автореферат диссертации по электротехнике, 05.09.06, диссертация на тему:Автоматизация технологической подготовки мелкосерийного производства электрических аппаратов на примере высоковольтных трансформаторов тока серии ТФРМ 330-750 кВ

кандидата технических наук
Бояринцева, Елена Вячеславовна
город
Харьков
год
1995
специальность ВАК РФ
05.09.06
Автореферат по электротехнике на тему «Автоматизация технологической подготовки мелкосерийного производства электрических аппаратов на примере высоковольтных трансформаторов тока серии ТФРМ 330-750 кВ»

Автореферат диссертации по теме "Автоматизация технологической подготовки мелкосерийного производства электрических аппаратов на примере высоковольтных трансформаторов тока серии ТФРМ 330-750 кВ"

ОД ХАРКІВСЬКИЙ державний й мдр ПОЛІТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

На правах рукопису

БОЯРІНЦЕВА Олена Вячеславівна

АВТОМАТИЗАЦІЯ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МІЛКОСЕРІЙНОГО ВИРОБНИЦТВА ЕЛЕКТРИЧНИХ АПАРАТІВ НА ПРИКЛАДІ ВИСОКОВОЛЬТНИХ ТРАНСФОРМАТОРІВ ТОКА СЕРІЇ ТФРМ 330-750 кВ

і

!•

Спеціальність 05.09.06 — Електричні апарати

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук

Харків — 1995

Дисертацією е ..рутпнс.

Робота виконана на кафедрі електричних апаратів Запорізького державного технічного університета.

Науковий керівник:

кандидат технічних наук, доцент Расальський Олександр Миколайович.

Офіційні опоненти:

Провідне підприємство — ВАТ «-Запорізький зцвод

високовольтної апаратури»

на засіданні спеціалізованої вченої ради К 068.39.04 у Харківському державному політехнічному університеті (310002, м. Харків, вул. Фрунзе, 21).

доктор технічних наук, професор, лауреат Державної Премії

кандидат технічних наук, доцент Іванов . Володимир. Миколайович

Копил Віталій Ки.рилович,

Захист відбудеться « »

1995 р.

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці універси-

тету.

Автореферат розісланий « 1995 р.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради ЄГОРОВ Б. О.

Загальна характеристика роботи

АКУ£ЗЛ!.К; і?гь проблеми. У тепер ші і Я чзс в умовах обк.е~ я'.иьх ресурсів та иаблкяеняя ІХ ЦІН лз СВІТОВОГО рівкд ка перпзку .’Т.ТЦНі СЇОіТЬ проблема ПІ лвиае’.іігя ПРОДУКТИВНОСТІ ятацг аа рахупок втілення у виробництво нопих енерго- та ое-сурсоабер і гаючих -технологій, пі двигання рівня кехачізаіп •. та ак^смзтигадл ::еь--' вздов вяробл;:іггва, вклжаичя автом.іи'-затю технолог. >--кс і підготовки виробництва (ТЯВ).

У сгч2ет'»!у шгробякцгві агроко віиюрггсговуюгаея різко-і&ніїні автсматягойшп системи ТПВ. Особливо т стосується загального кіидасбудувзккя, радіселеісгронної промисловості „ виробництва авіа- та автомобільних двигунів тощо. У той лю час у такій галузі як високовольтне едектроаяаратобудувзи-кЯі систем:» атлтгл. лизаціі ТІШ практично яе застосовуються. Ц<? обумовлено иасгч'-ер&д специфічними умовами високозольтно-го ег^іп’роаяарзгнсгг виробництва, до яких в перпу чергу тр«-бз в і.знести ксліюссрі йний тип виробництва, велику КІЛЬКІСТЬ срігікальних деталей та вуглів, птирску номенклатуру виробів.

Тому вирішення питань автомзт;паці і ТЕЗ високовольтно-го електроаларатоСудуванкя, а тзксін розробка принципі в оуду-ваякя сашх АСТПВ, які врахозузсілі; би специфіку гзлуа■., виявляється дуж? аісгуаяьно» і своєчасною проблемою, вгріжн-ня якої дозволить значно підвищити .ефективність праці технолога та змекпити заграти на ТПЕ.

Дисертація вшеппана на кафедрі "Електричні апарати" Запорізького державного технічного уніЕорсктетз в рамках міжвузівської цільою) «очплексяоі науково-технічної програми "Розробити і ВТІЛИТИ технолог І ЧКі процеси виготовлення деталей мзязш і •обладнання з н.двяпоною зносостійкість* (Наказ Шивузу Н 299 бід £9.1с. 1У.-5 р. по томі ГАОНТ! *15 "Розробка, послі длмгня та втілення методів та засобів, оабезле-чуючих підвищення надійності електроенергетичних систем”).

М^тсю робота е створення ав^сгатизованої системи технологічної підготовки мелкоеерійного виробництва високовольтних електричних апаратів для скорочення часу на технологічну підготовку виробництва та лідвк^їння якості технологічних процесів. ■ •

Задачі досліджень. Для досягнення поставленої шти Суди поставлені наступні задачі:

провести аналіз и і домнх структур технологічної підготовки виробництва та виявити особливості мелкоеєрійкого виробництва для визначення напрямків автоматизації кого технологічної підготовки; ' ' '

визначити структуру АСТПВ; . • ■

розробити загальні принципи створення узагальнених ТП в умовах Мс'лкосарійного виробництва високовольтних ЕА;

побудувати узагальнені ТД для кояного ваду виробництва; розробити окремі підсистеми проектування ТИ дія окреьск видів виробництва; . .

створити універсальну структуру баз даних, систему і і керування та автоматизовану- систему обробки даних, яка об'єднує САПР ТП окремих., видів виробництва в загальну ЛСТШ;

розробити універсальну .системуавтоматизованої підготовки та випуску технологічної' документації; . •

виконати прзкгичну апробацію створених систем в уковда . діючого виробництва. ■ ' * . • . - ■'

Наукова новизна дисертаційної'роботи полягає в тому, вперше розроблені та запропоновані принципи побудування САПР ТО в умовах мелкосерийного виробництва високовольтних елект-■ ричних апаратів;. ' •

розроблена методика побудування оптимальних ТП; створена система керування бзаами даних з автоматичним заповненням і зберіганням установлених інформаційних зз’язків.

. Практична ці ярість полягає в наступному. ■

використання створеної АСТПВ дозволило скоротити термін технологічної підготовки ТП в середньому на 60%;

значно підвисити якість та стабільність проектування ТИ; підвищ ти привабливість інжеиєрйої праці, зменшити рівень рутинності та монотонності при проектуванні ТИ

Реалізація результатів роботи. Результати досліджень дозволили створити: узагальнені ТП для трансформаторів тока ' серії ТФРМ 320-750 кЕ; • ' ' '

підсистем;! в вигляді САПР ТП для наступних виДів виробництва; механічної обробки, лакокрасочного виробництва, зварювального виробництва, вбирання; •

бази даііих по каиюму. виду виробництва та автоматизовану систему їх обробки. . • '

Розроблені програмні пакети були втілені поетапно на

. Ё Запспізькоау заводі високовольтної апаратури, п;о підтвердяу-

2пен .-5 а»дпоБ)?іп»*и актами. Окремо було впроваджено авто>.~л-w-саану схстеку обробки дзккх, яка об'єднала САПР окремих rcfKiti виробництва, та автоматизовану систему підготовки та апйгмкз тсхгадопчкоі гокушотаціі.

-Ц?тодк лос і д.к?ііь . При сгвпренні автоматизованих систем технологічної я»дг-;.їоьки медкссерійяого виробництва виспсо-по.-атнкх ЕА, в;ткорі:стіп'уяалксь сучасні методи математичного ^ гіодел*аа.чш:, >»тодк векторної овтимізації, лінеЯногс програмуєш, теорії Ffcp-гто - шокш. Правомірність прийнятих до-яут?ж& ара асбудупичні математичної моделі та точність янрі ЗР.ЯЯЯ гЗДЗДІ 2‘ иупврзлі Ч5НИМГ4 МЄТ0ДЗМК ОЦІІГОВалаСЬ ЕЛЯ-::ся лорі анально;: о .-.і.’тзу тохіпчшпг характеристик, які були полу чек і б процесі ]“-;ааізації нозого та існуючого на підпри-екстаї ТЕ

Агтробащя роботи. Сукоені подояжня дисертаційної роботі: та яолучзні результате доповідались на чотирьох семінари:: та яауиово-тохяічних конференціях "Удосконалення судових і ае~ономі-:их елекг ромеханіпяих систем ” (м. Севастополь, 18Є0 р. ), "Егтраріаийні електромеханічні перотворкзачи" (їі Севастополь 1693 р.;, "Нашгає аоделшайкя та забезпечення надійності електрони* настроїв" (и. Бердянськ, К.-3 р.), "Комплексне штеуатн*яе та фізичне моделювання, забезпечення надійності елеіяронкх приладів та апаратур»” (м. Бердянськ, 13S4 р.}.

Публікації. Основні полотенки та результати дисертаційної роботи аикладені в 5 друкованих роботах.

Структура та обсяг роботи. Дисертаційна робота складається із вступу, 4 глав, закінчення,- списка літератури із ІСб наіменувань і додатків, йікладеиа на 148 сторінках мада-ясписиого тексту, и:стать.24 иалшча та 4. таблиці.

Основний зміст роботи

У вступі показана актуальність теки дисертаційної роботи, і і наукова новизна і практичне значення, сформульована мета роботи та коротко викладений основний напрям виконання.

Глаза 1 присвячена аналізу існуючих організаційних основ автоматкзаці ї ТПВ взагалі, та високовольтного олектреа-

кпратобулувакня зокрема. Формулюються основні принципові характеристики, функції та задачі, які маять бути вирішені ари розробці автоматизованої системи ТІІВ, самої ТПЕ ТЇІВ розглядається аК відкрита система, яка взаємодіє а шьимн система-ілі виробництва і таким чином виконує спої функції. З цієї точки зору покзаана необхідність сумісного і системного, і іункцізіииіьного підході’ при ТПЕ

Система ТПЗ складається із кількох підсистем, аналіз Суниці в яких пржедоика ь главі, гиходачи із визначених <;ун:;ци:, як: системи ТЛ2 в цілому. так ; 11 підсистем, розглядаються існуючи принципи будування організаційної структури системи ТІШ. Необхідність створення раціональної структура згодиться до зинвлепкя салгжюсті останньо і від и окремих складамчпх. у математичній інтерпретаці і така функція відобра.улеться, як иерс-тссрс-іша аксжши входів Хі у і/кокшу виходів Yі , т. е. ,-(ХО — (Yu.

Проаналізовані молливі структурні варіанти, лкі зале-•V-ть від конкретного виробництва, виявлення перелік задач їГії: в указах медкосерійксго виробництва та еляхи аатоштк-даці і -,у. вирішення. Задачі ТЇВ розглядаються ? системних по-р.іщй та розділяються на два класи: інформаційні та про-

ектні. Встановлено, шр для аирісення перлого класу задач необхідно створити спеціальну систему обробки даних, для впрісення другого класу задач необхідно розробити системи автоматизованого проектування технологічних процесів. .Встановлено, цо базово» підсистемою при автоматизації ыслко-ссрійного виробництва має бути система обробка даних. На її основі має бути розвинута САПР ТП та ЛСТПЕ.

Таким чином, АСТП мелкосерійного виробництва має бути представлена, як сукупність САПР, об'єднаних системою обробки даних. На мал. 1 приведена принципова структура АСТПВ. Ест.х-іоїїл^ио, w оптимальним сляхом розробки САЙР виявляється створення па Сазі принципів уніфікації, типізації та конструктивно-технологічної подібності комплект:їв узагальнених •;с«лсгічних процесів, з щеї то>зсі зору розглянуті існуючи п; ннциг.н розробки узагальненого технологічного маршруту ви-р.'С.чицтга деталей або вузлів.

Поста? л-' н» задач-, для наступної стадії створення АСГПВ

- г.'з;-:бл..-ннл і: окр-гми? ссстагляю’-пх для конкретних видів

їїрвашсюва структура АСТП2

АСЇПЕ

і: САПР ТП

!| заготовчо-; •?ззргеа.".ь!:ого ‘ яироСккцгпа

Т, 5'

■'.СОД

са-і? тп

гііглаїншгсго

і;":фсОнкцтва

]

>іі !;пирос

і ’■ її Г! О !'Г-

САГІг- ТП виробництва!: ііапесі'гшл пс.чрит і й

З САПР ТИ |:зб!-.ра.:ьі:оп;; | !;гпроОі;!іцті;а:!

Автсхатіізована с;:е?е%*а вютуску і-течиохогічио* документ-таї» і|--

!,'ал. 1.

і

Ь7зсгнютза, а тпкок середи фуніздетапкя системи в цілому.

Глава ? пр"с^я'-:еіі2 оезпосередніо проектуванню па 5агі гїрикіїиіпз. роаробдоких У глав: і, автскаїиіюваної системи технолог і а»дго?ог.і<ч игдсосерійнсго елсктроакйрк вогс виос-б^ицтка, розробці ОЛПР та еурлдп їх фуіікці.'-’вяішя, а та-ч-\т. розробці уніісргаліясі структури та побудуванню боп «з-іиіх. Загахьчкй технологічний процес представлений як сукупність скрамкх вид із вйпобницгпа. Для кожного із цих паді в розроблена окр*зкі СЛПР ТП. Для об' сднаніщ САП? в АСТПЗ роз-рсб.г-?яз автоматизована систега обробки даних - АСОЦ, яка обробляв три влдг піфоркзціі: постійну, уковио-поетійну та

опзрггивцу. Постійна інформаділ виявляє собою типовий авто-маткзоганий слов.чик - тезаурус та концептуальну схеьу бази даних (ВД). Умовно-постійна інформація - це безпосередньо база даних підприємства, яка влппчає до себе всі можливі альтернативи. Оперативна інформація - це вхідна та вихідна інформація. АСОД в АСТПЗ грає роль інформаційної мови.

Для операцій обміну інформацією с БД створена система керування ЕД загального призначення - СКБД. БД в^САПР забезпечує бібліотечні функції ведення каталогізованих об'єктів, інтеграцію проектних робіт, організацій даних для вирішення

задач структурного сінтеза. -

Технологічний процес виявляз собою раяжировану послідовність операцій та списується сукупністю «октантів різного рівня. Оригінальний ТИ проектується в інтерактивному режимі методом структурного сінтеза. Схеыа структурного сінтеза індівідуального ТИ по галишковсму в інтерактивному ргжмі приведена на мал. 2- Задача сінтеза Тії реалізована в вчгляді послідовності рішень задач структурного та параметричного сікгеза. Задачі структурного сінтеза вирішені на основі БД САПР ТП та спису об’єкта пляхоя встановлення зв’язків ш». розділам КД та реквизитами опксу об’єкта.

Схема структурного сінтеза індівідуального ТИ по узагальненому

Мал. 2.

Зе’ кзкн установлюються ссилками в мзках БД, алгоритм - технологом е інтерактивному режимі. На мал. З приведена

Меню

£ИрОЬУ

Уз/ТА/Гбнеш/Й Т/7

/ - срррмтаил’л /йГ' < - реркуЛя/Мв

коргктуЬ0>/.¥Я | шОыл&иМ'ЯЮ |

Длеряц.'Д

1

п

0ЖК

- Яид/р {/сг.еглуё. |

/А'СТри^е//ГЛ I

/ //зеэз зжчмити? .

№£0> _ \ х

сперяцй/ /з АК ________.______/

7СрЯЦ!Я ^|~'~

£ ‘О <§ *

4!1

^ ^ I

И|

[ 'Й' '

1 VI

I*

££ е? переХЩ! 6 -

У&нГЭОГЬ / ^

■ //СереКТиМЫЬ I *•.....’■■■■■ т—■■■■■-1

,___________I___________

| фуку##/,-#} 0-К I

функціональна схема збирання. Також приведеш приклади се-, «античних конструїсцій інформаційних зв’язків.

В результаті проведеної роботи розроблені універсальна структура баз даних та система їх керування, автоматизована система обробки даних, САПР ТП окремій видов виробництв як підсистеми комплексної АСТПВ та універсальна система автома-тизова ,оі підготовки та випуска технологічної докумектаціі.

Глава 3 присвячена розробці алгоритмів побудування оптимальних індівідуалмшх ТП на основі використання методів операційного аналіаа. Приведений порівняльний аналіз методів побудування математичних моделей ТЕ

Процес проектування оптимального ТП представлений, як ноісук характеристик, в і дневі даючих оптиму”" в області кри-теріег. При проектуванні ТП вибір проводиться в просторі альтернатив і лій» після цього переходимо до задач параметричного с «теза Тому найважливіша виявляється задача зна-хол.-,-гіня оптимальної альтернативи із всієї множини існуючих. Оптимальним аллхом ріиешія цієї задачі виявляється застосування метода багатокригеріальної оптимі-вації.

Розглядається ситуація прийняття рішення на множині допустимих альтернатив при необхідності обліку цільової сукупності властивостей, які описуються мпаяшюо цільових функцій. Ьпзкачення відношення на мцоззш альтернатив при наявності множат цільових функцій та завдання переважностей між цільовими функціями показує напрям поаука рішень в просторі значань V вибраних перетворень цільових функцій. Вибір напряму пошука (вектора) та введення обмежень для папаметрів технологічного процесу дозволяє визначити одну або декілька точок оптимуму, в літах параметри технологічного процеса приймають оптимальні значення.

У зв'язку з тям, ео в умовах реального виробництва часто дуже важко забезпечити виконання оптимального ТП, було введено поняття, характеризуюче, як далеко реальний ТП відстоїть від озтетльного, т.е. апарат мінімізації відхилення значень від оптимальних для кожної цільової функції. З наїло: точки зору адекватним поняттям в цьому випадку виявляється відстань в Сагатомірному просторі критериев.

Виходячи з цього для порівняльної оцінки оптимального та реального ТП введене поняття £- оптимальності, яке і ха-

рактеризує РІЗНИЛИ МІЖ ККІПІІ.

£ - онтгалалаяим називається реальний ТП, яіотй виконується на виробництві і'параметра якого відстоять під пара-мгтріЕ оптимального індивідуального 'ГЛ в критеріальному просторі не далі, чим на Є .

На прикладі двох цільових функцій процесу збирання тривалості циклу збирання Р1 та собівартості ¥2 приведений приклад ставлення задачі позуїсз оптямумзг-Цільсеі функції ьають вигляд:

Г1 = Г(П; , ^ ,и<) Я1П ?2 = Дп;, п/, пі, і; ) — тіп Обш/ієння тоть вигляд:

V і, Ь;>0 - умова додатності часу окремої збиральної

ОПОРЗЦІ ї; '

- умова невиконання і-ї операції в процесі

збирання; .

0 < Т < 7#, де 1Н нормативна тривалість циста;

0 с С < Сц, де Сн нормативна собівартість;

1 < п;< п*, де п* максїімзльно монлкга кількість операцій.

и/>0 - умова виконання чі.-щзховііх пзревегень;

11/ -О - умова невиконання міяцеховях перевезень.

Додатково гадававксь об‘©яеяня в вигляді нормативних значень стандартних параметрів, а також параметрів якості та точності.

В результаті проведеної роботи побудовані математичні моделі ТП на основі мзтода багатскриторіааьпоі оптишяації, визначені цільові ^укіїції та обмеження при розробці САП? ллг когшого виду виробництва, введено поняття 5 - оптимальності для визначення допустимих відхилень реального ТП від ояги-мальногс, розроблені алгоритми побудуванню оптимальних ТП для різних зидіз виробництва

Глава 4 присвячена практичній реалізації розроблених систем на підприємстві. На приході загального збирання трансформатора тска ТФРМ 500 кЗ показується побудування та сптимізація інлі в і дуального ТИ Псигедекі порізляльпені характеристики ТП г-о та після оптимізації. Тач, тривалість цикла збирання ТТ ТФРМ 500 кЗ зменшилась на 5 годин за рахунок скорочення кількості операцій, подбора обладнання, устаткування, інструмента та скорочення кількості мілцзхових

перевезень. Езагалі для трансформаторів топа ТФР11 330-750 кЕ зменшення тривалості цикла за рахунок оптишзації технологічних процесів складає в середньому по кожному виду виробництва: у заготовчо-зварювальному - -5.7%; у механічному -3.8Х; у збиральному - 6Х', у лакокрасочному-2.5%. Зменшення часу на проектування технологічних процесів приведено на мав. 4. •

Діаграма зменшення часу на. підготовку ТП . по видам виробництва

Час на підготовку ТП, %

100

бей

.50-

40

ір| - підготовка ТП вручну; ктз - підготовка ТП на ЕСХІ;

1 - заготовчо-звартаяьке виробництво;

2 - механічне виробництво;

3 - дакокрасочпе виробництво;

4 - збиральне виробництво. •

Мая, 4.

вид

виробкщп

Реалізація розроблених сгсяем в умовах реального виробництва дозволила розробити ояхмиагьні івдіпідушшм ТІЇ виготовлення трансформаторів їока.ТШІ' 330-750 кВ, їх вузлів її деталей для кожного ЕЙду.зиробікщтва, '.визначити оіглеіашг:

' . 13 сполучення обладнання, устаткування, інструмента, зменшити тривалість виробничих цикл і з та трудомісткість виробництва, скоротити час на розробку технологічних процесів.

У • додатках приведені приклади розроблених технологічних процесів В’ ВИГЛЯДІ ВІДПОВІДНИХ КОМИЛЄКТ1 б технологічних ДОКуМ9НТІВ.

Загальні висновки Для умов мелкосерійного типа виробництва зисокої-ольтних електрпчгюх апаратів розроблені принципові структури автоматизованої систем» технолог і чкоі підготовки виробництва та побудугяния баз даній.

Для ВСІХ ВИДІВ виробництва розроблені САПР ТІЇ, в основу яких покладеш принципи сполучення уиіфікзції виробів і сіктсза ТП. Проектування індівідуального ТП виконується по залишковому ТП в інтерактивному режимі.

. Для об'єднання розроблених САПР ТП з єдину АСТПЗ розроблена автоматизована система обробки даних - £СОД, яка дозволяє з процесі проектування автоматично встановлювати та зберігати відповідні ' інформаційні аз*азки в семантичних конструкці ях типу: < вироб> -< маршрут> - < оперш^і я> - < обладі:ання> - <устаткування>-<інструмент>-<ре.уими>-<нории чзсу>.

Розроблена єдина структура баз даних, автоматичне заповнювання якої забезпечується в процесі проектування технологічних процесів.

' На основі методів векторної оптимізації розроблені принципи створення оптимальних індівідуальних технологічних процес і з д ля кожного виду виробництва Введено лснят""!

- £ - оптимального ТП, яке означає, що пошук оптимального

рішення в, процесі проектування виконується пі із всієї сукупності можливих варіантів, а в обмеженій £ - оптимальній області, в якій автоматично забезпечуються задовільні значення параметрів і ндіві дуального TIL Наприклад, мінімізує ться собівартість і трудомісткість. . Даний підход дозволяє значно зменшити затрати дорогого маштюго часу з одностайним гарантованим забезпеченням необхідної якості проеісгування. Для оформлення технологічної документації розроблена автоматизована система підготовки та випуску технологічної документаціі - АСЕТД. Документи.оформлюються відповідне вимогам дергаєних стандартів та стандартів підприємства.

Всі розроблені системи пройшли практичну апробацію, втілені і використовуються ка діючому виробництві на Запорізькому заводі внсоїазвольтної апаратури, ер підіворк-лується еідпозідніши актами.

Основний зміст дисертації відображено у наступних публікаціях: •

Бояринцгва В. Е , рассааьсюй А. Е "Автоиатлзациг: выпуска технологической документации". - Деп. в УкрШГЗЙ. N 893-УК 92 от 1і. СО. 92г.

Бояринцева, Е. В. . Бсярккцоь К. Д., ?ассалъсклй А. Е "Автоматизация выпуска технологической докуьгзятаога тзгаяи-ческой обработки злокгричасіз>А аппаратов*'. -В кн.: СЬорю» трудов МЛТП ЕЬШ. 251: Вр05Л0Ш технологии лесного КаПКНі^рСО" НИЯ. М. 1392, 204с., с. 25-30.

Бояринцева Е. Е Ргесальеюій А. Н. •* Автоматизация про-

ектирования лакокраеочнак работ ёл<?кгрогпп-лрзт;:ого произзо;:?-тва". - В кн.: Сборник трудог ИДТИ кал. 251: ЯроСлеш технологии лесного шгшностроеюя. М. 1992, 204с.. с. 30-

Боярнндаза Е. Е "К вопросу >»:.ллоікт!сЯ шзтолкгиггцїг,. технологической подготовки злэга-роаппграткого производства”. -Б кн.: 1ЙШ318ЯОО моделирование г: сбеспечгкі»? надежности злгк;-роикых устройств: Уегисы дэгаадов научно-технической гл,¥.•]■.?-

пенідїїі /Под ргд. чх. -корр.. ЛЕШМ>, проф. И Н. Кофаювг - г. водянок, 1533, с. 150, с. 1С7.

Взяриндава Е. Е , Рассальсгдй А. Е "Япфог^ШИ-'-нос обеспечение АСТПЯ". - В кн.: Сборзкк трудов ШІ7А вы:;, 255. ,

1994г.

Bovs- і ■ з Е. V. The automation ef the sr«1 1-scale electrical rpy-sratu? production technological preparation cn the VFKM 20}-750 kV series high-voltage cuurent transformer example.

The a.vJ і date cf technical sciences degree

dissertation, speciality 05.09,06 - electrical apparatus, Kharkov state polytechmcal university, Kharkov, 1995.

Бояркіщегл S. 3. Автоматизация технологической подготовки мо/ісосег.-'-Лпогс производства электрических аппаратов на примера «ьоокоеольтных трансформаторов тока серии т:?м зоо-гк ^

Диссертация на соискание ученей степеня гкіндилата технических нау?: по специальности 05.09. CS. - электрические аппараты, Глрькозс>сіа государственный политехнический университет. 1S35.

Загйгп-'т.т* ртгра^стапнзя автоматизированная система технологический подгстоека мелкосерийного здектроаяларатнего производства, з основу гаторой положены принципы сочетаний унификации яз де .ml я синтеза технологического процесса. Синтез ■/у.хпви.узиг-чога технологического процесса зедется по особенному и оятикизкруетсяи методами многокритериальной ои-тимпеалии.

Ключові слова; структурний сінтез, параметричний сіятєз, типоп::» технологічний процес, загиикевий технологічній зроїте., програмне забезпечення, аоягорна оп--тимізашя, 5а=а даних. , •