автореферат диссертации по электротехнике, 05.09.06, диссертация на тему:Исследование и разработка индукционно-динамической аппаратуры магнитно-импульсных установок с использованием биметаллических конструкций

кандидата технических наук
Александров, Александр Владимирович
город
Харьков
год
1995
специальность ВАК РФ
05.09.06
Автореферат по электротехнике на тему «Исследование и разработка индукционно-динамической аппаратуры магнитно-импульсных установок с использованием биметаллических конструкций»

Автореферат диссертации по теме "Исследование и разработка индукционно-динамической аппаратуры магнитно-импульсных установок с использованием биметаллических конструкций"

ХАРКХВСЬКШ ДЕРЖАВНШ П0Л1ТЕХН1ЧНШ УН13ЕРСИТЕТ

На правах рукопису

Александров Александр Володимирович

Д0СЛ1ДЖЕННЯ I Р03Р0БКА 1НДУКЦ1ЯК0-ДИКАМ1ЧК0! АПАРАТУРИ МАГН1ТН0-1МПУЛЬСНИХ УСТАНОВОК 3 ВЖОРИСТАНКЯМ 51 МЕТАЛ!ЧНЖ КОКСТРУКЩЙ

05.09.06 - електрячя! аларати

Автореферат дисертаци! яа здойування вченого стуяеня хаядидата техн!чних наук

Харк1в - 1995

Дисертац1е» е рукопис

Робота виконана на кафедр! 1нженеряой еяектроф!зики Харк1вського державного яол!техн1чного уя!верситета

Науковий керАвник

доктор техн!чних наук Х1меяко Л. Т.

0ф1ц1йн1 опоненти

доктор техн1чних наук, арофесор Копил В. К. кандидат техя1чних наук, доцент Зинов'ев В. 3.

Пров1днв я1дприемство

АО Електричн! яизько-вольтн! апарати 1 сястеми

Захист Мдбудеться "Л " 190зр.

на зас1данн1 спец!ал1зовано1 вчено! ради К 068.39.04 у Харк1вському державному яоя1техн1чно1*у ун!верситет1 С 310002, м. Харк1в, вул. Фрунзе 21 ).

3 дисертац!ею мохна ознайомитясь у й!бя1отец1 ун!верся-

тету.

Автореферат роз!слакий " 1906р.

Вчений секретар спец!ал1зовано1 вчано! ради

бгоров Б.0.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальн!сть яроблеми. Застосуваяня в лромисловост! технолог!Й магн!тно-!мпульсно! обробки метая!в £М10Ю стри-иуеться яедостатньо високим к.к.д. яри обробц! високом!цних заготовок, розм!р яких сп!вв!дноситься з розм!ром окремих частин 1х осьових яерер!з!в. 3 цих операц!ях низький х.к.д. обройки обумовлюе низький ресурс !ндукторних систем CIO, велик! габарита í значку енергом!стк!сть обладнання. Ц! яроблеми можуть бути вир!швн! пшяхом розробки спец!ал!зо-вано! !ндукц!йно-динам!чно! аларатури £ 1ДА ) магн!тно-1м-яульсних установок (МГУ), до яко!, в першу чергу, належать 1С, концентратор« магн!тного поля СКМГО та узгоджуюч! транс-форматори СУТ). И розробц! сл!д ярид!ляти особливу увагу у вияадку заготовок, що масть складну форму осьового лерерхзу, яаприклад, у випадку складного формоутворення tohkoctíhhiix заготовок. Питания розробки 1ДА з високим к. к. д. мозеуть бути вир!шен! шляхом комплексного досл!дження електромагн!т-них í механ!чних процес!в у робочих зонах 1ДА í заготовках, котр! взаемопов'язано враховують íx двом!рний нестац!онарний характер, властивост! швидк!сного деформування заготовок, можлив1сть використання багато!ндукторяих розрядних конту-pis. У в!доыих лубл1кад1ях яовна модель електромехан!чних процес1в у заготовц! була запропонована т!льки для операций обтиснення тонкостíнних високопластичних заготовок на ui-яиндричну оправку.

Мета робота. Яосл!дити onepauii MI0M маяогабаритних заготовок, ¡но мають складний осьовий nepepi3, означити так! гараметри 1ДА, як! дозволяють обробляти малогабаритн! (заготовки, жо мають високу механ!чну м!цн!сть , з м!н!мальними гнерговитратами та максимальним ресурсом обладнання.

Розробити методику чисельного моделювання опэраиДй MI0M ¡аготовок, ао мають складний осьовий nspepie, котра дозво-:яла б з достатньою точн!стю зд1йсн»вати проектування 1ДА !1У та доб!р яараметр!в технолог!чяого яродесу, эд!йснити ii жеяериментальну яерев!рку.

Наукова новизна, Розроблена математична модель елэктро-магн!тних та мехая!чних яроцес!в я!д час ояерац!й МЮМ осе-симетричних заготовок, що масть складний осьовий яерер!з. Модель дозволяв зд!йснювати аяал!з яроцес!в двом!рного фор-мування заготовки, а також деформац!й 1 мекан!чних наяруг, вд мають м!сце у робочих зонах ! обмотках !ДА, Враховани{ взаемояов'язаний двом!рний характер електромагн!тних 1 меха-н1чних яроцес!в. Зикористана в'язко-яружно-яластична модеж деформування металу Фойгта з врахуванням ефекту Баушин-гера та залежност! властивостей металу в!д ¡ивидкост! деформування.

Означен! конструктива! параметра 1ДА, в лершу чергу йх-метал1чних 1С 1 КМП, що дозволяють обробляти малогабаритна заготовки, як1 мають високу механ!чну м!цн!сть, за м!н1маль-яих енерговитрат 1 високого ресурса обладнання. Показано, щс яри обробц! малогабаритних заготовок застосування спец!альнс яроф!льованих робочих зон б!метал!чних 1С дозволяе эб!льшит! максимально можливу напрулсенн!сть магн!тного яоля на ловерхнею заготовки в 1,5 - 1,85 рази.

Означен! геометр! 1 робочих зон ! частота, що дозволяет.-! здМснювати зигоутворення тонкост!нних заготовок з м!н!маль ними енерговитратами, Базуючись на чисэльних та експеремен тальних досл!дхеннях розроблена, 1ДА та яШбран! режими дл ояерац!й укупорювання склотари металевимиковпачками.

Отриман! результата я!дтверд*ен1 ексяериментально.

Практичне значения. На основ! запрояоноваяо! матаматич но! модел! електромехан!чних процес!в, що мають м!сце яр МЮМ малогабаритних високопластачних заготовок !з складно формою осьового яерер!зу, розроблено яакет ярограм.що доз воляе з високос швидк!стю ! достатньою точн!ств знаходитс яайваалив!ш! параметра 1ДА М1У ! технолог1чного яроцесу, як забезнечують 11 високий ресурс ! к. к. д.

Розроблена 1ДА для ряду ояерацДй.

Апробац!я робота. Головн! результата робота викладен! обговорен! на чотирьох яауково-техн!чних конференц!ях: " По лучение и обработка материалов высоким давлением " С Минськ

1987 ); " По проблемам экономии энергетических, материальных я трудовых ресурсов" С Новосибирськ,1590 ); " Математическое моделирование технологических процессов обработал материалов давлением " ( Пермь, 1990 ); " Компьютер: наука, техника, технология, здоровье " £ Харк!в - Мишкольц, 1993 ) .

Публ!кац!!. За результатами виконаних досл!дхень опуб-л!ковано 6 друкованих праць.

Особистий внесок дисертанта у працях е визначавщим у розробц! математично! модел! електромехан!чних процес!в п!д час магн!тяо-!мпульсяо! обробки заготовок з в!льною фермой осьового перер!зу, досл!джени! впливу використання б!мета-л!чних конотрукц!й яа ефективн!сть магн!тно-!мпульсно! об-робки малогабаритяих заготовок, розробц! хонструкц!й !ндук-ц!йно-динам!чно! апаратури, яроведеян! експеримент!в, форму-яюванк! висновк!в 1 п!дготовц! матер!ал!в до публ!кац!!.

Структура 1 обсяг дисертаци!. Робота складаеться 1з вступу, трьох розд!л!в, -висновку, лерел!ку я1тератур! з 160 яайменуваяь 1 вм!ауе 148 стор!яок, 32 малюнк!в 1 -4 таблиць.

ЗМ1СТ Р0Б0ТИ.

У вступ! показана актуальн!сть теми дисертац!йно! ро-боти, И наукова новизна 1 практичне значения, сформульована мета робота та коротко викладений П основний зм!ст.

У першому роздал! зд!йснено анал!з розвитку МЮМ, викреслен! головн! результати теоретичних та експерименталъ-них досл!джень в ц!й галуз1. розглянут! головн! типи 1ДА М1У а,о описан! в л!тератур!. 5!льша П частина розроб-лена для фсрмсутворения заготовок з широко» зоною обробки та, в б!льшост!, е сп1ральяими 1С з р!вном!рнов намоткою сп!рал!. П1дкреслеяо, що для обробки малогабаритних заготовок у б!льшост! вяпадк!в використовуються КМП. Але в!дом! КМП масть недостатньо високий к. к. д. ! за мало! ¡¡¡ирини зони обробки з !х допомогов ваако забезяечити оптималышй розяо-д!л магяхтного поля яа поверх«! заготовки. Деях! з описания 1С дозвояявть вир!шити цю задачу, але вони е склад-

ними у виготовлен! та не охопявшъ широкого кола ояерац!я.

ГИдкреслено, що найб!льшу механ!чну м!ия!сть яри найви-аому к. к. я. магть diметал!чн! 1С i КМП з висскострумопровод-яии шаром, що становить робоч! яоверхн!.

На баз! анал!зу л!тературних джврвл викреслен! головн! фактори, то означають хонструкц!ю 1ДА та режими обробки. Не - взаемояов'язаяий яерех!дний характер електромагн!тних та мехая!чних яроцес!в, двом!рний рсзяод!я магя!тного яояя i струму, в'язко-яруано-яластичний характер импульсного дефор-мування металу, двом!рн! високоашидк!ся! механ!чн! яродеси i ix вялив яа властявост! металу струмояровод!в. Показано, ¡но яри розробц! 1ДА для обробки заготовок, що масть складне осьове с!ченяя, вс! ц! фактори яовиня! враховуватися взаемо-яов'язано. У б!яьшост! яубл!кац!й елвктромагн!тя! i механ!ч-н! яроцеси розглядалися яезалежно, ado яе враховувався ix двом!рний характер.

У другому розд!л1 досл!джен! операцП MlОМ маяогабарит-них високом!цяих заготовок, як! масть сзсладний осьовий яерар1з, i означен! головн! яараметри 1ДА М1У, ¡до дозволяют! зд!йсясвати ix з максимальяим к.к.д.

Дося1джеяня зд!йснен! з використаняям кисельного анал!-зу ел8Ктромагн1тяих i мехая!чних яроцес!в у заготовках, IJU 1 розрядному контур! М1У. Врахований вшшв високошвидк!сяогс деформуваяня струмояровод!в на ix електрячн! i uexanivHi властявост!. Зякорястана в'язко-яруето-яластична модель де-формування Фойгта з врахуваняям ефекту Бауш!нгера.

На елементарний обсяг струмояроводу в !мпульсяому маг-

я!тному яол! д1е сила:

* •» * * *

/ = /У + /эд + /в + /м + /! ; С i )

2.0 складаеться з електродинам!чно1 сила /эд ; сили яружно-

* *

яластачного ояору металу /у; саля а'язкого тертя /в; сил: *

реахцП матриц! /м и сили ояору стисяенню м!жаатково1 !золя-

j

цН /и.

Для досл!дхвння пронесу магя1тяо-1мпульсяого формоутво-рення малогабаритних високом1цних заготовок на осьовий яерер!з заготовки, матриц! 1 струмопровод!в 1ДА наносилась розраХункова с!тка, складена 1з чотарикутяХх елемент1в в!ль-яо! форма, ао схематично показана на мал.1. Було ярийнято, яо вся маса струмопровод!в схонцентрована у вуэлах с!тха, по пересуваянв якях досл1д«увагось деформування мэтаяу. С1тка наносилась таким чином, «об л!я1йн1 роэм!ри II елемея-г!в йуяи значно меяш! рад!ус!в утворюваяях ними елементарнтс витх!в. У вузлах сггха також дисхретазувались сали, ¡до д1вть ча метал струмопровод!в.

Схема яанесеяня розрахунково! с1тхи.

Мал. 1.

Електродияам1чяа сила зяаходилась виходячи 1з зяачеяь [ДукцИ магя!тного поля у вузлах 1 струму в елементарнюс

витках, що отчують вуэол, для знаходження якях використову-вався метод магн!тно-яов'язаних контур!в.

Елементарн! витки, ¡до належать заготовц! , проводячий матриц! та струмопроводам 1ДА, утворюють систему !ндуктивно пов'язаних контур!в. Електромагн!тн! процеси в н!й описують-ся системою р!внянь для струму в елементарнйх витках система "!ядуктор-заготовка" !^та УТ 1ТХ, струму в 1С 1та пер-в!сн!й обмотц! УТ !ят, а також яапруги на витках 1С У^та УТ

^Тк

' Е £ Мг + Мг' )•—— * 1/г, + 8т, -1,, - -^,=0; к.к* л ' л .....

1 = 1,2.....ац/а;

л 1

' Е £ Мгк1 + Мг^ )—7— + 1т,--~ ♦ Вт, -1Г

& ' сИ

сИ4

"!нд п

+ Ка-Ьтп--+ :<2-1гтЯ-!1Йд ♦ ил = 0;

1

= » /2 + /2 + 2.....

11 А 1 А

и ¡3!

ЭЛ ■'1 + +

Г М.,---- и--* к, -1, + 2л г, -У х В - и, = 0 ;

к,Ьг ^ А * Л

• г г* * 1 - 1 р

Т

и/'

1 1 2 Т1

Г 1 и ТЗс " £ АТ1с = • • • = £

к=1 1 V /2 -М ШТ1 пТ-1 +1

Ш*. /г

¡с =14^/г + 1

4 = -I . / ® • ■•"ГУ "!НД " '

ш м

: 1 2

с=1

Е = ■ ■ • = Е

! =1. /К1 •

к 1ЯД '

- Р

ьрк • —- + Ррк • I

гй.

Р

1 п^/г

- / ей, +кт2-г-Е 1п\

Г -« р Т Л

" J

Уо ;

е М^, - взаемна !ядуктивн!сть к-го 1 1-го элементарно вит-1в; М^, - взаемна !ндуктивн!сть 1-го витка 1 витка,симетрич-ого к-му элементарному витку,Цз - напруга на ¿-ому витку, г, к!льк!сть д!йсних витк1в;^Т1 ,шя - к!льк!сть елементарних итк!в у яерв!сн!й обмота! УТ и 1С; и4- к!льк1сть елемеятар-их витк!в в ¿-ому витку. Означенна що вм!щують !ндекс "т" тосуються УТ, а т!, що яе вмхщують його - 1С. КоефШентя !,;<£,Кт1,Кт2 визначаються х!яьк!стю 1С та УТ та способом х п!дключення.

Обчисленяя взаемних !ндуктивностей у систем! £2) зд!й-нювалось через значения векторного потенц!алу струму в -ому элементарному витку, котрий обчислювався з координат лементарних витк!в за допомогою апроксимац!йнмх формул.

К, = !, • -I ~ • / £ Э ); £3)

** * 'к

е /? - $ункц!я координат елементарних витк!в;

А

/С/3) = - + С/Э + 0-; £4)

/3 + В

Означен! чотири яабори коеф!циент!в А,В,С,О, що дозво-

яяють знаходити векторний яотениДал витка з струмом в усьому практично важливому яросторовсму д!апазон! за м!н1мальних витрат часу з яомилкою не ¡51льшою 1,5%.

Эа умов однор!дкого стану металу для кожного елементар-кого витка сили в'язко-яруадо-пластичного опору д1юч1 на 1-ий вузол, знаходились виходячи з ампл!туди 1 швидкост! об-сягового деформування елементарних витк!в, ¡но його оточують. Сила упруго пластичного опору металу, що д!е на 1-ий вузел, дор!внюе

о, 1

= I Ъ ¿£1) 1- ь вЬи£0&Д0 * £3)

и

I &л£13^£1)Г1 - Т4£«.)-2 л Г,£0 £ "¡цЮ + ?аЛ£ОЭ;

ч J *

де &1 ¿('.1 - нормальна напруга у с!ченн1 ^-го елементарного витка; З^О-)- ялоща яоверхн! елементарного витка, що ся!в-

4

в!дноситься до не!; ¿х^Сь) ~ сторони його осьового яерер1зу; т,(I) -тангенциальна напруга в його с1ченн1; г, £0- рад!ус

¡-го вузла; ^ £1) - ялоща осьового яерер1зу j-гoвиткa. У свою чергу сила в'язкого опору дор1внвЕ:

^ к г р* = 5 [

Ф А-

2М, - ■ S¡J(t) + ВНг --- ■ Б^СО +

£11 " £31

я агдо ,

+ - -Бу^О ];

С 5)

4

61

де коеф1циенти N1 знаходяться тарного витка.

Розглянуто вплив частота ц!1 1С на 11 електромагн!тний

виходячи з геометр!1 елемен-

розрядного струму та хонструк-зв'язок з малогабаритною заго-

товкою. Показано, що застосування б!метал!чних конструхц!й з м!дними робочими зонами яри високях частотах екв!ваяентне зб!льшеннх> частота втрич!. Пря обробц! б!метал!чних заготовок двухвитховими монометаяiчними 1С,-до мають сп!вв!дношення ашрини витка до д!електричного зазору не б!льше 3, мае м!сце шунтуваяня яо боковим яоверхням витх!в б!льш н!ж 50% розряд-ното струму, 'до утворюе великий тиск на м!жвитхову !золяц!ю. Роэглянут! обмежеяня на застосування багатовиткових !ндукто-р!в яри обробц! малогабаритних заготовок.

Показано, ¡до для б!метал!чних 1С напруженн!сть маг-jiTHoro яоля над яоверхнею заготовки обмежуеться неодяо-:пднист» струморозяод!лу у висохострумопроводному жар!. У 1вухвиткових 1С з робочими зонами, що мають р!вну ширину !итк1в , неоднородя!сть плотност! струму сягае яри частотах 5 - 50 кГц 1,7 -.1,9.

Струм в заготова! можв бути зб1льшений у 1,5 - i,S5 ра-¡и за рахунок застосування проф!льованих робочих зон, в кот-iHX ся!вв!дношення зазору я!д краями 1С до зазору я!д його ередяьою частияою складае 1,7 - 2,1. Наведен! залежност! !дносного зб!льшення зазору я!д краями 1С в!д частота, кон-трухцН заготовки ! 1С, ао забезяечувть однородний С±3%) озяод!л густиня струму яо яврер!зу високострумояроводного ару. Аналог!чн! залежност! наведен! для двохвитхових 1С з я!вв!дношенням ширин витк!в 2:3.

Розроблена 1ДА М1У для операа!й обтиску бронзових рухо-ах накояечнжс!в, ао широко застосовувться у г!дромашинах.

У третьому розд!л! розглянут! операцП складного формо-гворення тонкост!яних заготовок, надая! рекомендац!! ш.одо idopy яояструхцП 1ДА М1У, ао доэволяе зд!йснввати ix з м!-Lдольними енерговятратами.

При чисельному досл!джеян! аих ояерац!й у пор!внянн! з iraльнам вияадком заготовок, яо масть схладне осьове с!чен-г, були яряйнят! наступи! додатков! умови: - в!дсутн! ялас-гчн! деформац!! в 1С ! робочих зонах КМП; - товщияа [Готовки зяачно мвнша И рад!уса, а також рад!ус!в зиг!в, | вона утворве; - в!дсутяя механ!чна яаяруга в заготовц!

у яапрямку, перпендикулярному до И поверхн!.

Були розглянут! операцП, в котрих використовувалас£ б!метал!чна 1ДА. Для досл!дженяя 8лектромагн!тних i механ1ч-них процес!в на осьовий яерер!э заготовки i високострумопро-водного шару робочо! зони 1С наносилась розрахункова с!тка, утворена ламаними л!н!ями , вузли даих лежать на середнЪ я!н!ях с!чень. У вузяах, ¡но належать заготовц!, зосереджува-лась вся ii маса. Деформувакня заготовки в!дсл!джувалось пс пересуванню вузл!в розрахунково! с!тки я1д впяивом сили, котра екяадаеться з тих же скяадових частил, ®о i в (1), зг

винятхом /и.

Еяектро-динам!чна сила , що д!е яа еяементарн! витки, знаходилась ado за методикою, описано» у другому розд:л! або яри припущены! в!дсутност! скяадово! напруженост! маг-н1тного поля, перпендикулярно! поверхн! заготовки. Год! сис теш элемеятарних витк!в розглядаеться як система !ндуктивн яов'язаних концентричних катушок.

Сила упруго-пластичного опору заготовки знаходилас аналог!чно випадку заготовки складного осьового саченн без урахуваяня опору заготовки зсуву. Зам!сть цього бул; враховая! сили опору заготовки згибу , котр! знаходияись че рез момента опору згибу елементарних витк!в, а також рад! уси кривизни заготовки у областях , сус!дн!х розглядаемом вузяу. При зяаходхенн! сия демфируичого опору металу тако розгяядалися ix продольна та аз!мутальна составяяьча. Вико ристовувалась упруга модель матриц!.

Для 1С з ярофильованов робочою зоно» наведен! залежное тi сп!вв!дношення ширяии ii паралелько! частини до ширин зигу для алюм!яиевих i латунних заготовок для р!зних ширин глибин зигу, po3Mipis робочого зазору, товиян заготовки. Дг латунних заготовок воно яежить у межах 0,57 - 0,88 , а д? ancMiHieBHX : 0,54 - 0,77.

Показаний вплив частоти розрядного струму яа ефекти! sicTb механ!чного формооутворання зигу. При товщиаах алсм: н!ево! заготовки 0,2 - 0,5 мм мае м!сце м1я!мум напруже$ яоет! магнитного поля над яоверхяьою заготовки, необх!днс

для виникнення зигу у д!апазон! частот 20 - АО кГц,

Чисеяьно i экспериментально досл!джен! onepauil укупорки схляних яляшок, ш.о масть ! не мають винтового р!зб-яення, алш!н!звими ковпачками. З'ясовая! основн! параметра 1С та УТ, а також яараметри розрядяого контуру М1У, -до доз-воляють зд!йсяювати укупорку цих тип! в яляшок, витрачаючи яа одну операнд» 153 i 32 Дж, в1дяов!дно.. При цьому розрахуяко-в! значения необх!дно! енерг!! складають, в!дпов!дно, 128 i 28 Дж. Експериментаяьн! результата отримая! з використаняям обладнання, розробленого яа основ! чисельного анал!зу.

Зд!йснена ексяериментальна яерев!рка чисельно! методики розрахунк!в эяектромагя!тних яроцвс!в, заяропоновано! в ц!й робот!. Вим!ри в!дносного розпод!лу наяруженост! магн!тного поля над яоверхньою алюм!я!евого яовпачка яоказали ся!вяа-дання чисельнях ! ексяериментальяих результат!® в межах по-милки вям!рювань.

0CH0BHI РЕ5УЛЫАТИ РОЕОТИ

1. Запропонована двом!рна математична модель, що дозво-ляе знаходити конструкц!» !ядуктор!в, концентратор!в магн!т-яого поля та яогоджувчих трансформатор!в, а таког. яараметри розрядного контуру MlУ ! технолог!чного режиму, що за-безпечують максимальяий к.к.д. i ресурс !ядукц!йно-динам!ч-яо! апаратури яри магя!тно-!мпульсн!й обробц! малогабаритних високо-м!цних заготовок з дов!льною формою осьового пере-ргзу. В модел! в яерех!дному режим! врахований взаемопо-в'язаний характер електромагн1тних ! механ!чних яроцес!в у заготовц! , !ядукц!йно-динам!чн!й аяаратур! та розрядному контур! М1У ; вялив високошвидк!сяого деформування заготовки ! робочо! зони !ндуктора або концентратора MaraiTHoro поля, в'язко-яружно-яластичний характер деформування ме'талу. Модель дозволяв досл!джувати яроцеси у багато!ндукторних роз-рядних контурах, що маоть узгоджуяч! трансформатори.

2. Розроблэно пакет ярограм, що реал!зуе запропоновану модель.

3. Чисельно досл!джен! операц!! магн!тно-!мяуяьсно! od-робки малогабаритних високом!цних заготовок, що мають складне осьове с!чення. Показано, що застосування в цих ояерац!ях б!метал!чних !ндуктор!в та концентратор!в магн!тного поля яри частот!, вищ!й 10 кГц , дозволяе на И - 16 % покращитм ix електромагн!тний зв'язок з заготовкою та зменшита меха-к!чне навантаження на м!хвиткову !золяц!ю !ндуктора.

4. Означен! конструкц!! робочих зон б1метал!чних !ндук-тор!в, що забезпечують р!вяом!рний £i3%) розпод!л густини струму у висохострумояроводному шар! б!метала, що дозволяе зб!льшити максимально дозволану наяруасенн!сть магн!тного ноля над яоверхньою заготовки у 1,5 - 1,85 рази.

5 . Чисельно ! экспериментально досл!джен! ояерацП складного формоутворення тонкост!нних малогабаритних заготовок . Означен! конструктивн!.яараметри !ндуктор!в, що дозво-ляють найб!льш ефективно зд!йснввати формоутворення зиг!в алюм!н!евих та латуних заготовок.Показано вялив частота розрядного струму на ефективн!сть зигоутворення.

6. Досл!джен! операцП магн!тно-!мпульсно! укупорки склотари алшШевимя ковпачками. Розроблена !ндухц!йно-ди-нам!чяа аларатура М1У та означен! яараметри технолог!чногс яроцесу, що дозволяють м1н!м!зувати енергом!стк1сть цих ояе-рац!й. Отримано ся!вяад!ння чисельних та ексяериментальнях результат!в у мехах 16'/.,

Основн! результата дисертац!йно! робота надрукован! у

яаступних друкованих ярацях

1. Александров А. В. Исследование электромагнитных процессов в многовитковых индукторных системах, согласующие трансформаторах и концентраторах магнитного поля яри магнитно-импульсной обработке металлов // Известия вузов. Электромеханика, 1991, N8 , с. 92.

2. Пшиков П. М. , Матвейчук В. А., Александров А. В. и др. A.c. СССР N 1571871, МКл" B21D 26/14. Устройство для магнитно-импульсной обработки.

3. Белый И.В..Александров A.B.,Горкин А. Л. Технологи-¡еские операции, выполненные методом магнитно-импульсной od->аботки материалов с одновременным нагревом заготовки // По-гучение и обработка материалов высоким давлением: Тез. докл. -!ииск: Наука и техника, 1987, с. 17.

4. Александров А.В., Сегедий 0.Г. Оптимизация многовит-овых индукторных систем для магнитно-импульсного дефор-ирования тонкостенных трубчатых заготовок // Научно-техн. онф, по проблемам экономии энергетических, материальных я рудовых ресурсов:Тез.докл . - Новосибирск : Новосибирский яектротехнический ян-т,1990, с.£3.

5. Александров А.3., Хямеяко Л.Т..Решетников В.З. и др. асяенное моделирование процессов зигования тонкостенных зубчатых заготовок импульсным магнитным полем // Математи-гское моделирование технологических процессов обработки ма-гриалов давлением :Тез.докл. - Пермь, 1990, с.52.

6. Александров А.. 3. Математическое моделирование »хнояогических операций сложного формообразования токопро->дящих заготовок произвольного осевого сечения импульсным 1ГНИТНЫМ полем // Компьютер : наука, техника, технология, ;оровье : Тез . докл . международной научно-техн. конф. -рьков - Мишкольц (Венгрия), 1993. - ч II, с. 211-213.

Alexandres A.V. THE STUDY AND DEVELOPMENT OF INDUCTION-DYNAMIC APPARATUS USING BIMETALLIC CONSTRUCTIONS FOR MAGNETIC-PULSE INSTALLATIONS.

A thesis submitted for a candidate of sciences (engineering) degree on the speciality 05.09.06 - electric apparatus. Kharkov State Poiytechnical University,Kharkov,Ukraine,1995. Presented are 5 scientific works and 1 Autor's Certificate which include theoretical and experimental study of magnetic-pulse treatment operations of current-condactive blanks having intricate cross-section with bimetallic induction-dynamic apparatus used. A two-dimensional mathematical model of the electromechanical processes has been constructed. Th; analysis of the bimetallic field-magnet operational zones' construction effect on the extent of the biank shaping has been carried out. Constructions of the bimetallic field-magnets that aliow to increase 2-3,5 times the maximum permissible magnetic field pressure on the blank have been found.

Александров А.В. Исследование и разработка индукционно-дина-ммческой аппаратуры магнитно-импульсных установок с использованием биметаллических конструкций. Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.09.06 - электрические аппараты, Харьковский гос. политехи, ун-т, Харьков, 1995. Защищается 5 научных работ и 1 авторское свидетельство , которые содержат теоретические и экспериментальные исследования операций магнитно-импульсной обработки токопроводящих заготовок сложного осевого сечения с использованием биметаллической яндухционно-динамической аппаратуры. Построена двумерная математическая модель электромеханических процессов. Осуществлен анализ влияния конструкции рабочих зон биметаллических индукторов на степень формообразования заготовки. Определены конструкции биметаллических индукторов, которые позволяет в 2-3,5 раза увеличить максимально допустимое давление магнитного поля на заготовку.

Ключов! слова:

1ндукц1йно-динам1чна аларатури,магн!тне поле, 1ндуятор

Шдпиоано до друку 12.1С.94 г. Формат 60x84 1/1б.Пап1р тип. Друк офсетний. Умовно-друк. арк. 1,0. ТиражЮО, Зак. 34.

1

Ротапринт Институту монокр1стал1в' Харк1в, пр. Лен1на, 60. 30-70-97