріали.

АННОТАЦИЯ

Малый В.Г. Разработка огнезащитной композиции с использованием отходов промышленности для повышения огнестойкости строительных конструкций и перевода горючих материалов в группу трудногорючих. -Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по , специальности 05.26.03. - пожарная безопасность, Харьковский институт пожарной безопасности МВД Украины, Харьков, 1998 г.

Защищается работа, содержащая исследования, связанная с разработкой новой огнезащитной композиции для повышения огнестойкости строительных , конструкций и перевода горючих материалов в группу трудногорючих.

Диссертационная работа содержит новые (патенты Украины №22316А,

• №22317А, №22319А) огнезащитные композиции для повышения огнестойкости

строительных конструкций, перевода горючих материалов в группу трудногорючих.

Полученные зависимости и модели представляют как теоретический, так и практический интерес, т.к. позволяют учитывать технологические условия приготовления и нанесения огнезащитных составов и потерю несущей способности конструкций.

Составы огнезащитной композиции прошли государственные испытания и внедрены на предприятиях народного хозяйства Украины, что повышает пожарную безопасность зданий и сооружений, позволяет более эффективно эвакуировать людей и материальные ценности.

- Ключевые слова: Огнестойкость, повышение огнестойкости;

' огнезащитные покрытия, композиции; сгоревшая, обугленная

древесина; горючие, трудногорючие материалы.

ANNOTATION '

Chaliy V.G. The Development of fire-protective composition with the use of industry waste producis for the rlse of fire-resistance of building constructions and transition of burning matériels into the group of difficult burning materials. -Manuscript.

The thesis is presented for a technical candidate's degree by profession 05.26.03. fire-safety. Kharkov Institute of Fire Safety of MIA Ukraine, Kharkov, 1998.

This is defended thesis containing the scientific research connecting with the elaboration of a new fire-protective composition for the rise of fire-protection of building constructions and transition of burning materials into the group of difficult burning materials.

The work contains the new (Patents of Ukraine N22316A, N22317A, N22319A) fire-protective compositions of building construction, transition of burning materials into the group of difficult burning materials.

The worked out dependences and model present as well theoretical as practical interest, i.e. allow to take into account the technical conditions of preparation and covering of fire-protective composition and lose of bearing capacity of constructions.

The fire-protective compositions are officially tested and applied on the national industrial enterprises, that allows to rise the fire-safety of constructions and buildings, allow to evacuate easier the people and physical values.

Key words: fire-resistance, rise of a fire-reslstance; fire-protective coverings, compositions; burnt, charred timber; burning, difficult burning materials.

Підписано: до-друку 08.06І98рІ Формат 60x84/16 Папір офс. Друк.арк. 1.25 Зам.‘ № 638 Тираж 100 пр

ЗАТ "Павлоградбуд", 3230 ІЗ міЛавлоград1, вул.промислова'¿1-А