автореферат диссертации по машиностроению и машиноведению, 05.02.15, диссертация на тему:Исследование особенностей офсетных печатных форм на основе модифицированных копировальных пленок на орто-нафтохинондиазидах

кандидата технических наук
Хаджинова (Канафоцка), Светлана Евстаховна
город
Львов
год
1995
специальность ВАК РФ
05.02.15
Автореферат по машиностроению и машиноведению на тему «Исследование особенностей офсетных печатных форм на основе модифицированных копировальных пленок на орто-нафтохинондиазидах»

Автореферат диссертации по теме "Исследование особенностей офсетных печатных форм на основе модифицированных копировальных пленок на орто-нафтохинондиазидах"

УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ ДРУКАРСТВА

НГб ОМ

1 Я г На правах рукопису

УДК 655. 226. 621: 3. 049. 75: 773. 71

ХАДЖИ НОВА (КАНАФОЦЬКА) Світлана Євстахівна

ДОСЛІДЖЕННЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ ОФСЕТНИХ ДРУКАРСЬКИХ ФОРМ НА ОСНОВІ МОДИФІКОВАНИХ КОПІЮВАЛЬНИХ ШАРІВ З ОРТО-НАФТОХІНОНДИАЗИДІВ

Спеціальність 05. 02. 15 «Машини, агрегати та процеси поліграфічного виробництва»

Автореферат

дисертації на здобуття вченого ступеня кандидата технічних наук

ЛЬВІВ — 1995

Дісертаціев в рукопис.

Робота виконана в Українській академії друкарства /м.Львів/. ■ Науковий керівник - кандидат технічних наук, ст. науковий співробітник ЗАПОТОЧНИЙ В.Й.

/Український науково-дослідний інститут поліграфічної промисловості ім.Т.Шевченка, м.Львів/

Науковий консультант - доктор хімічних неук ЮРРЕ Т.А.

/Технологічний інститут, м.Санкт-Петербург, Росія/

Офіційні опоненти - доктор хімічних наук, професор КРАВЧУК В.А.

/Українська академія друкарства/;

- кандидат технічних наук, доцент ІАБІНСЬКИЙ B.C.

' . /Політехнічний інститут, м.Київ/

Провідна організація - Книжкове фабрика "Атлас" /м.Львів/

Захист відбудеться " 24 " лютого 1995 р, о _І4 годині на засіданні спеціалізованої ради К 06d.40.0I в Українській академії друкарства за адресою: Україна, 290020, Львів, вул. Підголоско, 19. ,

3 дисертацією можна ознайомитись в бібліотеці Української академії друкарства.

Автореферат розісланий "_______" _____________ 1996 р.

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради,

кандидат технічних наук, доцент В.П.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ.

АКТУАЛЬНІСТЬ ПРОБЛЕМИ. Найбільшого поширення в.офсетному способі друку, який зараз займає домінуюче становище в поліграфії України та інших країн світу, набули офсетні пластини з копіювальними шарами Д1ІІ/ на основі орто-нафтохінондиазидів /0-НХД/. Ця робота присвячена створенню, дослідженню та впровадженню модифікацій ІШ з 0-НХД, які дозволяють отримувати зображення високої якості з меншими енергетичними витратами, забезпечують довготривале зберігання КІН та вищу тираасестій-кість офсетних друкарських форм /ОДФ/ в процесі друкування, що власне, і визначає її актуальність, важливість та перспективність.

Робота по пошуку модифікуючих домішок /Щ/ виконувалась за замовленнями Міносвіти України /д/б темо.Б-50І-9І/,'УНДІПП ім. Т.Шевченка /г/д теми № 954-89 та № 0-93/ та апробована низкою поліграфічних підприємств України.

МЕТА РОБОТИ - створення те наукове обгрунтування модифікації КШ на основі 0-НХД для покращення властивостей 0Д$, зменшення матеріальних і енергетичних витрат під час їх виготовлення і експлуатації.

Мета дисертаційного дослідження зумовила потребу вирішення таких завдань:

- анвліз причин, які викликають необхідність покращення властивостей ОДФ;

Автор роботи висловлює вдячність проф., докт.' техн. наук Лязаренку Ч.Т. за допомогу в рішенні теоретичних та практичних аспектів дисертації.

- проведення пошуку компонентів для модифікації Ю11;

- вивчення особливостей зберігання модифікованих КШ;

- виявлення механізму і кінетики фотолізу модифікованих КШ;

- дослідження впливу модифікаторів на якість КШ та ОДО;

- вивчення впливу модифікаторів розчинів копій на швидкість їх пройвлення та якість ОДО;

- моделювання впливу модифікаторів КШ і технології виготовлення ОДО на їх зносостійкість;

- проведення випробувань модифікованих КШ та ОДО на їх основі

у виробничих умовах. ■ !

НАУКОВА НОВИЗНА. Виявлено та пояснено прискорення фотолізу 0-НХД та збільшення тривалості зберігання КШ за рахунок введення до їх складу запропонованих модифікаторів; встановлені та з”ясовані закономірності їх впливу на умови виготовлення та технологічні властивості КШ та ОДО на їх основі.

■ Запропонований, вивчений та науково-обгрунтоввний ме-юд підготовки розчинів для проявлення ОДО з використанням активованої води та галогенідів.

Здійснено /з використанням математичного планування експерименту/ моделювання впливу складу Ш1І і технології виготовлення ОДО на їх зносостійкість та доказано позитивний вплив модифікації КШ.

Встановлені та пояснені особливості процесів старіння КШ та зношування ОДО на основі модифікованих КШ.

ПРАКТИЧНА ЦІННІСТЬ 1 АПРОБАЦІЯ РОБОТИ. Модифіковані КШ для ОДО та інтегральних схем були перевірене з позитивними результатами у виробничих умовах Львівського видавництва "Вільна Україна", ЛьїііЕ'Сіл'огр поліграфічного технікуму, ГЗО "Свотлаїп"

/м.Санкт-Петербург/, БО "Анілін" /«.Ставрополь/, Київської нотної фабрики.

Наукові звіти з тем Б-50І-9І, 954-89 і 8-93 позитивно і оціноті рецензентами і прийняті УАД та УНДІПП, а рекомендації до складу КШ на основі 0-НХД з модифікуючими домішками передані в УВДІЛП /тема № 8-93/ для подальших досліджень та впроваджень в виробництво.

• Результати роботи апробовані на Міжнародній конференції з фотохімії /м.Київ, 1992 р./, ІУ-й Міжнародній конференції "Друк. Молодь, Ринок" /м.Смоленськ, 1992 р./, Республіканських семінарах з фотохімії олігомерів /м.Львів, І991...1994 рр./, .

конференціях УПІ ім.Ів.Федорова та УАД /І99І...І994 рр./.

. Основні полонення дисертації викладені в IX публікаціях, пріоритет захищений в авторському свідоцтв! СРСР )?І736464.

ОСОБИСТИЙ ВНЕСОК. Науковий доробок, викладений в дисертації та авторефераті, виконаний автором особисто за період навчання інженером-стажистом та аспірантом Української академії друкарства на кафедрі технології друкарсько-обробних процесів та поліграфічних матеріалів.

Особисто автором здійснений аналіз матеріалів та технологій виготовлення 0^, досліджені та пояснені особливості фотолізу під час УЗ-експонування,. зміни впродовж довготривалого зберігання КШ з МД і зносостійкості 0Д5 з них. Вивчено закономірності вплиєу різних модифікуючих домішок /МД/ на властивості КШ та ОДФ і активації води для розчинів, що використовуються при виготопленні ОД5. Здійснено математичне моделювання впливу складу !Ш тс технології виготовлення ОДЇ на,їх зносо-

. - д -

стійкість. Проведено дослідно-промислове виготовлення КШ та Ода і їх апробація в умовах виробництва ряду підприємств.

СТРУКТУРА 1 ОБ"6М РОБОТИ, $ісертація складається з вступу, 5-ти розділів, загальних висновків, бібліографії і додатків. Матеріал викладений на сторінках машинописного тексту,

який включав 17 рисунків та ІБ таблиць. В бібліографії приведено 132 найменування проаналізованих літературних джерел.

ОСНОВНІ ПОЛОШНЯ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ЗАХИСТ:

- особливості фотолізу КШ на основі 0-НХД з І/Щ;

- закономірності впливу ЙОД на фотохімічні властивості КШ, технологічні характеристики ОДО на їх основі;

-закономірності впливу активації проявляючих розчинів на якість 0ДО;

- особливості впливу ВД на процес старіння КШ, зносостійкість та тиражестіЯкість ОДО з МД;

- результати апробації та використання ОДО на основі модифікованих КШ,

ЗМІСТ РОБОТИ

У ВСТУПІ обгрунтовані актуальність роботи, її мета і завдання. Подана інформація щодо наукової новизни і практичної цінності проведених ввтором досліджень, апробації роботи та зформульовані основні положення, що виносяться на захист.

. Перший розділ - "СТАН, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСЛЗШІЕИ РОЗВИТКУ ФОРМНИХ ТА ДРУКАРСЬКИХ ПРОЦЕСІВ ПЛОСКОГО ДРУКУ" - присвячений аналізу досліджень матеріалів і технологічних процесів, проведених в УНДІШІ, УЦЦІСВД, КПІ, УАД та в інших організаціях в Україні; ВИДІШІ, ВДАД, С-ПбТІ в Росії,фірм США, ФРІ І та інших

країн, та досвіду промисловості. На його підставі показано, що цілеспрямовані зміни на всіх етапах формно-друкарського офсетного виробництва, зокрема в процесі виготовлення 0Д$ з позитив-, ним КШ на основі 0-НХД, дозволяють забезпечити технологічно-необхідну якість друкованої продукції. Однак, проведений аналіз промислового використання таких друкарських форм обумовлює доцільність подальшого вдосконалення технології виготовлення Ода з КШ на основі 0-НХД, особливо в напрямку зменшення матеріале- і енергоємності технологічних процесів.

В зв"язку з цим у розділі запропоновані і обгрунтовані можливі шляхи модифікації КШ на основі 0-НХД, скеровані на підвищення їх світлочутливості, технологічної стабільності, досягнення кращих репродукційно-графічних та друкарсько-технічних характеристик за рахунок введення ІІД; обгрунтовані напрямки прискорення процесу виготовлення ода за допомогою активації води для проявлення КШ. Викладені аналіз та гіпотези стели підгрунтям для формування.мети та завдань роботи.

У другому розділі - "ОБГРУНТУВАННЯ ТА ВИБІР МЕТОДІВ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ДОСЛІДНЕНЬ" - здійснений вибір об'єктів і методів лабораторних та виробничих досліджень.

• 3 якості об"єктів досліджень були обрані копіювальні

розчини /КР/, що промислово виготовляються, типу ФП-27-ІВ БС, ФП-383. Вони складаються з фенолформальдегідних новолачних смол і похідних 0-НХД, які розчиняються у сумішах метилетилкетону,ди-метилформаміду, метил-целлозольва або в диоксані. В якості модифікуючих домішок /МД/ до КШ були використані резорцин, резорци-'нова смола, циклогексанонова смола, пірокатехін і азобарвни-

ки ряду:

де а/ Й'-Й*=Н - азобензол /надалі А/;

б/ Й'-Й^СН^ йг~йч~Н - 2-2-азотолуол /надалі Б/; в/ Й=Й5~СН5; й=1/Нг’й=$=Н - 2-аміноазотолуол /надалі В/; г/#Ш; й=СН3;й=йЩ Й=Щ - 2-окси-5-мвтил-2-нітроазотолуол

/надалі Г/. .

Крім того в дослідах були використані в якості МД - ефір-4-окси-3,5-дитретбутилфеніллропіонової кислоти і пентаеритрита

'И?

/Фенозан-23/ та метиловий ефір 4-окси^З,5-дитретбутилфенілпропіо-нової кислоти /Фенозан-І/.,

Модифіковані і немодифіковані КР використовували для виготовлення КШ та 0Д5 за відомими технологіями. <

Для вивчення основних закономірностей процесів формування зображення, впливу складу КР на. фотохімічні, фізико-хтмічні, репродукційно-графічні властивості КШ, технологічні і друкарсько-технічні характеристики ОДЗ? та впливу активованих розчинів на пронес проявлення копій 0Д5 використовували комплекс методів і технологій, в тому числі УФ- і ІЧ-спектроскопію, кліматичну камеру /ФРН/, офсетну друкарську машину "Ромайор-ЗІЗ". Якість зображення ОДФ оцінювали за роздільною та видільною здатністю, графічною точністю відтворення модельної фотоформи, а тиражостійкість 0Д$ - за спот--ворташяыи •ируїгсірсккнх елементів 0Д*5 в процесі друкування.

Для здійснення математичного планування та обробки експерименту використані стандартні програми та ПЕОМ типу ІВМ. Проведення натурних досліджень здійснено за кількістю дослідів, що забезпечила вірогідність 0,95.

Т р з т і і? розділ роботи - "ДОСЛІДЖЕННЯ КІНЕТИКИ 1 МЕХАНІЗМІВ ПРОЦЕСІВ, ЩО ВІДБУВАЮТЬСЯ У МОДИФІКОВАНИХ КОПІЮВАЛЬНИХ ШАРАХ" - присвячений вивченню процесів фотолізу та зберігання модифікованих КШ.

Як вияснено з аналізу ІЧ-спектрів, в модифікованих КШ спостерігаються зміни в молекулярній структурі полімерної матриці. Про це свідчатьзмінинапівширини смуги поглинання / д^ ^

в області поглинання водневих зв"язків. Вони найбільші при введені до композиції резорцинової смоли /Д\)^ = IV см', для вихідної

композиції - Д\)</2 = 3 см'/ та азобарвників, осабливо Г - 2-окси-2-нітро-5-метил азобензолу /д4^ = 12 см"1/. -

Встановлено, що інтенсивність смуги поглинання діазогрупи в ІЧ-спектрах нвмодифікованих КШ зменшується при зберіганні. Однак, при введені до КШ азобарвника Г має місце стабілізація інтенсивності смуги поглинання діазогрупи.

При включені азобарвників до складу нафтохінондиазидних композиція їх спектральні характеристики в У5- та видимій областях змінюються незначно. При опроміненні інтегральним джерелом лампи ДРШ забарвлених і нозабярвлених азобарвниками шарів у процесі їх фотолізу зберігаються загальна однотипна картина. Падіння поглинання /по всій спектральні Я кривій/ супроводжується появою трьох ізосбестичсих точок, що підтверджує виникнення переважно одного стабільного продукту фотолізу. Найбільш ефективно /на 25% □видніє, нія у незабпрвленііі композиції/ ці процеси відбуваються

Зміни ІЧ-спектрів плівок КШ

а - КШ без ВД; ■

б - КШ + азобарвник Г /І мас.5?/; І-О; 2-30; 3-60 с опромінення

Рі'С.І.

у шарі ФП-383, що містить 2-окси-2*нітро-5 метил азобензол /Г/.

ІЧ-спектри опромінених плівок вихідного КР та модифікованого азобарвником Г /рис.І/ підтверджують вплив ВД на швидкість , процесу фотолізу. Зокрема, під час опромінення плівки вихідного КР, значне зниження смуги поглинання 2122 см"', що належить діа-зогрупі, спостерігається після 60 с /рис.І а/, а при введенні МД в КР повне зникнення смуги поглинання 2122 см' відбувається вже за ЗО. с УФ-опромінення /рис. І б/.

Таким чином, одержані результати показують, що-із введенням до складу КШ модифікаторів можна прогнозувати покращення певних властивостей КШ та тиражестіЯкості на їх основі.

У четвертому розділі - "ВЛАСТИВОСТІ ДРУКАРСЬКИХ ФОРМ ПЛОСКОГО ОФСЕТНОГО ДРУКУ НА ОСНОВІ МОДИФІКОВАНИХ КОПІЮВАЛЬНИХ ШАРІВ З 0РТ0-НАФТ0ХІН0НД1АЗИДІВ" - приведені результати вивчення технологічних, репродукційно-графічних та друкарсько-технічних властивостей ОДФ на основі модифікованих та немодифікова-них КШ та впливу на ці показники активації проявляючих розчинів.

Дослідження світлочутливості КШ із різним вмістом азобарвників у складі композицій показало, що при введенні азобарвників А і Г цей, показник збільшується приблизно у 4-5 разів.

Витримування зразків з КШ без МД у кліматичній камері призводить до деякого підвищення світлочутливості, а згодом - до її пониження. Введення ж до ЇШ1 азобарвника забезпечує відносну стабілізацію світлочутливості, причому присутність у КШ МД типу азобарвників А і Г, дозволяв досягнути при меншому часі УФ-експону-ванвя що й крящої роздільної здатності.

Виявлено, що графічні спотворення ОДФ, отримані після проявлення КШ, що містять азобарвник в оптимальній концентрації

іг -

/ 0.5...І.0$/> значно менші у порівнянні з 0Д$, які виготовлені з КШ без МД.

Дослідження проявлення модифікованих КШ /після УФ-ексло-нуввння/ показало, що азобарвники А і В приводять до гальмування процесу проявлення ОД^, а азобарвники Б і Г прискорюють його. Крім того, введення цих МД /А-Г/ приводить до збільшення вибірковості проявлення. Зокрема, найбільша вибірковість спостерігається у присутності азобарвників Г та Б.

Введення галогенідів у проявляючі розчини також в значній мірі впливає, на вибірковість проявлення, що пояснюється, ймовірно, слідуючим. Аніони гідроксиду проникають в матрицю полімеру, створюючи при цьому аніони фенолату, що послаблює зв"я-

зок між О-НЗД і смолою та прискорює процес проявлення.

■і'і .

. Певним чином впливає на проявлення КШ концентрація КОН

в розчинах на основі каталітної води. Встановлено, наприклад, що тривалість процесу проявлення в таких розчинах знижується на 20. ..ЗО*?, при цьому вибірковість проявлення завдяки такій обробці зростає в ~ 3 рази у порівнянні з розчинами на звичайній воді. ’

Проявлення КШ у запропонованих автором розчинах зменшує спотворення друкарських елементів Ода, що пояснюється зменшенням їх набухання.

Введення в КШ азобарвників типу Г,В, резорцину, резорцинової смоли, циклогексанонопої смоли, пірокатехіну приводить до збільшення гідрофобності шару та адгезії КШ до формних підкладок.

При стендовому дослідженні зносостійкості Ода з МД виявлено, що остпння зростає в 2 рази при введенні до складу КШ гїо-барп.чиктв типу Б,0,Г.

Дослідження впливу складу КШ та технологічних режимів ' риготовлення 0Д5 на їх зносостійкість, здійсненим за принципами математичного шинування експерименту для ОДЗ з КШ, модифікованих азобарвником Г, отримане регресивна рівняння такого вигляду:

у = 20.3 - І.ЗХ, 1.9 X, + 1.2 X, + 0.2Х.Х, - 0.7Х,Х3 -. І.ІЛ,Ха + 0.5 У.Х,ЛЛ, /2/

де у, - спотворення друкарських елементів ОДЇ Д/ при знолувяшіі;

X, - температура сушки ІШ1 /°С/ ;

- тривалість сушки КШ /хв/;

Х3 - температура термообробки ОД® /°С/,

та такі ж рівняння, що описують янотування 0Д5, одержаних з нв-модифікованих КШ та КШ з МД типу "Фенозан-І" та "Фенозан-23".

Аналіз цих рівнянь за критеріями 5ішеря, Кохрено та Стьюдента показрв значимість коефіцієнтів рівняння і адекватність моделей технологічного процесу та дозволив встановити, ио найбільша стійкість 0Д5 до знотування /в області /|=60...70 °С;

= Ю...20 хв; Хі~ 150...170 °С при 5.0 тис.ішклах навантаження/ досягається при введенні в КШ 1% азобарвника Г - 2-окси-5 метил- 2,' -нттроазобензолу. .

Всі ці позитивні зміни якості КШ та ОДІ підтверджують результати, які викладені у 3-му розділі роботи. .

П " я т и й роздгл роботи - "ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕІ—

гаспт отсежїх друкарських форм з мод-йіковдшм копіювальним

ШАРОМ” - узагальнює результати виробничих випробувань та розрахунків економічної о‘!''Т'ттіостг ОДЗ, одержаних з модифікованих

КШ для ОД?.

Вплив ЦЦ на тиражестіЯкість ОДО

2.2 - внутрішньолітерний просвіт;

3.3 - ширина з"еднувального штриха літери "Н";

1,2,3— для немодифікованого КШ ;

І',2',ЗІ— для КШ модифікованого азобарвником Г

Рис.2.

Партія фоторезисту ФП-РН-7 на основі О-НХД з домішкою запропонованого автором барвника /Г/ була виготовлена та апробована в умовах МДП "Фотран" /м.Ставрополь/, а згодом використана для виготовлення дослідної партії попередньо-сенсибілізованих пластин на спеціалізованій лінії Київської нотної фабрики.

При виготовленні ОДО з таких пластин та друкуванні в умовах Київської нотної фабрики, Видавництва "Вільна Україна" та друкарні Львівського поліграфічного технікуму встановлено, що ОДФ з ІШ, модифікованих азобарвником 2-окси-5 метил-2' -нітро-азобензол, відповідають вимогам поліграфічного виробництва.

Як видно з рис.2, при друкуванні тиряясів за зміною показників якості друкарськгх елементів ОДО можна виділити три характерні ділянки: І - інтенсивне зношування /0...5 тис.відбитків для КШ немодифікованого; 0...3 тис. відбитків для модифікованого КШ/; 2 - стабілізація /5.0...35.0 тис. відбитків для немодифікова-ного ІШ і 3...60 тис. відбитків для модифікованого КШ/; 3 - помірне зношування /після 35.0 тис.відбитків для немодифікованого КШ та після 60 тис. відбитків для модифікованого Ш/.

Таким чином, виробничі випробування ОДО з модифікованих КШ показують підвищення тиражестіОкості /~ на 30%/.

Економічний ефект при модифікації КШ досягається за рахунок трьох факторів - економії матеріалів та зниження енерго- та трудомісткості. Як показали випробування в умовах виробництва та попередні розрахунки, економія матеріалів забезпечується за рахунок зменшення втрат від браку /від 6 до 3.5%/. Трудомісткість технологічних операцій при УФ-експонуЕанні КШ з МД знижується в середньому на 20%, при проявленні - на 25^, а енерговит-

В-"ДОДАТКАХ" наведені акти випробувань модифікованих ' ІШ та ОДО на їх основі, акт приймання теми Б № 501-91,. результати розрахунку економічної ефективності, довідка про використання пропозицій в УНДІПЛ, програма математичного моделювання умов виготовлення офсетних форм. '

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ.

1. Обгрунтована необхідність покращення друкарсько-технічних та технологічних характеристик копіювальних шарів на основі орто-нафтохінондиазидів, які широко використовуються на вітчизняних поліграфічних підприємствах, та вибрані для цього

'цільові модифікуючі домішки.

2. Досліджено спектроскопічними методами процеси, що відбуваються в копіювальних шарах і розчинах при введенні азобарвників та інших модифікуючих домішок, і встановлено:

- зміни в смугах поглинання ІЧ-спектрів, що віднесені до водневих зв"язків, в полімерних матрицях КШ, модифікованих азобарвником, резорцином, резорциновою смолою;

- прискорення фотолізу орто-нафтохінондиазиду в присутності

азобарвників; , ■

стабілізуючий вплив модифікуючих домішок на діазогрупи копіювальних шарів при їх зберіганні.

3. Запропоновано, обгрунтовано вибір та досліджено модифікацію розчинів для проявлення копій, що включає електрохімічну та хімічну /шляхом введення галогенідів колію/ активацію розчинів. Виявлено, що при такій обробці проявляючих розчинів досягається краща якість офсетних друкарських форм, прискорю-'

еться процес проявлення у І,5...2 рази. Цз пояснено активуючою дісю іонів ОН'/у випадку електрохімічної обробки/ та іоніп галогенідів /у випадку присутності таких солей у розчині/.

4. Встановлено позитивний вплив модифікуючих домглок у копію' вальних шарах і, особливо, 2-окси-5-метил-2'-нітроазобензо-

лу в' кількості 0,5...І мпс.^ на їх світлочутливість /збільшується ^ в 3-4 рази/ при деякому покращенні репродукційно-графічних властивостей офсетних друкарських форм, в тому числі збільшенні роздільної та видільної здатностей, зменшенні графічних спотворень, суттєвому звільненні зносостійкості / в 2...З рази та тиражестійкості /~ЗС$/. ,

5. Проведені виробничі випробовування модифікованих копіювальних шарів та офсетних друкарських форм з них в умовах Київської нотної фабрики, Видавництва "Вільна Україна" /м.Львів/, друкарні Львівського поліграфічного технікуму та В0 "Анілін'1 /м.Ставрополь/ підтвердили результати лабораторних досліджень. Техніко-отономічний Аналіз технології виготовлення офсетних друкарських форм з модифікованим копіювальним шаром

та запропонованим проявляючим розчином показав-її економічну ефективність, що пов'язано тз зменшенням втрат пластин при зберіганні, прискоренням технологічних процесів та зменшенням енерговптрат, та потребу в продовженні' робіт спільно з УіуШ’ІІ до впровадження ча полі графічних підприємствах Учрчїші.

Основині! ЗМ;СТ 'ДІ'С-ерТаЦІ'ї г?"їіі'лаДО’!НЙ в ' наступних роботах:

І. Гавенко С.ч. , * Г. Р * , Тн!:О'7К0 ^ана І'ОЦК^я С. *'].

Моц^ЛИГЮР^НИЗ ГОО;;ОССП >І.ПЧ^С?'!І,Г7 Н!РУ«?:Л9Г9СЯ

- ia -

слоя на подложку. - В кн.:Тезисы докладов 12 Всесоюзной научно-технической конференции по спец. видам печати. - Киев: УНДІСВД, 1990. - С. 93-94.

2. Гавенко C.S., Розум О.Ф., Осипова Т.Г., Канафоцька С.6.

Про зволоження офсетних друкарських форм // Поліграфія і видавнича справа. -'1990, № 26. - С. 43-45.

3. Карпенко В., Канафоцька С., Келя С., Слоцька Р.

Дослідження впливу післяекспозиційної обробки на якість офсетних форм позитивного копіювання. - В кн.: Тези ІУ-Ї Республіканської конференції. - Львів: УНДІПЛ, 1990. -С. 2S-29.

4. Канафоцкая С.Е. Влияние модифицирующих добавок на износостойкость офсетных печатних форм. - В кн.: Тезисы Ш-Й научнопрактической конференции молодих ученых и специалистов печати. - Н.:ВНШКЛП, 1992, - С. 32.

б. Канафоцкая С.Б., Зацерковная Р.С. Модифицированный копировальный слой на основе орто-нафтохинондиазидов. - В кн.: Тезисы Ш-Й научно-практической конференции молодых ученых и специалистов пёчати. - П.: ВНИИКПП, 1992. - С.33.

6. Канафоцкая С.S., Зацерковная Р.С. Модификация копировальных слоев на основе орто-нафтохинондиазидов. - В кн.: Тезисы докладов Международной конференции по фотохимии. - Киев:

Ш АН Украины, 1992. - С.139.

7. А.с. I7d6464 СССР G03F Светочувствительная компози-

ция для изготовления офсетных печатных форм. Юрре Т.А., Бусыгина JI.A., Луцив О.И., Старчанко Ю.В., Лазаренко Э.Т., Карпенко B.C., Каняфоцкая С.Е., Ыяслюк А.Ф., Дацко П.В.,

Гомон С.З. Зяявл. 11,10.1990.

8. Канафоцька С.Є., Лазаренко Э.Т., Юрре Т.А. Спектроскопічні1 дослідження модифікованих азобарвниками позитивних копіювальних шарів на основі орто-нафтохінондиазидів. - В кн.: Тези доповідей науково-технічної конференції. - Львів

УПІ ім.їв.Федорова, - 1993. С.64.

9. Канафоцька С.Є., Лучкевич С.Р., Ззцерковна Р.С. Модифіковані копіювальні шари для офсетних друкарських форм //Поліграфія і видавнича справа. - 1993, № 23. - С.33-34.

10. Канафоцкая С.Ч., Бусыгина Л.А., Лазаренко Э.Т., Юрре Т.А., Зацерковная Р.С. Азокрасители в светокопировальных слоях. -Львов: - УПИ-им. Ив. Федорова. - 1993. - 12 с. /Деп. в НИЦ "Информпечать".

11. Канафоцька С.Є., Зацерковна Р.С. Дослідження старіння модифікованих копіювальних шарів на основі орто-нафтохінондиазидів. - В кн.: Тези доповідей науково-технічної конференції. - Львів: УАД, 1994.

12. Канафоцька С.б., Зоссунгбо А. Дослідження процесу проявлен^-ня позитивних копіювальних шарів // Поліграфія і видавнича справа. - 1994, № 29. - С. 91-93.

Здобувач

Ха джинова /Кянафоцкая/ С. Б. Исследование свойств офсетных форы на основе модифицированных копировальных; слоев из орто-нвфтохинондиазидов.

Диссертация ка соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 02.05,15 - Машины, агрегаты и процессы полиграфического производства; Украинская академия печати, Львов, 1994.

Осуществлен анализ современного состояния, перспектив и проблем развития формных и печатных процессов офсетной плоской печати, в том числе копировальных слоев, и предложены направления модификации копировальных слоев на основе орто-нафтохинон-диазидов и рабочих растворов для получения офсетных печатных форм.

Проведенные спектроскопические, сенситометрические и технологические исследования копировальных слоев показали положительное влияние предложенных модифицирующих добавок, в том числе азокрасителей, на фотолиз и сохраняемость копировальных слоев, улучшение репродукционно-графических /точность воспроизведения фотоформы, разрешающая способность, выделяющая способность/ и печатно-технических /смачиваемость копий, износо- и тираже-стойкость/ характеристик печатных форм из них, что обьяснено изменением соотношения водородных связей в полимерной матрице,

Физико-химические и технологические исследования пропвля-' емости копий в модифицированных растворах с использованием ка-талитной ёоды и гялогенидов щелочных металлов обнаружили ускорение процесса и улучшение качества копий.

Эти результаты подтверждены производственными испытаниями в условиях полкгргфических предприятий гг. Киева и Львова, пффек-

тивны с точки зрения снижения трудовых, материальных и энергетических затрат и рекомендуются для использования в полиграфии.

Ключові слова: копіювальні шари, орто-нафтохінондиазиди, модифікуючі домішки, офсетні друкарські форми, фотоліз, зберігання шарів, тиражестійкість.

Hadgunova /Kanafotskn/ 3.E. Investigation of the propertied of the of.set printing plate for based modification copying films on ortho-naphthohinondiasides.

■ Dissertation for receiving of the scientifical degree-candi-date of the technical sciences by the specialization 02.05.15 Kquippment, agrogates ard processes of the polygraphy industry* Ukrainian Academy of Printing, Lviv, 1994.

The analysis of modern state, prospects and problems of form and printig processes of offset flat printing development v/ere realized, including analysis of copying films, and hypothesis of copying films modification, based on ortho-naphthohinondiasides and working solutions ffsr receiving offset printing forms were pro posed. Ibe spectroscopic, sensitometric and technological recearch of copying films, which were carried out, showed positive influence of proposed modifying additions, including ezo-dyes, on copying films photolysis and preservation, on improvement of reproduction-graphic ( photoform reproduction exactness, permission stability, educing ability) and printing - technical (copy moistening, wear and circulation stahlcness) charact.eristies of printinng forms, wl.ich were ;ade from that films-. Changes in correlation of hydrogen connections «planed that fact. Physico-chemical and technological research of copy developing rate -!"d if/'s improvement.

This results v.ern confirmed with production tests in the conditions uf printing and publishing enterprises in Kiev and Lvov. This results will bring to reduction of labour, material and power expendii.tin'.". 'nd .ire ri'f‘;n-K.’niJos for using in polygraph'/, scientific! • ■ ’i institutions of this fie!;!.