автореферат диссертации по безопасности жизнедеятельности человека, 05.26.03, диссертация на тему:Разработка тактико-технических решений тушения низового лесного пожара

кандидата технических наук
Литвин, Николай Васильевич
город
Харьков
год
1998
специальность ВАК РФ
05.26.03
Автореферат по безопасности жизнедеятельности человека на тему «Разработка тактико-технических решений тушения низового лесного пожара»

Автореферат диссертации по теме "Разработка тактико-технических решений тушения низового лесного пожара"

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ

УДК 614.8

Літвін Микола Васильович

РОЗРОБКА ТАКТИКО-ТЕХНІЧНИХ РІШЕНЬ ГАСІННЯ ЛІСОВОЇ ПОЖЕЖІ

Спеціальність - 05.26.03 - Пожежна безпека

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук

Харків -1998

Дисертація с рукопис.

Робота виконана в Харківському державному технічному університеті будівництва та архітектури.

Науковий керівник: доктор технічних наук, професор Жартовський Володимир Михайлович.

Офіційні опоненти:

1. Доктор технічних наук, професор Фомін Станіслав Леонідович.

2. Кандидат технічних наук, доцент Удянський Микола Миколайович.

Провідна установа - Київський міжнародний університет цивільної авіації.

Захист дисертації відбудеться «___________» ________________1998 року

годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д64.056.01 при

Харківському державному технічному університеті будівництва та архітектури за адресою: 310002, м. Харків, вул.Сумська, 40.

З текстом дисертації можна ознайомитися у бібліотеці Харківського державного технічного університету будівництва та архітектури.

Автореферат розісланий « 1993 р

Вчений секретар п к***

Спеціалізованої вченої ради у Е.М. Кутовий

/

Загальна характеристика роботи.

Актуальність проблеми. В останні роки питанню охорони лісів, в тому числі і віл пожеж, приділяється велика увага. В Україні розроблена довгострокова державна програма «Гіожежа-ліс» з проведення досліджень та виконання заходів щодо забезпечення підвищення ефективності попередження і гасіння лісових пожеж.

Ліс, поряд з його величезним економічним потенціалом, с природним регулятором у підтримці екологічного балансу. В той же час, найбільш цінні в екологічному відношенні хвойні ліси мають одну особливість - високе сприймання вогню.

Лісові пожежі являються одним із екологічних факторів, які не мають собі рівних за ступенем впливу па ліс та оточуюче середовище. Щорічно пожежами пошкоджуються та знищуються тисячі гектарів лісонасаджень, при цьому викидаються в атмосферу тисячі тон продуктів згорання, знищуються водоохоронні, захисні та інші корисні властивості лісу, знищується корисна фауна, порушується планове ведення лісового господарства, та використання лісових ресурсів.

Статистика свідчить, що в Україні за період з 1985-1997 роки щорічно виникає близько 4000 лісових пожеж. На гасіння лісових пожеж, які не вдалось погасити в початковій стадії їх розвитку, щорічно відволікається від виробничої діяльності велика кількість населення, робітників та службовців, значні технічні ресурси.

У разі збігу ряду обставин та факторів, що впливають на інтенсивність розвитку низових лісових пожеж, вони приймають стихійний характер розвитку і відносяться до рангу стихійних лих.

Лісові пожежі та їх наслідки слід розглядати не тільки з позиції порушення стабілізуючого екологічного стану на планеті, але і з позиції впливу їх на безпеку діяльності людини.

Аналіз лісових пожеж в Україні та проведені дослідження свідчать, що проблема пожежної безпеки вирішена далеко не повністю і залишається актуальною в даний час. Тому, розробка тактико-технічних рішень щодо застосування сучасних технічних засобів та вогнегасник речовин сприятимуть підвищенню ефективності гасіння лісових пожеж і збереження лісового фонду держави.

Мета роботи. Метою даної дисертаційної роботи являється підвищення ефективності гасіння низових лісових пожеж шляхом розробки тактико-технічних рішень.

Для досягнення поставленої мсти необхідно вирішити наступні основні задачі:

1. Провести аналітичні дослідження стану забезпечення пожежної безпеки лісів, попередження і гасіння лісових пожеж, виникнення та розвитку пожеж у лісах України в залежності від виявлених факторів впливу.

2. Розробити методику прогнозування настання пожежоїіебезпечпого періоду у лісах в залежності від метеорологічних факторів.

3. Провести аналітичні розрахунки застосування мобільних і первинних технічних засобів щодо гасіння лісових пожеж.

4. Провести експериментальні дослідження гасіння низової лісової пожежі з застосуванням мобільних і первинних засобів пожежогасіння.

5. Розробити рекомендації по впровадженню в практику гасіння

низових лісових пожеж первинних засобів пожежогасіння з різними вогнегасними речовинами. .

Предмет дослідження - процеси розповсюдження низових лісових пожеж, вплив вогнегасних речовин на процеси горіння.

Об’єкт дослідження - тактико-технічні дії особового складу пожежної охорони під час гасіння лісових пожеж.

Методи досліджень. В роботі використані аналітичні методи експертного аналізу лісових пожеж, методи математичної статистики та обробки даних, проведені натурні дослідні експерименти.

Наукова новизна. Наукову новизну дисертації складають :

- розроблена методика визначення настання пожежонебезгіечного періоду в лісах;

- теоретично обгрунтована та експериментально підтверджена ефективність застосування ранцевих вогнегасників для гасіння низових лісових пожеж;

- розрахунки та експериментальні дослідження ефективності використання вогнегасних неорганічних солей (ОС-5) у суміші з водою для гасіння низових лісових пожеж;

- розрахунки і експериментальні дослідження можливості використання двох варіантів постів зарядки ранцевих вогнегасників безпосередньо біля місця пожежі.

Практична цінність. Розроблена методика визначення пожежонебезгіечного періоду виникнення лісових пожеж в залежності від метеорологічних умов та визначені математичні залежності, які характеризують цей процес. Проведені теоретичні та експериментальні дослідження ефективності застосування ранцевих вогнегасників для гасіння

низових лісових пожеж дозволяють підрозділам пожежної охорони підвищити ефективність тактико-техпічних дій щодо гасіння лісових пожеж.

На захист виносяться.

1. Методика визначення настання пожежонебезпечного періоду в лісах в залежності від метеорологічних факторів.

2. Теоретичні обгрунтування та експериментальні дослідження застосування ранцевих вогнегасників для гасіння низових лісових пожеж.

3. Аналітичні розрахунки та експериментальні дослідження використання вогнегасник неорганічних солей у суміші з водою для гасіння низових лісових пожеж.

4. Аналітичні розрахунки та експериментальні дослідження створення і розміщення двох варіантів постів зарядки ранцевих вогнегасників.

Особистий внесок автора полягас в розробці на основі проведеного статистичного аналізу та запропонованих математичних залежностей методики визначення настання пожежонебезпечного періоду в лісах, обгрунтуванню впливу основних метеорологічних факторів на розвиток лісових пожеж, в проведенні аналітичних розрахунків та експериментальних досліджень ефективності застосування ранцевих вогнегасників для гасіння низових лісових пожеж, у впровадженні одержаних в роботі результатів у практику пожежогасіння та в навчальний процес.

Достовірність результатів, одержаних в роботі, підтверджується застосуванням теоретично обгрунтованих методів, співставлення і одержання задовільних результатів, натурним експериментом із застосуванням сучасних вимірювальних приладів.

Реалізація і впроваджений результатів роботи. Основні результати роботи впроваджені в практику пожежогасіння низових лісових пожеж гарнізону УДПО МВС України в Київський області та об’єднанні «Київліс».

На Прилуцькому орендному підприємстві «Пожмашина» планується серійний випуск ранцевих вогнегасників типу ОПР-16.

Черкаським інститутом пожежної безпеки МВС України ім. Героїв Чорнобиля впроваджено в навчальний процес теоретичні обгрунтування та основні експериментальні результати дисертаційної роботи.

Апробація роботи. Основний зміст дисертаційної роботи доповідався на науково-практичних конференціях та нарадах працівників пожежної охорони республіканського рівня та Міністерства лісового господарства.

Публікації. По темі дисертації опубліковано 4 наукових статті.

Структура і обсяг роботи. Дисертаційна робота складається з вступу, 4 розділів, загальних висновків, літератури та додатків. Робота містить 142

сторінки і включає 19 рисунків, 14 таблиць та 1 додаток. Список літератури включає 102 найменування.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

У ВСТУПІ обгрунтовується вибір та акіуальність теми, визначається мета, завдання і методичні основи дослідження, наукова новизна та практична значимість одержаних результатів.

У ПЕРШОМУ РОЗДІЛІ розглядаються механізми горіння і розвитку лісових пожеж, причини їх виникнення та заходи пожежної профілактики, способи та засоби виявлення лісових пожеж, основні складові фактори для моделювання та прогнозування лісових пожеж; сформульовані завдання досліджень.

Показано, що процес спалаху і горіння лісових рослинних матеріалів є складним багатостадійним процесом. Залежно від ярусів лісового фітоценозу, які є об’єктами горіння, лісові пожежі поділяються на низові, верхові і підземні або торф’яні. Поведінка лісової пожежі визначається комплексом факторів, що характеризують умови її розповсюдження і розвитку: складом лісонасаджень, запасом і вологістю горючих матеріалів, рельєфом місцевості, швидкістю і напрямком вітру, температурою і вологістю повітря.

Однією з умов швидкої ліквідації лісової пожежі є своєчасне її виявлення. У виявленні лісових пожеж застосовують візуальний та інструментальний методи. В останньому, за допомогою сповіщувачів (наприклад інфрачервоного світла) фіксується зміна густини повітря (наявності диму), його руху, та теплові прояви пожежі з подальшою обробкою одержаних сигналів тощо.

Встановлено, що прикладів виникнення верхових пожеж без початкового горіння низових лісових матеріалів майже не спостерігається.

На підставі проведеного аналізу сформульована мета роботи.

У ДРУГОМУ РОЗДІЛІ проведені аналітичні дослідження причин виникнення та розвитку лісових пожеж в Україні і Київській області, зокрема.

Дослідження причин виникнення лісових пожеж показало, що основна їх кількість (94,6 %) виникає з вини людини і тільки незначна кількість від грозових розрядів та інших факторів (рис. І).

25000

20000

15000

10000 |

І

5000 і

і

о І

18378

17688

647

43

1-загальна кіпькістьпожеж, 2-з вини населення, З-з інших причин, 4-з вини грозових розрядів

Рис. І. Кількість лісових пожеж в Україні за період з 1994-1997 роки в залежності від причин їх виникнення.

Лісові пожежі поділяються на верхові, низові та підземні. Встановлено, що майже всі лісові пожежі розпочинаються з низових. В залежності від факторів впливу на розвиток низових лісових пожеж вони можуть переходити в інші види. Ліквідація пожеж в їх низовому виді дає можливість уникнути наслідків, які при переході низових лісових пожеж в верхові часто носять характер стихійного лиха.

Встановлено, що на долю верхових лісових пожеж припадає до 5% від загальної їх кількості. Площа лісонасаджень, які знищуються цим видом пожеж в середньому по Україні за період з 1994 - 1997 роки складає 40% від загальної знищеної лісової площі (рис. 2).

14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0

Ріп 1994 Рік 1995 Рік 1996 Рік 1997

Рис. 2. Площа, знищена великими лісовими пожежами за період з 1994

-1997 роки у порівнянні з загальною знищеною лісовою площею.

Встановлено, що найбільша кількість пожеж виникає з 14 до І 7 години ; (рис. 3), коли температура повітря має найвищі показники, а вологість

12673

10040

2552

3137

1620

5848

1467

.199

повітря досягає мінімуму. В цей проміжок часу в лісі складається найбільш пожежонебезпечиий стан. І навпаки, з 3 по 8 годину ранку, коли температура повітря мас мінімальне значення, а вологість досягає максимуму -спостерігається зменшення пожежної небезпеки в лісі, а звідси і кількості пожеж.

120

100

80

60

40

20

0

10&ІОЗ

85

60

48

33

13

□а

4 4 5 5 6

а,0,0

20

дО

11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 13 20 21 22 23 24

97

87

74

53

56

42

25

Рис. 3. Динаміка виникнення лісових пожеж протягом доби в Київській області за період 1992 - 1997 роки.

Проведений аналіз показав, що в періоди сухої погоди (опади нижче норми) та значного підвищення температури кількість лісових пожеж помітно зростає.

Так, в Київській області в 1994 році у липні місяці склався надзвичайно пожежонебезпечиий стан в лісах. Кількість лісових пожеж зросла з 35 в червні місяці до 192 випадків у липні. Цьому сприяла підвищення температури навколишнього середовища (більше ЗО °С) та виникнення дефіциту вологи (рис. 4).

Саме температуру та кількість опадів можна отримати з довгострокового метеорологічного прогнозу. В дисертаційній роботі було проведено математичне моделювання кількості лісових пожеж в залежності від цих факторів. Залежність кількості пожеж від температури та опадів має вид

. лг=л/,лх (О

де N - кількість пожеж, і - температура ("С), А - кількість опадів (мм.)

Функцію Д ґ, А ) можна представити у вигляді ряду

*) +а,-{+а2- її +ХА77ь (2)

де коефіцієнти а та Л визначаються шляхом варіаційних розрахунків на ЕОМ.

Рис. 4.Залежність кількості пожеж в Київській області від температури та опадів в 1994 році (суцільна ламана -фактична кількість, пунктир - норма).

Проведені на ЕОМ варіаційні розрахунки показали, що в (2) можна залишити тільки члени лінійні по І і А. При цьому розрахована теоретично та реальна середня кількість лісових пожеж за період з 1994 - 1997 роки, практично не відрізняються (табл. 1).

Таблиця 1

Розрахована теоретично та реальна середня кількість лісових пожеж в Київській області за період з 1994 - 1997 роки

Температурні проміжки (°С) Реальна кількість пожеж Розрахована кількість пожеж

10-20 16 17

20-30 25 26

30-35 53 55

Зазначимо, що середня кількість пожеж не дає повного уявлення про настання пожежонебезпечного періоду. Більш актуальною величиною з точки зору прогнозування являється саме кількість пожеж, які можуть виникнути в даному місяці, якщо метеорологічний прогноз дає значення максимальної місячної температури та кількість опадів, що випадуть. Проведені розрахунки показали, що запропонований підхід дозволяє надійно прогнозувати настання пожежонебезпечного періоду.

ТРЕТІЙ РОЗДІЛ присвячений дослідженням тактико-технічних рішень щодо гасіння лісових пожеж; ефективності використання вогнегасних речовин, що застосовуються для гасіння лісових пожеж.

Показано, що основними технічними засобами щодо гасіння низових лісових пожеж е пожежні автомобілі. Проведений аналіз свідчить про те, що за наявності поблизу місця пожежі джерела водопостачання застосування пожежних автомобілів має успіх, а в разі його відсутності ефективність їх роботи значно зменшується. В цілому робота пожежників з рукавними лініями під час гасіння лісових пожеж є трудомісткою, швидкість просування пожежника по контуру кромки обмежена довжиною рукавних ліній, наявністю дерев та кущів. Зміна бойових позицій з метою нарощування рукавних ліній, вимагає значного часу, неефективних витрат вогнегасної речовини і дає можливість подальшому вільному розвитку пожежі. Крім того, пожежа розвивається за час поїздки пожежного автомобіля на заправку водою.

Встановлено, що для підвищення вигнегасних властивостей основної вогнегасної речовини (води) для гасіння низових лісових пожеж її необхідно подавати в осередок пожежі у вигляді дрібнодисперсного водяного аерозолю з розмірами крапель від 10 до 20 мкм.

Для створення загороджувальних полос, бар’єрів ефективно застосовувати пінні розчини та емульсій. Термін їх ефективної дії досить незначний, але значно більший ніж при застосуванні води і, в разі необхідності, з їх застосуванням створюються надійні перешкоди для подальшого розповсюдження низової лісової пожежі.

Визначено, що добавка у воду 13% вогнегасного складу ОС-5 майже вдвічі підвищує вогнегасну здатність води. Збільшення кількості ОС-5 у воді не приводить до подальшого зменшення поверхневого натягу і поліпшення її вогнегасних властивостей.

Склад ОС-5 добре розчиняється у воді, тому немає необхідності в спеціальному змішувальному обладнанні. Повне розчинення вогнегасного складу в воді проходить протягом 2-3 хв. Завдяки підвищенню проникної спроможності, вогнегасник розчин з складом ОС-5 має значно вищий вогнегасний ефект, ніж вода без добавок. При цьому необхідна інтенсивність подачі вогнегасної речовини (вода + ОС5) в осередок пожежі вдвічі менша.

ЧЕТВЕРТИМ РОЗДІЛ присвячений розрахункам гасіння низових лісових пожеж з застосуванням пожежного автомобіля АЦ40(130)63Б та ранцевих вогнегасників типу ОГІР-16; аналітичним розрахункам та експериментальним дослідженням можливості розміщення постів зарядки ранцевих вогнегасників безпосередньо біля місця лісової пожежі; проведенню експериментальних досліджень щодо гасіння низової лісової пожежі з застосуванням пожежного автомобіля АЦ 40(130)63Б та ранцевих вогнегасників типу ОПР-16.

Проведені розрахунки застосування пожежного автомобіля АЦ40(І30)63Б на прикладі низової лісової пожежі середньої інтенсивності розвитку (до 3 м/хв) показали, що за умови відсутності поблизу місця пожежі вод о джерел, ефективність застосування пожежного автомобіля для гасіння лісової пожежі вкрай низька.

Показано, що у разі повного бойового розгортання пожежного автомобіля на заповнення тільки рукавних ліній втрачається більше 50% вогнегасної речовини (1260 л).

^рі,|= XVр.77-* Мр.77+ Wp.ee.- Мр,б(і+ \*і/р,5|.' 51-

9-90+3-70+6-40=1260, (3)

де: N,, 77, Ирм, N,,.51, \Vp.77., \Vp.66., ''Л^рл - кількість (шт) та об’єм (л) пожежних рукавів діаметром 77, 66, 51, відповідно.

При подальшій зміні бойових позицій і передислокації робочих і магістральних рукавних ліній також втрачається значна кількість вогнегасної речовини. З ємкості автоцистерни 2350 л ефективно використовується всього 402 л, ідо складає 17 % від загального її об’єму. Крім того, за період гасіння пожежі (23хв.) такгико-технічні можливості автомобіля закінчуються (табл.2).

Таблиця 2

Зведена таблиця розрахунків гасіння лісової пожежі з застосуванням пожежного автомобіля АЦ40(130)63Б

Вид бойових дій \У„,л витрачено л залишилось т,, хп Р„, м Я,.,м Р» м

Бойове розгортання 1260 1064

Ділянка №1 100,5 963,5 3 134 155 973

Ділянка №2 220,5 743 6 268 164 780

Ділянка №3 340,5 402,5 12 402 182 740

Ділянка №4 340,5 62 23 484 215 814

Заправка АЦ водою 2350 86 1907

Проведені розрахунки гасіння низової лісової пожежі з застосуванням ранцевих вогнегасників за аналогічних умов, що і при застосуванні пожежного автомобіля АЦ40(130)63Б показали, що при інтенсивності подачі вогнегасної речовини (вода, або вода + склад ОС-5) витрачається близько 51,2 л на 102,4 м кромки низової лісової пожежі, а втрати вогнегасної речовини не мають місця. Лісова низова пожежа з радіусом осередку до 150 м (8=7.5 га) гаситься на 83 хвилині і для цього витрачається 716,8 л вогнегасної речовини. Ємкості пожежного автомобіля (Ш=2350 л) достатньо для гасіння ще двох аналогічних пожеж (табл. 3). .

Таблиця З

Зведена таблиця розрахунків гасіння лісової пожежі з застосуванням пожежного ранцевих вогнегасників типу ОПР-І6

Вид боновії?! дій \V„. л витрачено \V„ л киїїішнлосі» Т,„, Х1І Р„, м К„ м І\, м

Д і ляп ка № 1 51,2 2350 3 102,4 155 870,8

Ділянка №2 102,2 23 50 6 204,8 164 8 1 8,6

Ділянка №3 153,6 2298,8 10 307,2 176 776,5

Ділянка №4 204,8 2247,6 14 409,6 188 727,4

Ділянка №5 256 2196,4 18 502 200 671,2

Ділянка №6 307,2 2145,2 23 604,4 21 5 619,2

Ділянка .№7 358,4 2094 29 706,8 233 56S.5

Ділянка №8 409,6 2042,8 3 5 809,2 251 5 10,1

Ділянка №9 460,8 1991,6 4 1 911,6 269 444,3

Ділянка №10 512 1940,4 47 1014 287 371,4

Ділянка № 11 563,2 1S89.2 53 11 16,4 3 05 296,1

Ділянка №12 614,4 1S38 60 1218,8 326 2 14,1

Ділянка №13 665,6 1786,8 67 1321,2 347 125,2

Ділянка №14 716,8 173 5,6 74 1423,6 368 30,4

Ділянка № 1 5 768 1684,4 83 1526 395 0

В результаті виконаних розрахунків щодо розміщення та дії двох варіантів постів зарядки ранцевих вогнегасників ОГІР-16 безпосередньо біля місця низової лісової пожежі встановлено, що технічні можливості як пожежного автомобіля, так і пристосованої техніки дозволяють процес зарядки ранцевих вогнегасників проводити безпосередньо біля осередку лісової пожежі.

N0„p.i6= WA,ri/Woiir-ifi=2350 / 12.8=183 шт, (4)

де: Nom>_i,,- кількість вогнегасників, Wa/ц - смкість цистерни АЦ-40(І30)-63Б, Woiimi,- об’єм розчину, що заправляється в вогнегасник.

Виробнича спроможність компресора пожежного автомобіля АЦ40( 130)63Б Окодаресорл/ц = 20.0 л/с, тиск Р = 7,5 атм :

Розрахунками встановлено, що від одного балона ємкістю 40 л з стисненим повітрям до Р - 180 атм. можна зарядити 250 вогнегасників типу ОПР-16.

Запропоновані варіанти зарядки ранцевих вогнегасників безпосередньо поблизу осередку низової лісової пожежі задовольняють можливості гасіння до трьох пожеж з осередками радіусом близько 150 м при роботі їх в комплексі з пожежними або пристосованими автомобілями,

В результаті проведених експериментальних досліджень були вирішені наступні задачі:

- практично перевірено розрахункові дослідження тактико-технічних можливостей пожежного автомобіля щодо гасіння низової лісової пожежі та ранцевих вогнегасників типу ОПР-16;

- практично перевірено технічні можливості пожежного автомобіля щодо зарядки вогнегасників безпосередньо біля місця пожежі;

- проведено дослідження щодо інтенсивності розвитку низової лісової пожежі та достовірності інтенсивності подачі вогнегасної речовини для гасіння кромки лісової пожежі;

- проведено дослідження швидкості просування пожежнків під час гасіння кромки лісової пожежі із застосуванням рукавних ліній та ранцевих вогнегасників типу ОПР - 16;

- зроблено порівняння результатів проведених розрахунків та експериментальних досліджень.

За домовленістю з об’єднанням «Київліс» та УДПО МВС України в Київській області експериментальні дослідження проводились 26.08.98 року у Вищедубечанському лісовому господарстві на лісовій площі, яка підлягала очищенню від лісонасаджень. Площа лісової пожежі на момент прибуття пожежних автомобілів складала близько 1,5 га. Метеорологічні умови були такими : безвітряна сонячна погода з температурою навколишнього повітря 26°С і вологістю 56%.

У ході проведення експериментальних досліджень одержані такі результати:

1) Інтенсивність розповсюдження низової лісової пожежі по фронту склала 2-2.2 м/хв і її можна віднести до середньої інтенсивності розвитку.

2) Інтенсивність подачі вогнегасної речовини на 1 м/пог. кромки склала:

- ранцевими вогнегасниками :

* ногнегасним розчином (кода + 13% складу ОС-5) 0.20*0.25 л/с;

• водою без добавок 0.45*0.50 л/с;

- пожежним автомобілем 1.5+3.5 л/с.

Через відсутність на пожежних стволах шкали інтенсивності подачі вогнегасної речовини, витрати води пожежнеком визначались візуально.

3) Швидкість просування пожежників при гасінні кромки лісової пожежі становить:

- під час роботи з ранцевим вогнегасником - 20-25 м/хв;

- під час роботи з пожежним стволом - 10-15 м/хв.

4) Технічні умови пожежного автомобіля АЦ-40(І30)63Б дозволяють проводити зарядку ранцевих вогнегасників безпосередньо біля місця низової лісової пожежі (застосовувався стандартний пристрій для підкачки шин коліс автомобіля) від повітряної системи гальм.

Під час застосування пожежного автомобіля його тактико-технічні можливості щодо вогнегасної речовини в дослідних розрахунках завищені (вогнегасна речовина, закінчилась після третьої передислокації рукавних ліній.на 14 XII. гасіння виникла необхідність зшіравкй‘пожежного автомобіля водою).

Для заправки пожежного автомобіля водою витрачено 32 хв. За цей проміжок часу згідно тактичних розрахунків периметр кромки пожежі мав би зрости в 3 рази (1011 м.).

Довжина погашеної кромки лісової пожежі на 14 хв. склала:

- пожежним автомобілем -164 м;

- ранцевими вогнегасниками - 245 м.

Для гасіння 164 м кромки лісової пожежі витрачено вогнегасної речовини:

- пожежним автомобілем - 2350 л;

- ранцевими вогнегасниками - 154 л (заправлено 12 вогнегасників).

Для ліквідації наявної лісової пожежі з застосуванням ранцевих

вогнегасників типу ОПР-16 в комплексі з пожежним автомобілем було витрачено 256 л. вогнегасної речовини (20 вогнегасників) та погашено кромку пожежі довжиною 440 м. Лісова пожежа була ліквідована за 29 хв.

Одержані дані свідчать про те, що результати експериментальних досліджень щодо гасіння низової лісової пожежі з застосуванням ранцевих вогнегасників типу ОПР-16 практично співпадають з викопаними в дисертаційній роботі розрахунками.

Застосування ранцевих вогнегасників ОПР-16 у комплексі з пожежним автомобілем і організацією поста їх зарядки значно розширює тактико-

технічні можливості пожежних підрозділів щодо гасіння низових лісових пожеж.

ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ

1. Розроблена математична модель прогнозування кількості лісових пожеж та настання ножежонебезпечного періоду в залежності від основних метеорологічних факторів.

2. Результати проведених розрахунків застосування пожежних автомобілів та ранцевих вогнегасників для гасіння низових лісових пожеж.

3. Результати проведених розрахунків щодо створення і розміщення постів зарядки ранцевих вогнегасників безпосередньо біля місця лісової пожежі.

4. Проведені експериментальні дослідження щодо застосування пожежного автомобіля та ранцевих вогнегасників для гасіння низових лісових пожеж.

5. Розроблені та впроваджені в практичну діяльність підрозділів державної пожежної охорони та лісогіожежної охорони рекомендації щодо визначення настання пожежонебезпечного періоду в лісах; щодо використання ранцевих вогнегасників типу ОПР-І6 для гасіння низових лісових пожеж; внесені доповнення до інструкції щодо використання вогнегасного складу ОС-5 для боротьби з низовими лісовими пожежами.

6. Прийняті до впровадження на Прилуцькому заводі «Пожмашина» рекомендації по доукомплектуванню ранцевих вогнегасників стандартним обладнанням для можливості створення постів зарядки вогнегасників безпосередньо від системи повітряних гальм автомобілів та балонів із стисненим повітрям.

Основний зміст дисертації викладено в роботах:

1. Літвін М.В. Аналіз причин і проблеми прогнозування лісових пожеж // Коммунальное хозяйство городов. - Киев: Техника, 1998. - вып. 14, - С.І69-172.

2. Літвін М.В. Фактори, що сприяють виникненню великих лісових пожеж // Коммунальное хозяйство городов. - Киев: Техника, 1998. - вып. 14, -С. 190-193.

■ 3. Літвін М.В. Прогнозування настання пожежонебезпечного періоду в

лісах // Коммунальное хозяйство городов. - Киев: Техника, 1998. - вып. 15, -С. 190-193.

4. Літнім М.В. Математичне прогнозування виникнення пожежонебезпечного періоду в лісах /і Коммунальное хозяйство городов. -Киев. Техника, 1998.-вып. 15, - С.182-186.

ЛІТВІН М.В. Розробка такти ко-техніч них рішень гасіння низової лісової пожежі.

Дисертація на здобуття наукового ступеню кандидата технічних наук за спеціальністю 05.26.03-пожежна безпека, Харківський державний університет будівництва і архітектури, Харків, 1998.

Захищається наукова робота, в якій проведено аналітичні дослідження стану забезпечення пожежної безпеки лісів України, розроблено методику прогнозування настання пожежонебезпечного періоду у лісах в залежності від метеорологічних факторів, проведено експериментальні дослідження гасіння низової лісової пожежі з застосуванням мобільних і первинних засобів пожежогасіння. На основі проведених досліджень вироблені тактико-технічних рішення, що забезпечують підвищення ефективності гасіння низових лісових пожеж.

Ключові слова : лісова пожежа, математичне моделювання, вогнегасні речовини, ранцеві вогнегасники, тактико-технічні рішення.

Литвин Н.В. Разработка тактико-технических решений тушения низового лесного пожара.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.26.03 - пожарная безопасность. Харьковский

государственный университет строительства и архитектуры, Харьков, 1998.

Защищается научная работа, в которой проведены аналитические исследования состояния обеспечения пожарной безопасности лесов Украины, разработана методика прогнозирования наступления пожароопасного периода в лесах в зависимости от метеорологических факторов, проведены экспериментальные исследования тушения низового лесного пожара с использованием мобильных и первичных средств пожаротушения. На основе проведенных исследований выработаны тактикотехнические решения, обеспечивающие повышение эффективности тушения низовых лесных пожаров.

Ключевые слова: лесной пожар, математическое моделирование, огнетушащие вещества, ранцевые огнетушители, тактико-технические решения.

Litvin N.V. The development of tactical and technical solutions of ground forest fire extinction.

The dissertation on scientific degree - candidate of technical science by speciality 05.06.03 - Fire Safety. Kharkov State Technical University of Construction and Architecture, Kharkov, 1998.

The defending thesis is devoted to the research were carried out the analytical investigations on state of insuring of forest of Ukraine fire security, it was worked out methods of forecast of fire risk period in forest depending upon meteorological factors, there were carried out the experimental researches of ground fire forest extinction with mobile and primary means of fire extinction. Basing of the researches tactical and technical solutions were worked out providing efficiency increase of ground forest fire extinction.

Key-words : forest fire, mathematical modeling, fire extinguish substances, knapsack fire extinguisher, tactical and technical solutions.

Підписано до друку 13.10.98. Друк, арк 1,25. Тир. ПО. Обл. вид. арк. 1,05. Формат паперу 60x84 1/16 Зам. 162 Друкарня “Аванпост та партнери”