автореферат диссертации по технологии материалов и изделия текстильной и легкой промышленности, 05.19.01, диссертация на тему:Разработка методов определения, исследования и прогнозирования теплопереносных свойств обувных материалов

кандидата технических наук
Вишенский, Станислав Андреевич
город
Киев
год
1994
специальность ВАК РФ
05.19.01
Автореферат по технологии материалов и изделия текстильной и легкой промышленности на тему «Разработка методов определения, исследования и прогнозирования теплопереносных свойств обувных материалов»

Автореферат диссертации по теме "Разработка методов определения, исследования и прогнозирования теплопереносных свойств обувных материалов"

ДЕШЕМ АКАДЕШЯ JiF.ntO'í ПРШШШОСТ! WPAÏHH

РГБ ОД

г m tsr

На правах рукопису ВШШСЬКИЙ CTAütCJIAB ЛНДРШВИЧ

Р03Р0БКА МЕТОД1В Е!етЛЧ31НЯ,ДрСЛ1Д'аГлЯ ТА ПП5ПЮЗУВАННЯ ТШОПЕРШСШЙ ШСПЗШТЁй ВЗУТТеВИХ. EAÏEPÎA3ÎB

Спец1алы|1сть, 05,19.01- UaTepíeaoenancTBo /текстильно,

Е!К1ря!ш-зэуттейе .хутроае/

AnîopeiepaT дисертац11 на здобуттл вченого стулекя кандидата тезоачних наук

KHÏB-ÎS94

Дисергещзи о рукогою Роботе яикодана в ДераяЕнЬ! окадемг! лагкох

ироыиоловоот! ук|>01!ш

Яауковий керхвник: доктор технхчних наук, :

про^еоор ¿1уцик Р.В.

Оф±ц±йнх июненти: доктор техихчаих наук, про^;есор кремов Р.д.,

кандидат технЫигх наук, доцент Олайихкова 1).н.

Цровадш органхзацгя: ВлТ ">крЦЦ1й1Ш"

Зетаг агдоудзгася "1Ь" ЛЮТОГО ШЭ 5 роцх на засгдених опецхелхзоЕацо! вчепох ради Д.и£,£7.ия при Дер;хавн1а шшдегт легко! промисловоохх Украпш за адресок КидЕв-ОП, вул.Н.-Двкченко, 2.

3 досертацхеи иоша ознакомимся в бхблхогт! Деркавнох аквдвихЕ легко: промиаловостх Укрихии, ,

Автореферат роз1оладиа 5 СУЧНЯ_199<бр.'

ВчониЙ оекретау __

Спец1ал1зоваио1 ради ~~~

професор с /УЗ ^ Кол овал ВЛ1.

ИАГАЛт XAPAKXiiKOTKA РОЬОГИ

Акуу|цьп1оп> !?е'.ет. Ш&вкшвЗшнв задачами, цо отсягь ÎÎE-рЗД В3у73030й ПрОМПОДОЗХС'ХЮ О 301льшеняя KijlbKOÛTi виго-говденшт ззауття, яолг.шедня üoro ratooi'i ïa зошшнього взгляду, nocîtiliiG розшлреиш! ib оцовдення всоргаменту вадпов1д-ао ззпмогам олоизгач*». TexHÍ4JUtó крсгрес взсь чес доз взут-* V03ÍÜ npmicjxrjocvi игроку гаму иоспх Kôïapiaais, гецлоза-таснх гласталоот! як их повинен, врзховугогись пря росробцх са виготсвлеин! нового взутгл. дзя ьагогозлокнд «ftioHoro, з1дасзт.днсго и стсробам по селения, взугтя ззуагезикам, як ко-гкоецеы ïïok i iH>«H3pai.i, ncrepiöai анаши teputauoro опору, арзктзру i вэлпашп гевлогта iîoïokîd, подо îewnepasyp у юузго£с;лу waropfa.d, dmího воплсзахзсяах влэогсвосгэй у ¡sai i просто?!, а такол iiuiii паргзлетрл когаргалхз, цо епдп-■еигь га AHÍc-xb ssyíva. Kpiu того, лром1!слоз1сть здиагаа >capoö:ra е^екгпвного ояедаоуетя» к» падЭДно эахиццз лкдоу 2д га&одзх »валовшс дгй im iiox'o огуяига.

Для ¿пгозозлйнйя такого взуггя ïûkom нообхгдих доолзд-жлп приксха гепдопауонооу su гоплозэхшнх алаоизоогвй. :iipïî »в ïï зампшшав.

Татя чявси, дослхдхення таплоэахяошпс влартпоогей зугхахж; Kasepia.iiB в вежаязш та ектузлыгал i noïpобув гсуцгсакого яивчення го розвитку «

iifjia \юбо'1к i досл^кання» (WeKrcw дослйажзння

<жолср1'йва«алькв та уеоре-дччав шзначзяш твилспврзпооних s гзпло^аоляпЮккх влвсвиэосгеей взуигзвта tiaïepia.>tiB »

■ Иегоэ nieï робота о рсзробка иозих mqsoaíu вяскачвння,■ >зрахунку та прогнозузашш teiuciwpsucûiimc ьтаотквоочой syrïBEiu î.:aïapia.4ÎB, ix eKonaprajctaxanine дссдхдаення. •олтизаня life" кзтя л podovt Еирп'хугадноь Hoosymi аадач1:

- scoptmraa оогруатувзшш та прааигап рзадЬахця ме-дха еяспэриментвлыюго яизначошш reiuorrpoaifliiooii Езутта-X мэгорхгша; . .

- проведения ехсггаримацталышх дослхдже&ъ гвилопрол^д -02Í sr<33xíB воуттевлх üaTcpis.iiBj

—кэчешш, 0исг8мвхязац1я та узвгалзшешм гвор'зтячшсс зкопдрвдепгзлыш: дзвях so хоалоярой^даоог! ьзу1тои,тх ыв-ira.iij'j

т

- розробкв MSïofliu розрахунку оптшальних не,г,чин терочного опору у B8j-Tti ;

- розроОка мзход1в розрахушсу та г^згно-г шння теплспро-EÎTiHocïi взутгввих матар1илгЕ в зал^оогг вгд структурно характеристик.

Наукоэа новизна ройоти. Роза"яэипэ ввдача теплопров1дноо-ri для яеобмеайного i ройроблвний абсолютной ке-

pi'SîiiiBHHil мзтод V'jKoro деорела поотхГшох теплоЕог потугиост: для впзибчз»''.*» ¿еплопровЦно-.-т ) ивликорозийрнкх взуттевих ма-тер1ел4р ' ..

^''¿юбляниб метод розрк> техшопр.ов1диоо!г£ волокнис-- .j jidpaiio-asyrrGBUX rjQTepiajits: дано ото роарахуш.-схш ко-,.<хрки га схеми сдолучзш» /Евшцень/ тшшэеого оперу, одсрлаа! рсзрвхунков! формуля.

Ровробяекяй варгаит абсолютного методу доох д'ашмрагур-но-чзеовях 4нтервел1в, цо дозволяв. зквходить значения тепдо-i темиарг^уродроводиоо!! листових взуттевих i,:aiepia/iis пр:: чоо1 доод!ду, вд в1даов1дае emxhi чисел <йр"е в дхопайсяг-0,1 < fо < 0,5.

lia 6aai pimiuiz ршшнля гаплол.р овдаостх одержа-

на узахБлышочв формула, яка показуо степзкезу залешхеть TsiuxonpoBiflHooii матар^лхв в1д темперагури,

Зн8Йдея1 крягичн± розмгри геплохэодщцЗс для pisunx $op?î noïïspxili взухтл Eps УМОВ1,ЩО НЯ nOBepXJii СТУШП ПЯТОЫЙЙ ten-ловий noïiK мае мЬамальне внвчеиня.

Роав"язена свац:гоиарш задача топлолровгдноегх для пяо6~ ивяаиоН пластина, цо ¡шгр-1ваатьсл дисковиы даерелсм uocïiîiHûï гедлово!'потуяност± кйщэвого рвд1уоу.

Практична lÙHiiictb. Мвгода, анал1тичих р±иеиия, експари-ыентелыа' двТи £<д«риаИ1 в wioejœauiï ацвходкть практична ав-отооувашш в проекгао-хюнотрукторсыай podoïi го дослздзышнях ташийаоляцШшх влаотквостей вауттевих ывтср£ал1в. Особйшо ца отооуиьоя розробок нових вид£в взуття, в тему чис-ii угеп-лакого дигячого взухгя i спвцзэуття для мсгалург1111их вироб-1ШЦТЯ. Кр1м того розроблзн! метода лаборвториих вицробувань, mt доаволяать в десгатньои доатовгрнхоио оцЬисвэтк sn прог-H03JB8IH комплекс спвц1алышх власгивостей теплоэахкеного взуття, яке срооктусться для павши: теплошх умоа Його с];овлу uïoaiSe

Еяспэршенгальш дязпачешш лолячгащ 'гвалогахисшпс здасУй-jooï'cîi раду шутгсшх Môïopin.iin доэшллла Buopavsi магерхрл tû ícncvpyKiúra опецшуття,

Розроблоио лого теилозахионз ззутгя, що дозволю wasii зйхльаеаай строк еясшлуйтац!! та допусгигя тггичасов! fmíiiíi з.чпчень поля температур i тзилоенх потокзи у апзшзэутт4 для гарикх flexi» г.штаяург11:аого влробшщгва.

Лирсбацтя potíoiíf. OoHonui положения i результат диссрте-(iï доаовадо.шоь ï ' одержали позятивцу cuiiwy аагалыюзеозаих га pocnyuîiKaHCJ.Kîtx наукових кош&ршцфас га парадах, íaci нро- . шдзла в táicíax i.iocKüi, Paai.ltoesi vu iiutuuc, a гакок на щоргч-шх пэуково-твхнЬаиос конференциях профосорсько-гикдадецького знлзду ДТСШУ /даШ/.

L'yáiÍKr¡r(ix, iio аихвяш21 резрейлонга s .nnosp'rmùï onycúii-jtonaiw лр>ч;о?г.аа района, з автореферат! щшедено 14 дру-tosaart codiT, м яках вшмпдездй оспоэятгП guiuv даарусцх2.

огтгуятура га oí/'sm десородДО» Диоергацй&а робот склв-s:¡5, u'Vvii родЗдШРэагольшос шсояашсia, евдегу ?'.::cop::;ï2nci яка 1ч"сл9Д2на mífcU cioptnaax staicvj,

•■хяяаля 31 paeywe« аа 10 ш>.ть.

У wwynt cöriswcßaaa flKiyaisnio» reí.;)!, с*срму.д>сзшш *o?2 т5*"03дач1, хпктадепа коротка оиотецгя голокпх волокень iKOepi-aniï,

В «epuCf'y роэдШ emocutewifl огллд роб it по топлопереиезним í43jiu сиях. «01ер1эл:сз, приодел! осо<5диэосг1- будо-

ул îjfiïôpta.iia SÛ ÏX здрзоторзс-гш!.

•Нэ оено.гх sscpí2 teiMoapontwiooii дхелекгрнчнлх xçtmoiao-noïopie.iia, розглянуi о Teruouepoiicoai aiaoviiaocsi ïDjîtл, Лскз2!Ш'.3 ввляч ïoaorooïi, шшерагура sa структур:! на í3ü5oar^ÍMii¿cíA язу^аях нвтерЬясв. 1rs спрзг^отенох'о оглязд "т^пл'^чс';, ц£> •реллол.ройэхдагез'л ззуггогах ^axepioaiu гяпчем гедсстпъо гл нткчуяшшгмя, тзх i «орзгячио. Одпгоа а вдх ipïiC!U о доопть изрою г?':п анЬрглю-зоуггеигх i^rspirvjiji, цо ïiïiîcp^Q'.roîjy/jïboii n np0"!ïo.io2cc?i, a-iscnsocsi niviïx п-лшгилпь-)Я будсвоэ t!r,ïsp.ta.-4f.

.3 ;:¡iryrr./.r' po'vrtir дпло гоорвигькв сб1р/8??в?к.чя пегодхэ

ÏO ро:<рах?нку "ayrseeitx rargpîа-';."„ :л; пр;; с : ; о п с р : г * л и а' г^ • : л ; гjc аОп»

!-,:г:эргялЬ тгьол / иод УН Дбоп-

лаяний метод плоского даарэла пастхйнох тшноэоЕ noryaHocii ju.4 зраакхЕ ъ '¡.орлх рлаотиии/. ' .

Тбсргд методу основана на piuoiwi задачх iiarpiBy двох однакових пластин,в r.iioni контакту яш розгашовано плоско джерело liooiaiJaoi тепловоз: noTywioori. Ця задача для одномерного випадку при грапичиих уыовах .другого роду розв"язана в . '■.онографхх Карслоу и tirep та podoii Фогеля та Алексеева даа пастуша ршшнш температура ого поля;

а/ для пластин при вкспоненц1ильи1й форм± розв"язання

' t. i х ^f1 (~i)n"

ОН

о'/ для плвотиня при pisieKHi, вирзкеному чераз ({.ушчцхх поилок

--со

j аг/с-Ш^8'^ * 1

J^T J /2/

При числах &yp"e F0 = — , що ышходяться в. >-c 2,8 практично наступав стац1онарний резким ногрхву Мо рекоыендуетьоя по методу Ъ'йЦ для я:;ого is р:шошш /I/ вшшшаз евлекнготь

(U'crr, /3/

де Чг~~t о - надлишкова температура при стацюнврнсиу режим!j > - теплопроЕздисть ; ^ - питомий тонлошШ noxiic i!fl BHyrpiiaiiii поверхнх пластшш / ау Const J% ct - г выдана пластини.

Нами зепроноиований один э вархвнтхв метода двох теыпера-турио-чаоовах 1итарсолхв, що грунтуеться на вирозх /2/ i доз-еоляз гизначигк темлературопров4дк4оть i теплопровхдапстЬ ляотозих взутгевих матар!ал!в прп 4aoi досл!ду, ¡до п!дпов!дао stuni чисел щp"s в дхапазонх ОД < г <г- 0,5 . Прп цьоку

вирэз /2/ ЛрИЙШО пигляд

В цьому роздых таиои розройчано абсоляшшй мехсд плоского даарела noc'íiimoi тепловох потумюотх для шзначення тйддопро-^ BÍ.nnooii зедккорозмряих взуттевих манархалхв Jm мот од, ¡до на потребив спацхвльцого виготовло'нш зразка взуттового ыатср1а-лу/. Б ряд! вивядкхв взуттевий ыегерхил зручао впрокошувати у ктшда необмвкеного оврздовища, наприклад, для багагошаровоХ ' ticLinoEiiuii, ухладеног в рулон.

Зггдно М01юграф42 Карслоу i Srep при пхдведаинх до паобма-хйного сврэдовивд теплового потоку ¡^ = Cúns't чероз даек

ос^ t í/ г < £ ¿ 'через деяний чао V температуру а точц!. э координатами /О, ü,z J мешш вяразитп формулою

Для комплексного визкаченнн тепло- i 'хамяерятурпровздност! азуттевих матер1ал1в нами табульован| шшерагурио-чаоовх íiyin;-цН: i еъ/сх. га 9 = (- ¿ &&fc3c-)/jg, вначвяня яках з кроном по аргументу лх a 0,01 дрщщещ в додатку до робота. Одержав ваделиоот! ^-/tó j' значоль ве-лэтипи в модеита часу, що в1дпсв1дав псотЗДному, в дэцодос-

Л1Д2, 3'ХД!!0ЖЗННМ ТОМПЭрЭТур ГГ>

го -

& t (У¿) _ 9(¿C¿) _

Дет впзязчеиня пЦлозхдннх до доод!ду велачин л.л '¿а , гс(Зго гочкп на гранку х, я Jсл.i¡ касбхгдно чероз початок координат нровзоти цроу а иахидоа, цо айзаачвоться вкспв-ря.штшю по níjyicBÍ®!3a зцзчвниям звллгеааа » ü/^SF » a ncci'.j рсорзховуатьоя еаапання ?вапврпззропро si дясс* i Q¿ , вэд-тшну теплонроз1днсаг* я спзаачсо" по 5.орг«ул1:

13 друг wy poarvuiHyri ii хншх лестацхоиарнх оксяири-

ментильнх tjE'^v иослтдкеикя теплопроводно«'! взуттевих wascpi-алхв. Дан1 '.итнки похиСок головного методу екснери-менту та iu-СТГУМР^-'ЛЫЮ! ПОХИбИИ.

¿окреыа розглянуто Bspiант абсолютного метода лхнхйного костхИнаХ гедловох потуадюотх для №пзд:;у( кол;: досл!д~ aytaimii MBTt'pia.i с опхзохрппшш /ортотрошшм/ оорадоищеи велики:: posMipiE.

В другому роздхлх також приведен! оалехнсютт. для роврахун-ку теплопроводноот! дЕОКоыцонентннх матерхалхв, tuepraai по катоду "конструюгешш ЗуикцйГ. Показаний ввве:,1оав<!г.зок кЬч ними i рекомендован! оцачешш ix да! сумш1в, хз яких ввд| оголяя теялолров±дносл'! ш.шонантхи не е!др!зиязтьоя (Ильи ni.7 \s порядок.

Впзгшчбно саредиьо!нтсх,рал1:не значения типичною опору взуттевих Мбтср!ел1в в i$op.\ii плосгини при лЬШипЛ залзсаосг! ТОПДШРОЕХДКОСТГ БХД коордшщти.

На рисунку атмседвна модель розрахунковох ютювох r.orjfp-ки, щс складаетьоя а волокон i зоповнзного оередозица. Розмгри та порлст!сгь хонлова! komipkh хорактеривустьсл ззлехиоотя..*:

L г А): к +L): w,

ДО V, Vit VJ - o6"emi i;o;.iipi;n, волоса -сы ix «л)"емна честкна в Kowipui Е1дйоЬ!дао; 1 , , д // ■ д - л!~

liiiilii розыхрй KOMipKH ( fj tf. - _

la Biipcoj для у- , вдпливоа квадратна ргвняння в!диоо~ w Д t •

^¿8ячшй шгот маз лииа корть р!вняння

~ — ^ (fi -f Р)

При N« 0 /структура тпшшшт/, А = vL ' . 1 Иря ff а I ROMtpKB ма£г:а !эотрогша i

А = (2 V, 4 v 4 V,г f 12 tr, )/t 6 •

/

Ifa pncyinty приведена розбивка тешхозох кои!рки tsoïôp-1ХЧИСЛ1 та ад1асат:нииш адсмянаш, схеш замхщеяь термин;« inopÍD,

В poöo'ri розряховшт ефзктиваа теплопро:н!дя*сть Kcstipcít Я ¿4 sa Si ад

XU _ (i¡ iZl\(i^ (Ä'+Hi-X*)

а, н a + у

л

и +1U-À)*

■йкшець иаоао «¿¡р - ¿ . iJa ртеуязу Jг,д/

яривэдена схема загацень терочного спору га iíoro яе.ипкиа. 3 'габлахи I приведен! оначштя твр.\пчта олорхв, ekí ахдпо-гЛдакть nili pcaciu-.ui.

Дин! nopiï>i;;..4;(a «иоларшопгдлышх та резрзховаяях данак, ¡шводенх з твйлицх пхдтвердкуо внеоку гочнить запропоиоэз-иого катоду резрахуяку.

Б гретьo.vy рездхлх пряг-адеияй опио еколорямонгальнвх ус-гяновск, 'sait nintopiiosíini в робот! для визаачеопя теплощшзд-козг! ря,гс/ взугхевих rarepiaaia»

Сплсан! схани устенозск: в/ для вазничепня ^еллспразтднсс?! полтизршк зэугговях moïs-р!ад!в з (Jopi'.i пластин вбеолатшзл методом дгярела nocïiiîaoï omtcroï nosyaaocsi» пояхбхр гамалу ¿\Д «4, б-Б^,рв;-.смвндо-вяштЗ до вихорлогшшя правилами б/ для виоиачешш тепло- та тещзрзяуреярозедиоезг зпуттавцх и "ягах довгороз«! piUK KarepiûJiia KSOïànionapiiKy зйоалгхшз« hopy¡ííiíb!u:'.í методов дгчрзла nccîiflaoj теплсзо2 потучней*i, цо арацаз п1д чао джврогэ а ¿мпул&олсму р<зяки$ /3 '«Ьщепса палса гряволхс-чо Ь<пудьсу/, пзягбва дсслхду ¿ЧД г/ для вязиачелая гапло-то гсипарзтуролроаíjysoesi kasapia-xia scpiaaKussu аазтацЬнардяа нгтасдсг» дзох ssi'ncpasypso-iá-

CCS3X ГОЧСК, 3 bOJdtCKSlíjJ ДССЛХДУ ^ M lüjí HI Sq

д/ для яшэчгиня '¿гядс.тровтднсс'П ядосйотагвх ззугтзжк: мл-çepia-itB перхвчялх.»«!» сгзц1сцарш1М наголо бвгзг'кэрко'х ;гае-пшп з «:.v. IßJ.

I

л

т

г)

С.

V

à)

Ч-......

Рйс» Розрохунков! KOMfpiffl /а,б,г./ га сХеыч Фмгдеень iewiosax oi¡opÍ£ /г,.л/-

8

I

и

§

ч

■о сл

Е-"

О

я

о

s

о Еч

• И

fe и а я

« «J

с rï Oí Ц Л о

а »

я Ö

0 ts

1 Й

•к я я а о о я

•> га

& a

о н д

о s

Р" ■н

a

о и

■м

3 ci

Р, ц су о H О

й

Cf

Cv>

I -1

с*

er:

Ci

-J i

ri

<1

ri

TI

с* . <3

N

о7

--4

<1, •ri

t-

<J

rJ

<3

я

I

< <4

I

-J

ri

«■4

H

<4.

<3

>

Тзбляця 2.

?ойраззнок ефскт.1йно1 1£плопр1ъ'дност! всяскаксгих матврталхЕ

££ «агергал, 2<№и:па ,ка,

порггетхсть ,об"еин'а час- Ис^шетрл

ТШ12 ЕОЛОКОН Чу~1 ; .Я 4 ВОЛОКОН-----

Д,ПОВ1ТрЯ Вт/н.К Г IX В1Д- .-

""" п А - -кшенак ■ ■

5. Бозна очвдена

0.82: О.ЗП: 0.026: й.Ы

Теплспровхднхстъ, Вт/м.К

експ.

I. Зроковз пкхрз.чецрэх 2,3;

0^53; 0,62; 0.2; !0,026 ; 0,13 I V, ГСЭ 0,120

2» Х?У1, жоротка якгхра, чепрак

4,5; 0,25; 0,7Ь; 0,2; 0,026 I 0,Шо 0,140 0,13

3. Тканина азрстяпа ¿,28; 0,0-4;

0»1о4; 0,23; 0,020;. 0,113 I 0,1о4 0,1^3

4. Сукно с1роаянельие шерстяне 3,7; 0,86; 0,14; 0,23; 0,026; 0,113

I. 0,280 0,041

Д

ад

^ 13

.Д е<$

0.157

0.052.

. 0,116 0,132 0,124

0,142 0,156 0,149

0,035 0,059'Л, 047

0.034 0,051. 0,043.

0.059 . 0.060. 0.6-13'

Провиден! тпк{ досл1даоння влзстивостеН орззк!в пзуття-. ейх иатерхэлхв:

о/ назначена тспдепровадЦсть полгнтилгпу висскоХ тп низькох густппи в г;«;."лк тем пар а тур 20°С - / £ гц - Ю°С/ та /-СО°С/ - 2и°С /пол£етш1зп срийняго н якоот! (эталонного частково-зфиатялхчнога взуттсвого маТор!алу/;

б/ виэнач&на температурка залететь тапдопровЪчноо'гх вологох шкхрп хрсмрослшшого дубЛЭШш в д!апазон1 температур —20°0 -+60°С;'

в/ доол!д®зн1 теплоф!зичц! еязстиеоот! 8разк1в зфтаовоХ шк1рй для верху взутгя, п*дошовноЯ шгёри, пористо! х-зуттсяох • гуми, рхэиих тканин, цо впиористовуютьоя при розробц! утеплзпо-го спецвэугтя;

г/ впзначека тгшлспроэхдлхсть шкет!в утмивного споцодя-гу для робхтншив моросоши« цзх!в' холодокомб!кпт!в та зраз-кхв штучного взуттсвого хутра;

д/ визпачоя! гепдозахясл! влпотивоот! мятор1ял1в для ' аовпхиних, внутр1и!н!х та лром!ип!х деталей .опоцвоугтя, о такса пакет!в для верху 1 «лгу ешцвзугтл»

Показана ¡.¡охгчвхсть в'пкоризташих доолхдних зрзак1в взуттзвих та- 1нших иат(зр1ал!п для отнорэаня твялозохисрого спецвэуття. Одвркян! значения величия уейлойорзнослих плаогк-востеИ для китзр1ал1в варху тешЬеахйопого спацвзуття, л1даш-дочних матерхалхв, IX пакетхэ. Для зроотЗння тзнлового опору ; тормостхикох гуми, новях мэтер*ал1л кйву ззуття рекомендовано вводити таплохзоляц!йну прокладку, напр:«;лад, 1э базальтового ■ картону.

; В .чатдаптому. рсгщгдз; провац'сно енал!з окопаримвнтальнях рззультат1в, одаржанлх в роботх. Впкшшна ойробла данях для визначення температурной залеачост! пологой короткой шгёрл хромроелннного дубления.

Одержана волекнхоть теплопропгдиост! колагену гЛрсткох ык1рй хромроолинного дубланпя в!д вологостх, прй поот!йшсс •• температурах теплоноох¥в 20°С та Ш°С, при умовох поатШюХ ЬиогральноХ вологл. Зошшнхи вягляд одерканих вршзих вологов» т! теплопров!дпоот1 колагену при па температурах, яод!бяяй кхдповвдшм кривим 1ниах аналогтчшне кптерЬлхв /ионотоиаэ вро-отання вел;тни теплепревздюот!, пр« иаявноо?! хХ Мйксиаукя» • при значениях вчдогостх я 22-25$, що в*дпой*д&ч ваяогвог4

П

ï-iri>c.c-:oiiï4aci-o схаяу.

Цо ахдошм «юяврмменгалышм диаш ям ча<шю~ u-Kpaaïq-яолхкерхя излрононсшБЯХ yaisopua^biii елшрлчя? ¿Горлу-лл, цо дсиващготь ьязначити температуря! задакноовт аенлопро-siAttocri naitii-'opiB. Викорвстбвуючи формул» ïeopiï уздоодве-hoï xipouixnocïi вякоаака с><5робко експвримрктр^о$ тешератур-uof saae«HOûïi шару нсшквдрогшздного во^оыш pianoï крааноо-ïi ьи-гямп:.

Резглянуто рззулмахи екапорцмеитадъногр щарачоння теп-лсЁЬдчяах характеристик даяких взугзеьчх MaïepiajiiB va ïx твллозахаоних еомоозицхИ для впгоаозл-знкя спацвзуия для га-рячих noxis метилуpriiiHoro хнгррбяицмр.

Иризеденг хлракторчсгакл досдхдяях ыатархалхь та ïx пакет покааум-л, дооягиещух задовijibiua тмогзо-

хщШнпх шхасгявосхе!) розроблюемого опецвзуття. Виэначен! ven.iojjian4Hi харикгириопши вауэтешх кси'ерхелхв при кшнат-них та к1,цвиуан;а температурах. Серед них виявлено, що'най-бхлш яерсяактйвяшя е хромоза lepbiocïiîîxca imtipa "jàiioïpo" для верху та буедхашйи-рлдьна гуыа С!КИ--40;.1 да низу спец-взуття.

Ь робот; заяропояоиан! опталальях пакет верху спецвзут-чн цеюлургЁв % аваушгкав. Для аахисту верху спецвзуття вхд гддьицених гедтаратур заоуосозуеться схолодкувальна ¿енгялд-цхя.

сцшш e|sKïHEiî6ûii охододиувалтоХ вентилядо опец-ваугтя вшсоряотецо яикл Карно, В роад$л1 гакок викояано ана-оташадьноЗЁ т$Ш1$8оляц1£ сиецвзуия se спецодяту. HovyMtci'b таплорях ртрaï n wetuoiaojmHÎiiiiiii г.онструк-uiï з акхивоиш е^анамя визяачасться ia вцразу : 71

дв d S/с/г - шьид|{|агь атао]реянд /псяйя/ etirpo.nr г при пгд-■ 1д:Д4'Ш!П ташш до ыаувртвлу дорхвнвэ

f.lcr) (J-gf^ÏM» £ffj>

ï0 - аокпература навколяанього середоаища в момент часу для UfcvtHApff4Horo аиру твшюхзолящх s актшшами екраньми

U-.

h. ci Г

* "

та (Зоз пил, ?.msr.io Hepímiicxb ~f£íL ^ »

швдя /lu nptríÍMBa мгллд ' с7'г

- 1

> т. ' ' ¿ <

* -

кэ теплояий но г in • = Í ^ Canst

i тод1 формула /II/ лряймаз шглвд 71

ds J 2jrHT,JMT)dT _____i_j

Ul rr /12/

iÂJ'OKTKnnicTb пктнзнпх екраи!в э ïon.wi3twmui¥ визначзиа /ощнзнв/ вхдпешзишм ■ /ТТТ

/-£—) Т----dT

■ ,z G €np<nù) ( ¿С ]/ho, 77 7V 'T__

да (p ----rj ^fji- КОЭфщ1вНТ фор^й ЦЙЛХИДрПЧНО-

• ^ Лг~3 - ГО шору /в pOdOTÍ G 8НВЧВ1ШЯ

величина 93 для плоского то оферэтного nictpis/ id ена-лхг'гчно анайдена залегн^сть X(rj - Д/т** ' Ь!0 0J'P0aï0 формулу. Вонз примао взгляд

íilsAlL .

Б пиятому розд!лх но оонов! аекону Т9плопров£длосг1 фур"е, мшед^на формула, яка локаэуо залэя^сть unvю«ров1д-ноотi мотерхзл£в вгд твыперзтури.

Роэглт!б.-с«0 язуттовий матвр£ал, гогтомвЯ гэллозкй noïirt я тему визнс чозться' законом Фур"о у тшгляд!

Ç = -XCr) Эос

Иг.цо введен ¡шилу 'Р = Jl (Г) -Т то шемо вира а

Роадхяцв^и л pan i sa jiíbí чаотивд виразхв /16/ sa /15/ одариим а1дядшштя

iL ¿.Ж - -

Ч Л ' /17/

Крайняааи, ¡цо ¿¡isa чвстина формул« /VI/ доршша п

_ , с/Г _ P/J

' Т- л /Ш/

aío п!слд !нтвгрувашш та ^отешдоращш ыаомо

; const ' да/

де поквзшш osynsHesoï залоацоог! зэузгевгх катор!рли вхд температуря смхпкягься в!д t) = - со • ♦<! -2; -Ii 0; 1/2; Il 2, • . • до Zï а -»- о-о .

Б л"ятшу роздглг дпио такса разз"язск сгецгонаушя задач! теплопрох^днозт! вгутесвого кстерхаду /ялаогшш/.

Дцфарзнцхалыш pïEHaiîw тапдсвроавдисат! саескаетричноХ cTSiiioiiapiioï садач! бз&одтся до рхваяння

э^а f ¿ öt -t - . ш

гра?.:гчн! уиовя вадзч!

1 'bv

_ Су -

а ^ iîrLr0; ш

'I ✓ /22 '

к.'с- о ; о

Р032"£ООК гадз« зшюазво па изто.цу ¡нгеграгыас: иерс-ггюреаь /шисорастаи! cpnt¡a га езорогкв uepasBcpsaaa' Хтшеля/,

?СЗВ"ЯЗОК МЙЗ ЕИГЛЯД

-т1— а и — Л о и

/ЙЗ/

1Г.З С? - бсзрозмхрняй родхуо НаХТ'ХЕЗ-ЧВ О/с*'

Лярйхування !пгегрйлу. в формул! дда • ^ наблхкшо мкояйну по м'пгоду грапоцхЯ _/ и

+ 1- / ^3„Си)Ыг/

¿1

бзянорястаяо для зазходкяиня роагхиааия тепла/.

Значения застил у- такок аиаадено у вкглпд! ряду

Р02вчяйзяа двэ;.прпа сгицюнярна задача тоялояровтдиоо'Л хяя оЗлзсге*] отуизаозого з^пывашиг тоинлии пхдоаяш оачдаэут-:я. Поле температур 1 топловх потаи визначзн! у впглядх роз-1ялзку р!зняш1я Лапласу, з вякорясташш номллеконоЛ темпера-. :урл /иотдадгалу/.

Розглянута И8ствц!снврна задача теплопров!:дностх, уо шпсуо оварювання прогумоваяюс ззуттсЕях шт<зр1алхв п!д тнскем. 'зау льгота приведен! в ярпт0р!ольному внглядх, Влзначено скот-смальце значения термхчиого опору цилгндряч.чого шру тапло-:воляц11* задано* тоецяни»

■ Одержан! оптнмвльн! эалвяносг! рэкомовдуються для ввкорчо-шшя при тепловях розрзхунках ! прогнозування кзплогвхионих лзстизостгй спощззуття та сп>зцодягу..

В чьему розд!л1 впконано такса розрэхунки крггетгчиих роз~ 1 р!в т8Плохзоля1Ц1 утопленого взуттл та одягу, цо в!дров!даз Шггальному тепловозу потоку /штомому/ на повврхи! ступи! т!ла лэдиня/. Лшкча роаглянута даклпрова тепяохполлщя цпл!пд-;ггЛох ст!ш;и, е;о спасуаться оястомсю р!в!ша для теплового

Отеку а ~ П /Р ' О ~ Г^^."- ~1лх) . 7с 7

__j¡ Ci i -~tk)___

'e / ' , - i в , J__/ JÙ

ПагомнИ тзплсшкй погхк на шверхнх теллохзоляцхЛ дхемех рад с/1 , над вшлад

Че.

tí - ti .

4 ^¿J, «Д,

при уыовах - - ûons t.; А? / <J¿ -- v - contf

cl, ~ i-«? ■ гершчшй o nip % в формул! /25/ e немонотонною фзикцхею вд велпчиш et г , що авдоволыше yjjOßOM тснувааня максимума залшюог! л? (с/. I : при

£» умови сI 0 i формула/25/ можно энайти вали-

чини Ï8 (ГДли9 . Зокреыа маемо:

а/ двошарова хаодшцд

. . _ ^ __

л «.öS 3 1

¡10 OL - число £io\

б/ одиошрсша ¿аоледш

. dt =-------—-q -

__ ÔÎ 1

/27/

• ¿j. - —

&<■-» oo

Ib

Одержан! трази мсшна застосовувати для розряхунк!в' [ритгпних posMipiB 1ш!ндричних uapin топло!зояяц!£ утеалэ-юго взуття, цо в!дяов!дакггь мЬгёмвльшш n;itow;í?,i тяплоекм штокам но nOBOpXHÍ стуш!.

OCHOBltf РЕЗУЛЬТАТ!! I ШСНОВКИ.

I. Розроблэно вар!онт абсолютного методу даох темпера-: ■урно-чзоових 1нтврвал!в, якнй дозволяя шзнячити т8Ш1о-'х юмпературопровхднхеть лястоштх взуттэзязс яолЬяорнпх матвр!а-1хн 'при Ч8с! дсол!ду, якнй вгдлов!даа змзн! чпзал в

¡хвпазонх 0,1 Рг, < 0,5. Одержан! BÍx\noBÍ.E¡ii темпорвтурно-гассвх фушщхх i прлвэдецх прпнладн розрахуш<!в,

Розроблэно абоолютнкй нзруйн!вниМ метод- плоского дао-¡ела nocTÍfíiioS тепловой потукисог! для визначшшя таллопров!д-юот! в9лпкорозм!рнпх взуттзвпх матар!ал1п !з застооувшшям' ¡езтоду двох тзмляоагурно*-часолгос <íynraiíit.' Розв"лзшш задача :еллопров!дяоот! дчя необ.меглнего очродевпца t ТБбулгзопанх шачоння температурно-чаоових функц!'!,

3. Назначена тепдспров!дн!сть ряду взуттавих мзтерхалхв уш спацвпуття, що дозволяло вибрэти мотер!ал та конотрукнха туттовоГ ксмпозицН спецвзуття, розроблепого для умов матв-¡ypríitiioro впробпицтва та гзртчях xiexis гшдйх виробнпцтв.

. 4. Визначена температурка залеш$!сть т"зшюпров!дноот! юлого1, ¿юрсткох шк!рй хромроодиниого дубления я !нтерзал! :емп9ратур 20-80°С в умова'х nocríftioü inrarpa.'ibiioid вологост!. ¡оказано, що одершн! результат!* йнал!ау ползпюстх теплонро-¡хдност! короткой шк!ри в!д вологеот!, узгодауються з вэдоми-т данями по Tsopíií ввнязйу вологй з иатвр!алом,.

ü. Розрсблаио матод розрахупку таплопров!дност! волеккке» :их шк!ряно-взуттавйХ матер!ал!в. Прггзедено ошге розрзхушеовой toMipKji, охеми сполучонь /замщонь/ тд&тового опору. Одержана юзрэхункова формула та приведет! приклада роэрэхунк!в piaimx ¡зуттевпх та акспэргкеигалыпп дашсс, як! показали практпчну фпдвтн!сть мэтоду,

6. Одержано вархант роэвпязання рхвнл.чня тошюпрси!даост! ?yp"s, u¡o дозволило ЕИ31ШЧИТЛ плглад тачпоротурно)! оалемиоот! ]У(-Ь) взутгоЕих мат0р!пл!в» Одерганй отяпшшзй аплвгагёоть (!д абоолютпрХ та^поратуги» ' '

7. Знайдеах критичм розахри seiLioiaojumii взуття при j'b!oü.i, що иа вовврхиг стуши ялтолшх! тепловлй пот!к мае кхнх-ьольна вначешш. Розгллкут! хсшндричн!, сферпчих та плсскх /ярявмб/ шары топлотзоляцхх.

й. Ванорааговуоти метод цем&начвшсх многаш!в Яаграийу, йдейден! е^сперикен^альна значения теплового потоку та опти-Mu.Uhi витратп теплеет в щшвдрлчному uiapi теплохзоляц^ задано!!! ÜOOSiÜHOi тоещ1ш1.

9» Досл!джоиа тепло13оляц1я у взутт! з ектпбнимя тевлойп-мн 1)крано;,!л та Сев них, що дозводяо прсшюзуьетп тепловх ветра тп чсраэ нзх для вшадкхв повархояь р.сзиох кр-ивизян /щшпдр, с^ерз та одоокнй,шар к!ицеввх poaMipi»/.

10. Но матоду ррямого та аворотного 1нт-згр&льних пзрет-ворйяь Хашссмя внконено раза"яаок oianioaapaoi задач! тзпло-jiponi};iicovi для цесСмсгаио" плаоашш; цо Horpisaeibou дксио-вйч дкералом пооаШоХ гопловоК вогугаост! ist ивового радгусу,

11. Роаглянугв шзазхдазцхонЕрца вздичй терлрпровхдносзх, цо оцаоуе эвареташш гумовоткашшних взуттевих ма1ор!ад!в пхд

ТИСШЛ. ••

12. Результат, одердацз в дисертощйиЦ робот! впровад-в практику неуаово-дослхдиях та конзтруктороьких роохт, а

2ÖXO« aimcpsciimi в подагогхчноиу яродао! пра глдготоэщ пикапа- . р!з~гохнолсг!в aaywcsoro вяробвдзва. Разудийти доа^далнь тйплояериноснях влаптивостей тбриоатхикого взуттн довзолиди ycfliaao аывзршхгп роо'отн в rajyai розроЗки сяецвауття, яке ыаз оЗЬгышшй отрок инкораашшя.

ilo тем! длосртсцхх ВВДрукОВаНО 21 роботу, OCilOBIl! 3 як их ;iünty;;ui някче:

1. iapai«opscsaxxi ixaniaapHO-nopacsice шгер!алхв /Вшшсь-О.Л., Kassau £.С. »Jiyipn: Р.В.,Коновал В .П., Надутой 1.0.,

.Цищи;щ A.W. НазчохквтЗ nociöaHK.Kxia.- Вэда школа, 1991 ,

2. iie,uyrüii ¿i.A., Лабаиоа С .Д. ,Викшюкя11 G.A. К вопросу о »сшшквнш «01 оде определения v еплефхзнчооме: харгктаристкк пол«-' wop.i?^; иазераелоэ а ¿орма плаоиаш. Вопр.тепдооСмэна и термодя-

, -к.: 1971 .uim.I.o. 9I-S4 ♦ а, Ъквсжжкй С,д,.Хаштац B.C.,Коновал В.П.,12ерапа Т.П., «• uaua I. Л« Косдгдоешзо топлезздтнхв; свойств коза:; иатораалоа -'-t c-nsnr-:>-»;r.« Нпьесхпя ьуьйз, ТШ, 1/Ш, Iü3G,c.G3»ü7.

b. Неду»и8 И.А.,Лабинов О.Д. ,Шимчук Т .Я. ,Вишв некий С .А. Исо.тедоЕаалэ удельной теплоемкости и теплопроводнооти полк-квпроэм!д волокна лря различной отапени вытяжки; Cd.Синтез и физико-хлыин ло.>гаеров, вып.8# Республикански!) меявэдомот-венныН сборник.-Наукова думка,IS7I,о.73-75.

Б. ВтленокиИ С.А.,Клочков В.П. Модельные представления для. определения толлспроводности чаогичяо-криоталличвского полиэтилена,СО. Тепло^кзичоскно свойства полимерных материалов и тбплоыаосоо(5«0И1ша процеооы в легкой прсмшленнооти.^Киеш I97J,c.7I~74.

7. БиыонскиЙ О.Л.Р.В. Раочет критичеоких разыароя утапленно:'! обут» и одевдн. Известия вузов, 1Ш1 И 4, 19У2,о.1У-'¿5.

8. ВиивисюгВ O.A.,Каштан В*0««Дуцнк Р.В. Иоозедоранть заплоаизичзмшх сгюЛстя nbsoiseiflio-oöysiikx; материалов. Иэгеотия вузов, TJin.-'S G, ГЭЭ1,с»121»

9. Тошсфиэм^ескко овойотш коясввенно-обувных материалов и влияние на них технологических. особенностей ирсшаодитга. Отчет об оконченной гоабвдызтной ивучно-иооледсватольокой тема ГБ// за IÜ36-IÜ90 г,г. Помар гоорогиотрахрм и Кооква Ol.'b'j 0I272GU044, КпевДМО /Вивеноыдай С»А.,Луцш< Р.В.,Кашгеч B.C.» Якубова Л.В./.

IÜ. 0нткм1зац1я процеоу виготовлвння нсвих вауттевкх i тшсстильипх MarupiaaiB та E:-ipodiB а них, пропювування ix лвастнвоствй на основ! виичвння комплексу тепдоодиичних, тепло» обм imune та фхзикс-йахшйчнлх характвриотяк.иаввршальний зам по ИДР по TBMi Ji СЩБ за 19Э1-1УЭ4 p.p. Номер деркреватрацЗД 3 м.Киевх 01.04 004172, КиХа,1994" /Шшеиоышй O.A.»Луцка? Р.В., Кеытон B.C./.

LI, ВшаенскиИ С.А.,Недукий И.А.,1йквравда И.Т.,Квштан В.О., Андрихии A.A. Исследование твплолроводаооги натуральных жас?-кпх кса.Реферативная информация, КЖШ.зип.С, 1975,0.9.

12. Надуяай И.А.,Каштан B.C. .Бпаялский с.А. Иооледовышз теплопровод!!00тя кожи В аЗЕЯОИМОСТИ от т9хн0д0р1чв0ких факторов в процаосз производства. СО. Теплопроводность и диффузия з технологических прошсссх. Материалы 1-й республиканской кеучио-тохнлчоокой KOiiispsH®!H.-Рига, 1977, о.322.

13. Вшеноюй С .А., Лудах-РгВ.,Расчет термических сопротивлении теплоизоляционных материалов, элементов опецобуви при тзплозшс воздвйо^иях -не них &Й»вуз1воька ноуково-

лрактпчна кон^зреигря. Тези допов^ей, 1992,ч.IХ992,о.60.

14» Ьшлэнокий О.А.,луцш! Р,В,(Киш1 И.С* Термическое оовротивдшшв раохвкшдея теплоты в области контакта металлических тел о м»лвраала»ш оаакобувя4 Тезисы докладов «ал-В науч-' поа а 12 на5чно-мотодаяеокоЗ кон&зрзицай про$ессороко-1граподэ-вазельсшого соотава КШП,ЧСнвй5 1992,с,194-195.

ЛШЮ'ГА1ДИ

ВэтенсхяЗ С .А. Разработка истодов определения,исследования н прогаоаирОЕШшя вадлоиереноошх свойств обувных ыоириалов,

диссертадал на соаохшша ученой степени кандидата технических наук до еяедамльноотя 05.19.01 - материаловедения /текопш>ноо,кожевевяо-обувйсв, меховое/, Государствейиаа акй&'з-«кй легкой лролсшяеявости Украины, Киеы, 1994 г.

Работа посвящена таорзтнчасгюыу ос-поиоваиш и практической реализации? матов вкояврклвшального определенна тзаЛо-цроводиобтп ооувннх материалов. Проведаны изучение, системзти-•зация и обобщенна теоретических и »ксшримбнталншх данных по тгялодераносньм характеристикам обувных материалов, разработаны кетодк расчета теплопроводности обувных материалов иозволяю-дае прогнозировать таилозавдтныя свойства обувп. .

Кличсаг слова:

воуттав! ыатархалк, тешшпровЛднхоть, тер^чннй одхр, дптшвИ твадсзиа са!р, крнтичций розм!р «вшгоаахионого матвр1аяу.

Uishensky S.fl.

SlMfiR'/

, WORKING OUT THE METHODS OF DEFINITION, RESEARCH HHD PREDICTION HEAT TRANSFER PROPERTIES OF SHOE MATERIALS

'. Thesis on academic degree for a Candidate of Technical Science on a speciality 05.10.Oi-roaterial keepingCtextile,tanning, shoe and fur). The Light Industry State Acadeayiof the Ukraine,year 1984,

The work dedicated to theoretical basing and practical realization the methods cf experimental definition the shoe aattrials heat conduction. It was carried out the study,systenatization and generaliza- . tion- theoretical and experimental data for heat transfer characteristics cf shoe naterials,It uas forking out ths calculation aethodfl of shoe materials heat conduction permitting to predict shoe heat-reflectlflg properties. Key words;

Shoe materials,heat conduction,heat resistance,specific heat resistance,critical disensión of heat-reflecting saterlal

ГЦдп. до друку 21. IS.94р. Формат 60x04 I/I6, Ilanip -

друк.№2. Друк офсегнпй. УмовН.друк. арк. 1,39". Умовн.фарбо-в1дб. Í,60. Облтк.-аид.аря, I,09. Тираж TIO. Зам.327, Бесплатно.

Дхльниця оперативно! полиграфы при Державн1й икадешх neraoí промисловостг Украт'нн. 252011,KniB-II,вул. Немировича-Данченко »2