автореферат диссертации по приборостроению, метрологии и информационно-измерительным приборам и системам, 05.11.04, диссертация на тему:Быстродействующие помехоустойчивые средства измерения температуры

кандидата технических наук
Федорчук, Андрей Адамович
город
Львов
год
1995
специальность ВАК РФ
05.11.04
Автореферат по приборостроению, метрологии и информационно-измерительным приборам и системам на тему «Быстродействующие помехоустойчивые средства измерения температуры»

Автореферат диссертации по теме "Быстродействующие помехоустойчивые средства измерения температуры"

ДЕРШАБНИй .УН 1ВЕРСИТЕТ "ЛЬВ1ВСЬКА ГШ1ГЕХШКА"

Р Г Б ОД

Г ППВ На правах рукописи

' ФЕДОРЧУК АЦЦР1Й АДАМОВИЧ

УДК 53в.084

, - •> ШВВДКОДШЧ1 ЗАВАДОСТ 1£Ш - ЗАСОБИ ВИМ1РШАННН ТЕМПЕРАТУРЯ

Спет альн I сть 05.11.04 - Прилади та метода

вимIрювання тешгових величин.

А В Т О Р Е Ф Е Р А Т

дисертацп на здобуття наукового студаня кандидата техшчних наук

Львгв 1995

Дисрр'1.1ц:я е р.укогшс

Робота виконана .у Львшсьндм.у Державному унIвереитст "Льшвська лсштехшка'

Науковий кертнкк : кандидат технгчних наук, .професор б.С.Полщук

0фШ1ЯЯ! опонента: доктор техючних наук, професор В.О.ПогрШнии

кандидат техшчних наук, с.н.с. З.Я.Монастирськия

Проыднс шдприемство - ВО "Мисроприлад", м. Лынв'

- <1%"

Захнст В1д5удеться " <тС(г " Сд иССА 1995р. о

_ год. ___хв. на заегданш спецгэ-йзованоI

вчеког ради Л 068.35.04 при Державному ушвереитет! "Львш-ська псштехнпса" (290013, Львш, вул. Ст.Бакдери, 12).

3 дасертащео межнз ознаяомитися у бгблютещ Лержавног о ушверсигету "Львшська голпехшкз" (29ВД13. Львт, вул.Професорська, 1).

Автореферат розюлания

Вчениг секретар спещавизовано; вченог ради, •кандидат техшчних наук -у Я.Т.Лупик

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуалыпсть проблема. Широке застосування вим1рюваль-них засобш у сфер! автомзтизатI виробницгва I наукових досл1джень висувае задачу вдосконалення шформашяно-вишрювальних систем (IВС). Стрхмкий розвиток обчислювально1 техн1ки, зокрема персональних кош'кггерт (ПК), забезпечив один 13 шляп в як юного покращення характеристик 1ВС. Цея шлях полягае у використанш ПК безпосередньо у склад! 1ВС. Висока економ1чна ефективя1сть в такому випадку досягаеться за рахунок: -

- скасування надлишкових функшя I блокш (гндикащя результата вишрювання, органи управл1ння I т.д.) викорис-таних у склад! 1БС окремих вимфювальних прилэд!в;

- серIиного випуску ПК 13 найр13номан1тнипими характеристиками. -

Поряд з цим IВС на баз! Ш дойягають максимально! гнуч-кост! за рахунок маяже необмежених програмних можливостеа, як для управл1ння системою в шлому, так I для оброблення результата вим1рювання.

3 КОЖНИМ кроком розвитку ПК У ВИГЛЯД! Зб1ЛЫВеННЯ IX ШВИДКОД1I та об-ему пэм'яп, використання сучесного програм-ного забезпеченяя зростае швшшсть, простота ! якгсть рте-ння витрквальяих задач.

Конструктивно !ВС на баз1.ПК складэетьсй !з трьох основ-них вузл1в:

- набору вишрювальних плат, або пристрою збирання вим!'-рювально! 1нформац1! <ПЗВ1);

- персонального компьютера;

- мереж! зв'язку дяя з'едаання ПК 1 ПЗВ1.

3 точки зору вишрюваяьноГ тегн1ки найб!льша ' 1нтерес представлякггь ПЗВ1. вш тодаост! ! швадсодп яких залекить повнота I достов1рн!сть хнформацп про досл!дауваниг процес. ЗэОездатення задание точност! I шввдкодп ШВ1 нерозривно пов'язане 1з шдвищенвям завадоспякост! перетворення виш-ртальних сигналш. Це особливо стосусться систем вимрюван-ня температура, якг оперують сигналами досить низышх р1в-н1в, працоють в умовга дп !нтенсивних протсловш завал I тому вимагають додаткових затрат для забезпечення необидно! ззвадрспгкост!. Сучасвт станвим!ршально! технгки дозво-ляе отримати висок1 р1ВН1 кожноГ13 характеристик ПЗВ1 окре-*о, а от покраа/зння IX в кокпдзкс1 с досить складною задачею.

Мета робота - розроблвння I вдосноналення -структур бага-токанальяих приотрохв збирання вим!рювально1 !нформаш *, як!

- О забезпечували: максимальнУ' швидкодт систем вючровання , температуря при задан 10 завадоепакост!.

Для досягнення поставлено! мети в роботI розв-язукггься - 1 так! проблема: ; -

- ввзначення нагперспекпшн I пшх струхтурниз метод! в по-будови систем вим!рювання температуря на баз! Ш, а також сучасних ПЗВ1;

■ - визначенпя нагефектавнIних способ!в забезпечення зава-дозахнщэвост 1 1 завадост1Юсост! ШВ1;

- розроблення методу шдавдвння швидкод1! завадостшких багатоканальних ПЗШ., основаного на ' застосуванн1 цифрового вагового усередаешя;

- створення засоб!В для автоматизованого експрес-синтезу

I досшдаення спектральних характеристик даскретних вагових функЩй (ВФ).

Метода достижения базукггься на використанн! полсжень теорП вим1рювань, спектрального аяал!зу, цифрового обробле-ння 1 вагового усереднення сигнал1в. Застосовувався .матема-тичниа апарат интегрального 1 даферэшц ального числення, спетальних функц1й математично! ф!зики.. Експерименгёльн! досл1дкення проводилися шляхом ф!зичного накетування I мате-матичного модэлгаання на ЕОМ.

Наукова новизна роботй: .

- запропоновано I розроблено новиа метод паралельно-послгдовного вагового усереднення сигналт давач1в у рэаль-ному масштабг часу для багатоканальяих пристро!в, 1з задано»' завадост1йК1спо I пвидкодюо;

- виведено вираз для розрахунку даскретних значень оптимально! дискретно! ВФ (ВФ розрахованог на основI полхнома Чебишева), якия забезпечуе виду точнхсть пороняно з 1сную-чим способом розрахунку;

- запропонован1 методики розрахунку дискретаих кусково-сходанчатих I широтно-итульсних ВФ 13 заданими характеристиками.

Практична цншсть робота полягас у тому, й,о:

- на основ1 запропоновэного методу розроблеш структурн! схеми для практично; реалшзт 5 ПЗВ1, як1 забезпечують бага-токанальне вагове усереднення сигнал¡в давач!в без зб1лыпен-ня апаратних, або часових затрат; ,

- розроблено пакет програм, з допомогою якого зд1йсню-еться ¡нженерния розрахунок дискретних ВФ 1з наперед задави-

ч параметрами послабления завад.

Реалзатя результат;в робота. Результата досуиджень по теш дисертацп використэш:

- у швидкод! ючому ПЗВ1 з оперативник запам'ятовуючим пристроем (ОЗП) даю ф!зичних експерименпв, виконаному за стандартом КАМАК;

- у багатоканальному шввдкодтчому I завадост1йкому ПЗВ1 для багатофункцюяального ун1версального електронвого регу-лятора-сигнал1затора температури.

Адробащя робота. 0сновн1 положения дасертащйно1 робота допов1далися I обговорювалися на 8 науково-техшчних конфе-рентях ршних р1вн1в.

Публ1кащ I. За результатам дослхдаень опубл1ковано 15 наукових робгт, в тому числ1 два автореьких евгдоцгва.

Структура I об'ем робота. Дисертащя складасться 13 вступу, чотирьох роздшв I заключения,.мгстать 100 сторшок тексту, список Л1тератури на 91 наяменування, малонки,

9 таблиць I додатки на 54 сторхнкэх.

ЗМ1СТ РОБОТИ

\

У вступ; проводиться обгрунтування актуальност1 дисерта-Ш0НО1 робота, вказана мета I нам!чен! задач; досл1даення, сформульоваш основш положения, як! виносяться на захист.

В першону Р03Д1Л1 проводиться огляд Л1тератури в трьох основних напрямках. Перший - анал13 структурних методш по-будови багатоканальних вишрювалъних систем на баз1 ПК. Дру-гий - огляд сучасних пристрот збирання вим1рювально1 1Нфор-мащI для багатоканальних вишрювалъних систем. Трет1й -анал!3 основних способ1в забезпечення завадозахищеност! ви-

м!рювалъного кола 1 завадост1йкост1 перетворення вим1рюваль-ного сигналу.

3 точки зору вим!рювально1 техники кагбьчьш опгимальним вар!антом побудови 1ВС на баз1 ПК с структура розподглено! системи оброблення 1нформац!1. В тагах системах вим!рювальн! плати, або ПЗВ1, розм!щаюгься в окремому корпус! ! забезпе-чуються власними уведенням 1 попереднм обробленням вим!рю-вальяих сигнал1в, а також'там чидшшм !нтерфеясом душ з*ед-нання 1з ПК. Для б1лып повного оброблення сигнал!в ПК об'ед-. нукггься у локальн! мереж1. •

Створення розпод1лених систем оброблення ¡вформацп вик-«

ликане тим, що будь-яка вим!рювальна система на баз! ПК за-безпечуеться певними обчислювальяими ресурсами для б!льш, або менш складного оброблення результат!в вишрювання. .Оптимально розмшення таких ресурс!в на р!внях I в блоках системи дозволяв зменишти потоки мало!нформативних даних 1 скоро- ' тити загальний час оброблення !ЕформацП. Таким чином, роз-подыена система складаеться з дек!лькох 1ерарх!чних р!вн1в оброблення даних, I основною перевагою таких систем е попе-ре дяе обрсбленря тформац: 1 у м!сц! II формування, або в. ПЗВ1, Наприклад, при побудов! систем вим!рювання температуря, за структурою розгадалених систем оброблення 1нформацп, на нааншчому ршш (в ПЗВ1) необх!дао проводи™ оброблення сигнала давач!в з метою забезпечення потр!бного послабления завад. На вицих р!внях ( на ршн! ПК) - л!неариззц!ю функцп перетворення давач!в, корекц!» похибок вим!рювання, педика-щю результат!в вишрювання ! т.д.

Особх/ва увага повинна прщллятися пристроим збирання вим!рюв? .но! !нформаци. П!д ПЗВ1 розум!ють пристрог, типо-.

-

вими функц!ями яких е комутаШя, шдсилення, даскретизац1я I кодуваяня аналогово! шформацп. Кр1м зазначених функщй ГВВ1 мох;«! виконувати також 1шп, 'Шлын специф1чн1 функцп. Налрикдад, в системах розлодиеного оброблення !нформацп використовуються ПЗВ1, як! проводять пошредле цифрсбз, айо аналогове обробл^щня сигналив, 'I отримали-назву "штелекту-ал^н!" БЗВ1. В робот1 приведен! класиф!кац1я ПЗВ1, . най^игьш вживаш структура багатоканальних ГОВ1, а також основнг характеристики деяких сучасних ШВ1 , ЯК1 виготовляються, як 1Н0земяими , так I Б1тчр$няниш1 ффмами.

Серед р13номан:тних фактор1в, що нэабхльш негативно впливають на роботу електронних засоб1В вишрювань е елект-ричн1 завади, як1 проникають у вшфювальне коло р1зниш шляхами. У вишрювальшй техшщ юнуе два основн1 способи боротьби 13 впливом завад. Першин гз них направлений на за-побггання прокккнення завад у вишрювэ>ьне коло. Цей спос1б реал!зуеться конструкторсько-технолопяниш прияомамил за-бездачуе завадозахаденють вишрювалъного кола. Другая спо-С1б полягае у вибор! такого алгоритму перетворения сигналу, при якому вшшв присутн1х 13 с ¡опалом завад зншусться до • заданого р'тая. Гакий алгоритм забезпечус завадост Iяк I сть ■ оброблення влмфинального сигналу.

Найб1льш поширеними методами тдвищення завадост1йкогт1

о

е ф1льтращя I уоередаення. 3 точки зору забездачення зада-

"'Г

ного рхвня послабления завад лри шввдкодп близыиа до гранично: нзйефективнишм е вагове усередвення (ВУ) сигнала давачIв. В робот1 проведений огляд р1зноман1тних (ВФ) дая послабления завад у широк I я смузг частот I структурах схем для IX реал1защ! в аналогов!г форм!.

ВУ реал1зовуеться також i у пифров1й форм!. В принцип! дафрова система е альтернативою аналогов1й ътехн1ц1 1 при ц'ьому мае cyrreBi переваги:

- вгдеутнють температурного дрейфу;

- висока часова стабгльнЮтъ;

- вщеутнкть технолог 1Чного розкиду параметра у проце-ci виготовлення. ". ^ *

Крш цього параметри таких систем досигь просто зм1ншться програшим шляхом при практично незмиш1й anaparrata чаепш, яка, в свою чергу, toctieho'зменшуеться по вартосп.

Сроблено висновок про дотльнють зеэтосування прист-роях збирання вим!рювально! 1нформащ i цифрового вагового усереднення. .. ^

Другий розд!л присвячений обгрунтуванню та дссл1р<енню методу паралельно-посл1довного вагового усередйення.

В багатоканальних ПЗВ1 найвищих шввдкодп i завадоспи-kocti нояишво досягнути при паралельному використанш п .. АЦП ¿ч_ваговим усередненням, де п - юлынсть каналш. В ' такому випадку час опитування bcix; канал!з ПЗВ1 бу,де дор1внювэти т -- часу усереднення використано1 ВФ, але при цьому суттево зростають апаратн1 затрата, отке i соб1взрт1сть такого пристрою.

При поелIдовному використанн! одного АЦП 1з ваговим усередненням час опитування п каналов буде дор!внювати добутку к1лькост1 канал1в ГОВ1 на час усереднення ВФ.

/

3 метою вир!шення них протир1ч автором запропонований метод паралелъно-посл1довного цифрового вагового усередаення лигнал1в давач!в, що дае можлив!сть досягнути максимально! швицкод! i ПЗВ1, збер!гаючи при цьому високу завадост!ак!сть

I низьку^соохвартсть.'

. При реал1зацп БУ в цифрой! а форм1

ГП

X хСи 5 -дСи:) (1)

V = 1

(да хсиэ- виб1рки перетворюваного сигналу, дсиэ~ виЗгрки вф, и - к!льк1сть вкб!рок ВФ ) суть методу полягас в тому, що в 1нтервал1 часу Т4 мш двома,виб1рками сигналу в даному каналI в1Дбуваеться перетворення вибфок сигнал!в !нших ка-налгв, як показано на мал.1. 1нтервал усереднення, що ргвний тривалосп вибраноI ВФ розбиваеться на (т-1) д1лянок. За час тривалосп К0ЙН01 Д1лянки ошггукггься.по-чергово вс1 и кана-Л1в ПЗВ1. В результатг, на прогяз2 часу усереднення, необ-XIдно обробиги ш вибгрок сигналу кожного каналу. Кожна чертова виб1рка сигналу даного. каналу в!дпов1дно до (1) пере-множуеться на поточне значения ВФ I добуток сумуеться з ранние яакопленою сумою, I записуеться у в!дпов1дну кожному каналу кошрвд- ОЗП. Як видно з мал.1, на це в!дведено час

т1»тлп-ся-1)) (2)

Пот!м аналог¡чно оброблянтъся вибфки сигналш настухших канал!в. Шелл закютенвя оброблення виб!рки останнього каналу зм!нюеться, значения ВФ г в!дЗуваеться оброблення сигна-л!в вс!х канэл1в на нов1й д1лянад..В к!нщ циклу опигування накоплен1 суми у в!Дпов!дних кшрках ОЗП е результатами вагового усередненвя вих!деих сигналов давач!в. При цьому загальния час опитування 1 обробки вегх канал!в буде стано-вити

т0=т+т^ст-1э я; т (3)

/

Виходячи з (3) можна зробити висновок, що загальниа час огоггування вс1Х каналш теоретично залежить т!льки В1дпара-метр!в БФ, тобто головни* чином В1Д йеобх!даого "-коеф1щейта послаблення завад. При цьсму максимальна нилынсть канад!в, яка може бути оброблена по даному алгоритму визначатиметься по формул!

п=т<ст1-сш-1>> - - г (4)

Як видно 13 (4) резервом для зб(лыиення шлькосп опитуваних каналш при задана завадостхйкосп може бути тхльки зас Т1,

1 г 1

якиа вклотае в себе: - :

- час включення ключ1в; * , ^

- час аналого-цифрового перетворення виб1рки сигналу; ; '

- час арифметично! обробки одипе! виб1рки сигналу;

- час чттанвя/зашсу в ОЗП.

На основ! даного методу оброблення сигнал1в давач!в були розроблен! 1 зашвдэн1 авторськими св1доцгвами два вар1анти завадоспазсих багатоканалышх ГОВ1 з шдвищеною швидаодюю, як! в!др!знякггься реал1зац!сю операц! I кноження. На мал.2 зображена функШональна схема одного 1з варханпв ПЗВ1 в якому на основ! накопшочого суматора винонухпъся операци множення I сумування, де: К - комутатор; , ВП - вюпрювальниа шдсилювач; АЦП - швидкодиочив АЦП миттевмх значень; Е - накошпоючиа суматор;

asa - ошративво-запан 'мадиш npecrpia;

ПЗП1 - шстцяо-вапаи'итиадмд npecrpia в якому записана протрава керувавня ГВВ1;

B3D2 - шст1«но-8апш'ятов|юв» цристрш в якому записана дискретна вапша фувкшя;

I -тнтерфеас дхя зв-язку la зовшавш cbitom;

Л1 - л!<иишвс команд;

Е - Л1ч*шик кавалв;

ЛЗ - лчшьшос BBCtpoic даскретнох В®;

М - лчххьвхх дп пвретворення паралэльного коду BKStpm В® у числр-1етульсни1 код;

ТГ - такговиа гевератор.

В третьему роади! представлен! методики ¡»чардушу I програми дхя ехепрес-синтезу ддацетнд. ВС, маа.З. Знаки параметра наведэшп завал i вакорктовуючи резробжн! програми, розраховуетьск весхШдна девретна В6 ia мдиам рт-вем i смутою послабления завал. Коеф1Шсвт* сигтезовано! ВО запасешься у ПЗВ1, де проходить подаредне обробшяия 1нфор-мацп з метою m дзвдення завадоспакост!.

Оппмальна (з ргвноаелоаш цульсашяии у сиуз! затужая-ня в частотн1й облает! 1 м!н:маЕьво. межлнвов троваистю в часов» облает!) даевретва В® ионе буте тбудована ва основ! ишнома Чебьоева. В ргзнш лтературеих дюрелах приводиться внрвз дхя знаходренвя коеф!Щснт!в *i> олж&хшп даск-ретно! В®. Основшм аого дадаиюм е те, що при сяшез! ВФ з к!лыс1стю дискрет б1льое 40 виникае недопустимо велхка по-пбка розргхуиху «со.

В робот виведениа воваа вираз, якая дозволяе розрахову-вати спгимальн! дискрета! ВФ без нагромадаення обчиелаваль-

15

m

_L±

[it..

д

(a)

ас«

y.

(i)

мал.З

Ж

них пошЗок:

1-2 , l-Z-J 1-2-)

NZo XS V ' tX-г Ci-13! Zo

gCÍ3 ----)---- *

Ci-13! 2 Kp ¿__, Ci-l-jí! N-i+1

c* J JcM-i-1+13 (5)

l = o

дз Zo = sin r, , , ; xo ---— ;

D + 1 cosí n/CD-fl)]

fi

d = - - В1Дносна ширина смути послабления;

fi

f» - нижня частота смути послабления: Л, Fz - верхня частота смути послабления; n=»-i - порядок пол1нома Абишева. На ochobi даного виразу розроблена програма розрахунку оптимально! дискретно! ВФ. Для прикладу приведемо розрахунок ВФ, мал.3.а,'яка видами дашпш мае:. KlJtbKtcTb дискрет - п=ге; ксефщзент послабления завад - кР=во дБ; , нииня частота смути послабления - fi=47. е Гц. При цьому отримаемо:

час усередвення - т=5ое-з с; ширину головного пелюстка - =fi•т=г.за ; в1даосну ширину д1апазону послабления - d=io.q , 1 значения дискрет:

дс1э= 1.5604158438Э004Е-3 дС2>= 3. 39492180380674е-3 дСЗ)*= 6. 64483585960340Е-3. дС4Э = 1. 1 3991131253073е-2 1 i 7781£31Вв1q93se-2 дС6>= Z.s7344198659837е-2

дС7Э = 3. 49876489725034Е-2 дС8Э = 4.50521619499114Е-2 ^

д<95 = 5. S2536852022172E-2 дС10>= б. -»79Q0072593529E-2 gClli = 7. 28688032410219Е-2 дС12Э= 7.87228950493Q54E-2 дС13> = 8. 18008601444262Е-2.

При використанн1 таких коефиценпв виникае одна проблема - необх1дтсть складних перемножувачш. Спрощення розра-хованих коеф1щент1в можливе трьома способами. Перший - зви- • чаане заокруглення, але при цьому попршуеться коефщюнТ послабления.

Другш - розрахугзк на основi оптимальноi дискретно): ВФ дискретноi кусково-сходинчатл ВФ з оданаковим приростом' сходинок, мал.З.б. Для цього необхгдЕо апроксимувати функц1ю gcu за н дискретами значейнями дси, висористовуючи пара-бол1чну ¡нтерполяцш. Дзл1 проводиться квантування за р!внем i дискретизащя в час! неперервно1 функцП g<t3. Шсля такого перетворення дискрета g*cii набувають значения Шлих чисел-.

Першия i другая варганти готребують простих перемножува-Ч1в з ф1ксовано» комою.

Третiя - розрахунок на основi оптимально! дискретно! ВФ дискретно1 широтно-1мпульсно1 ВФ, для яко! ширина 1мпульс1В пропорции а значению дискрет gen. Ииротно-iмпульсна ВФ вза-гал1 не потребуе перемножувача, 0ск1льки дискрета- тако! ВФ qcii набувають всього два значения Oil, мал.З.в.

Приведенi результата розрахунку опгимальних дискретних ВФ, а також дискретних кусково-сходинчатих i пшроТно-'шпульсних ВФ.

В четвертому розд!Л! 'приведенг результата розроблення двох ПЗВ1. Для багатофушщюнзльного ун!версального елект-

ронног" регуляторэ-сигнал! затора температури був розроблениа I впровадаений у виробницгво багатоканальний швидкод!ючиа 1 завадост!йкиа ПЗВ1, який мае так! характеристики: д!апазон вим1рюваних температур - 0-110(3°С; тшт лрретво^ювача - термоелекгричн! перетворювач1 типу

ХЬ;

кГлыасть канал1в - 40; допустим« р1вень наведено! завади - 10шу; допустший д!апазон частот наведених завад - 45ГЦ-4,5кГЦ;

коефЩ1ент послабления завад в даному частотному д!апэ-зон! - 55дБ;

час оброблення вс!х канал1В - 220 тс; -д!апазон зм1ни зовнппньо! температури - 15-35°С; границя основно! допустимо! похибки шретворення ±0,5 х;

Даний ГОШ виконания по структур! зобранен1й на мал.2 I використовуе"даскретну кусково-сходинчату .ВФ, яка мае,;'276 дискрет.

Велика к1льк!сть ф1зичних задач пов'язана 1з реестрзшгю 1 ощнкою параметров однократних' швидкоплинних процесш. Основою, для проведения цифрово! реестрацп таких процес1В служать шввдкодШч! ПЗВ1, як1 дозволяють накопичувати задану к1льк1сть виб!рок видного сигналу для наступно! и передач1 I оброблення шгуяшими обчислювалъними засобами. Тому був розроблениа шввдкодИочий ЕЗВ1 по стандарту КАМАК, який мае так! техн!чн! характеристики:

- розрядають вих!даого коду АЦП - 8 б!т;

- час шретворення - 100 не;

- вх1дний ошр ПЗВ1 - 50 Ом; 100 кОм;

- Д1апазон перетворення - 0-5.12 В;

- похибка перетворення - 0,5 * ;

- робочий д1апазон температур - 20±10°С.

0СН0ВН1 РЕЗУЛЬТАГИ РОБОТИ

1. В результат! анал1зу структурних метод!в побудови 1ВС на баз! ПК встановлено, що найбгльш персгоктивними, з точки зору комплексу характеристик - багатоканалъшсть, швидкод1я, точнють (завадост1йК1сть), соб1варпсть - е розпод1лен! систени оброблення даних, в яких використовукггься и!нтелек-туальн1и пристро! збирання вим1рювально! !нформащ! реалгзо-ван1 шд конкретного споживача.

2. 3 анал1зу основних способ!в п!двищення завадост!йкос-п випливае, що вагове усереднення наякраще забезпечуе комп-ромю мш швидкодюо I завадост!йК1стю. Для послабления завал, частота яких змтнюеться в широких межах, ефективно використовукггься кусково-сходинчат! ВО 1 модуляц!йН1 метода-вагового усереднення.

3. Ззпропоновано, дослшено г реал13овано метод пара-лельно-посл1довного вагового усереднення сигнала, якия доз-воляе сутгево ( у розробленому варганп в 10 раз ) .шдшшш'И швидкодпо багатоканальних ПЗВ1, при збереженш задано! зава-д0ст1йк0ст1 .

4. Створенг практичнг функцюнальш схеми швидкодгючих завадост1йких I багатоканальних ПЗВ1 для вим!рювання темпе-ратури.

5. Розроблен! методики I программ експрес-синтезу опта-

мально! дискретно! . ВФ, неперервно! I .дискретно! кусково--сходинчато! ВФ, неперервно! t дискретно! пшротно-1кпульсно1

I

ВФ.

6. Розро&йэша багатоканальниа ПЗВ1, якт у склад! система вишрювання 1 контролю температури впровадаений • у ви-робництво 1 за сукуш1стю таких характеристик, як багатока-нальн1сть, шввдкод1я, . завадост!йк1сть перевершуе юнуюч! ceplkHl зразки.

7." Розроблений швидаодиочиа ГОВ1 в систем! КАМАК для •реестрацп швидаоплинних npoueclB при ф!зичних експерикен-тах.' ' ' - ' .

8. Запропонований метод парадельно-поел1довного вагового усереднення сигнал!в првдатниа для застосувавня в системах вим!рювання !шпих ф!зичних величин.

4 Основний зм1ст дисертац!! викладениа в публ!кац!ях:

1. Дорожовец М.Ы., Дунец Б.В., Полищук Е.С., Рышковский А.П.", Федорчук A.A. Быстродействующий АЦП с ОЗУ для физических экспериментов. - Приборы и техника эксперимента, 1989, J6 3-4.

2. Дорожовец М. М., Седорчук A.A. Алгоритм и программа для синтеза оптимальной дискретной весовой функции Контрольно- измерительная техника, Львов: Вида школа , . 1,989, ВЫП. 46.'

3.-Дорожовец М.М., Федорчук A.A. Быстродействущая ЖГ сбора и обработки" измерительной • информации.- - Контрольно-изнершвльная техника, Львов: Вица школа, 1990, вып.48.

4. A.c.1672239.(СССР). Опуб. в Б.И.,1991, Я81. Многока-

нальное устройство для измерения температуры. М.М. Дорожовец, И.Д. Пытель, А.П. Рышновский, A.A. Федорчук, В.А. Чередниченко .

5. Положительное решение £4902556/10 от 28.08.91. Многоканальное устройство для измерения температуры. М.М. Дордао-вец, A.A. Федорчук.

6. Атаманчук Б.Н., Мыкытюк З.М.. Федорчук A.A. и др. Цифровая обработка информации в многоканальной ИИС. - В кн.: Применение вычислительной техники и математических методов в научных исследованиях. Тез. докл. Всесоюзн. .конф., Киев-Севастополь, 1990.

7. Атаманчук Б.Н., Мыкьпта З.М., Федорчук А.А и др. ШС контроля и регулирования температуры газотурбинных двигателей.-В кн.: ИИС-91. Тез. докл. Всесоюзн. конф., Санкт-Петербург, 1991.

8. Атаманчук Б.Н., Шгапта З.М., Федорчук A.A. и др. Многоканальная ИИС температуры.- В кн.: Цифровая обработка сигналов в системах связи и управления. Тез. докл. Всесоюзн. конф., Львов, 1992.

9. Дорожовец М.М., Дунец В.В., Федорчук A.A.4 Быстродействующая измерительная система регистрации и обработки импульсных сигналов. - В кн.: Проблемы теории чувствительности электронных и электромеханических систем. Тез. дакл. Всесоюзн. конф., Москва, 1987.

10. Дорожовец М.М., Поладук Е.С., Федорчук A.A. Повышение быстродействия многоканальных систем измерения температуры. - В кн.:Электрические метода и средства измерения температуры. Тез.докл. Всесоюзн. конф., Луцк, 1988.

11. Дорожовец М.М., Поладук Е.С., Рышковский А.П., Ое-

дорчук A.A.Многоканальный АЦП для систем контроля теплового состояния газотурбинных двигателей. - В кн. ¡Проблемы функциональной диагностики газотурбинных двигателей и их элемен-- тов. Тез. докл. Всесоюзн. конф.. Рыбачье, 1Э90.

12. Дорожовец М.М., Федорчук A.A. Синтез широтно-

£

импульсной весовой функции. - В кн.: Молодые ученые в решении комплексной программы научно-технического прогресса стран-членов СЭВ. Тез.докл. Международной конференции., Киев, 1989.

13. Рышковский А.П., Федорчук A.A., Шурупов A.B. Быстродействующая система для физических экспериментов. - В кн.: Измерительные информационные системы. Тез. докл. Всесоюзн. конф., Ташкент, 1987. J

14. Атаманчук Б.Н., Мыкытюк З.М., Федорчук A.A. и др. Унифицированный измеритель-регулятор температуры газотурбинных двигателей. - Отчет по научно-исследовательской работе JE гос. реестр. 188028134.

15. Дорожовец М.М., Дунец Б.В..Рышковский А.П., Федорчук A.A. Разработка быстродействующих АВД с ОЗУ и системы управления скоростью движения тел для специальных ускорителей. -Отчет по лаучно- исследовательской работе М гос. реестр. 01860135074.

АН0ТАЦ1Я

Федорчук A.A. Быстродействующие помехоустойчивые средства измерения температуры.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата • технических наук по специальности 05.11.04 - приборы и метода изме-

рения тепловых величин, Львовскш государственный университет "Львивська политехника", Львов, 1994. Защищается 15 научных работ и 2 авторских свидетельства, которые содержат теоретические исследования по использованию цифрового весового усреднения я многоканальных устройствах сбора информации для систем измерения температуры, а также результаты экспериментальных исследований. Установлено, что реализация весового усреднения в цифровой форме обеспечивает значительное гтовыиение быстродействия системы при заданной

I

помехоустойчивости измерения. Приводятся программы инженерных ряссчетов дискретных весовых Функция. Осуществлено промышленное внедрение разработанных устройств сбора информации.

Fedorchuk A. A- Ificjh speed noise* stability equipment the temperature measuri nrj.

The dissertation presented for the candidate of the techni — cal science degree coropetit ion. Speciality 03.11,94 - The devices and the tw hniques for the measuring thermal values. Si ate University of Lvt v "Lvivska Pol ytechnika", 19Q4.

Suggested for defending 15 scientific articles, including ♦ wo author rights, containing theoretical research in using of the digital weighted averaqe signals in the . multichannel devices for the collection of information for the temperature measuring systems, and results of the experimental researches. It was found out, thai implementation of the weighted average» system high-speed collection of the weighted average in я digital form ensures -essential system high-

bpeed increasing for the predefined noise stability of the measurement.

Included software program of the engineering calculations for the digital lighted functions. Was made an industrial implementation of the developed devices for the collection of the information.

Клочов1 слова:

пристро! збираная вдаировально! шформащ i, вагове усередае-ння, даскретна вагова функщя, швидошя, завадосткдастъ, иагатоканальнi сть.

Идя. до друку„ . ¿ормат 60x84 /16

Псшхр друк. № 2. Офг.друк. Уыовн.друк.арк./* Уыовн.фврб.-вадб. / •>' Умови.видав.арк. /. ы Тираж те приы. Зам. > п . Безплатно

ДУЛИ 290646 Льв1в-13. Ст.Бандери. 12

-Дгльнидя оперативного друкуДШ! Львхв, вул. Городоцька, 286