автореферат диссертации по безопасности жизнедеятельности человека, 05.26.03, диссертация на тему:Противопожарная защита объектов по хранению нефтепродуктов автоматическими установками порошкового пожаротушения

кандидата технических наук
Положешный, Владимир Владимирович
город
Харьков
год
1998
специальность ВАК РФ
05.26.03
Автореферат по безопасности жизнедеятельности человека на тему «Противопожарная защита объектов по хранению нефтепродуктов автоматическими установками порошкового пожаротушения»

Автореферат диссертации по теме "Противопожарная защита объектов по хранению нефтепродуктов автоматическими установками порошкового пожаротушения"

р г; '■ \ 'МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ

2 іХАРкіЙСЬКЙЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ

ПОЛОЖЕШНИЙ ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ

ІОО^ьО

УДК614.8

ПРОТИПОЖЕЖНИЙ ЗАХИСТ ОБ’ЄКТІВ ЗБЕРІГАННЯ НАФТОПРОДУКТІВ АВТОМАТИЧНИМИ УСТАНОВКАМИ ПОРОШКОВОГО ПОЖЕЖОГАСІННЯ

Спеціальність - 05.26.03. - Пожежна безпека

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук

Харків -1998

Робота виконана в Харківському державному технічному університеті будівництва га архітектури.

Науковий керівних: доктор технічних наук, професор

Жартовський Володимир Михайлович.

ЧІПБім. Героїв Чорнобиля.МВС України, професор кафедри “ Пожежна профілактика".

Офіційні опоненти:

1. Доктор технічних наук, професор Дчюнднок Борис Васильович. Харківський державний технічний університет радіоелектроніки, завідуючий кафедрою БЖД.

2.Кандидат технічних наук Сизиков Олександр Олександрович, УкрНДІПБ МВС України, провідний науковий співробітник.

Провідна установа:

Київський міжнародний університет цивільної авіації.

'Захист дисертації відбудеться " 1998 року o IjJ-fiU години на засіданні

Спеціалізованої вченої ради Д-64. 0S6.01. при Харківському державному технічному університеті будівництва та архітектури за адресою: 310002. м.Харків. вул. Сумська. 40.

З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Харківського державного технічного університету будівництва та архітектури.

Автореферат розісланий “ 2S^''/iUCpD>/lQ^\ 998 р.

Вчений секретар ,7

спеціалізованої вченої ради j ТК М. Кутовий

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність проблеми. Науково-технічна революція дала різкий поштовх розвитку техніки, що призвів до значного зростання видобутку, транспортування і переробки нафти. Були створені величезні за масштабами магістральні нафтопроводи значної довжини, великих діаметрів, зі збільшеним тиском і пропускною спроможністю. Цс потягло за собою будівництво крупних резервуарів ємкістю 50000м3, насосних станцій з витратою 1200 м3/год і більше.

Аварії агрегатів на таких станціях або виникнення загорань в резервуарах можуть призвести до великих розливів нафти, пожежам на великій площі і завдати значний матеріальний збиток економіці України. В зв'язку з цим, забезпечення пожежної безпеки таких об'єктів на теперішній час є актуальним.

Безпека об’єктів нафтохімії забезпечується як проектно-конструкторськими рішеннями при будівництві і експлуатації, так і розробкою більш досконалої технології і обладнання, дотриманням умов пожежної безпеки, технічними засобами, що забезпечують ефективне гасіння пожеж у випадку їх виникнення.

Крім того, сьогодні гостро стоїть питання екологічної безпеки. Збитки, що завдають аварії і пожежі на об'єктах зберігання, транспортування і переробки нафти і нафтопродуктів, величезні. Тому розробка заходів по зменшенню екологічної шкоди для таких об'єктів мас першочергове значення. Зниження екологічної небезпеки цих об'єктів може бути забезпечене як поліпшення самих технологічних процесів, так і розробкою заходів по ліквідації можливих аварій (збір і утилізація розлитих нафтопродуктів, гасіння пожеж тощо).

Пожежі на нафтобазах створюють високий рівень небезпеки для життя людей, приводять до значних матеріальних витрат, негативно впливають на навколишнє середовище і можуть бути визначені як локальні катастрофи техногенного характеру з екологічними і соціальними наслідками.

Мета роботи: підвищення рівня пожежної безпеки підприємств по зберіганню нафти і нафтопродуктів.

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні задачі:

- провести аналітичні дослідження стану захищеності об'єктів нафтозбереження;

- розробити методику оцінки і визначення рівня пожежної небезпеки підприємств по зберіганню нафти і нафтопродуктів і прийняття рішень по

підвищенню їх захисту від пожеж;

- провести теоретичні і експериментальні дослідження гасіння об'єктів зберігання нафти і нафтопродуктів шляхом подачі вогнегасних порошків до зони проходження хімічних реакцій факела пожежі;

- розробити нові та удосконалити існуючі технічні рішення щодо підвищення рівня протипожежного захисту підприємств по зберіганню нафти і нафтопродуктів.

Об'єкт дослідження - системи протипожежного захисту підприємств по зберіганню нафтопродуктів.

Предмет дослідження - процеси та засоби пожежогасіння

нафтопродуктів різними вогнегасними речовинами.

Методи дослідження:

- аналіз і узагальнення результатів досліджень, досвіду роботи

автоматичних установок порошкового пожежогасіння;

- методи математичної статистики і обробки інформації;

- стендові дослідження фізико-механічного стану вогнегасних порошків,

процесу витоку газопорошкової суміші з установок порошкового

пожежогасіння (УПП);

- натурні вогневі випробування УППУ закачного типу з [цільовим розпилювачем і новим запобіжним клапаном.

Наукова новизна роботи полягає:

- у розробці теоретичного обгрунтування і експериментальному підтвердженні ефективності гасіння об'єктів зберігання нафтопродуктів шляхом подачі вогнегасних порошків в зону проходження хімічних реакцій факела пожежі;

- у розробці нового розпилювача, запобіжного клапану і створенні автоматичної установки порошкового пожежогасіння закачного типу;

- у створенні нового методу протипожежного захисту резервуарів з нафтопродуктами за допомогою установок порошкового пожежогасіння УППУ-500 закачного типу з використанням запобіжного клапана двохпозиційного повнопід'емного типу для підтримки нормативного тиску в робочій ємкості та щільових розпилювачів для створення нормативної концентрації вогнегасного порошку;

з

- у розробці методики оцінки і визначення пожежної небезпеки нафтобаз та прийняття рішень по її підвищенню.

На захист виносяться:

- теоретичні розрахунки і експериментальні результати ефективності гасіння об'єктів зберігання нафтопродуктів шляхом подачі вогнсгасних порошків до зопи проходження хімічних реакцій факела пожежі;

- новий метод протипожежного захисту резервуарів з нафтопродуктами за допомогою автоматичних установок порошкового пожежогасіння УППУ-500 закачного типу з використанням запобіжного клапану двохпозиційного типу для підтримки нормативного робочого тиску в робочій ємкості та щільових розпилювачів для створення нормативної концентрації вогнегасного порошку;

- методика оцінки та визначення пожежної небезпеки нафтобаз та прийняття рішень по її підвищенню згідно принципу системного підходу.

Достовірність результатів, одержаних в роботі, підтверджується застосуванням теоретично обгрунтованих методів, задовільним погодженням результатів теоретичних і експериментальних досліджень.

Практична цінність. Розроблено технічні рішення по вдосконаленню автоматичної установки УППУ-500, запропоновані нові тактико-технічні рішення по гасінню резервуарів з нафтою та нафтопродуктами за допомогою уніфікованої УППУ-500.

Особистий внесок автора полягає у наступному:

- проведено теоретичні розрахунки і експериментальні дослідження

ефективності гасіння об'єктів зберігання нафтопродуктів шляхом подачі вогнегасних порошків до зони проходження хімічних реакцій факела пожежі нафтопродуктів;

- розроблено метод протипожежного захисту резервуарів з

нафтопродуктами за допомогою використання установок УППУ-500 закачного типу.

- зроблено аналітичні розрахунки щодо використання щільових

розпилювачів на зазначених автоматичних установках порошкового пожежогасіння, проведено натуральні вогневі дослідження.

Реалізація та впровадження результатів дослідження.

Розроблений метод протипожежного захисту резервуарів з нафтопродуктами за допомогою використання установок УППУ-500 впроваджено на Сумській, Роменській, Нижньодніпровській, Дніпродзержинській нафтобазах та Криворізькій філії ВЛТ ■•Дніпронафтопродукт".

. Черкаським іиститутом пожежної безпеки МВС України ім. Героїв Чориоболя впроваджено в навчальний процес ділова гра по гасінню умовних пожеж резервуарів з нафтопродуктами, а також комп'ютерна програма по визначенню необхідних для гасіння резервуарів з нафтопродуктами сил та засобів пожежогасіння. Зазначена програма також використовується у практичній роботі Сумського гариізоііу пожежної охорони.

Розроблений запобіжний клапан двохаознційного повнопід'ємного типу, якими комплектуються установки УППУ-500, виготовляється Прилукським заводом “Пожмашила“.

Апробація роботи. Основні результати роботи доповідались на республіканській науково-практичній конференції “Пожежна безпека” (Київ-1997), нарадах з питань пожежної безпеки нафтопереробних підприємств, в Черкаському інституті пожежної безпеки ім. Героїв Чорнобиля МВС України, на навчаннях пожежних підрозділів по гасіишо умовних пожеж нафтобаз.

Публікації. Основні результати роботи опубліковані в навчальному посібнику, брошурі та в 5-ти наукових статтях.

Структура та обсяг роботи. Дисертаційна робота складається з вступу, чотирьох розділів, загальних висновків, списку використаної літератури та

додатків. Робота містить сторінки і включас рисунків,___^____

таблиць. Список літератури включас найменувань.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

У ВСТУПІ обгрунтовано вибір та актуальність теми, визначена мета, завдання, об'єкт, предмет та методи дослідження, наукова новизна та практична цінність одержаних результатів, представлені положення, що виносяться на захист, а також дані, на яких грунтується достовірність результатів.

У ПЕРШОМУ РОЗДІЛІ розглядається важлива проблема народного господарства України - пожежі об'єктів з нафтопродуктами. Аварії агрегатів на об'єктах по збереженню нафтопродуктів, виникнення загорань в резервуарах призводять до великих розливів нафти, пожежам на великих площах і завдають значний матеріальний збиток економіці. В зв'язку з цим, забезпечення пожежної безпеки таких об'єктів на теперішній час є актуальним.

Згідно статистичних даних, після пожежі 43% підприємств не можуть відновити свою роботу, 28% відбудовуються на протязі 3 років і тільки 23% функціонують нормально. В Україні щорічно виникає 50 000 пожеж, у полум'ї гине біля двох тисяч осіб. Одна з причин такого становища полягає у недостатньому рівні протипожежного захисту підприємств народного господарства.

Безпека об’єктів нафтохімії забезпечується як проектно-конструкторськими рішеннями при будівництві і експлуатації, так і розробкою більш досконалої технології і обладнання, дотриманням умов мір пожежної безпеки, технічними засобами, що забезпечують ефективне гасіння пожеж у випадку їхнього виникнення.

Крім того, сьогодні гостро стоїть питання екологічної безпеки. Збитки, що завдають аварії і пожежі на об’єктах зберігання, транспортування і переробки нафти і нафтопродуктів, величезні. Тому розробка заходів по зменшенню екологічної шкоди для таких об'єктів має першочергове значення. Зниження екологічної небезпеки цих об'єктів може бути забезпечене як покращенням самих технологічних процесів так і розробкою заходів по ліквідації можливих аварій.

У розділі надано аналіз наукових джерел, у яких міститься характеристика різноманітних засобів та технічних рішень щодо підвищення рівня захисту об'єктів по зберіганню нафтопродуктів.

На підставі проведеного аналізу сформульована мета роботи.

У ДРУГОМУ РОЗДІЛІ проведено аналітичні дослідження небезпеки виникнення пожеж на об’єктах зберігання нафти і нафтопродуктів, аналіз системи їх протипожежного захисту. Для того, щоб визначити раціональний варіант системи пожежної безпеки будівлі, споруди, об'єкту, необхідно мати можливість кількісно оцінити рівень пожежної безпеки об'єкту.

Запропоновано методику оцінки і визначення пожежної небезпеки нафтобаз згідно принципу системного аналізу.

Сформульовано цілі системного підходу (аналізу) протипожежної безпеки об'єкту. Встановлено, шо зниження ризику пожежі вимагає підвищення об'єму витрат і кількості матеріальних ресурсів. У той же час, зниження об'єму витрат і кількості матеріальних ресурсів призведе до підвищення ризику виникнення пожежі (рис. 1).

Ризик пожежі

Рис. 1. Залежність витрат на пожежні заходи та збитків від можливих пожеж від ризику виникнення пожежі.

Для прийняття вірних рішень щодо забезпечення пожежної безпеки нафтобаз є досягнення, при наявних матеріальних ресурсах, мінімального ризику виникнення пожежі і мінімізація матеріальних затрат для забезпечення допустимого ризику виникнення пожежі. Для визначення компромісного рішення щодо протипожежних заходів у конкретних умовах необхідно:

- знати ступінь ризику виникнення пожежі;

- мати оцінку матеріальних збитків при пожежі;

- знати витрати на протипожежні заходи, що знижують ризик виникнення пожежі;

- знати витрати на поновлення об'єкту після можливої пожежі та вартість цих робіт;

- знати витрати підрозділів пожежної охорони на гасіння пожежі.

Можливість виникнення пожеж на протязі року підраховується за формулою:

,(2(ПВР) = 1 -[ І-О.(ПР)] • [ 1 - (}„ (ВР)] = 2,3 • 1<Г\ (1)

О» (ПР)= (Зр (ИЗ/ГС) • <3р (ГС) = 1,2 ■ 10'4, (2)

де: (ПР) - можливість виникнення пожежі в середині резервуару;

Ор (ГС) - можливість появи горючої суміші в середині резервуару;

0., (ВР) = О о Р (ГС) • 0 «і (ИЗ/ГС) = 1.1 • 10'4, (3)

де Оар (ГС) - можливість виникнення вибухонебезпечної зони біля резервуару;

(2 >5. (ИЗ/ГС) - можливість появи теплового джерела.

В кожній області України знаходяться нафтобази, у яких зосереджено 10510 резервуарів з нафтопродуктами загальною ємкістю більше 5 млн. тон. У

середньому щорічно на нафтобазах виникає близько 20 пожеж та запалень, один рач у три роки - велика пожежа зі значними матеріальними збитками.

Ризик виникнення пожеж на протязі року Я визначається формулою: п

— (4),

N

де п - кількість інцидентів; N - загальна кількість резервуарів.

Розрахунки показують, шо ризик виникнення пожеж на протязі року Я •=

) ,910''(1/рік), а для великих пожеж 11=3,2-Ю'5 (1 /рік).

Час викиду нафтопродуктівхв (год.):

А — /і

т,=------- (5).

с + и

де А - товщина шару нафтопродуктів, м; Іт-товщина шару підтоварної води, визначається згідно технологічних карт, м; с-швидкість вигорання нафтопродуктів (бензин), м/год; и- швидкість прогріву нафтопродуктів, м/год.

Механізм теплопередачі на сусідні будівлі і установки, а також на працівників пожежної охорони, які знаходяться поблизу, залежить від характеру первинного осередку пожежі. У безвітряну погоду теплопередача у напрямку будівель і людей, які знаходяться поблизу, йде шляхом випромінювання. Від нахиленого вітром полум'я або продуктів горіння можлива теплопередача випромінюванням і конвекцією одночасно, головним чином, до верхніх частин будівель.

У роботі проведено розрахунок зміни тільності падаючого променистого теплового потоку від відстані до об'єкту, що опромінюється. Метою зазначеного розрахунку є визначення безпечної відстані, на якій зможе знаходитися особовий склад і пожежна техніка в період гасіння пожежі в залежності від виду нафтопродукті і геометричних розмірів резервуарів.

Результати проведених заданою методикою розрахунків представлені в табл.1 ітабл.2.

Таблиця ).

' ' Залежність густини теплового потоку від відстані до резервуару

(трикутна форма поверхні, що випромінює)

Номер Відстань до Коефіцієнт Густина теплового потоку кВт/м2

резервуару резервуару (м) опромінення

1 ЗО 0,15 3,78

2 36 0,12 3,14

3 20 0,20 5.33

Таблиця 2.

Залежність густини теплового потоку від відстані до резервуару (циліндрична форма поверхні, що випромінює)

Номер резервуару Відстань до резервуару (м) Коефіцієнт опромінення Густина теплового потоку кВт/м"

1 ЗО 0,34 8,71

2 36 0,29 7,47

3 20 0,46 11,79

З табл. 1, 2 видно, що вибір трикутної форми поверхні (ТФ), то випромінює, приводить до дещо занижених результатів у порівнянні з тими, які можна отримати, якщо вважати, шо поверхня, що випромінює, має циліндричну форму (ЦФ). Важливими параметрами, які характеризують небезпечні відстані, на які здатні наблизитись підрозділи пожежної охорони, с значення густини теплових потоків, які приводять до опіків різного ступеню. Відомо, що больова межа у людини досягається при густині теплового потоку 0,24 кВт/.м2. опік 1-го ступеню -при 9.6 кВт/м2, опік 2-го ступеню - при 27,4 кВт/м2, опік 3-го ступеню

- при 49 кВт/м*. Проведені розрахунки показують, що больова межа наступає на відстані близько 190 м при ТФ і > 200 м при ЦФ; опік 1-го ступеню - на відстані близько 6 м при ТФ, 26 м при ЦФ; опік 2-го ступеню па безпосередній близькості від резервуару, що горить ( =2 м) при ЦФ.

У ТРЕТЬОМУ РОЗДІЛІ аналізуються технічні рішення щодо підвищення рівня захисту нафтобаз від можливих пожеж, надаються рекомендації щодо їх удосконалення. Проведено аналіз і систематизацію вогнегасних речовин і засобів їх подачі до осередків горіння. Відмічається, що найбільш перспективною вогнегасною речовиною є вогнегасні порошки.

Вогнегасні порошки (ВП) являють собою тонко дисперсні мінеральні солі з різними добавками, які перешкоджають процесу грудкування і злежуваноеті порошків і забезпечують їх високу текучість.

В залежності від галузі застосування порошки поділяються на суміші загального та спеціального призначення.

Порошки загального призначення використовуються для гасіння пожеж твердих тліючих речовин органічного походження (клас А), легкозаймистих і горючих рідин (клас В), вуглеводневих зріджених газів (клас С) і електроустановок, що знаходяться під напругою.

Джерелом запалення на пожежах нафтопродуктів частіше всього буває

факел полум'я. Дія ВИ обумовлена декількома факторами - не хімічне інгібірування, »огнсперешкоджування, екранування, розбавлення чопи полумяпродуктамн розкладу порошку. Хімічне інгібірування реакцій горіння пріпподнті. до різкого зменшення швидкості горіння завдяки зменшенню звсрх рівноважної концентрації активних радикалів (О: 011; Н і т. д.), неповному згоранню частини палива. Як наслідок. зменшується потужність тепловиділення осередка пожежі. Екранування зменшує1 потік променевої енергії до горючої рідиии. Зменшення потужності осередка горіння і екранування може привести до охолодження поверхні горючої рідини і, як наслідок, до зниження швидкості пароутворення, тобто зменшення кількості гарячої речовини, яка поступає в зону хімічних реакцій.

Однак ефект охолодження поверхні горючої рідини не може бути вирішальним в процесі гасіння, так як процес подавлення полум'яного горіння нафтопродуктів порошками відбувається за час від однієї до десяти секунд в залежності від розмірів осередку пожежі. Враховуючи велику інерційність теплообмінних процесів, можна стверджувати, що за час гасіння температура поверхні горючої рідини зменшиться несуттєво, отже швидкість процесів гасіння полум'я і охолодження поверхні пожежі незрівнянні.

Значно більший внесок в процес гасіння вносить ефект вогнеперешкодн, шо перешкоджає розповсюдженню полум'я крізь вузькі каналії, утворюючи об'ємну стінку порошку. В результаті зіткнення атомів і радикалів, які відповідають за розвиток ланцюгових процесів горіння, з твердою поверхнею часток порошку відводиться найбільш суттєвий для хімічних реакцій вид енергії - хімічна енергія вільних атомів, радикалів (енергія вільних валентностей) і збуджених часток, які забезпечують високу реакційну здатність.

Треба враховувати також вплив парів самого інгібітори, які утворюються в результаті термічного розкладу частинок порошку. Вони приймають участь не тільки в процесах гомогенного інгібірування, але і розбавляють зону горіння (зону проходження хімічних реакцій).

Дослідження зона проходження хімічних реакцій полум’я під час додавання вогнегасного порошку демонструє, що спочатку значно зменшується зверх рівноважна концентрація активних радикалів. При подальшому збільшенні концентрації вогнегасного порошку настає метастабільний стан процесу горіння і ирн визначеній концентрації порошку, коли реалізуються інші фактори, відбувається гасіння полум'я. Отже, найбільш впливовою зоною пожежі нафтопродуктів слід вважати зону проходження хімічних реакцій, в якій необхідно утворити вогнегасну концентрацію порошку (рис. 2).

маа лро.члзженн* хімічних рсокшй

Рис. 2. Схема розташування зон факелу пожежі нафтопродуктів в резервуарі.

Концентрація витрат вогнегасного порошку 0: т

о = —, (6)

“лов

де ш - вага вогнегасного порошку, кг; Б пов. - площа повної поверхні циліндру; Бпов. = 2 7№ (Н + Я), де Я - радіус резервуару, м; Н - висота циліндру, м. Розраховані згідно (6) зміни по висоті гасіння концентрації ВП, які притаманні різному типу розпилювачів, представлені на рис.З.

Рис. 3. Зміна по висоті гасіння концентрації вогнегасного порошку, яка притаманна різному типу розпилювачів.

З рис. З пиз«о, шо промисловий пристрій подачі ВП неспроможний забезпечити подачу нормативної концентрації.

У ЧЕТВЕРТОМУ РОЗДІЛІ для реалізації теоретичних і аналітичних досліджень ефективності вогиегасних порошків розроблено НОВИЙ ШІЛІ.ОВИЙ розпилювач, який здатний регулювати і задавати нормативну концентрацію порошку. Крім того, розроблено новий запобіжний клапан двохпозиційного новіїопід'емного типу. З використанням цих пристроїв на базі установки УППУ-500 створено установку порошкового пожежогасіння закачкого типу, яку випробувано в полігонних умовах під час гасіння осередків нафтопродуктів. Створену установку вдалося пристосувати до існуючої системи автоматичного запуску всієї системи пожежогасіння резервуарів з нафтопродуктами.

На основі розрахунків було визначено, що шість установок УППУ-500 забезпечують подачу ВП для гасіння одного нафтозберігаючого резервуару ємкістю 5000 м3. Проведені дослідження дозволили створити новий метод пожежогасіння резервуарів з нафтопродуктами, який складається з засобу подачі вогнегасного порошку в зону проходження хімічних реакцій горіння нафтопродуктів. Подача здійснюється за рахунок установки порошкового пожежогасіння закачного типу.

Характеристики пінних і порошкових автоматичних установок пожежогасіння приведені втабл. 3.

Таблиця 3.

Порівняльні характеристики пінних і порошкових автоматичних установок пожежогасіння

N п/п Пінна УПГ Порошкова УПГ

1. Капітальні витрати на протипожежний захист(тис.грн) 389 240

з. Розрахункова кількість вогнегасної рідини, необхідної для гасіння резервуару РВС-5000 5,28м'1 3303 кг

3. Вартість розрахункової кількості рідини, тис. грн. 8,13 4,95

4. Час спрацьовування установки, (хв.) Не менше 3 Не менше 1

5. Розрахунковий час гасіння 10+5 хв. ЗО сек.

6. Термін зберігання вогнегасної Не менше Не менше

Продовження табл.З

рідини, (роки). 3 10

7. Вплив вогнегасної рідини на природне середовище Використовується біологічно жорсткий продукт, що важко розкладається Використовується у якості добрива у сільському господарстві

8. Сума річних витрат і втрат, (тис. грн.). 71,37 32,13

9. Відношення витрат на протипожежний захист і загальної вартості об'єкту охорони, (%) 1,83 1.12

Проведені дослідження показують, що запропонований метод пожежогасіння дозволять підвищити рівень пожежної безпеки об'єктів зберігання нафтопродуктів. Економічний ефект пожежного захисту одного резервуару складає 40000 гривень.

ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ

1. Теоретично обгрунтовано і експериментально підтверджена ефективність гасіння об'єктів зберігання нафтопродуктів шляхом подачі вогнегасних порошків в зону проходження хімічних реакцій факела пожежі нафтопродуктів.

2. Розроблена методика оцінки і визначення пожежної безпеки нафтобаз та прийняття рішень по її підвищенню.

3. Розроблено новий розпилювач вогнегасного порошку щільового типу, запобіжний клапан двохпозиційного повнопід'емного типу, які дозволили створити автоматичну установку порошкового пожежогасіння закачного типу.

4. Теоретично обгрунтовано і експериментально підтверджено новий метод протипожежного захисту резервуарів з нафтопродуктами за допомогою установок порошкового пожежогасіння УППУ-500 закачного типу з використанням запобіжного клапану двохпозиційного повнопід'ємного типу для підтримки нормативного типу в робочій ємкості та щільових розпилювачів для створення нормативної концентрації вогнегасного порошку.

Основний зміст дисертації викладено в роботах: ,

1. Положешний В. В. Безпека об'єктів нафтохімії.// Коммунальное хозяйство городов.-Киев: Техника. 1998.- вып. 14. - С. 164-169.

2, О. В. Копан, В. В. Мартюк, В. В. Положешний. Основи

внутрідержавного управління, правові та організаційні аспекти боротьби і пожежами на рубежі XIX і XX століть,- Київ, 1997. - 43 с.

3. Мартюк В. В., Єрмако» М. В., Положешний В. В. Пожежні автодрабини: Навчальний посібник. - Київ: Видавничий дім “Альтернативи”, 1998. - 186 с.

4. Положешний В. В. Про безпеку об'єктів нафтохімії.// Коммунальное хозяйство городов. - KneR: Техника. 1998.- вып. 15. - С. 188-190.

5. Положешний В. В. Проблема пожеж в резервуарних парках по збереженню горючих рідин та учбове моделювання реальних ситуацій їх гасіння у вищих навчальних закладах Державної пожежної охорони МВС України. // Коммунальное хозяйство городов. - Киев: Техника. 1998,- вып. 16. -С. 36-38.

6. Положешний В. В. Питання методики розрахунку впливу можливої пожежі на навколишні споруди та людей. // Коммунальное хозяйство городов. -Киев: Техника, 1998,- вып. 16. - С. 41-43.

7. Положешний В. В. Електростатичні заряди - комплексна небезпека об'єктів нафтохімії. Коммунальное хозяйство городов // Коммунальное хозяйство городов. - Киев: Техпнка, 1998,- вып. 16. - С. 53-55.

АНОТАЦІЯ

Положешний В. В. Противопожежний захист об'єктів зберігання нафтопродуктів автоматичними установками порошкового пожежогасіння.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата техничних наук за спеціальністю 05.26.03. - пожежна безпека, Харківський державний технічний університет будівництва та архітектури, Харків, 1998.

Захищається наукова робота, у якій теоретично обгрунтовано і експериментально підтверджено ефективність гасіння об'єктів зберігання нафтопродуктів шляхом подачі вогнегасних порошків в зону проходження хімічних реакцій факела ножежі. Розроблена методика оцінки і визначення пожежної безпеки нафтобаз та прийпятгя рішень по її підвищенню. Розроблено новий розпилювач вогнегасного порошку щільового типу та запобіжний клапан двох позиці ііного повнопід'ємного типу, які дозволили створити автоматичну установку порошкового пожежогасіння закачного типу. Теоретично обгрунтовано і експериментально підтверджено новий метод протипожежного захисту резервуарів з нафтопродуктами за допомогою установок порошкового пожежогасіння УШІУ-500 закачного типу з використанням запобіжного клапану двохпозиційного повнопід'ємного типу для підтримки нормативного

типу в робочій ємкості та щільових розпилювачів для створення нормативної концентрації вогнегасного порошку. Розроблений метод протипожежного захисту резервуарів з нафтопродуктами впроваджено на декількох нафтобазах України, економічний ефект від захисту одного резервуару становить більше 40000 гри.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: пожежі на об’єктах зберігання нафтопродуктів, автоматична установка пожежогасіння, вогнегасний порошок, запобіжний клапан, щільовнй розпилювач вогнегасного порошку.

АННОТАЦИЯ

Полохсешный В. В. Противопожарная защита объектов по хранению нефтепродуктов автоматическими установками порошкового пожаротушения.

Диссертация на соискание ученой ступени кандидата технических наук по специальности 05.26.03. - пожарная безопасность. Харьковский

государственный технический университет строительства и архитектуры, Харьков, 1998.

Выносится на защиту научная работа, в которой теоретически обосновано і експериментально подтверджеиа еффективность тушения объектов хранения нефтепродуктов путем подачи огнетушащих порошков в зону прохождения химических реакций факела пожара. Разработана методика оценки и определения пожарной безопасности нефтебаз и принятия решений по ее повышению. Разработан новый распылитель огнетушащего порошка щелевого типа и предохранительный клапан двухпозиционного типа, которые позволили создать автоматическую установку порошкового пожаротушения закачного типа. Теоретично обгрунтован и експериментально подтвержден новый метод противопожарной защиты резервуаров с нефтепродуктами с помощью установок порошкового пожаротушения УППУ-500 с использованием упомянутого клапана и щелевых распылителей для создания нормативной концентрации огнетушащего порошка. Разработанный метод противопожарной защиты резервуаров з нефтепродуктами внедрен на некоторых нефтебазах Украины, экономический эффект от защиты одного резервуара составляет более 40000 грн.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: пожары на объектах хранения нефтепродуктов, автоматическая установка пожаротушения, огнетушаший порошок, предохраннтельній клапан, щелевой распылитель огнетушащего порошка.

SUMMARY

l’olodzcshnij V. V. The oil storage objects fire protection with the automatic sets are using the dry chemical fire extinguishing powders.

The dissertation on scientific degree - candidate of technical sciences by speciality 05.26.03. - fire safety, Kharkov State University of Construction and Architecture, Kharkov, 1998.

The thesis are devoted to the theoretically explained and experimentally confirmed issue of more effective extinguish of fire by usage of a new method of the dry chemical fire extinguishing powders are giving to the chemical reactions fire development zone. A new method of level determining of the oil storage objects fire protection was worked out. A new slit type fire extinguishing powder scatterer and a two-positions protection valve were worked out, it became a resource of the pumped type extinguishing powder automatic set creation. A new anti-fire protection oil tanks method with the UPPU-500 extinguishing powder automatic set is using the mentioned powder scatterer and a two-positions protection valve for extinguishing powder normal concentration was theoretically explained and experimentally confirmed. The worked out new anti-fire protection oil tanks method was inculcated at the some Ukrainian oil storage objects with economical effect more than 40000 grivnas.

KEY WORDS: fires of the oil storage bases, the automatic sets are using the dry chemical fire extinguishing powders, fire extinguishing powder, a scatterer. protection valve, a slit type fire extinguishing powder scatterer.

Підписано до друку 13.1* .98. Друк, арк 1,25. Тир. 110. Обл. вид. арк. 1,05. Формат паперу 60x84 1/16 Зам. 162 Друкарня “Аванпост та партнери”